Views: 8860 124

ބުދެއްހެން ބަސްހުއްޓިފައި އެއަންހެންކުއްޖާ ހުރީ ކުރިމަތިން ފެންނަން ހުރި ނަވީނަށް ބަލާށެވެ. ކަޅިޖަހާލަން ހަނދާންނެތިފައެވެ. ނަވީން ދެއްކި ވާހަކަވެސް އޭނާއަށް އިވުނުހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އެވާހަކަ ތަކުރާރުކޮއްލަން ނަވީނަށް ޖެހުނީ އޭނާ އަނގައިން ނުބުނުމުންނެވެ. އަދި އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު ދައްކާލިއެވެ. ގާދިރު ކަންތައް ކުރިގޮތުން އޭނާ އެ އައީ ގަންނަން ދިޔަ ދެ ޕެކެޓް ނޫޑްލީސް މަތިން ހަނދާންނައްތާލާފައެވެ.

"ކޮންކަހަލަ ސޭޓެއްތަ އެ....." ނަވީން ކޮތަޅު ދިއްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

"މަށަށް ކިޔަނީ ނަވީން....." ނަވީން އަމިއްލައަށް ތައާރަފްވެލިއެވެ. ލަދުން ހުރެ އެއަންހެން ކުއްޖާވެސް ކޮތަޅުގައި ހިފިއެވެ.

"ލައިބާ...." ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލަމުން އަމިއްލަ ނަން ލައިބާއަށް ބުނެވުނީ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރެއްގަ ނޫނެވެ.މީ މިވީހާތަނަށް އޭނާއަށް ކުރެވުނުކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ލައިބާ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލައިގެން ހުރީ އޭނާ ކިޔާ ވާހަކަތަކުގައި އުޅޭފަދަ ރީތި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ބަލާ ފިލްމުތަކުގައި އުޅޭފަދަ ހީރޯއެކެވެ. ނަވީނަށް ލިބިފައިވާ ހެޔޮވަރުގެ އިސްކޮޅާއި ހެދުން އަޅާފައި ހުރިގޮތުން ލައިބާގެ ހިތުގެ އަޑިން އޭނާއަށް ތައުރީފްކޮށްލެވުނެވެ.

"ކުރިއަކުން ނުފެނޭ....." ދެލޯ ހަނިކޮށްލަމުން ލައިބާ ބުނެލިއެވެ. ލައިބާ ކުރިމަތީހުރި ބީރަށްޓެހިޔާގެ ހުރިހާ ވަނަވަރެއް އޮޅުން ފިލުވަން އޭނާ ބޭނުންވިއެވެ. އެހެން ނޫނީ ލޯމަތިން ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޭނާއަށް ހީވިއެވެ. މިވީ ކުޑަވަގުތުކޮޅުތެރޭ ބުނެދޭން ނޭގޭފަދަ ބާރުމިނެއްގައި ލައިބާގެ ހިތުގެ ހިނދުންދިޔައީ ބާރުވަމުންނެވެ.

"ހޫން....މިރަށަށް މިއައީ މުޅިން އަލަށް...." ލައިގެންހުރި ފަޓްލޫނުގެ ޖީބަށް ދެއަށް ޖަހާލަމުން ނިތްއަރުވާލިއެވެ. ނަވީންގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއްގައި ގަޔާވާ އެތަށްހާސް ސިފައެއް ލައިބާގެ ހިތުގައި ނަކަލުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ފަހަށް ރައްކާކުރެވޭ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"ލައިބާ....ލައިބާ...."

"ލައިބާ ތީކޮންކަމެއް" ތަންކޮޅެއް ދުރުގައިހުރި ލައިބާ އާ ދާދި އެއްއުމުރެއްގެ ކުއްޖެއް އަތުން ހަނާ އަޅަމުން ދިޔައީ ތަކުރާރުކޮން ލައިބާގެ ނަން ކިޔަމުންނެވެ. އެކުއްޖާ ފެނިފައި ލައިބާ އެކުއްޖާ އާ ދިމާއަށް ދުއްވައިގަތެވެ. އެންމެ ދެރަވެގެން ދަނީއޭވެސް ބުނެލަން އޭނާއަށް ނޭގުނެވެ. ނަވީންވެސް އިރުކޮޅަކު ލައިބާ ދިޔަދިމާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ގެސްޓުހައުސްއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ލައިބާ ދުވެފައިގޮސް އޭނާގެ އެންމެ ގާތްއެކުވެރިޔާ ފާތުންގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ފާތުންވެސް ހުރީ ލައިބާ އެފަދަކަމެއް ކޮށްދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެންނެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އިންތިހާއަށް އަޖައިބުވެފައި އެއްޗެއް ބުނަން ހީކޮށްލިތަނާ ލައިބާ ބުނި ޖުމްލައިން އޭނާގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ.

"އައި ލަވް ޔޫ....އައި އޭމް އިން ލަވް....."ފާތުންގެ އަނގަމަތީ އަތް އެޅުނީ ލައިބާ ބުނި ޖުމްލަ ގަބޫލުނުކުރެވިގެންނެވެ.

"ވަޓް....." ލައިބާ ގަޔާ ވާކަހަލަ މީހަކާ ދިމާނުވާތީ ފާތުން އަބަދުވެސް ލައިބާ އާ ދިމާކުރެއެވެ. ފާތުން ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން ދާދި ގާތްވެފައިވާއިރު އެކުވެރިޔާ އެކަހަލަ ޙިޔާލެއް ނުކުރާތީ އަބަދުވެސް އެ ފާތުންއަށް ޖެހެނީ އެކަމާ ލައިބާ އާ ދެބަސްވާށެވެ.

"އަސްލުވެސް އަހަރެންގެ ޕްރިންސް ޗާމިންއާ ދިމާވެއްޖެ....." ފާތުން ގެ ކޮނޑުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލަމުން ލައިބާ ނިކަން ޖޯޝުގައި ބުނެލިއެވެ. ހިތްހަމަޖެހިފައިވާކަން ލައިބާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކުން ހެކިދެއެވެ.

"ކޮބާތަ ތިޔަ ނަސީބުވެރިޔާ...." ފާތުން ދެލޯހޯދާލީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ލައިބާ ހުރި ދިމާއަށެވެ. ލައިބާވެސް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އެހެނަސް ނަވީންގެ ހިޔަނިވެސް ފެންނަން ނެތެވެ. އިރުކޮޅަކު ހުއްޓުން އަރާފައި ލައިބާއަށް ހުރެވުނެވެ.

"ޖިންނިއެއް ކަންނޭގެ ދޯ ....." ފާތުން ޖެއްސުމުގެ ރާގަކަށް އެހެން ބުނުމުން ލައިބާ ލޯއަޅާލިއެވެ. ފާތުންވެސް ހުޝިޔާރުކަމާއި އެކު ލައިބާގެ އަތުގައި ނުޖެހެން ދުއްވައިގަތެވެ.

**** ***** **** **** **** **** ****

އައްފާން އެނދުގައި ޖައްސާލައިގެން އޮތީ ނަވީން އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. ނަވީންގެ ފޯނަށް ގުޅުންވަރެއްގެ އަދަދު ނޭގެއެވެ. ޖޫލީވެސް އައްފާނަށް ގުޅީ ނަވީން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދޭތީއެވެ. އައްފާނަށް ޖެހުނީ ޖޫލީ ހަމަޖައްސާލަން ނަވީން ނިދާފައި ކަމަށް ބުނެ ދޮގު ހަދާށެވެ. އައްފާން އޮތީ ނިކަން ކަންތައް ބޮޑުވެފައެވެ. ބީރަށްޓެހި ރަށެއްގައި ނަވީން ދިޔަތަނެއް ނޭނގިގެންނެވެ. ނަވީން މާބާރަކަށް ދުވެފައި ދިޔައީ އޭނާ ގޮވަގޮވަ އޮއްވައެވެ.

ފޯނާއި ކުޅެން އޮތް އައްފާން އެނދުން ތެދުވީ ދޮރުގައި ޓަކިދޭން ފެށުމުންނެވެ. ނަވީން ހުރީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފައެވެ. އެހެނަސް ދާހިލިފައި ހުރުމުން ލައިފާ ހުރި ގަމީސް ހުރީގައިގަ ތައްލާފައެވެ. އައްފާން ނަވީން ވަންނަން ތަން ދެއްކުމުން ނަވީން ވަދެ ގަމީހުގެ ގޮށްތައް ނައްޓަން ފެށިއެވެ.

"ނަވީން ދިގު ދަނޑިކުޅިގެން ތަ ތިއައީ...." ނަވީން އެއްޗެއް ނުބުނުމުން އައްފާނަށް އަނގަ ހިމޭނުން ލައިގެން ނުހުރެވުނެވެ. ނަވީން އިވޭކަމަކަށް ނުހަދައެވެ.
"މަ ދެކުނީމޭ ނަވީން އަޅާ އިތިކޮށް ދިމާ އުތުރަށް ދުވަނިކޮން.....ދޫނި ހިފަންތަ އެދުވީ...." އައްފާން ޖެއްސުމުގެ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. ނަވީންގެ މޫނަށް ވީގޮތް ފެނި އައްފާނަށް ކޮންމެވެސް ބޮޑުކަމެއް ވީކަން ޔަގީން ކުރެވުނެވެ.

"ނާ ބުނެބަލަ ކޮންތާކަށް ގޮއްސަ ތިއައީ....." އެނދަށް ވެއްޓި ގަންނަމުން އައްފާން ބުނެލިއެވެ.

"ކެތްތެރިވެބަލަ.....ކިޔާދޭނަމޭ...." ތުވާލި ހިފައިގެން ފާހާނާއަށް ވަންނަމުން ނަވީން ބުނެލިއެވެ. ހޫނުވެފައި ހުރިވަރުން ނަވީން ބޭނުންވެފައި ހުރީ ފެންވަރާލައި ތާޒާވެލުމަށެވެ.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް އައި މަގުމަތީ ސަޖާ މާގަސްވިއްކާ ފިހާރަޔަކަށް ވަނެވެ. ބެލްކަނި ރީތިކޮށްލަން ގަސް އިންދާލަން ހިތުލައިގެން އުޅޭތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. ސަޖާ ގަޔާވާ ގަހަކަށް އެފިހާރައިން ފެނުނީ އެކިކުލަ ކުލައިގެ އޯކިޑްގަސްތަކެވެ. ހުދާއި ވައިލެޓް އަދި ރީނދޫ އޯކިޑްތައް ސަޖާއަށް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އޯކިޑަކީ ގިނަދުވަހު ހަލާކުނުވެ އިންނާނެ މަލެއްކަމުން ސަޖާއަށް އެކަނި ހިފޭވަރަށް އޯކިޑްގަސް ގަނެގެން ފެރީއަށް އެރިއެވެ. ބޭނުމަކީ އެކުޑަކުޑަ ބެލްކަނީކޮޅަކީވެސް ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ބަދަލުކޮއްލުމެވެ.

މާހިލް އަންނަން ވާއިރަށް ޕޮޓްތައް އަތުރާ ޒީނަތްތެރިކޮއްލިއެވެ. ދިރުމެއްނެތް އެތަންކޮޅު ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްލީ ސަޖާ އެކަނި މަސައްކަތުންނެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގެ ތަރުތީބުވެސް ބަދަލުކޮއްލިއެވެ. މާހިލް ބުނެފައިވާ ގޮތުން އޭނާއަށް މިރޭ އާދެވެން އޮތީ ތަންކޮޅެއް ލަހުންނެވެ. ނަވީން ރަށުން ބޭރުގައި ވުމުން އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެގުނައެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި އުއްބައްތީގެ އަލި ފިޔަވައި އެއްވެސް އަލިކަމެއްނެތެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ އެއްވަސްވެފައިވަނީ ވިރެމުންދާ އުއްބައްތީގެ މީރު ވަހުންނެވެ. ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއްކޮއް ނިމުމުން ސަޖާގޮސް ފާހާނާއަށް ވަނީ މާހިލް އަންނަންވާއިރަށް ތާޒާވެލުމަށެވެ.

މާހިލް ގެއަށް އައީ ސަޖާ ފާހާނާއިން ނުނިކުންނަނީހެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައިވި ހިމޭންކަމާއި މީރުވަސް މާހިލްގެ ހިތް މަސްތުކުރުވިއެވެ. ބުނެދޭން ނޭގޭ އުފާވެރި އިޙްސާސަކުން މާހިލްގެ ޒުވާން ލޭކައްކުވާލިއެވެ. ލައިގެންހުރި ގަމީސް ގަޔާ ވަކިކޮއްލައި ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލީ ފާހާނާއިން ސަޖާ ނިކުންނާނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރުކުރަމުންނެވެ. ބެލްކަނީގައި ގަސްޕޮޓްތައް ހުރުމުން އިތުރު ހައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އޮފީހަށް ދިޔައިރުވެސް މިތަން އޮތީކީ މިހެނެތް ނޫނެވެ. މާތަކުގައި އިނގިލިތަކުގެ ކުރި ހިނގާލެވުނީ ސަޖާގެ ކުޅަދާނަކަމަށް ހިތާހިތުން ތައުރީފްކުރަމުންނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހުދު އޯކިޑްޕޮޓުގައިވާ މާތައް ފެނި މާހިލަށް އުނދަގޫ އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ކިތަންމެ ހަނދާންކުރަން ބޭނުން ނޫނަސް ހުދު އޯކިޑްމާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާ އެއުފާވެރި ދުވަސްތައް ހަނދާނަށް އާދެއެވެ. މާހިލް ދެލޯ މަރާލިއިރު ލޮލުކުރީ ސިފަކުރެވުނީ އަލަތުލޯބިވެރިޔާއެވެ.

ސަޖާ ފާހާނާއިން ނިކުތްއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ދިރުމެވެ. ސަޖާގެ ތުންފަތުގައި ނުފިލާ ހިނިތުންވުމެއްގެ އަސަރު ހުރިއިރު މޫނުގައިވީ ތާޒާކަމެވެ. ސަޖާ ލައިގެންހުރި މެގެންޓާރ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކުރު ނައިޓީގައި ފެންނަ ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެވެސް ހިއްސުތަށް ހޭލާހާ ވެއެވެ. ގޮތެއް ގޮތެއް ބަލައިނުލާ މުޅި ގަޔަށް ބޮޑީސްޕުރޭ ބުރުވާލައިގެން ހިނގައިގަތީ ބެލްކަނީ ރެއިލިންގައި ދެއަތް ވިއްދައިގެން ހުރި ދެލޯފަދަ ލޯބިވާ ފިރިމީހާއާ ދިމާލަށެވެ. ފުރަގަހުން މާހިލްގެ ގައިގާ ސަޖާ ބައްދާލިއެވެ. އެވަގުތު މާހިލްގެ ހަށިގަނޑުވެސް ވަނީ އެފަދަ މަސްތުކަމަކަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ސަޖާގެ ބީހުންތަކަށް މާހިލް އިޖާބަދިނީ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ސަޖާގެ ކޮންޓުރޯލުގެ ދަށަށް މާހިލް ގެނައިއިރު އެދެމީހުންގެ ހިޔަނި ފާރަށް އެޅިފައިވަނީ އެއްހިޔަންޏެއްގެ ސިފައިގައެވެ. މާހިލް ލުއިފަތެއްހެން އޭނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް ސަޖާ ހިތްލާލައިގެން ގެންގޮސް ނިކަންލޯބިން އެނދުގައި ބާއްވާލި އިރު ދެމީހުންގެ ލޮލުންވެސް އެކަކު އަނެއްކަކަށް ބޭނުންވާވަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ.އެހެނަސް މިރޭ މާޙިލްގެ ލޮލަށް ފެންނަނީ ސަޖާއެއް ނޫނެވެ. މާހިލްގެ ދުނިޔޭގައި މިރޭ މުޅިންވެސް ރަސްކަންކުރީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

ކަޅުފޮއެ އަނދިރިރެއެއް ކަމުން ދެލޮލަށް އިނގިލި ކޮއްޕާލިޔަސް ނޭގޭހާ އަނދިރިއެވެ. ފެންޑާގައި ދިއްލާފައިވާ ފަސްވޯޓު ބޮކިން ފަނޑުފަނޑު އަލިކަމެއް ނޫނީ ނުވެއެވެ. ބުލްބުލާގޭ ޖޯލިފަތީގައި ލައިބާ އާއި އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ފާތުން ތިއްބެވެ. ޖޯލިފަތީގެ ދަށުގައި މަދިރި ދުންދަނޑިއެއް ރޯކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ފާތުންނަށް ވަގުތެއް ވެއްޖެއްޔާ އަބަދުވެސް އައިސް އިންނާނީ ބުލްބުލާގޭގައެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ދެކުދިން އެކީ ހީގަންނަ އަޑުއިވެއެވެ. ތަފާތު އެކިކަހަލަ މަޖާ ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ގޮސް ފާތުން ބޭނުންވީ ނަވީނާއި ދިމާވި ގޮތް އިނގޭށެވެ. ލައިބާވެސް އިނީ ފާތުން އެހެން ނާހައިގެން ކަންނޭގެއެވެ. ނަވީނާއި ދިމާވި ގޮތް ލައިބާ ކިޔާދިނީ ނިކަން އުފަލުން އިނދެއެވެ.

"އަޅޭ....ފިލްމުގެ ހީރޯ ވައްޓާލީ ސަޅި ގަޑިއެއްގަ ދޯ...." ދިމާކޮއްލާނެ ފުރުސަތަކަށް ބަލަބަލާ އިން ފާތުން ބުނެލިއެވެ.

"އަސްލުވެސް އަހަރެންނަށް ހީވީ ޝާހުރުކްހާން އައިހެން އެމީހުން އައިސް ފައިޓް ކޮއްލާހެން ގާދިރުގެ ދެލޯ ދުއްވާލިނަމަ ކިހާ ސަޅިވީސް" ލައިބާގެ އަޑުގައިވީ ޖޯޝެވެ. ހިންދީ ފިލްމުތައް ފާތުންނާއި އެކު ލައިބާ ފާތުންގެ ލެޕްޓޮޕުން ވަރަށް ގިނައިން ބަލައެވެ. ލައިބާއަށް ސިފަކުރެވުނީވެސް ޝާހްރުކްހާންފަދަ މަޝްހޫރު ތަރިއަކު ފިލްމެއްގައި އަލަށް ފެނިގެންދާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
"ޝާހްރުކްހާންތަ އައީ ޝާހް މިހާރު މުސްކުޅިވެއްޖޭނުން ތަންކޮޅެއް ފަހުގެ ފިލްމިސްޓާރެއް ކިޔާބަލަ....." ކިތަންމެ ސީރިޔަސް ގަޑިއެއްގައި ވެސް ފާތުން ބަލާނީ ލައިބާ ހެއްވާލެވޭތޯއެވެ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެއްޗެއް ކިޔާއިގެން ދިމާކޮއްލެވޭތޯއެވެ. ފާތުން ކަހަލަ އޯގާތެރި އެކުވެރިޔަކު ހުންނާތީ ލައިބާ ވަރަށް އުފާވެއެވެ. ލައިބާއަކީ މަންމައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. އެދެމައިންގެ ބުރަމަސައްކަތުން ކައިބޮއެ އުޅޭއިރުވެސް އަބަދުވެސް ގާދިރު ފިހާރައިން ލޭންދޭނަށް ތަކެތި ނަގާތީ އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ދަރާފައެވެ. ދުވަހަކު އެމީހުން ކުރާމަސައްކަތުން ދެކޮޅު ޖެހޭތަނެއް ނާދެއެވެ. ފާތުންއަކީ ލައިބާގެ އަވަށްޓެރިއެކެވެ. ކުޑަދުވަހުން ފަށައިގެން ދެގޮތެއް ނުވެ އެކީ އުޅޭ ލައިބާގެ ބެސްޓުފުރެންޑެވެ.

"ހޫނ....މިފާތުންގަނޑުދޯ.....ވަރުންއޭ ބުނެފިއްޔާ އުފާވާނެތަ..." ލައިބާވެސް ދޫދޭކަށް ގަސްތެއް ނުކުރެއެވެ.

"އޭ މާދަން ހެނދުނު ހެނދުނާ ވާނެ ރަށުތެރޭގަ ބުރެއް އަޅާލަން ފަހަރެއްގަ ތިބުނާ ހީރޯއާ ދިމާވެސް ވެދާންނުން...." ލައިބާގެ ދިރިއުޅުމަށް ކޮށަންޖެހޭ ކޮންމެ މަގެއް ކޮށަން ފާތުން ހުރީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ.

"ދަނީތަ....." ފާތުން ޖޯލިން ތެދުވިތަން ފެނިފައި ލައިބާ އަހާލިއެވެ.

"ހޫން....ވަރަށް ނިދި އެބައާދޭ....ފަތިސްނަމާދު ކޮއްގެން ރަށުތެރެ ކުޑަކޮންލަން ވާނެއްނު." ލައިބާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީ ފާތުންއަށް ޖެހުނީ އާފުރިލާށެވެ. ކިތަންމެ ދަމެއްވިޔަސް ލައިބާ ފާތުންއާ ވާހަކަދައްކަން އިންނާކަށް ފޫއްސެއް ނުވާނެއެވެ.

"ސާބަސް އެހާ މައިރާ ދެން އޭނަ ފެންނާނެތަ؟" ފާތުންގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަންނަމުން ލައިބާ ބުނެލިއެވެ.

"ހޫން....ނުފެނުނަސް އަހަރެމެންނަށް ނިކުމެވިދާންނުން...އޯކޭ ދެން ގުޑްނައިޓް އަވަހަށްދޭ ނިދަން ....." ބުލްބުލާގެއިން ނިކުމެގެން ކުރިމަތީ ހުރި ފާތުންގެ ގެއާދިމާއަށް ހިނގައިގަންނަމުން ލައިބާއަށް ބަލާލާފައި ބުނެލިއެވެ. ފާތުން ގޮސް އޭނާގެ ގެއަށް ވަނުމުން މަގުގެ ދެކޮޅު ބަލާލާފައި ލައިބާވެސް ވަނީ އެތެރެއަށެވެ.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

ނިދުމުގެ ކުރިން ނަވީނާއި އައްފާން ތިބީ ކޮފީއެއް ބޯލަން ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަދެއެވެ. ނަވީން ދުވެފައި ދިޔަތަނަކާއި ބެހޭގޮތުން އައްފާން ކެނޑިނޭޅި ސުވާލުކުރާވަރުން އެންމެ ފަހުން ކަންވީ ހުރިހާ ގޮތެއް ނަވީން އައްފާނަށް ކިޔާދިނެވެ. ފިހާރަޔަށް ވަދެ ހުއްޓާ ކަންވީގޮތުން ފެށިގެން ލައިބާއަށް ނޫޑްލީސް ޕެކެޓް ގެންގޮސްދޭން ދިޔަހިސާބަށެވެ.

"ހެހެހެ.....ތީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށްބަލާ....." އައްފާން ނަވީން ރަކިކޮއްލިއެވެ. ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލަމުން ނަވީން އިސްޖަހާލިއެވެ.

"ސީރިޔަސްކޮން އެކަމާ އުޅެންވީ ދޯ..." ނަވީން އެހެން ބުނުމުން އައްފާން ކޮށިނޭރީ ކިރިޔާއެވެ. ނަވީން އެފަދައިން ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްފާނެއޭ އައްފާން ހިތަށްވެސް ނާރައެވެ. އައްފާން ހީކޮށްގެން ހުރީ މިދަތުރު އެނބުރި އޭނާ ދާންޖެހޭނީ ކަމެއް ނުވާ ބޭކާރު ދަތުރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

"ގަޔާވާ ސިފައެއް ހުރީތަ އަނެއްކާ....." ޓިސޫއަކުން އަނގަމަތި ފޮހެމުން އައްފާން އަހާލީ ހައިރާންވެފައެވެ.

"އާން ހުތުރެއްނޫން...."ނަވީންވެސް ލައިބާގެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފް ނުކުރި ނަމަވެސް ދެކޮޅުހަދާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އައްފާންގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ.
"އެމަންޖެ ނަވީނާ ގަޔާވާހެން ހީވޭތަ؟" ނަވީނަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލެވުނެވެ. އައްފާން ކުރާ ސުވާލުތަކުން އޭނާ ބަސްހުއްޓޭހާވެއެވެ.

"އެހާ ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭ އެނގޭނެތަ ގަޔާވާކަމެއް...." ނަވީން ފެންކޯވަރެއް ބޯލަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭރު ވެއިޓަރ އައިސް ބިލާއި ދުފާތަބަށްގެނެސް މޭޒުމަތީ ބެހައްޓަނީއެވެ.
" އެމަންޖެގެ ހަރަކާތްތައް ހުރި ގޮތުން ހީވޭތަ ގަޔާވާހެން...." އައްފާން ޔަގީންކުރަން ބޭނުންވަނީ ލައިބާއަށް ނަވީން ކަމުދާ ކަމަށްވަންޏާ ކުރަން މިއުޅޭކަންތައް ކުރަން ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ފަސޭހަވާނެތީއެވެ.

"މަށަކަށް ނޭގެ...."

"އަފޫ ހީވަނީ މިހާރު މާއެކްސްޕާރޓް ވެއްޖެހެން މި ބިޓުން ނެގުމުގެ ކަންތަކުގަ...." ދުފާތަބަށް ތެރެއިން ކަރަންފުލެއް ނަގަމުން ނަވީންވެސް ބެލީ ދިމާކޮއްލެވޭތޯއެވެ.
"އެހެންނު ވާނީ އަދިވެސް ލާގަމީސް ބަދަލުކުރާހެން ބިޓުންނަގަމުން ވިއްޔާ ތި ދުވަނީ .....ދެން އަފޫ ކުޅިވަރުކުޅުން ހުއްޓާލާފަ...ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދާންވެއްޖޭނުން އުމުރުހުސްވަނީ ވިއްޔާ...." ސްކޫލް ދައުރުގައި އައްފާން އެހެން އުޅުނަސް މިހާރު އޭނާ އެގޮތަކަށް ނޫޅެއެވެ. އޭރުދެން އެންމެންވެސް ކުދިންނާއި ރައްޓެހިވާތީ އޭނާވެސް ނިކަން އަވަސްއަވަހަށް ކުދިންނާއި ރައްޓެހިވެފައި ރުޅިވެއެވެ. އޭރުދެން އެކަންކަން ވެފައި އޮންނަނީ ފެޝަނަކަށެވެ. އައްފާން ދެކޭ ގޮތުގައި ނަވީން އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅުވީ އިލްޒާމެކެވެ.

"ބިޓުން ވާނަމަ ދިރިއުޅުމެއް ފަށާއިގެންދޯ މަވެސް އުޅޭނީ...." ނަވީނަށް އައްފާން ދިނީ ފިނި ރައްދެކެވެ.

އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުން ރޫމަށް ވަދެވުނު އިރު އެގާރަޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ދެމީހުންވެސް އަވަސްވީ ނިދާލާށެވެ.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

ނަވީންވެސް ނެތުމާއި އެކު ޖޫލީ ބޭނުންވީ ކޮޓަރިތެރެ ތަރުތީބު ބަދަލުކޮއްލާށެވެ. މާޓުކުރިތައް ބަދަލުކޮއްލާ އާ ގޮތަކަށް ކޮޓަރިތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރާށެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ފަހު ޖޫލީ އަވަދިނެތި އުޅެނީ ކޮޓަރިތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައެވެ. ދޮރުގައި ޓަކި ދިނުމުން ޖޫލީ އެތެރެއަށް ވަންނަން އެދުނެވެ. ޖޫލީ ހީކޮއްގެން ހުރީ ޒީނިޔާ ކަމަށެވެ. އެމަސައްކަތުގައި ޒީނިޔާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ވާ ވާހަކަ ބުނުމުން ޒީނިޔާވެސް ޖޫލީ އާ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އޮތީ ބުނެފައެވެ. ޖޫލީ ވަންނަން ބުނުމުންވެސް ތަކުރާރުކޮން އެމީހަކު ދިޔައީ ދޮރުގައި ޓަކިދެމުންނެވެ. އެންމެފަހުން ޖޫލީ ހިތާހިތުން ޒީނިޔާއަށް އެއްޗެހި ކިޔަމުން ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު ޖޫލީގެ ދެލޮލުން ފެނުނީ ސިހުމެވެ. ކަންބޮޑުވުމެވެ. ބޭރަށް ދޫކޮއްލަން އުޅުނު ނޭވާވެސް އެތެރެ ހަށީތާށިވިހެންނެވެ.ދޮރުމަތީ ހުރީ ޖޫލީ ހީކުރި މީހެއް ނޫނެވެ.

~ ނުނިމޭ ~

ޚިޔާލު ފޮނުއްވާ