kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ތި ލޯތްބާ ނުލާ - 4

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

" ޔޯ މަ މޭން.. މަ މިސް ވިތަ؟ ކިހިނެއް؟ " ހަޔާން އައި ގޮތަށް އައިސް އަޒްޔާން ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލިއެވެ. މާ މީހުން ގިނަކަމުން އެތާއި މަޑުނުކޮށް ދެމީހުން ގޮސް އެރީ އަޒްޔާންގެ ކާރަށްށެވެ.

" ރަނގަޅޭ ހަމަ.. ހަޔާ އޯ؟ " އަޒްޔާން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މަންޒިލަށް ފޯރޭތޯ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާލިއެވެ.

" މަ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު... އޭނ ކިހިނެއް ކައެ ބައްޕަ ޤަބޫލުވީ؟ މިފަހަރު ވެސް އެއްޗެއްގަ ސޮއެ ކޮށްގެންތަ؟ " ހަޔާން އިނީ އަޒްޔާން މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ.

" ނޫން. އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު.. " އަޒްޔާން އެހެން ބުނުމުން ހަޔާންއަށް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލެވުނެވެ.

" ވަޓް؟ "

** ހަތަރުވަނަ ބައި **

" ތީ ލުޔޫން ދެއްތޯ؟ " ލުޔޫން ލޯންޗުން ފޭބި ތަން ބަލަން ހުރެފަ މީހަކު އައިސް އަހާލިއެވެ. ނޫކުލައިގެ ގަމީހެއްގައި ޓައީ އަޅާލާފައި ހުރި އިރު އޮފީސް ގޮތްގަނޑު ދައްކައެވެ. އިސްތަށިގަނޑު އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހުރި އިރު މޫނުމަތީވާ ލުއި ހިނިތުންވުން ކިތަންމެހާ ވެސް އެ ޒުވާނާ ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ. ބަލާބެލުމަށް އޭނައަށް ބާވީސް ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެއެވެ.

" ހުމްމް. " ލުޔޫން ކިތަންމެ މަޑުން އެހެން ބުނި ނަމަވެސް އެޒުވާނާއަށް އަޑު އިވުނެވެ.

" އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ އިމްޝާން. އަފްރާހްގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް. އަޅުގަނޑާއި އެއްކޮށް ވަޑައިގަންނަވާ.. " އިމްޝާން އެހެން ބުނެފައި ލުޔޫންގެ އަތުގައި އޮތް ފޮށި ހިފައިގެން ގޮސް ކާރަށް އެރުވިއެވެ. އަދި ލުޔޫން އެރުމުން މަންޒިލަށް ދުއްވާލިއެވެ.

އިމްޝާން ކާރު މަޑު ކޮށްލީ ބޮޑު ޢިމާރާތެއްގެ ކުރިމަށްޗަށެވެ. ލުޔޫން އިސްއުފުލާލައި ބަލާލިއިރު ފެންނަން ހުރި ގެޔަށް ބަލާލާފައި ހައިރާންވިއެވެ. އެ ގޭގެ ފުރިހަމަކަމާއި ހައިބަތުން މާލޭގެ އެހެން ގެތަށް ފަހަތަށް ޖައްސާލާނެއެވެ. ތިން ބުރިއަށް ނަގާފައިވާ އެ ހުދުކުލައިގެ ގެ ހީވަނީ ރޭނގަޑު ހުދު އަލިން ވިދާލާނެ ހެންނެވެ. ގޭގެ ބޭރުން ވެސް އަފްރާހްގެ މުއްސަނދިކަން ލުޔޫންއަށް ދެނެގަނެވުނެވެ. ލަސް ފިޔަވަޅު ތަކަކާއި އެކު ލުޔޫން އިމްޝާން ފަހަތުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ގޭތެރެ އެކަށް ވަނީ ހުދު ކުލައިން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައެވެ. ތަންކޮޅަކަށް ދެވުނު ތަނުން ބޮޑު މާ ވާސްއެއް ލުޔޫން ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ގޭތެރެ ބޮޑު ކަމުން ބޮޑު ހޯލެއްގައި ހުރެވުނު ފަދައެވެ. އިމްޝާންގެ ފަހަތުން ލުޔޫންއަށް ނިކުމެވުނީ ސިޓިން ރޫމް ބަޔަށެވެ. އެތާއި ހުރި ސޯފައިގައި އަފްރާހް އިންތަން ފެނުމުން ލުޔޫން ހިތް އަވަސްވާން ފެށިއެވެ.

" އަހަ!.. ތި އައީ ދޯ ލުޔޫން. " އަފްރާހް ލުޔޫން އިށީންނަން އިށާރަތް ކުރަމުން އިމްޝާން ކައިރި ލުޔޫންއަށް ފިނި އެއްޗެއް ގެނެސްދިނުމަށް އެދުނެވެ.

" ލުޔޫން މިކޮޅަށް މި ގެނައީ ލުޔޫންގެ ކައިވެނީގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަން. " ލުޔޫންއަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. ސިއްސައިގެން ދިޔަވަރުން އަތުން ޖޫސްތަށި ނުދޫވީ ވެސް ކިރިޔާއެވެ. ލުޔޫން އިސްއުފުލާލި އިރު ނޭވާ ވެސް އެތެރެހަށީގައި ތާށިވެއްޖެއެވެ. ވާންވީ އުފާކަމެއް ނޫނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަންވީ ކަމެއް ނޭނގުނެވެ.

" އަހަންނަށް އިނގޭ ތި ދެމެދުގަ ވަޢުދެއް ވެވުނުކަން.. އަޒްޔާން އެވާހަކަ ބުނި. އޭނަ ބޭނުންވޭ އަދިވެސް އެ ވަޢުދު ހިފަހައްޓަން. " އަފްރާހް ވާހަކަ ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ. ލުޔޫންއަށް އަފްރާހް ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުގެ ފަހަތުގައި އެތަށް ސިއްރެއް ފޮރުވިފައި ވަކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފާހަގަ ނުވާތީ އަފްރާހް ހުރީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލުޔޫން މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ސުވާލުމާކެކެވެ.

" ވަޢުދު؟.. އަހަންނަށް އިނގޭ އޭނަ އެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެކަން. " ލުޔޫން ފުންނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. އަފްރާހް ހީނލަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ލުޔޫންއަށް އަފްރާހްގެ މަޅީގާ ޖެހުނެވެ.

" މަށަށް ވަރަށް ފަހުން އިނގުނީ ލުޔޫންއަށް އަޒްޔާންއާއި ނުގުޅޭކަން. އެއީ އޭނަ މަންމަގެ ކަންތައް ދިޔަ ގޮތުން. އަޒްޔާން މިކަން ފާހަގަކުރީމަ، އަދި އަހަންނަށް ލުޔޫންއާއި ބައްދަލު ކުރެވިއްޖެ، އެހެންވީމަ އިތުރަށް ލަސްކުރާކަށް ނުފެނޭ. " އަފްރާހް ވިގޮތް ކިޔައިދީ ނިންމާލިއެވެ.

" އެހަށް މަޑު.. މި.. މި މާ ކުއްލިއަކަށް ނޫންތަ؟. މިހާރު އަޒްޔާންއާއި ވާހަކައެއް ވެސް ނުދައްކަން ވިއްޔަ. "

" ލުޔޫން ބޭނުމެއް ނޫންތަ އަޒްޔާންއާއި ބައްދަލުކުރާކަށެއް؟ " އަފްރާހް ކުއްލިއަކަށް އަހާލިއެވެ. ލުޔޫންއަށް އެއަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގުނެވެ.

" އިނގެއޭ އިނގެއޭ! ލުޔޫން ހައިރާންވާނެކަން. އެކަމަކު މިހަމަ ތެދު. އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ އަޒްޔާން. އޭނަ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮންމެހެނެއް ވެސް ކޮއް ނިންމާނެ. އަހަންނަކަށް އެކަމާ އެއްކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ.. ލުޔޫން، އަހަންނަށް ހީވަނީ ލުޔޫން މަންމައަށްޓަކާއި ވިޔަސް މިކަންތައް ކޮށްދެން ވީހެން، މަންމަ ވަރަށް ބޭނުންވިޔެއްނުން ލުޔޫންއާއި އަޒްޔާންއާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުފަލުގައި އުޅެން. އަނިއްކާ މިހާރު މަންމަ ވަރަށް ބަލި، މަންމައަކަށް ނޭނގޭނެ މި ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ހިނގި ކަމެއް... އެހެންވީމަ، އަހަންނަށް ފެންނަނީ މިކަންތައް އަވަހަށް ނިންމާލަން... ވަރަށް ބޮޑު ޕާޓީއެއް ބާއްވާނަން. " އަފްރާހް ބުނެލިއެވެ.

" އަމްމް.. ކޮބާ އަޒްޔާން މިހާރު؟ އަހަރެން ބޭނުން ކުރިން އޭނައާއި ބައްދަލުކުރަން. " ލުޔޫން ވިސްނާލިއެވެ.

" އަޒްޔާން މިހާރު އެހެރީ ރާއްޖެއަކު ނޫން.. އޭނަ ބުނީ ސީދާ ވެޑިންއަށް އަންނަ ވާހަކަ، ލުޔޫންއަށް ސަޕްރާއިޒްއަކަށް. އޭނަ ހުރީ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާ ތައްޔާރު ކޮށްފަ. " އަފްރާހްއަށް އެންމެ ފަހުން ބޮޑެތި ދޮގުތައް ހެދުނެވެ. ލުޔޫން ހުރީ އަޖައިބުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އަފްރާހް ކިއެއްޗިހި ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ.

ލުޔޫން އެރޭ މަޑުކުރީ އަފްރާހް ހަމަޖައްސަދިން ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. ޒުހުރާއްތަ އާއި ގުޅައިގެން މަންމައާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އެނދަށް އަރާ ހަމަޖެހިލިއެވެ. ޒުހުރާ ދައްތައަކީ ލަހުމާގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ. ޒުހުރާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ވަނީ ޒުހުރާ ވަރަށް ކުޑައިރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ނިވާވެފައެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އިތުރު އެހެން ކުއްޖެއް ނެތުމުން ޒުހުރާ ވަނީ އެކަނިވެފައެވެ. އާއިލާގެ އެކިއެކި މީހުންނާއި އެކީ އުޅެމުން އެންމެ ފަހުން ލަހުމާއާއި ދިމާވީއެވެ. އެއީ ޒުހުރާގެ އެންމެ ބޮޑު ނަސީބެވެ. ލަހުމާ ކަހަލަ ހިތްހެޔޮ މީހެއްގެ އެތަށް އެހީތެރިކަމެއް ލިބުމަށްފަހު މިހާރު މިއީ އޭގެ ޝުކުރު އަދާކުރަންވީ ވަގުތެވެ. ލުޔޫން ވަޒީފާއަށް ގޮސް އުޅޭއިރު ޒުހުރާ ހުންނާނީ ލަހުމާ ގާތުގައެވެ. ޒުހުރާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ލުޔޫންއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

ލުޔޫން އޮތީ ފުން ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އަޒްޔާން އަދިވެސް އޭރު ލުޔޫން ދެކެ ވީހާ ލޯބި އަދިވެސް ވާނެހޭ ހިތައް އެރިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެހެން އޮއްވާ ކުރީގެ ހަނދާންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ފީނައިގަނެވުނެވެ.

' ޔޫން.. ޕްރޮމިސް މީ.. ނޯ މެޓާ ވަޓް ހެޕަން ވީ ވިލް ގެޓް މެރިޑް.. ' އަޒްޔާން އިޙްސާސްތަކުން ފުރިފައިވާ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ.

' ބްރޭކް އަޕް ވެއްޖިއްޔާ ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ ' ލުޔޫންއަށް ވިސްނުމަކާ ނުލައި ބުނެވުނެވެ.

' ޔޫން އަހަރެން ދެކެ ލޯބި ނުވިޔަސް، އަހަރެން އަބަދުވެސް ލުޔޫންދެކެ ލޯބިވާނެ. މައްސަލައެއް ޖެހުނަސް، އެހެންނޫނީ ޔޫންއާއި ކުއްލިއަކަށް ދުރުވާން ޖެހުނަސް، އަހަރެން ޔޫން ހޯދާނަން.. ' އަޒްޔާންގެ އެ ބަސްތައް އިވިފައި ލުޔޫންއަށް އިޚްތިޔާރަކާއި ނުލައި ހީނލެވުނެވެ. އެ ވާހަކަތަކުން ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބުނެވެ. އަޒްޔާންއަށް އިތުބާރު ކުރެވުނެވެ.

ލުޔޫންއަށް ހޭލެވުނީ ފޯނު އެލާމްވާ އަޑަށެވެ. މިއަދު އެހެން ދުވަސްތަކާއި ޚިލާފަށް މާއަވަހަށް ހޭލެވުނެވެ. މިއަދަކީ އެ ބޮޑު ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް އެހާ ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމުގެ ޝައްކު ލުޔޫން ކުރިއެވެ. ފެންވަރާ ރީތި ވެލައިގެން ލުޔޫން މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނިކުތެވެ. ލުޔޫން ހިނގަމުން ދިޔައީ އަފްރާހް ބުނެފާވާފަދައިން އަފްރާހްމެން ގެއަށެވެ. މާދުރަށް ނުދެވެނީސް އެ ގެ ލުޔޫން ލޯ މައްޗަށް ފެނިލިއެވެ. ގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާފަ ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލާފަ ގޭގެ ބެލް އަޅާލިއެވެ. ދޮރު ހުޅުވީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަތްދިގު ޓީޝާޓެއްގައި ބުރުގައި އަޅާފަ ހުރި އިރު މޫނުމަތީވާ ލުއި ހިނިތުންވުން ކިތަންމެހާ ވެސް އެ ޒުވާނާ ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ.

" ލުޔޫން ތަ؟ އާދޭ އެތެރެއަށް.. އައިމް އިލްޔާ ބައިދަވޭ. " އިލްޔާ ލުޔޫންއަށް ވަންނަން ތަން ދައްކަމުން ތަޢާރަފު ވެލިއެވެ. ލުޔޫން އިލްޔާއާއި ކުދިކުދި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔައީ ސިޓިންރޫމްއަށެވެ. އިލްޔާ ބުނީ އަފްރާހް އަންނަން ދެން މަޑު ކުރުމަށެވެ. ލުޔޫން ކީއްކުރަންތޯ އެހުމުން ބުނީ ލުޔޫންގެ ވެޑިން ހެދުން ގަންނަންދާ ވާހަކައެވެ. ލުޔޫން މޭ ފިނިވިއެވެ. ނޭވާ އަވަސްވިއެވެ. އަފްރާހް ވީ އެންމެ އަވަހަށް މިކަންތައް ނިންމުމަށް ބުނި ބުނުން އެއީ އަނިއްކާ މިއަދު ބާއެވެ. އިލްޔާ ފަރާތުން އިނގުނު ގޮތުގައި އަފްރާހްގެ ބުނުމުގެ މަތިން މިހާރު ވެޑިން ހޯލް ވެސް އެބަ ރެޑީ ކުރަމުން ދެއެވެ. ލުޔޫން ބިރުގަންނަ ކަހަލަ ގޮތެއް ވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަފްރާހް ސިޑިން ފައިބަމުން އަންނަ ތަން ފެނުމުން އިތުރަށް ހިތް އަވަސްވިއެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނެ ހިތްވަރު ވެސް ދިޔައެވެ.

އަފްރާހް އައުމުން ތިން މީހުން ގޮސް އެރީ އަފްރާހް ކާރަށެވެ. އިލްޔާ ކައިރީގައި އިނުމުން ލުޔޫންއަށް ކިރިޔާވެސް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އަފްރާހް ކާރު ހުއްޓީ ބޮޑު ފިހާރައެއްގެ ކުރި މައްޗަށެވެ. ލުޔޫން ހަތަރެސްފައި ފިނިވިއެވެ. އިލްޔާއާއި އެކު ލުޔޫން ވެސް ފިހާރައަށް ވަނެވެ. ވަދެ އެތާއި ހުރި ބޮޑެތި ވެޑިންގް ޑްރެސްތައް ބަލަން ފެށިއެވެ. އަފްރާހް ބުނަމުން ދިޔައީ ލުޔޫންއަށް ކަމުދާ ހެދުމެއް ނެގުމަށެވެ. ނަމަވެސް ލުޔޫންއަށް މައްސަލައަކަށްވީ އެ ހެދުންތައް އަގު ބޮޑުވުމުންނެވެ. ހުރިހާ ހެދުމެއް ބެލުނު އިރުވެސް ކަމުދާ ކަހަލަ އެއްޗެއް ނުފެނުނެވެ. އެންމެފަހުން އިލްޔާ ހެދުމެއް ނަގާ ލުޔޫން އަތަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ.

" މީތި ރީތި ތަ؟.. ގޮސް އާދެބަ ލައިގެން. " އިލްޔާ ލުޔޫންއަށް ހެދުން ދީފަ ޗޭންޖިންގް ރޫމްއަށް ފޮނުވާލިއެވެ.

ލުޔޫން ހެދުން ލައިގެން ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެ ބޮޑު ހެދުމުގައި ލުޔޫން ކިތަންމެހާއި ވެސް ރީއްޗެވެ. ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ލުޔޫން ނިކުތްއިރު އިލްޔާމެން ލުޔޫންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ.

" މާޝާ ﷲ.. ޔޫ ލުކް ރިއަލީ ނައިސް. ލުޔޫންއަށް ރީތި ތަ؟ " އިލްޔާ ލުޔޫންއަށް ހެދުން ރީތިކޮށްދެމުން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު ލުޔޫން މަޑުމަޑުން ހުމް ލައްވާލިއެވެ.

" އެހެންވީމަ ތީތި ނަގަން ހިނގާ.. " އަފްރާހް ލުޔޫންއަށް ބަލައިލިއެވެ. ލުޔޫން އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

" މިރޭ ނުވައެއް ޖަހާއިރަށް ލުޔޫން ތައްޔާރު ވައްޗޭ. އިލްޔާ ހުންނާނެ ލުޔޫންއާއި އެއްކޮށް. ގަޑިއަށް އަންނަން ވާނެ.. " ފިހާރައިން ނިކުމެ ކާރަށް އަރަމުން އަފްރާހް އަންގާލިއެވެ. އިލްޔާ ލުޔޫންއަށް ބަލައިލާފަ ހީނލިއެވެ.

ގެއަށް އައިއްސަ އިލްޔާގެ އެދުމުގެ މަތިން ލުޔޫން ނިކުތީ ބޭރަށެވެ. ދެތިން ފިހާރައަކަށް ވަދެ އެނބުރިލާފަ ހިނގައިގަތީ އައިސްކްރީމް ގަތުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ފިހާރައިން ނިކުމެފަ ހިނގައިގަތީ ބެޑު ތަކާއި ދިމާލަށެވެ.

" ޕިސް ޕިސް ޕިސް.. ހާދަ ބޮޑަކަށް ތި ހާސްވަނީ.. " އިލްޔާ ލުޔޫންއާއި ދިމާކޮށްލިއެވެ.

" ދެން... އަޅެ ކިހިނެއްބާ ވާނީ ދެން. " ލުޔޫން ބުންޏެވެ.

" އަޅެ ދެރަ ކަމެކޭ. މިރޭ ނޫންތަ ކައިވެނި ކުރަނީ.. ތިހާ ބިރު ނުގަނެބަލަ. އަޒްޔާން ޔޫންއަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނެއޭ.. " އިލްޔާ ލުޔޫން ބޮލުގައި ޖަހާލިއެވެ.

" އޯކޭ އޯކޭ.. ޝުކުރިއްޔާ ހަމައަކަށް އަޅުވައިލީމަ. " ލުޔޫން ބޯ ކަހާލިއެވެ.

" ދެން ހިނގަ ދާން ގެއަށް. " އިލްޔާ ތެދުވަމުން ބުންޏެވެ.

ވަގުތުތައް ފާއިތުވުމުން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރަހާއި އަވަހަށެވެ. އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހު ގޮސް ހުޅަނގު ފަރާތާއި ދިމައަށް މިސްރާބު ޖަހައިފިއެވެ. އިރުއޮއްސެން ދާތީ މުޅި ޖައްވު ވަނީ ރަންރީނދޫ ކުލައިން ފަވާލެވިފައެވެ. މިރީތިކަން ޝާއިރެއްގެ ގަލަމުން ކިޔައިދޭން އުޅެފިނަމަ ހުސްވެގެން ދާނީ ގަލަމުގެ ދެލި ކަހަލައެވެ.

ގަޑި ހިނގާ ދިޔަލެއް އަވަސްކަމުން ލުޔޫންގެ ކުރަމުން އައި ފޮނި އިންތިޒާރުގެ ވަގުތު ކުޑަތަން ވެއްޖެއެވެ. އިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވިއިރު ފެންވަރައިގެން ހުރުމުން ވުޟޫކޮށްލައިގެން ނަމާދަށް އެރިއެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ދުޢާކޮށްލުމަށްފަހު މުއްސައްލަ ނަގާ އޮޅާލިއެވެ. ލުޔޫން ވެޑިންގް ޑްރެސް ލާ ނިމުނު ތަނުން އިލްޔާ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލި އަޑު އިވުނެވެ. އިލްޔާ ޔޫޓިއުބުން ބަލާފަ ދަސްކުރި ގޮތަކަށް ލުޔޫންގެ އިސްތަށިގަނޑު ގަތާލިއެވެ. ބާކީ އޮތް ބައި އޮތީ މިނިވަންކަމާއިއެކު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

" މަޑުން އިންނާތި. ހިތް ވެސް ބާއްވާތި މަޑުން.. " އިލްޔާ ލުޔޫން މޫނުގައި މޭކަޕްކުރަމުން މާލާމާތް ކޮށްލާ ރާނގެއްގައި ބުނެލިއެވެ.

" ޕިސް ހޫނ.. " ލުޔޫން ތުން ދަމާލިއެވެ.

ތިރީސް މިނެޓް ތެރޭގައި އިލްޔާ ލުޔޫން ރެޑީކޮށް ނިންމާލިއެވެ. ލޯނގަޑުން އަމިއްލަ ސޫރަ ފެނުމުން ލުޔޫން ލަދުން ހަލާކުވިއެވެ. އަޒްޔާންއަށް ލުޔޫން ފެނުމުން ކަމުދާނެ ބާއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ.

" މާބޮޑަށް ހާސްނުވާތި އިނގޭ. ހަމަޖެހިލައިގެން ހުންނާނީ... މިހާރު އަޒްޔާން ވެސް މާލޭގައިހެން ހީވަނީ ހުންނާނީ.. " އިލްޔާ ލުޔޫން އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. ލުޔޫން ހިނިތުންވެލަމުން ބޯޖަހައިލިއެވެ.

" ހިނގާ ދާން.. "

މުޅި އުޑުމަތީގައި ވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ސާލެއް ލެވިފައެވެ. ބަބުޅަމުން އުޑުގައި ފިޔަޖަހަމުންދާ ތަރިތައް ރޭގަނޑަށް މަރުޚަބާ ކިޔައެވެ. ބަރާބަރު ނުވައެއް ޖެހިއިރު ލުޔޫން ހުރީ ވެޑިންގް ހޯލްތެރެ އަޒްޔާންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އޭރު މުޅި ތަން ވަނީ ފިޔާތޮށި މާތަކުން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައެވެ. އަފްރާހްއާއި އިލްޔާ އެތާނގައި ތިއްބެވެ. ނުވަގަޑި ބައިވި އިރުވެސް އަޒްޔާންގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. އެންމެފަހުން އަފްރާހް އޭނަ ކޮބައިތޯ ބަލާފަ އެބަ އަންނަމޭ ކިޔާފަ ނިކުތެވެ. ނުބައެއް އުޅޭ ކަމުގެ ހީ ލުޔޫންއަށް ވިއެވެ. ނަމަވެސް ކެތްތެރިކަމާއެކު ވިސްނުންތަކާއި ދުރުވަމުން ހަމަޖެހިލިއެވެ. ދިހަގަޑި ފަނަރަވި އިރުވެސް އަފްރާހްގެ ވެސް އަޒްޔާންގެ ހިލަމެއް ވެސް ނުވިއެވެ.

ހަޔާންއަށް އަޒްޔާން ނުފެނިގެން ގޮސް އަޒްޔާންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. މޭޒުމަތީ އޮތް އަޒްޔާންގެ ފޯނު ފެނިފަ އަމިއްލަ ފޯނުމަތިން ހަނދާންވިއެވެ. މުޅި ދުވަހު ފޯނާ ނުލައި އެކި ކަންކަމުގައި އުޅުމުން ފޯނު ނެތްކަން އިޚްސާސް ވެސް ނުވިއެވެ. އެހެންވެ އެ ފޯނުން އަނިއްކާ ވެސް ގުޅާލިއެވެ. ފޯނު ކެނޑި ނުކެނޑި އޮއްވާ ހަލޯއޭ ބުނި އަޑު އިވުނެވެ. ޖަވާބުގައި ހަޔާންއަށް ބަހެއްވެސް ނުބުނެވީސް ވާހަކަ ދެއްކީ އެ އަންހެންކުއްޖާއެވެ.

" އަޒްޔާން؟.. މި ތަ އަހަންނަށް ދޭން އުޅުނު ސަޕްރައިޒްއަކީ؟ " ކުއްލިއަކަށް އަޒްޔާން އެ ފޯނަށް ގުޅުމުން ލުޔޫން ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. އަޑު އައީ ތުރުތުރު އަޅަމުންނެވެ.

" ކޮން ސަޕްރައިޒެއް؟ " ހަޔާން ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ.

އެ އަޑާއިއެކު ލުޔޫންއަށް އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވުނެވެ. އިތުރަށް އެހިތް ހަލާކުވިއެވެ. އަޒްޔާންގެ އަޑު އަހާލަން އެ ހިތް އެދި ގޮވަނީއެވެ.

" މިހާރު އެހެން ފޯނެއް ވެސް ހިފައިގެންތަ ތި އުޅެނީ؟ " ހަޔާންއަށް ހީވި އެއްޗެއް ބުނެލިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު އެ ކުއްޖާ ނޭފަތް ދަމާލިއަޑު ވެސް އިވުނެވެ.

" އަޒްޔާން.. އޭނަ އެބަހުރި ތަ ތިތާ؟ "

" ކުރިންފަހަރުވެސް މައެ ކައިރި އަޒްޔާންއޭ ކީ.. ކަލެއަށް އިނގޭތަ އޭނަ؟ "

" އޭނަ އެބަ ހުރިހޭ ތިތާ؟! " ލުޔޫން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. މިފަހަރު ބުނެވުނީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ.

" ހޫނ އެބަ ހުރި.. ކޮން ނަމެއް ކިޔަނީ؟ " އަޒްޔާން ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި ތަން ފެނުމުން ހަޔާން މަޑުކުރަން ބުނެފަ ފޯނުގައި އަތް އެޅިއެވެ.

" އަޒޭ.. އިނގޭތަ ލުޔޫން؟ " ހަޔާން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު އަޒްޔާން މޫނަށް އަރާ ފޭބި ކުލަތަކުން ހަޔާން ސިކުނޑީގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ.

( ނުނިމޭ )

  Please log in or register to bookmark.
  2k

  5 ޚިޔާލު

  1. މި ވާހަކަ ލިއުނު މީހަ މިއޮތީ ކޮރެއާ ފިލްމެް އެއް ކޮޕީކޮއްފަ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy