ހިތިރަހަ

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ޒުވާންކަމުގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަތުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އާހިރަތާ މެދު ނުވިސްނާ މީހަކީ ކިހާ ބޮޑު ބަދުނަސީބުވެރިޔެއްތޯއެވެ. މިއަދު އަހަންނާ ކުރިމަތިލާން މިޖެހެނީ އަހަރެންގެ ނިމުމާއެވެ. ބަލި އެންދުގާއޮވެ އަހަރެން އެންމެންނަށް އަހަރަން ގެ ހަޔާތް ދިޔަ ގޮތް ކުރުކޮށް ނަމަވެސް ކިޔާދޭން ބޭނުމެވެ.

އަހަންނަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ މައިންބަފައިން ބުނާ އަޑުނާހާ މީހަކީމުއެވެ. ގްރޭޑް ފަހަކުން ސްކޫލް ނިންމިގޮތައް އަހަރެން އުޅުނީ ކުޅުމާ މަޖަލުގައެވެ.

އުޅެވުނު އެންމެ ނުބައިކޮށް އުޅުނީމެވެ. ވައްކަންކޮށް މީހުނާ ފޮށި ނުވީތާކަށް މުސްކުޅިއަކަށްވެސް ގަދަރެއް ނުކުރަމެވެ. އިސްލާމް ދީން އަދި ނަމާދަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަންވެސް އެނގޭކަށް ބެނުމެއްނުވިއެވެ. އެ ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ އަހަންނަށް އަހަރެންގެ އެކުވެރިން މާ މުހިއްމެވެ. ދުވާލު ހަތަރުދަމު ނިދާފައި ރޭގަނޑު ހޭލާ އުޅުންވީ އާދަވެ ހިތުން ވަރަށް ގައްޑާ ކަމަކަށެވެ.

މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަހަރެންނާއި ދިމާވީ އަހަރެން އާންމުކޮށް ގުރޫޕް ހަދާފައި ފޮށެން ތިބޭ ސަރަހައްދުން އާދައިގެމަތިން ހިނގާ ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޖެއްސުންކޮށް ފޮށުނަސް މި ކުއްޖާއާއި ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ގުރޫޕް އެކަކުވެސް ނުފޮށެއެވެ. ކަޅު ދިގު ހެދުންލާ ދޮންރީތި މޫނެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންނާ ސުވާލުކޮށްލުމުން އެނގުނީ އެއީ ވަރަށް މާތް ގަދަރުވެރި މީހެއްގެ ދަރިޔެއް ކަމެވެ. ދެ ތިން ދުވަހަކު އޭނާ އެކަނި ފެނިގެން އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކަން މަސައްކަތްކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަނގައިން ނުބުނެވެ. ފަހުން އަހަރެން ހަޔާތް ކަނޑާފައި ގޮސް ގައްޑާވެފައި އޭނަ އަތުގަ ހިފީމެވެ. ޖަވާބުގާ ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކޮށް، އޭނާ އަތުން ދޫކޮށްލަން އިޝާރާތް ކުރިއެވެ. އަހަރެން ހީކޮށްގެން ހުރީ އަހަރެންނަށް އޭނާ ދިފާއުގާ ހަމަލާއެއް ދޭނެކަމަށެވެ. އެހިސާބުން މުޅި އުމުރުގައިވެސް މީހަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގަދަރުކުރީމެވެ.

އޭނާއާއި ބައްދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިނިތުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ވާހަކަ ދެކެވޭގޮތެއް ނުވެއެވެ. އަހަރެން އެއްދުވަހަކު އޭނާ ފެނުމުން ހިނިތުންވެފައި ގޮސް އަހަރެންގެ ނަމްބަރު ގަނޑުކޮޅެއްގާ ލިޔެފާއި އޭނާއަށް ދިނީމެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ގެޔާ ހަމަޔަށް ގެންގޮސް ދިނީމެވެ. އަދި އަހަރެން ހިނގަ ހިނގާ ހުއްޓާ އެސް އެމް އެސް އެއް އައެވެ. އޭގާ ވަނީ އެކުއްޖާ ބައްޕައަށް ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭކަމަށާއި އެކުއްޖާއާއި އެކު ބައްދަލުވެލަން އެގެޔަށް ދައުވަތު ލިބިފައެވެ.

އަތުގައި އޮތް އެންމެ ރީތިހެން ހީވާ އެއްޗެއް ލައިގެން އެގެޔަށް ދިޔައީމެވެ. އެކުއްޖާއާ އެކު އޭނާ ބައްޕަވެސް އިނެވެ. ގިނަ ވާހަކަ ތަކެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އުޅުން އިސްލާހް ކުރަން ހުށާހެޅުނެވެ. އެކުއްޖާއަށްޓަކައި އަހަރެން އުޅުން އިސްލާހް ކުރީމެވެ. މިކަމުން ރައްޓެހިން ގެއްލުނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދިޔައީ ކުރިޔަށެވެ.

ކައިވެނިވެސް ކުރެވިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނަދުވަސް ތަކެއް ނުވެ އަންހެނުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ބަލިވާން ފަށައިފިއެވެ. ޑޮކްޓާރަށް ދެއްކުމުން އެންގުނީ އެއީ ހާޓް ޕޭށަންޓް އެއްކަމެވެ. އަހަރެން އޭނާއާއެކު އުޅެން އަޒުމް ކަންޑައެޅީމެވެ. މާކަށް ގިނަދުވަހެއްނުވެ އެފުރާނަ މިދުނިޔެއާ ވަކިވެގެން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް ހިތަށް ނުލީބޭހާ ފުން ހިތާމަ އަކާއި އެކު ވަރުގަދަ ވަސިއްޔަތެއް ކޮށްފައެވެ. އަހަރެންވި އިސްލާހްގެމަތީ މަރުވުމަށްށެވެ.

ނަމަވެސް ކަންވީ އެޔާ ހިލާފަށެވެ. ރައްޓެހިންތައް ސިމްޕަތީ ހިފައިގެން އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. އެމީހުންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭލެއް ގިނަވެއްޖެއެވެ. ހިލޭ އަންހެނުނާ ﷲ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ހަރާމް ކުރެއްވި ހުރިހާ ގޮތަކަށް އުޅެން ފެށުނެވެ. އެއްރޭ މިހެން މަޖާނަގަންތިއްބާ ގްރޫޕަކުން އަހަރެމެންނަށް ހަމަލާ ދިނެވެ. ވަޅީޔާ ކޯރާޑިންނެވެ. ސަލާމަތް ހަމަ އެކަކުވެސް ނުވެ ހުރިހާ ރައްޓެހިންގެ ލޭން ކޯރުހެދިއްޖެއެވެ.

ހޭވެރިކަންވީ އަޅާ ވޭނުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ރަނގަޅަށް ބެލިއިރު އަހަރެންގެ އެއް އަތާ ފައެއް ނެތެވެ. އަދި އަހަރެން މާގިނައިރު ދިރިއޮންނާނެ ކަމަކައި މެދު ޑޮކްޓަރުވަނީ އުއްމީދު ކަންޑާލާފައެވެ. ސަބަބަކީ މޭމަށްޗަށް ވަނީ އެތައްހަމަލާއެއް އަރާފައެވެ. މިއަދު އަހަރެންގެ ލޮބުވެތި އަންބިމީހާ ކުރި ވަސިއްޔަތާ އެއްގޮތައް ކަންކުރިނަމަ މިހެން ނުވީހެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން މި ފަނާވަމުންދާ ދުނިއެއަށް އަލްވަދާއު ކިޔަމުން ބުނަމެވެ. ގޭންގް ލައިފް އަކީ އެއްވެސް އެޗެއް ނޫނެވެ. ކަށްވަޅުން ސަލާމަތް ކުރާކަށް އެމީހުނެއް ނާންނާނެއެވެ. ދުވަސްކޮޅަކު ހަންދާން ހުނާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަވަހަށް ހަންދާނެތޭނެއެވެ. ތިބާގެ ސަލާމަތް ހޯދާނީ ތިބާއެވެ. ﷲ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى އަދިވެސް ތިބާގެ ތައުބާގެ އިންތިޒާެރުގައި ތިބާގެ ދުއާތައް އަޑު އެހުމުގާ ފޫހިކަމެއްނެތި އިންދެއެވެ. އޭ ލޮބުވެތި އަހާއެވެ. ހެޔޮގޮތުގައި ނޫނީ މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ނުދާށެވެ.

(ނިމުނީ)

  Please log in or register to bookmark.
  7k

  6 ޚިޔާލު

  1. ﷲ ބުހާނަހު ވަޠައާލާ އަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު އާދައިގެ ބަހުރުވަ ބޭނުންނުކުރައްވާ!

   24

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *