kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އުއްމީދު - 14

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ބާބު 14
"ޔޫކީ. އިނގޭތަ ފަރސްޓް އެއިޑް ކިޔަވަދޭ އެއްވެސް ކްލާހެއް؟" ޝާޔަން އޭނާގެ އެނދުމަތީގައި ބަނޑުވަތަށް އޮށޯވެލައިގެން ޔޫކީ އޭނާގެ އެއްފަރާތެއްގައި ބާއްވައިގެން ފޯނާ ކުޅެން އޮތެވެ. އޭނާ ހަމަ ސުވާލު ކޮށްލުމާއި އެކީ ޔޫކީ އަޑެއް ލައްވާލިއެވެ. ޝާޔަން އަށް ހިނި އާދެވުނީ ބޭ އިޚްތިޔާރުގައެވެ. "ދޯ؟ ޝާޔަންއަށްވެސް ނުފެނިގެންނޭ މިއުޅެނީ." އަނެއްކާވެސް ޔޫކީ އަޑެއް ލައްވާލިއެވެ. އެވެސް ޝާޔަންއާއި ބައިވެރިވަނީއެވެ. "އަދި އިތުރަށް ސާޗް ކުރަންވީއޭ؟" ޝާޔަން ސުވާލުކޮށްލުމާއި އެކީ މިފަހަރުވެސް ޔޫކީ އަޑެއް ލައްވާލިއެވެ.

"އެހެންތަ؟ ޔޫކީ ހޯދައިދޭނަން؟ ހާދަ ބަސް އަހާ ކުއްޖެކޭ." ޝާޔަން އޭނާގެ ފޯނު ބާއްވައިފަ ތެދުވެ އެނދުގައި ހަމަޖެހިލަމުން ޔޫކީ އޭނާގެ ފައިމައްޗަށް ނެގިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭތީގެ ބުރަކަށީގައި ލޯބިން ފިރުމަން ފެށި އިރު ޝާޔަންގެ ތުންފަތްމަތީގައި ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ކުޅެލިއެވެ.

އެތަށް އިރެއްގެ ދިރާސާއާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ހޭވުމުން ފަސްޓް އެއިޑް ނަގާދޭ ކްލާހެއް އޭނާއަށް ފެނުމުން ޝާޔަންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ އެ ދެލޮލުން ތަފާތު ވިދުވަރެއް ފާޅުވިއެވެ. އޭނާ އުފަލުން ގޮސް ހަށިގަނޑު ތެދުކޮށްލިއެވެ. ފީވެސް އެހާ ބޮޑުނުވުމާއި އެކީ ޝާޔަން އެ ކްލާހަށް ރެޖިސްޓަރ ވާން ފޯމެއް ފުރާލައިފައި ސަބްމިޓް ކުރިއެވެ. އެހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަން ޖެހުނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ވުމުން ޝާޔަންއަށް ނުހަނު ފަސޭހަވިއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމުން ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައެއް ލައިފައި ޝާޔަން އެނދަށް ވެއްޓިގަތެވެ. އެވަގުތު އެނދުގެ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ބެޑްސައިޑް ޓޭބަލް ގައި އިން ގަޑި އެލާމްވުމުން ޝާޔަން ކުޑަކޮށް ތެދުވެ އެ ގަޑިއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. "ސްކޫލަށް ދާންވީ ދޯ." ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ އެނދުން ތެދުވަމުން ހިނގައިގަތެވެ.

ރިމްޝާ އާދައިގެ މަތިން ސްކޫލަށް ދިޔައީ އޭނާގެ އަގުބޮޑު ސްކޫލު ދަބަހާއި އެހެންވެސް ބައެއް އަގުބޮޑެތި އެއްޗެހި ކުދިންނަށް ދައްކާލާހިތުން ދަބަހަށް އަޅައިގެންނެވެ. ފޯނުގެ އާ ކަވަރު ފެންނާނެހެން އަތުން ފޯނު ހިފައިގެން ދިޔައިރު އޭނާ އަރައިގެން ހުރި އޮފް ބޫޓު އެހެން ކުދިން އަރައިގެން ތިބި ބޫޓުތަކާއި ހާސްބައި ތަފާތެވެ.

އެހެންކުދިންނަށްވުރެ ބެގީ ތަންކޮޅެއް މަތިކޮށްފައި ހުރި އިރު ރިމްޝާގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުރީ އެއްފަށަށް މައްޗަށް އައްސާލައިފައި މޫނުގެ ދެފަރާތުންވާނެހެން އިސްތަށިކޮޅެއް ވައްޓާލައިފައެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ލިޕގްލޮސްއެއް ލައިފައި ހުރި އިރު 'ނޭޗުރަލް' މޭކަޕެއް ކޮށްފައި ހުރީ ޓީޗަރުން ސުވާލުކޮށްފާނެތީއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއްގެ ދަބަހެއް ކޮނޑުގައި އަޅުވައިގެން ހުރި އިރު އޭނާ ހިނގާލައިފައި ދިޔައީ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަމުންނެވެ. އެކަން އިޙުސާސްވުމުން ހަށިގަނޑު އިތުރަށް ތެދުކޮށްލައިފައި ރިމްޝާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެއީ އޭނާ އެދޭ ގޮތް ވިއްޔާއެވެ. ސްކޫލުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުއްޖާއަށް ވުމެވެ.

ރިމްޝާ އޭނާގެ ގްރޭޑްގެ ފަންގިފިލާއަށް އެރުނު ވަގުތު އެ ކްލާހުގައި އުޅޭ އޭނާގެ ގާތް ކުދިން ރިމްޝާ ގާތަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. އޭނާ އެކުދިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ކްލާހަށް ވަތް ވަގުތު އެކި މީހުންގެ ނަޒަރުތައް އޭނާއަށް ލިބެމުން ދިޔައީ ތަފާތުކޮށެވެ. އެއްބަޔަކު އޭނާއަށް ހިނިތުންވުންތައް ދެމުން ދިޔައިރު އަނެއް ބަޔަކު އޭނާއަށް ފޫހި ނަޒަރުތައް ދެމުން ދިޔައީ ރިމްޝާގެ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

"ހެޕީ ބާރތްޑޭ ޒާރާ. މިއޮތީ ގިފްޓެއް." ރިމްޝާ އޭނާގެ ގޮނޑީގައި އިނދެ ފަހަތަށް އެނބުރިލުމަށްފަހު ދަބަހުން ޕާރުސަލް ކޮށްފައި އޮތް ކުޑަ ފޮށްޓެއް ނަގައި އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް ދިނެވެ. އެކުއްޖާ އުފަލުން ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނީ ރިމްޝާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުންނެވެ. އޭނާ ލަސްލަހުން ޕާރުސަލް ކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ފޮށި ހުޅުވާލިއެވެ. ނޫކުލައިގެ އެ މަހުމާ ފޮށި ހުޅުވާލި އިރު އެތެރޭގައި އޮތީ ރިހިކުލައިގެ ނިކަން ރީތި ފަށްކޮޅެކެވެ. އޭގައި ކިއުބެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮތް ކުޑަ ޖަވާހިރެއް އެލުވާފައި އިނެވެ. އެކުއްޖާއަށް ލިބުނު ހައިރާންކަމާއި އުފާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ނުހަނު ބޮޑަށް އަނގަ ހުޅުވާލިއެވެ. އެ ހަދިޔާއާއި މެދު އޭނާ ގަޔާވެއްޖެކަން އިނގުމުން ރިމްޝާވެސް އުފަލުން އެކުއްޖާގެ އަތުގައި ހުފާލިއެވެ. އެއީ ކުޑައިރުއްސުރެ ރިމްޝާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ.

އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފައިސާއަށް އެހެން މީހުން އައިސް އުޅޭކަން ރިމްޝާ ދަނެއެވެ. އެހެނަސް ޒާރާ އެހުރިޙާ ކުދިންނާއި ތަފާތެވެ. އޭނާގެ ޙަޤީޤީ އެކުވެރިއަކީ ޒާރާ ކަމުގައި ރިމްޝާ ބަލަނީވެސް އެހެންވެއެވެ. އެހެން މީހުން އަނދިރީގައި ބައިތިއްބައިގެންނެވެ.
"އޯ މައި ގޯޑް ލަވް! ހާދަ ރީއްޗޭ. ތެންކް ޔޫ!!" ޒާރާގެ ލޮލުތެރެއަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. އުފަލުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. "އޯވް މައި ބޭބީ." ރިމްޝާ އޭނާގެ ގޮނޑިން ތެދުވުމަށްފަހު ޒާރާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އެދެމީހުން އުޅޭ ގޮތުން އެއްބައިކުދިން އަނގަޔަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލައިގެން ތިބީ އިރު އަނެއް ބަޔަކު ޑްރާމާ ކުއީން އޭ ކިޔައެވެ. މެލޮޑްރާމާއަކަށްވުރެ އެދެމީހުންގެ ޑްރާމާ އަބަދުވެސް ބޮޑެވެ. އެހެނަސް އެ ދެކުދިން އެކަމަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.

"ބްރޭކިންގް ނިއުސް! ގްރޭޑް ޓްވެލްގެ ނަބްހާންއާއި ޝާޔަން އިނގޭތަ؟ އެއްކަލަ ކަރާޓީ ކިޑް." އެކުލާހުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ދުވަމުން އައިސް ހަޅޭތްލަވައިގަތެވެ. ޝާޔަންގެ އަޑު އިވުމުން ރިމްޝާ ދެބުމަ ގާތްކޮށްލަމުން އެކުއްޖާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އެއާއި އެކީ ޒާރާވެސް އެކުއްޖާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ރިމްޝާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެއީ ރިމްޝާގެ ދައްތަކަން އިނގޭތީވެއެވެ. ރިމްޝާ ރުޅި އަންނަ ރިމްޝާގެ ދޮން ދައްތައެވެ.

"އެމީހުން ކިހިނެއްވި؟" ކުރީ ބަރީގައި އިން ކުއްޖަކު އާދައިގެ ގޮތަކަށް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެއާއި އެކީ އެކުއްޖާ އަތުން ޙަރަކާތް ކޮށްލީ އެ ވާހަކައިގެ ބޮޑުކަމުން ކަހަލައެވެ. "ތި އެންމެންނަށް ޗާންސް ގެއްލިއްޖެ ގަރލްސް. މަށަށް އިވުނު އެދެމީހުން މިހާރު ޑޭޓް ކުރަނީއޯ. އަދި އުޅެނީވެސް އެއް ގެއެއްގަޔޯ. އައި މީން.." އެކުއްޖާ ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާލައިފައި މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން އެ ވާހަކަ ޙިއްސާ ކޮށްލުމުން އެއްބައިކުދިން އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާލިއެވެ. ރިމްޝާ ހުރީ އެ ހުރިގޮތަށެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު އެއް މިޔަކަނުން ހިނި އައިސްފައި ގޮނޑީގައި އިށީނދެލިއެވެ. އޭނާއަށް އެއްކަމެއްވެސް ކުރާކަށް ނުޖެހުނުތާއެވެ. ޝާޔަންގެ ހަލާކު އަމިއްލައަށް އެ އައީއެވެ.

އެދުވަހު ސެޝަންވެސް އާދަޔަށްވުރެ މާ ދިގުހެން ރިމްޝާއަށް ހީވީ ގެއަށްގޮސް އެވާހަކަ ނާޖިދުއާއި ސަރާއާއި ޙިއްސާ ކުރާހިތުން ނުހުރެވިގެންނެވެ. އެއިރުން އަލިފާނަށް އޮންނާނީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ދަރު އެޅިފައެވެ. ޝާޔާންއާއި އޮތިއްޔާ އޮތް ގުޅުމެއް އެއިރުން ސަރާ ކަނޑާލާނެއެވެ. ހަމައެކަނި އޭނާގެ މަންމައަކަށް އެއިރުން ސަރާ ވާނެއެވެ.

ފެހިކަންގަދަ ގަހެއްގެ ދަށުގައި ހުރި ބެންޗެއްގައި ޝާޔަންއާއި ނަބްހާން ތިއްބެވެ. ބެންޗުގެ އެއްފަރާތުގައި ޝާޔަން އިން އިރު އޭގެ އަނެއްފަރާތުގައި ނަބްހާން އިނެވެ. ޝާޔަން އިނީ ނަބްހާންއަށް ފުރަގަސްދީގެން ކަމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބައެއް ފަހަރަށް ޝާޔަން ފަހަތަށް ބޯ އަނބުރާލައެވެ.

"ކޮބާ ޝާޔަންގެ ސްޓޯރީ؟" އެވަގުތު ބެންޗަށް ވެއްޓުނު ފަތަކާއި ކުޅެމުން ނަބްހާން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ ވާހަކަވެސް މިހާރު ކިޔައިދީފިއެވެ. ދެން އޮތީ ޝާޔަންގެ ފަހަރެވެ. މީހުން ކިޔައިދޭ ތަފާތު ވާހަކަ އަޑު އިވުމަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބޭ ކަމެކެވެ. ބުނެދޭން ނޭނގޭ ސަބަބެއް އޭގެ ފަހަތުގައި ވެއެވެ. އެމީހުން ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކި ކަމުގައިވެސް އެއްޗެކޭ ބުނުމެއްނެތި އެމީހުންގެ ވާހަކައަށް އަޑުއަހަން ތިބުމަކީ އެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހާއަށްވެސް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމުގައިވެދާނެއެވެ. އެމީހެއްގެ ހިތުގައިވާ އުދާސްތައް ނެރެލުމުން ފަސޭހަތަކެއް ވެދާނެއެވެ.

"އަހަރެންގެ ސްޓޯރީ؟" ޝާޔަން ހީލަމުން ސުވާލު ކޮށްލީ އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގަމުން ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔަ ކުދިންނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިނދެއެވެ. ޝާޔަން އެއިރު އިނީ ބެންޗުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލައިގެން ލައްގަނެގެންނެވެ. ނަބްހާންއަށް ފެންނަމުން ދިޔައީ ހަމައެކަނި ޝާޔަންގެ ފުރަގަހެވެ.

"އިޓް ގެޓްސް ބޯރިންގް." ޝާޔަން ނަބްހާންއަށް ބެލުމެއްނެތި ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ ތުންފަތްމަތީގައިވި ހިނިތުންވުން އެއިރު ވަނީ ފިލައިފައެވެ. "ދެމީހެއްގެ ސްޓޯރީ އެއްގޮތެއް ނުވާނެ. ސަޗް ޑިފެރެންސެސް މޭކް އިޓް ސްޕެޝަލް، ޔޫ ނޯ؟ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭ އެމީހެއްގެ ސްޓޯރީ ކިޔައިދިނުމުގެ ޙާއްޤު. ޑިޑް ޔޫ ފޮރގެޓް ދެޓް އައިމް އިންޓު ބުކްސް، އިންކްލޫޑިންގް ނޮވެލްސް؟ އެހެންވީމައޭ މިބުނީ، ފޫއްސެއް ނުވާނެޔޭ. އިފް ޔޫ އަރ ރެޑީ ޓު ޝެއަރ ޔުއަރ ސްޓޯރީ ވިތު ސަމްވަން އެލްސް، ސްޕިލް ދަ ބީންސް." ނަބްހާން ބެންޗުގައި އިނގިލިން ދެތިންފަހަރަކު ޖަހާލަމުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އިޝާރާތް ކުރިއެވެ.

"އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ކުރީގަ މާޝިއަލް އަރޓްސްގެ ތެރޭގަ އުޅުން މީހެއް. ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ޤައުމީ ޓީމުގަ އެތަށް ޤައުމަކަށްވެސް ދިޔަ. ހީ ވޮޒް އެ ލެޖެންޑް. ހަމަ ގައިމުވެސް އަހަންނަށް." ގުރާ ފެހިކުލައިގެ ފަތްތަކުން ފުރިފައިވާ ގަސް ދަށުގައި އެމީހުން ތިބި އިރު ޝާޔަން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ އިސް އުފުލާލައިގެން އިނދެ އެ ފަތްތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުންނެވެ. އެ ރީތި ފެހިކަމުން ހިތަށް އަރާމެއް ލިއްބައިދޭ ފަދައެވެ. ދެފަތް ދޭތެރެއިން އިރުގެ އަވި ފާއްދާލައިފައިވާގޮތުން ހިތްގައިމު ގޮތެއް ހުއްޓެވެ. އިރުވައިމޫސުންކަން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ދައްކުވައިދެއެވެ. ބައްޕަގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔުމުން ޝާޔަންގެ މޫނުމައްޗަށް ތަފާތު އުފާވެރިކަމެއް ވެރިވެފައިވާއިރު އެ އަޑުގައި ޚާއްސަ ޖޯޝެއް ވިއެވެ.

"އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގަ ބައްޕައަށް ލިބުނީ ޖަޕާންގަ ޓްރެއިނިން ހަދަން ޗާންސެއް. ދެން ވެދާނެ ގޮތް ގެސް ކުރެވެއެއްނު؟ ބައްޕަ އެކޮޅުގަ އުޅެނިކޮށް މަންމައާއި ދިމާވީ. ދޭ ފެލް އިން ލަވް، ދެން ދޭ ގޮޓް މެރިޑް. ބައްޕަގެ ޕޭރެންޓްސް ނުތިބޭ. ކުޑައިރު ނިޔާވެފަ. ދެން ޖަޕާން މާމަގެ ހުއްދަ ލިބުނީމަ މެރީ ކުރީ. ބައި ދަ ވޭ، މައި މަމް އިޒް އެ މުސްލިމް. އޮޅުން އަރައިފާނެތީ މިބުނީ." ޝާޔަން އެހެން ބުނެލުމާއި އެކީ ނަބްހާން ވައިގެ ތެރޭގައި އަތް ހުރުވާލީ އޭނާ އޮޅުން ނާރާ ކަމުގައި ބުނެދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ބައެއް ޙަފްލާތަކުން ފެންނަ އިރު ޝާޔަންގެ މަންމަ ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުންނަ ތަން އޭނާ ވަނީ ދެކެފައެވެ.

"އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަސް އަހަރު ވަރުގަ ބައްޕަ ޑިގްރީއާއި ޓްރެއިނިން ނިންމާފަ މިކޮޅަށް ބަދަލުވީ. މަންމަވެސް ހަމަ ބޭނުންވެގެން އައީ. އެކަމް މިކޮޅަށް އައިސް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް ބައްޕަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވާން ފެށި. އެހެންވެ ވަރަށް ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނަށްވެސް ދެއްކި ވާގޮތެއް ނޭނގިގެން. އެންމެފަހުން ދެއްކި ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ ބޭރަށް ގޮއްސަ ޓެސްޓް ތަކެއް ހަދަން. ޝައްކުކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރީމަ." ޝާޔަން ދެން ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެވާހަކަތައް އަލުން ދައްކަން ފެށުމުން އަދިވެސް އެ ހަނދާންތައް ކުލަކޮށް ސިކުނޑީގައި ކުރެހިގެންދެއެވެ. އެ އިޙުސާސްތަކަކީ ކުރަން ފަސޭހަ އިޙުސާސްތަކެއް ނޫނެވެ. ހިތްދަތިކަމަކީ ފަސޭހައިން އަރައިގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

"މަންމަގެ ޤައުމަކީ ޖަޕާންއަށްވީމައާއި އެކީ ބައްޕަވެސް ބޭނުންވީ އެކޮޅަށް ދާން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން. އެކޮޅުން ހޮސްޕިޓަލެއްގަ ހެދި ޓެސްޓްތަކުން އިނގުނީ ބައްޕައަށް ހުރީ ކެންސަރ ޖެހިފަކަން. ޕެންކްރިއެޓިކް ކެންސަރ. އިނގުނު އިރު ސްޓޭޖް ތްރީ. ޑޮކްޓަރުންނަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރި. އެކަމަކު އެ ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބައްޕަ އެންމެފަހުން އަހަރެމެން ދޫކޮށް ދިޔައީ." ޝާޔަން އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. ބައްޕަގެ އުފާވެރި ހިނިތުންވުން އޭނާގެ ލޯމަތިން އަދިވެސް ފެންނަ ފަދައެވެ.

ބައްޕަ ލޯބިން އޭނާއަށް ގޮވާލާ އަޑާއި އޭނާއަށް މާޝިއަލް އަރޓްސް ދަސްކޮށްދޭން އުޅޭގޮތް ހަނދާނަށް އަންނަންފެށުމުން ވާހަކަދައްކަން އުނދަގޫވާ ގޮތްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން ޝާޔަން ހަމަޖެހިލިއެވެ.
އެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔައިރު ޝާޔަންއަށް އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތައް ނަބްހާންއަށް ފާހަގަވިއެވެ. އޭނާއަށް އުނދަގުލިއްޔާމު އެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެދެންވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ. އެވާހަކަ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލި ވަގުތު ޝާޔަން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

"އެންމެ ރަނގަޅު ބައްޕަ އެއީ. މަންމައަށްވުރެވެސް މާމަގެ ދަރިއެއްހެން އުޅޭނީ ބައްޕަ. ހެހެ." މާޒީގެ ހަނދާންތައް އާކުރަމުން ޝާޔަންއަށް ހެވުނެވެ. "ބައްޕަ ޓްރެއިނިން އިން އަންނަމުން ގެންނާނެ ގެކައިރި ކެފޭއަކުން ވަރަށް މީރު ކޭކެއް. އަބަދު އެ ނުގަންނާށޭ މަންމަ ކިޔާއިރުވެސް އަހަންނަށް އެ މީރުވީމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދޭނެ. ވަރަށް ކިޔައިދޭނެ ރާއްޖޭ މާމައާއި ކާފަގެ ވާހަކަވެސް." ޝާޔަންގެ މޫނުމަތީގައިވި މޮޅިވެރިކަން ފިލައި ހިނިތުންވުމެއް އަނބުރާ އައެވެ. މާޒީގެ ހަނދާންތައް އާކުރުމަކީ އެއްބައިފަހަރު ހިތްދަތިކަމަކަށްވިޔަސް އަނެއްބައިފަހަރު އުފާވެރިކަން ކަމުގައިވެސް ވެދެއެވެ.

"ބައްޕަ ނިޔާވިތާ ހަ ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން މަންމަ އަނެއްކާ އަލުން މެރީކުރީ." ކުޑަކޮށް ފަހަތަށް އެނބުރިލަމުން ނަބްހާންއަށް ނަޒަރެއް ދީފައި ޝާޔަން ބުނެލިއެވެ. އަދި ރިމްޝާއަކީ އޭނާގެ ދޮން ކޮއްކޮއެއްކަން ވެސް ބުނެލިއެވެ. "އޭނަ ވަރަށް ރުޅި އަންނާނެ އަހަރެން ދެކެ." ޝާޔަން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. މިފަހަރު ހަމަ ޙަޤީގަތަށްވެސް މަޖާވީއެވެ. ރިމްޝާ އުޅޭ ޅަ ގޮތްގަނޑުން މީހަކަށް ނުހެވުނިއްޔާ ދެރައެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

"އަދި އިނގޭތަ. އަހަރެން ރާއްޖެ އައިތާ ކުރީކޮޅު ސްކޫލަށް ދާއިރަށް ކުދިން ވަރަށް ބަލާނެ. އަހަރެންގެ ލޯ ކުޑަކޮށް ހުންނާތީވެޔޯ. އިނގޭތަ އަދި އެއްދުވަހު ވަރަށް ލޯބިލޯބިކޮށް ހުރި ގަރލް އެއް އަހަންނާއި އެކީ ކުޅެން އިނދެފަ އަހާލަނީ ކުޅެން އުޅެނިކޮށް ލޮލަށް ތެރަސް އެޅިފަ ކުޑަކޮށް ތަތްވީހޯ. އެއީ ރާއްޖެ އައިތާ ކުރީކޮޅު. ޕްރީ ސްކޫލް ދުވަސްވަރު." ޝާޔަން ބާރު ބާރަށް ހެމުން ބުނެލިއެވެ. މިހާރު އެވާހަކަތައް އަޑު އިވުމުން މަޖާވިޔަސް އެއިރު އޭނާ ދެރަވެއެވެ. އެކުއްޖާ އެހެން ބުނީ އެއްވެސް ނުބައި ނިޔަތެއްނެތި އެކުއްޖާގެ މައުސޫމު ކަމުގައި ހުރެގެން ނަމަވެސް އެ ބަސްތައް ރައްދުވި ޝާޔަން ވީ ދެރައެވެ. ވަކި އޭނާ ތަފާތުވީ ކީއްވެތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލުން އައިސް މައިންބަފައިން ގާތު ޝަކުވާ ކުރާ ހަނދާން ޝާޔަންގެ އެބަހުއްޓެވެ.

"ބުނާތީ އަޑުއިވޭ ތިމާ ރީޕްލޭސް ކުރަން އުނދަގުވާނެއޭ އެހެންމީހުންނާ ތަފާތުވީ ވަރަކަށް." ނަބްހާންގެ އެ ޖުމުލަ އާއި އެކީ ޝާޔަން މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ. "ބްރޯ، ދެޓް ސައުންޑްސް ސޯ ޗީޒީ. ސްޓޮޕް އިޓް." ޝާޔަން ދެލޯ މަރާލުމަށްފަހު އަވަސް އަވަހަށް ދެފަރާތަށް ބޯ ހުރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ނަބްހާންއަށްވެސް ޝާޔަންގެ އެ ޢަމަލުން ހީލެވުނެވެ. "އެހެނެއްނު ވާނީ، ފެއިރީޓޭލްއެއް ނޫންވިއްޔަ މިއީކީ." ޝާޔަން ނަބްހާންއާއި ދިމާކޮށްލިއެވެ. އެއީ މި ފަހަކަށް އައިސް ދެމީހުންގެ ޙާލަތެވެ. އެ އެކުވެރިކަން އިތުރަށް ގަދަވެފައި ވާއިރު ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ދިމާކުރުން ވަނީ އިންތިހާއަށް ގޮއްސައެވެ.

"އޯކޭ، އެހެންވިއްޔާމު ބަސްތައް އަލުން އަތުރާލާނަން. 'ޔޫ އަރ ބިއުޓިފުލް ޖަސްޓް ދަ ވޭ އޫ އަރ ޝޯރޓީ.'" ނަބްހާން ޅެންވެރިއެއްހެން އެއް އަތް އުފުލާލައިފައި ބުނެލިގޮތުން ޝާޔަން އަނގަ ހުޅުވިފައި އިނީ މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލައިގެންނެވެ. ނަބްހާން ޖޯކު ޖަހަ ޖަހައިފައި އުޅުނަސް މިއީ ބޮޑުވަރެވެ. ޝާޔަން ވަށައިގެން ބަލައިލީ އެހެން މީހުން ބަލަން ތިބި ތޯއެވެ. "ސިރިއަސްލީ. ޔޫ އަރ އެމްބޭރެސިން މީ. ތި އަތް ތިރި ކުރޭ. އަހަރެން ތިބުނާހާ ކުރެއްވެސް ނޫން އިނގޭ." ޝާޔަން އޭނާގެ އަތް ހަލުވާލުމަށްފަހު ނަބްހާންގެ އަތް ތިރިކުރަން އިޝާރާތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. މޫނުގެ އެއްފަރާތުގައި އަތް އަޅާއިގެން އިން ގޮތުން އެހެން މީހަކަށް އޭނާ އެތާ އިންތަން ފެނިދާނެތީ އުޅޭ ފަދައެވެ.

"އަހަރެން ޝާޔަން ގާތު އިންނަން އަހައިގެނެއް ނޫނޭ މިއުޅެނީ." ނަބްހާން ދެއަތް އުރާލުމަށްފަހު އެއްބުމަ އަރުވާލަމުން ބުންނެވެ. ދެފަރާތަށް އޭނާ ބޯ ހުރުވާލީ ޝާޔަން އުޅޭ ގޮތުން ބޮލަށް އުނދަގޫވެގެންނެވެ. އެހެނަސް އެއީ ހައްތަހާވެސް ސަމާސާގެ ބައިބައެވެ.

"އަހަރެން ގާތު ނާހާނަންތަ އިންނާކަށް؟" ޝާޔަން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު އެއް އަތުން ފަހަތަށް ވިހުރުވާލަމުން ފޮނިވެލައިފައި ސުވާލުކޮށްލިގޮތުން ނަބްހާންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ނުދިޔައީ ކިރިއާއެވެ. އާނއެކެވެ. އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޑުފެތުރި މީހުންވެސް ހަމަ މޮޔައީއެވެ. އެކަމަށް ޝައްކު ކުރާނީވެސް އިޝްޤީ ލޯތްބަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަންވެސް ނޭނގޭ މީހުންނެވެ. ނަބްހާންއާއި ޝާޔަންހެއްޔެވެ؟ އެއީ ހުވަފެނަކުންވެސް ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

"ޗީޑި. ހާސްނުވޭ. ދުނިޔެއިން އަންހެނުން ހުސްވިއަސް ޝާޔަންއަކާއި ނީންނާނާން. މަ ކަނދުރާއަށް ތަދުވެދާނުން ތިހާ ކުރުމީހަކަށް ބަލަން ހަދައިގެން." ނަބްހާން އިންތަނުން ތެދުވެ ދެޖީބަށް އަތް ޖަހާލި އިރު އޭނާގެ ތުންފަތުގައި ވަނީ މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ. " އައުޗް. ދެޓް ވޯޒް ހާރޝް. 'ނަބްހާން މަށަށް ތިހެން ނުހަދަބަ. ޕްލީޒް...' އެހެން ބުނާނެ ކަމަށްތަ ހީކުރީ؟ ހައް! އެހެން ހިތަށް އެރިއަސް ތިއީ މޮޔައެއް. މަށަށް ކުރޭ ކިޔަށް ތިއީ ކާކު؟ ޔަގީން ހަ ފޫޓު ހަމަނުވާ މީހެއް ތިއީވެސް." ޝާޔަން ނަބްހާންއާއި ދިމާއަށް މަލާމާތުގެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ދިމާކުރަމުން ސިޑިން އަރަމުން ދިޔައެވެ.

"އޯލްމޯސްޓް. ފައިވް'އިލެވެން." ނަބްހާން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތް ހިންގާލަމުން ފޮނިވެލިއެވެ. ޝާޔަން ނަބްހާންއާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްތައިގެން އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލައިގެން ހުރީ މީހަކު އެއްޗެއް ދެކެ ފަކުރު ގަތުމުން އެއަށް ބަލާ ފަދައަކުންނެވެ. "ވާހް. ކޮބާތަ ފާތުން ދައްތަމެން ގެންގުޅޭ ބްލީޗް ފުޅި؟ މަގޭ ދެލޯ ސާފުކުރަން ވެއްޖެ. 'ފޮނި' ޖަރާސީމުތައް ލޮލަށް ވަދެފަ ހެން ހީވަނީ ހުރީ. ނޫނީ އެ ބަލިމަޑުކަން މަށަށްވެސް ޖެހިދާނުން." ޝާޔަން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލިއެވެ. ނަބްހާންއަށް ހެވެން އުޅުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިނިގަނޑު މަތަކޮށްލިއެވެ. "އެހެން ކިޔާ ޖަރާސީމެއް ނުހުރޭ." ނަބްހާން ޝާޔަންއާއި ބަހުސް ކޮށްލިއެވެ.

"ވެލް، އައި ޑިސްކަވަރޑް އިތް ޖަސްތް ނައު." ޝާޔަން އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ބުނެލިއެވެ.

"ނަބްހާން ހެޔޮ ދެން މިހިސާބުން ކްލާހަށް ދިޔަސް. އަހަރެން ތާކަށް ދާން ޖެހޭ އެބަ." ލައިބްރަރީ އިންނަ ފްލޯ އާއި ހަމައަށް ދެވުނު ތަނާ ޝާޔަން ނަބްހާންގާތު ބުނެލިއެވެ. ޝާޔަން ދަނީ ކޮންތާކަށްތޯ އަހާލަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ނަބްހާން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ބުމަ އަރުވާލީއެވެ. މައްސަލައެއް ނެތޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަބްހާން އޭނާގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލައިފައިވެސް އަނެއްކާވެސް އައިކޮޅަށް އެނބުރިލިއެވެ. ޝާޔަން އަނެއްކާ މާ ސިއްރިއްޔާތުގައި ކޮން ކަމެއް ކުރަނީ ބާވައެވެ؟ ފަޅާ އަރުވާލަން ވާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟

ހިނިއައިސްފައި ހުރެ ނަބްހާން ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދައިފައި ލަސްލަހުން ޝާޔަންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ޝާޔަންގެ މިސްރާބު ހުރީ ލައިބްރަރީއަށްކަން އިނގި ނަބްހާން އޭނާގެ ޖީބުން އަތް ނެގިއެވެ. ޝާޔަން މިގަޑީގައި ލައިބްރަރީގައި ކީތް ކުރަނީ ބާވައެވެ؟ ބްރޭކް ނިމެންވެސް ދެން އިނީ އެންމެ ދިހަ މިނެޓެވެ. މިވަގުތުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަކަށް ފޮތެއް ނުއެއް ކިޔޭނެއެވެ. އަނެއްކާ ފޮތެއް ނަގަނީ ބާވައެވެ؟ އެހެނަސް ޝާޔަން މިވީހާތަނަށް ލައިބަރަރީއިން ފޮތެއް ނަގައިފައިވަނިކޮށް އޭނާ ނުދެކެއެވެ.

ނަބްހާން ޝާޔާންގެ ފަހަތުން ދިޔަ ވަރަކަށް އޭނާގެ ހައިރާންކަން ދިޔައީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ޝާޔަން ގޮސް ނަބްހާންގެ 'ސީކްރެޓް ސްޕޮޓް'އަށް ވަނުމުން ނަބްހާންގެ ނޭވާ ތާށިވީފަދަ އިޙުސާސެއް އޭނާއަށް ކުރެވުނެވެ. ޝާޔަންގެ ޢަމަލުތައް ހުރީ އަބަދު އެތަނަށް އަންނަ މީހެއް ފަދައިން ކަމުން އެ ހައިރާންކަން ދެގުނަވިއެވެ. ނަބްހާންގެ ސިކުނޑި އޭނާއަށް އެވަގުތު ކަމެއް ހަނދާންކޮށްދިނެވެ. އޭނާގެ ފޮތެވެ. އެފޮތުގައި ލިޔެފައި ހުރި ޖަވާބުތަކެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއީ ޝާޔަންއަށް ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނަބްހާން ޝާޔަންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލަން އިރުކޮޅަކު ހުއްޓެވެ. އޭނާ އެ ހަރުގަނޑުތައް ބަލަމުން ދިޔައީ ފޮތެއް ނުފެނިގެން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ.

ޝާޔަން ނިކުންނަން ވާއިރަށް ނަބްހާން ލައިބްރަރީއިން ނިކުމެގެން ގޮސް ކްލާހުގައި ހުރި އޭނާގެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެ ހަމަޖެހިލިއެވެ. ޝާޔާން އޭނާއަށް އެއްވެސް ޝައްކެއް ކޮށްފިއްޔާ އޭނާގެ ޕްލޭން ފެއިލް ވެދާނެއެވެ.

"ޝާޔަން. މިއަދުގެ އިކޮނޮމިކްސް ނޯޓްސްތައް ދީބަލަ." ސެޝަން ނިމުމުން ޝާޔަން ދަބަހަށް ފޮތްތައް އަޅަން އުޅެނިކޮށް ނަބްހާން އެދުނެވެ. އެއާއި އެކީ އޭނާ ދަބަހުން ފޮތް ނެގުމަށްފަހު ނަބްހާން އަތަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނަބްހާން އެ ފޮތް ހުޅުވާލައި އެއަށް ބަލަން އިން އިރު ޝާޔަންއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ނަބްހާންގެ ބަލީގެ މަތިން ހަނދާންވާގޮތްވިއެވެ. އެހެނަސް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލަމުން ނަބްހާންއަށްޓަކައި ހިތާހިތުން އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ދުޢާ ކޮށްލިއެވެ.

"އޯކޭ. މާދަން ގެނެސްދޭނަން އިނގޭ." ނަބްހާން އޭނާގެ ދަބަހަށް ޝާޔަންގެ ފޮތް ވައްޓާލުމަށްފަހު ޒިބު އަޅުވާލަމުން ދާން ތެދުވިއެވެ.

ޝާޔަން ސިޑިން ފައިބައިގެންދާތަން އެދުވަހު ކްލާހުން ނިކުމެގެން ސިޑިން ފައިބަން ދިޔަ ރިމްޝާއަށް ފެނުނެވެ. އެއާއިއެކީ އޭނާގެ ދެއަތް މުއްކަވާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. އެހެނަސް އޭނާ ހަމަޖެހިލީ މިއަދު ސްކޫލުން އިވުނު ވަހަކައަކުންނެވެ. އޭނާއަކަށް އަދި ފުރުސަތެއް ނުގެއްލެއެވެ.

"ހިނގާ." ރިމްޝާ ކާރަށް އެރުމަށްފަހު އޭނާގެ ނިންމުން އިއްވާލުމާއި އެކީ ޑްރައިވަރު ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. މިއަދު އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބައްޕައަށް އޭނާ ބަލައި ނާދެވުނީއެވެ. ސަރާއަށް ކަނޑައަޅައިފައި ހުންނަ ޑްރައިވަރު މިއަދު ރިމްޝާ ބަލައި ފޮނުވާފައި ހުރީ އެހެންވެއެވެ.

ރިމްޝާ ކާރަށް އެރީއްސުރެ ފޯނުން ކޮންމެވެސް މީހަކާއި މެސެޖު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ހޭން ފަށާއިރު އަނެއްބައި އިރު ދަތްކުނޑިވެސް ވިކާލަފާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަށް އެ ދެމެދުގައި ދެކެވެމުން ދިޔައީ ވަރަށްވެސް ފޯރިގަދަ ވާހަކައެއް ކަމުގައި ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

"ބައްޕާ. މަންމާ. އިނގޭތަ ޝާޔަން ނައިބު ރައީސްގެ ދަރިފުޅާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން؟ މިއަދު އެހިން އެހެން ކިޔާ އަޑު. އަޚުގަނޑު ބުނީމެއްނު އެއިރުވެސް އެއީ ހަމަ ގޯލްޑް-ޑިގަރ އެކޭ." އެދުވަހު ސްކޫލުން އައިސް ފެންވަރާލާ ތާޒާވެލުމަށްފަހު ކެއުމަށް އިންސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކާމޭޒުދޮށުގައި އިނދެ ރިމްޝާ އިޢުލާން ކޮށްލިއެވެ. ސަރާއަކީ ޝާޔަންގެ މަންމަކަން ހަނދާން ހުރި ނަމަވެސް ސަރާގެ ކުރިމަތީގައިވެސް ޝާޔަންއާއި މެދު ގޯސްކޮށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް އޭނާ ފަހެއް ނުޖެހުނެވެ.

ސަރާ އޭނާ ކާން އިން ތަށިން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު އެ ނަޒަރު ރިމްޝާގެ މޫނަށް ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. ނާޖިދުވެސް އޭނާ ކާން ގެންގުޅުނު ވަޅިއާއި ސަމްސާ ތަށިތެރެއަށް ދޫކޮށްލިއެވެ. "ދަރިފުޅު. ބައްޕަ ބުނަމެއްނު އިވޭހާ ވާހަކަ އަކީ ޙަޤީގަތަކަށް ނުވެދާނެއޭ." ނާޖިދު ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި އިނދެ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ސަރާގެ މޫނުމަތިން މާބޮޑު އަސަރެއް ނުފެނުނެވެ. އެހެންކަމުން ރިމްޝާ ކުޑަކޮށް ފަސްޖެހޭ ގޮތް ވިއެވެ.

"ރިމްކޮ. ވީ ނީޑް ޓު ޓޯކް." ނާޖިދު އޭނާގެ ވަޅިއާއި އޫ ނަގަމުން އަލުން ކާންފަށަށް ތައްޔާރުވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. ރިމްޝާއަށް ހިންދިރުވާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ބައްޕަ އޭނާ ދެކެ ރުޅި އައިސްފިއްޔާ އޭނާ ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހުސް އެ ޝާޔަންއަކާއި ހެދި ވާހާ ކަންތަކެވެ. އޭނާ މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ނައި ނަމަ ރިމްޝާއަކަށް މިހުރިހާ ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާކަށް ނުޖެހުނީހެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ރިމްޝާ ހިތާހިތުން ޝާޔަންއާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ދިޔައިރު އެހިތުގައި ރޯވެފައިވަނީ ނަފްރަތުގެ އަލިފާނެވެ.

އެރޭގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކޮށް ނިމުމުން އިތުރަށް މަޑުކުރުމެއްނެތި ސަރާ ކޮތަރިއަށް ދިޔައީ ނާޖިދު ރިމްޝާއާއި ވަކިން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާތިއެވެ. ނާޖިދު ރިމްޝާއާއި ވަކިން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އޭނާ ކަންތައް ކުރާ އުސޫލަކީ އެއީއެވެ.

"ރިމްޝާ. ރިމްޝާ ހަނދާން އެބަހުރިތަ ރިމްޝާގެ މިހާރު ތިހުރި މަންމަ އައުމުގެ ކުރިން ރިމްޝާ އެކަނި ގޮވައިގެން ބައްޕަ އުޅެން ޖެހުނު ގޮތް؟ ބައްޕަ އޮފީހަށް ދަމުން ރިމްކޮ ބަލަމުން ބައްޕައަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ބެލެންސް ކުރެވުނުހެން ރިމްޝާއަށް ހީވޭތަ؟" ނާޖިދު މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކީ ވާހަކަ ދެއްކި އިރު މޭޒުމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ރިމްޝާ އިނެވެ. އޭނާ ލަސްލަހުން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލުމާއި އެކީ ނާޖިދު އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ވާހަކަޔައިގެން ކުރިއަށް ދާންފެށިއެވެ.

"ރިމްކޮގެ ނަސީބު ގަދަކަމުން ރިމްކޮއަށް އެބަ އުޅެވޭ ދޯ އާދައިގެ ޢާއިލާއެއްހެން މަންމައަކާއި ބައްޕައަކާއި އެކީ؟ އެކަމަކު ޝާޔަން އެ އުޅެނީ ކިހާ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެއް؟ ޑޯންޓް ޔޫ ތިންކް ޝީ ޑިޒާރވްސް ބެޓަރ؟" ނާޖިދު ރިމްޝާއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔއެވެ. ރިމްޝާ ބޭނުންވާހާ އެއްޗެއް ތުއްތުއިރުއްސުރެ ގަނެދެވުމުގެ ނަތީއްޖާ އަދިކިރިޔާ މި ފެންނަނީތާއޭ ނާޖިދުގެ ހިތް ބުނެލިއެވެ. އޭނާއަށް ރިމްޝާ މާބޮޑަށް ދޮންފުތު ކުރެވުނީއެވެ.

"ރިމްޝާ ޝާޔަން ދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަ ވަރުގެ ކަމަކަށް ޝާޔަން އަޅެ ކީއް ކުރީ؟" ނާޖިދުގެ އެ ސުވާލުން ރިމްޝާއަށް އިސްދަށަށް ޖަހާލެވުނެވެ. ޙަޤީގަތުގައި އޭނާގެ އަތުގައި އެ ސުވާލަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނުވެސް ނެތެވެ. ތެދެކެވެ. ޝާޔަންގެ ކުށަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޚުދު އޭނާއަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. އެހެނަސް އޭނާ އަމިއްލައަށް ހަދަ ހަދައިގެން ބަހަނާތައް ދައްކަނީއެވެ.
އެހިނދު އޭނާއަށް ކުއްލިއަކަށް އެއަރޕޮޑް މަތިން ހަނދާންވެ އެހާދިސާ އެއީ ރަނގަޅު ބަހަނާއެކޭ ރިމްޝާގެ ސިކުނޑި ބުނެލިއެވެ. "އޭނަ އަޅުގަނޑުގެ އެއަރޕޮޑް ވަގަށް ނެގި." ރިމްޝާ ސާބިތު ކަމާއި އެކީ ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލައިފައި ބުނެލި އިރު ނާޖިދުއާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލިއެވެ. އެހެނަސް ނާޖިދު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލައިފައި އިސްދަށަށް ޖަހާލަމުން އޭނާގެ އަތްތިލަ ނިތް މަތީގައި ދެތިން ފަހަރަކު ކާއްތާލިއެވެ.

"ރިމްޝާއަށް ހަމަ ޔަޤީން ޝާޔަންކަން އެ ނެގީ؟" ނާޖިދު އަނެއްކާވެސް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ރިމްޝާ ލައްވާ އެއްޗެއް ބުނުވަން އޭނާ އުޅޭ ފަދައެވެ. ރިމްޝާ އަވަސް އަވަހަށް ބޯ ޖަހާލުމާއި އެކީ ނާޖިދު ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ މިއަދު ލަދުގަނެއްޖެއެވެ. އޭނާއަށް ރިމްޝާ އެއްމެ ފުރިހަމައަށް ތަރުބިއްޔަތެއް ނުކުރެވުނު ތާއެވެ. "ރިމްޝާ ނެތްތަ ބައްޕަ ކައިރި ކިޔައިދޭން ޖެހޭ ޙަޤީގަތެއް؟" ނާޖިދު އިސް އުފުލާލުމަށްފަހު ރިމްޝާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުން އެހިއެވެ. އޭނަގެ ދެލޮލުގައި ޖެހިލުންވާފަދަ ބާރެއް އެވަގުތު ވިއެވެ. ބައްޕަ އެފަދައިން ސުވާލު ކުރާނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވުމުންކަން އެނގި ރިމްޝާގެ ސިކުނޑި އެކި ދިމަ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހަން ފެށިއެވެ. އޭނާ ބައްޕައާއި ސިއްރުން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ގޯސްކަމެއް އެއްފަހަރާ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވާން ފެށިއެވެ.

"އައިމް ޑިސަޕޮއިންޓެޑް އިން ޔޫ ޓޫ ރިމްޝާ." ނާޖިދު މާޔޫސްކަމާއި އެކީ ބުނެލިއެވެ.

*ތިންދުވަސް ކުރި*

ސަރާ ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ރިމްޝާ ކައިރި ބުނުމަށް ނާޖިދު ކައިރީ އެދުމުން އޭނާ ރިމްޝާގެ ކޮޓަރިއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމުން ވެސް ރިމްޝާގެ ޖަވާބެއް ނައެވެ. އެހެނަސް ދޮރުފަތުގައި ނާޖިދުގެ ކަންފަތް ޖައްސާލުމާއި އެކީ ރިމްޝާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަޑު އިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ހިނިތުންވެ ހުރެ ސިއްރު ސިއްރުން ދޮރުހުޅުވާލީ އާދައިގެ މަތިން ރިމްޝާއާއި ސަމާސާ ކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

"ހަހަ. ނޫނެކޭ އޭނަ ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެކަކުވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރިއޭ. އެއީ އެންމެ މަޖާ ތަންކޮޅު. ޔޫ ޝުޑް ހޭވް ސީން ދަ އެކްސްޕްރެޝަން އޮން ހަރ ފޭސް އޯ މައި ގޯޑް. ޝާޔަން އެހާ އަންލަކީ ވާނެ ކަމަކަށް މަ ހިއެއް ނުކުރަން." ރިމްޝާ ބާރު ބާރަށް ހެމުން އޭނާގެ އެ އެކުވެރިއަކާއި ވާހަކަ ދެއްކި ދެއްކިހެން ނާޖިދުގެ މޫނުމަތީގައިވި ހިނިތުންވުން ފޭދެމުން ދިޔައެވެ. އަމިއްލަ ކަންފަތަށް އިވެމުން ދިޔައީ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވާ ފަދަ އަޑުތަކެކެވެ. އެވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔަ ފަރާތަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދަރިފުޅުކަން ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަންވެސް ނާޖިދު ހުރީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އޭނާގެ ލޯބިލޯބި ފުށްކޮޅެއްފަދަ މައުސޫމް ދަރިފުޅު އެވަރުކަމެއް ހަމަ ކޮށްފާނެހެއްޔެވެ؟

"އެކަހަލަ ކަންކަމަށް އަހަރެން ވަރަށް މޮޅުވާނެ. އަހަރެން ހެދި އެއްޗަކީ، އޭނަ ފާހާނައަށް ވަތް ގަޑީގަ އަވަސް އަވަހަށް ގޮއްސަ އެއަރޕޮޑް އެ ދަބަސް ތެރެއަށް ލީ. އެކަކަށްވެސް ނުފެންނާނެ." ރިމްޝާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. ނާޖިދު އެންމެފަހުން ލަސްލަހުން އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ލައްޕާލީ ސިކުނޑިއަށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނަގައި ނުގަނެވުމުންނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް ރިމްޝާއާއި އެ ވާހަކަ އޭނާ ދައްކާނެއެވެ. އެހެނަސް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހު ރިމްޝާ އަމިއްލައަށް އޭނާގެ ކުށް ވިސްނިގެން ރަނގަޅުކުރޭތޯ ބަލާނީއެވެ. އޭނާ ފިޔަވަޅު ނަގާނީ އެ އިމްތިޙާނަށްފަހުއެވެ.
***
ރިމްޝާގެ ނިތްމަތިން ދާތިކިތަށް ފާޅުވާން ފެށުމާއި އެކީ އެ މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަމުގެ ކުލަވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތް އަވަސްވެފައިވުމާއި އެކު ލަސްވެފައިވާހެންވެސް ރިމްޝާއަށް ހީވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ އެ ބެދުނީ ހާދަ ބޮޑު ލަދެއްގައެވެ. ހާދަ ބޮޑު ކުށެއްގައެވެ. ދެން ހަދާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހުރިހާ އުފާތަކަކުން ބައްޕަ އޭނާ މަޙުރޫމު ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ދެން ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުވީ ބާވައެވެ؟
ރިމްޝާ ހާސްވެފައި ހުއްޓާ ނާޖިދު އޭނާގެ ނިތްކުރީގައި އަތް ކާއްތާލިއެވެ.

"ހަނީ، ޔޫ ޝުޑް އެޕޮލޮޖައިޒް ޓު ހަރ. ޝާޔަންއާއި ދެމެދު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފެއްދޭނީވެސް ރިމްކޮގެ ފަރާތުންވެސް ކޮންމެވެސް އެފަރޓެއް ލައިގެނެއްނު؟ ދެފަރާތުން މަސައްކަތް ނުކޮށެއް އިންސާނުންގެ މެދުގަ އުފެދޭ ގުޅުންތަކެއް ކުރިއެއް ނާރާނެ ދަރިފުޅާ." ނާޖިދު އަބަދުވެސް ނުރުހުންތެރިކަމަށްވުރެ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި އިސްކުރަނީ އޯގާތެރިކަމެވެ. ރުޅި އައިސްގެން އަޑުލައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ނާޖިދު މާ ގަޔާވާ އުކުޅެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ލޯތްބާއި އަޅާލުމަށް އަޑުއުފުލާ މައިންބަފައިންގެތެރެއިން ވާ މީހެކެވެ.

"މިސްޓޭކްސް ހެދޭނެ. އިންސާނުން ވީމަ އަހަރެމެންނަށް ގޯސްކޮށް އެތަށް ކަމެއް ކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ފަރާތުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުމަކީ ކިހާ ރީތި ސިފައެއް؟ ނޫންތަ؟" ނާޖިދު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ދިޔަހެން ރިމްޝާގެ މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަމުގެ ބަދަލުގައި ހިތަށް އުނދަގޫވެގެން އުޅޭ ފަދަ އަސަރުތަކެއް ފާޅުވާން ފެށިއެވެ. 'ގިލްޓް' ނުވަތަ 'ރިގްރެޓް' އޭ މިކިޔާ ސިފައިގެ ކުލަވަރު ހާމަވާން ފެށިއެވެ.

"ބައްޕާ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ހާދަ އުނދަގޫވެޔޭ ޝާޔަން ފެނުނަސް. ބައްޕައަށް ނޭނގި ހުއްޓާ ބައްޕަ ތިއީ ހަމައެކަނި ޝާޔަންގެ މީހަކަށް ހަދާލާނީ. ޝީ އިޒް އެ ވިޗް ބައްޕާ." ރިމްޝާގެ ފަރާތުން އިވިގެން އެ ދިޔަ ޖުމުލަތަކުން ނާޖިދަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އޭނާ ހީކުރީ މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރު އޭނާގެ ދަރިފުޅަނީ ނިކަން ވިސްނޭ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. އެހެނަސް ސަތާރަ އަހަރުގެ އެ ރިމްޝާއަށް އަދިވެސް ނުވިސްނޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރިތާއެވެ.

ރިމްޝާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެކަމާމެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވެއެވެ. އޭނާގެ މީހެއް އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ޖަހައިގަތުން އެއީ ރިމްޝާ އެންމެ ނުރުހޭ ސިފައެވެ. ބައްޕަ އެއީ އޭނާގެ މީހެކެވެ. އެކަން ދުވަހަކުވެސް ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. ޝާޔަން ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް އެވެ.

"ރިމްޝާ އެންމެ ފަހުން ތިބުނި ޖުމުލަ ތިއީ ތަންކޮޅެއް ގޯސް އެއްޗެއް އިނގޭ ރިމްޝާގެ ދޮން ދައްތައަކާއި ނިސްބަތް ކުރަން. ދެޓްސް ޖަސްޓް ހައު ޔޫ ސީ ހަރ. ނޮޓް ހައު ޝީ އިޒް. ރިމްޝާ ޝާޔަން އާއި އެކީ އަދި ދުވަހަކުވެސް ދިރިނުއުޅޭ އިރު ރިމްޝާ އޭނާއާއި މެދު ތިކަހަލަ ގޯސް ވިސްނުންތަށް ގެންގުޅެން ހެޔޮވެސް ނުވާނެއްނު؟ އަބަދުވެސް އެހެން މީހުންނާމެދު ހެޔޮކޮށްނޭ ވިސްނަން ވާނީ." ނާޖިދު ފަހު ބަސްތަކަށް ދިގުކޮށް ދަމާލީއެވެ. ރިމްޝާއަށް ވިސްނޭތޯ އޭނާ ހާދަ މަސައްކަތެއް އެބަ ކުރެއެވެ. އެހެނަސް އަދި އެ ޒުވާން ސިކުނޑިއަށް އެކަން ނަގައިގަނެވޭކަށް ނުއުޅެއެވެ.

"ބައްޕައަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ރިމްޝާއަށް ވިސްނަދެވޭތޯ. ބައްޕަ ބުނެލަން އޮތްހާވެސް އެއްޗަކީ ރިމްކޮ ތި ދެކޭހާ ގޯސް ކުއްޖެއް ނޫނޭ ޝާޔަން އަކީ. ޝާޔަން އަށް ޗާންސެއް ދިނީމަ ޙަޤީގަތް އިނގޭނީވެސް. ޝީ ހޭސް އިނަފް ޕްރޮބްލެމްސް އިން ހަރ ލައިފް އޯލްރެޑީ. ޑޯންޓް ލެޓް ޔުއަރސެލްފް ބީ އެނަދަރ ވަން. ކަމެއް ވިޔަސް އެންމެ ގާތުގަ އެންމ ފުރަތަމަ ތިބޭނީ ފެމިލީ. ބައްޕަ މި ބުނި އެއްޗަކާމެދު ވިސްނާލައްޗޭ އިނގޭ؟" ނާޖިދު އެހެން ބުނުމަށްފަހު ތެދުވިއެވެ. "އެންޑް ވަން މޯރ ތިންގް. މިއަދުން ފެށިގެން ރިމްޝާ ސްކޫލަށް ބްރޭންޑެޑް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގެންދާނެ އިނގޭ. ބޭގް، ބޫޓު، ދެންވެސް ހުރި އެހެން ބްރޭންޑެޑް އެއްޗެހި. ބައްޕަ އަށް ހީވަނީ އެއީ ބައްޕައަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯސްހެން. އެހެންވީމަ އެ ގޯސް ރަނގަޅު ކުރާނީ ބައްޕަ." ނާޖިދު އޭނާގެ ފަހު ބަސް އިއްވާލުމަށްފަހު ހިނގައިގަތެވެ. ރިމްޝާ އޭނާގެ ވިސްނުންތަކުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ. އަމިއްލަ ޢަމަލުތަކާއިމެދު ވިސްނަށް އެކަނި ދޫކޮށްލުމުން މާ ފަސޭހަވާނެއެވެ.

"މަންމަ. އަހަރެން ކިހިނެއް ހަދަންވީ؟" ރިމްޝާ އޭނާގެ ކަރުގަ އޮތް ފަށުގަ އަތް ޖައްސާލިއެވެ.

އޭނާވެސް ލަސްލަހުން ގޮނޑުން ތެދުވެ ގޮނޑި މޭޒާއި ގާތްކޮށްލަމުން އެޕާޓްމެންޓްގެ ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލިއެވެ. ދުވަސްވަރުގެ ގޮތުން ހަނދު ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް އެތައް ސަތޭކަ ތަރިތައް އުޑުމަތީގައި ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔަ ގޮތް ޗާލެވެ. ރިމްޝާ އުޑުމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިސް އުފުލާލައިގެން ހުރި އިރު އެ މޫނުމަތީގައިވި އަސަރުތައް ދޭހަކުރަން އުނދަގުލެވެ. އެ ލޮލުގައި ތަފާތު ވިދުމެއް ވެއެވެ. އެހެނަސް އެއީ ހިތާމައިން ކަމެއް ނުވަތަ ލަދުވެތިކަން ކަމެއް ވަކިކުރާކަށް ނޭނގެއެވެ.

"ޔޫ އަރ މައި ސަންޝައިން، މައި އޮންލީ ސަންޝައިން.. ޔޫ މޭކް މީ ހެޕީ ވެން ސްކައިސް އަރ ގްރޭ..
ޔޫ ވިލް ނެވަރ ނޯ ޑިއަރ، ހައު މަޗް އައި ލަވް ޔޫ.. ޕްލީޒް ޑޯންޓް ޓޭކް މައި ސަންޝައިން އަވޭ.." ވައި އަޑުން ރިމްޝާ އެ 'ނާނާ'ގެ ކަޑިއެއް ކިޔާލާ ނިންމާލި އިރު ރިމްޝާގެ ލޮލުތެރޭގައި މުތީތަކެއް ފަދައިން ކަރުނަތައް ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ. އޭނާގެ ކަންފަތުގައި މަންމަގެ ހިތްގައިމު އަޑު ގުގުމާލައިފައި ހުރި އިރު އެ އަޑު ދަށުން ރިމްޝާ އެ ލަވަ ކީ ވަގުތު ހިތުގައި ރިހުމެއް އުފެދުނެވެ. މަންމާއެވެ. އަހަންނެއް ނުދަމެވެ. އެހެނަސް އަހަރެން ކައިރިން މަންމަ ތި ދިޔައީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މި ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ވީ ރިމްޝާގެ ހިތުތެރޭގައެވެ. އޭނާ ހިންދިރުވާލި އިރު ނުރޯން އެތަށް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ރިމްޝާގެ އުމުރުން ދެ އަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމަ ކުއްލިއަކަށް މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއު ކީ ގޮތުން ރިމްޝާގެ ކުޑަ ޢާއިލާއަށް އައީ ނުހަނު ބޮޑު ލޮޅުމެކެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބާކީބައި މަންމައަކާއި ނުލައި ހޭދަކުރި އިރު މީގެ އަހަރުތަކަކާއި ޖެހެންދެން މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ރޯލުވެސް އަދާކުރީ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަކީ އޭނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމެވެ.

އެހެނަސް އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްވެސް ފުރާލަދިން ލޯބިވެތި މަންމަގެ ހަނދާންތައް އެހިތުގައި ތާޒާކަމާއި އެކު އެބަހުއްޓެވެ. އެ ހަނދާންތައް ހުރީ ހަމައެކަނި ފެނުނު ވިޑިއޯ ތަކާއި އިވުނު އޯޑިއޯތަކުގެ އިތުރުން ފޮޓޯތަކުންނެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަނދާނުގައި ހުންނަ ވަރަށްވުރެ އެއިރު މާ ކުޑައެވެ. އޭނާއަށް ފަސްވަރަކަށް އަހަރުގައި އޭމާގެ ބައްޕަ ފޯނުން ފެނުނު ވީޑިއޯއެކެވެ. އޭގައި ރިމްޝާގެ އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު އަހަރެވެ. އޭނާގެ މަންމަ އޭނާ ނިންދަވަން ނުހަނު ލޯބިން ނާނާ ކިޔައިދެއެވެ. އެއީ ރިމްޝާ ދެންމެއަކު ކީ ނާނާއެވެ. އެ ވީޑިއޯ ފެނުނީއްސުރެ ރިމްޝާ ބައްޕަ ލައްވާ އޭނާ އެއިރު ކޮންމެ ރެއަކު އެ އަޑު އަހައެވެ. މަންމަ ކައިރީގައި ހުންނަހެން އޭނާއަށް އިޙްސާސްވާ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެއީ ކަމުގައިވާތީއެވެ.

މިފަދަ ރޭރޭ މަންމަ މަތިން ހަނދާންވަނީ މާ ބޮޑަކަށެވެ. ބައްޕަ އޭނާއާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ ރިމްޝާ ނުހަނު އަވަހަށް ދެރަވެއެވެ. އެހިތް ކުދިކުދިވެ ބިއްލޫރިކޮޅެއްފަދައިން ތަޅައިގެންދެއެވެ. އެފަދައިން ވިސްނުމެއްގައި ހުރުމަށްފަހު ރިމްޝާ ކުޑަކޮށްވެސް ގުޑިލީ އަތުގައި އޮތް ފޯނު ވައިބްރޭޓް ވުމުންނެވެ. ނޭފަތް ދަމާލަމުން ފޯނު އަންލޮކް ކޮށްލުމަށްފަހު މެސެޖު އައީ ކޮން އެޕަކުންތޯ ބަލައިލި އިރު އިންސްޓަގްރާމް ގްރޫޕެކެވެ.

ގްރޭޑް އެގާރައާއި ބާރައިގެ ކުދިންތަކެއް ހަދައިގެން އުޅޭ ގްރޫޕެކެވެ. ބައިވަރު ކުދިން ތިބި އެ ގްރޫޕުގައި މާ ގިނަ މެސެޖުތައް ހުރުމާއި އެންމެ ފަހުންވެސް މެސެޖު އައީ އެ ގްރޫޕުން ކަމުގައިވާތީ ރިމްޝާ އެއަށް ކްލިކް ކޮށްލުމާއި އެކީ ކުދިން ކޮށްފައި ހުރި މެސެޖުތައް ފެންނަން ފެށިއެވެ. މިރޭގެ ހޫނު މައުލޫއަކަށް އޮތީ ނަބްހާންއާއި ޝާޔަންއެވެ. ރިމްޝާއަށް އެ މެސެޖުތައް ކިޔަން ހުރެވުނީއެވެ.
***
ކޮޓަރީގެ އަލި މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ކިޔަވާ މޭޒުދޮށުގައި ސްޓަޑީ ލޭމްޕަ ދިއްލާލުމަށްފަހު ނަބްހާން އޭނާގެ ދަބަސް ގޮނޑީގައި ބައިންދާލީ ޙަރަކާތްތައް އަވަސްކޮށްލަމުންނެވެ. މިއަދު ޝާޔަންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ޢަމަލުތަކުން އެ ހިތުގައި ޝައްކުގެ ރާޅުބާންޏެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. ނަބްހާން އަވަސް އަވަހަށް ދަބަހުގެ ޒިބު ދަމާލިގޮތުން އެ ޒިބުވެސް ނުނެއްޓޭ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެނަސް މިވަގުތު އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވަނީ އެ ޒިބުގެ ޙާލަތަކަށް ނޫނެވެ.

ދަބަހުން ނެގި ނޯޓުފޮތް މޭޒުމަތީގައި ބާއްވާލުމަށްފަހު ނަބްހާން ގޮނޑީގައި އިށީނދެ މޭޒާއި ގޮނޑި ކައިރިކޮށްލިއެވެ. އަދި އެ އަވަސް ޙަރަކާތް ދަމަހައްޓަމުން މޭޒުގެ އެއް އަރިމަތީގައި ހުރި ޑްރޯވަރ ދަމާލުމަށްފަހު އެތެރެއިން މުށިކުލައިގެ ބަނޑޭރިގަނޑެއް ލީ ފޮތް ނެގިއެވެ. އެ ފޮތް ހުޅުވާލައި ޞަފްޙާތައް އުކަމުންގޮސް ތަފާތު ދެ ލިޔުން ހުރި ގަނޑަކާއި ޖެހުމުން ނަބްހާން އެ ފޮތުން އަތް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ދެން އޮތް ފޮތަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ.

އަދި އެ ފޮތުގައި ހުރި ލިޔުމާއި މުށިކުލައިގެ ފޮތުގެ ޞަފްޙާތަކުގެ ތިރީގައި ހުރި ތަފާތު ލިޔުން އަޅާކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ދެ ލިޔުން ނުހަނު އެއްގޮތެވެ. އެހެނަސް އެވަރަކުން ނަބްހާންގެ ހިތެއް ހަމައެއް ނުޖެހުނެވެ. މުށިކުލައިގެ ފޮތުގެ އަދިވެސް އިތުރަށް ދެތިން ޞަފްޙާއާއި ނޯޓުފޮތުގައި ހުރި ލިޔުން އަޅާކިޔަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ނަބްހާން ގޮނޑިއަށް ލެނގިލިއެވެ.

ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިޔަސް އޭނާގެ ކުރިމަތިން އެއޮތީ ޙަޤީގަތް ފެންނާށެވެ. އެހެނަސް ނަބްހާންގެ ހިތުގެ ކަނަކުން މި ފާޅުވި ޙަޤީގަތާއިމެދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތް ހަމަޖެހުނެވެ. ޝާޔަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ފޮތް ފެނުނު ނަމަ އޭނާ ވާނެވަރަކަށް ނުތަނަވަހެއް ނުވިއެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ ޝަޔަންއަށް ވުމުން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. އެހެނަސް ޝާޔަން ނޫން އެހެން މީހަކަށް އެ ފެނިފައިނުވާނެކަމުގެ ޝައްކު އަދިވެސް އެހިތުން މުޅިން އެކީ ފިލައިގެން ނުދާތީ އެ ނުތަނަވަސްކަން އަދިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެހިތުގައި އޮތެވެ. އަލުން އަނބުރާ އެ ފޮތް ލައިބްރަރީއަށް ގެންދާނީތޯއާއި އެ ފޮތް ގޭގައި ބާއްވާނީތޯ ނަބްހާން ދިޔައީ އަމިއްލަ ސިކުނޑިތެރޭގައި ބަހުސްކުރަމުންނެވެ.
(ނުނިމޭ)

ނޯޓް: މި ވާހަކައިގެ 13 ވަނަ ބައިގައި ކިޔުންތެރިއެއް ފާޅުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލަށް ރިޢާޔަތްކުރަމުން މި ލިންކުން https://justanotherstorybynoir.blogspot.com/ މި ވާހަކައިގެ އިތުރު ބައިތަށް ކިޔާލަން ލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ. މި ލިންކުން އަޅުގަނޑުގެ ބްލޮގް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނަ ކަމުގަ ވަނީނަމަ "justanotherstorybynoir.blogspot.com" ސަރޗް ކޮށްލުމުން އަޅުގަނޑުގެ ބްލޮގުން 'އުއްމީދު' ގެ އިތުރު ބައިތަށް ކިޔާލަން ލިބޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ. އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ބްލޮގް ގެ ވާހަކަ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނާއި ޙިއްސާކުރުން ލަސްކޮށްލި ސަބަބަކީ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއިރު އަދި ތައްޔާރު ނޫންކަމުގައި އިޙްސާސް ކުރެވުމެވެ. އެންމެހާ ކިޔުންތެރީން އަޅުގަނޑުގެ މި ވާހަކައަށް ތިޔަ ދެއްވާ ތަރުޙީބަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  1 ޚިޔާލު

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy