ފަސް ނަމާދު

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ﷲ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‎ އިންސާނާ އުފެއްދެވީއްސުރެ އެކަމާ އެންމެ ހަސަދަވެރިވީ ނުބައިވެގެންވާ ނުލަފާ އިބްލީސްއެވެ. އޭނާގެ ސަބަބުން މިއަދު އިންސާނާ މިވަނީ ސުވަރުގެއިން ނެރެވި ފަނާވަމުންދާ ދުނިޔެއަކަށްލެވިފައެވެ. މި ފަނާވަމުންދާ ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއުކިޔާ އަލުން އަނބުރާ ސުވަރުގެވަދެވެނޭމަގު އިންސާނާއަށް ﷲ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‎ ވަނީ ދައްކަވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށްވެސް ހުރަސްއެޅުމުގާ ނުބައިވެގެންވާ އިބްލީސްއާ އޭނާގެ ޝައިތާނުން އަވަދިނެތިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ.

ހާރުންއަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދަތުރުކޮށްލާކޮށްލާ ހުންނަ ޒުވާނެކެވެ. ވަޒީފާއަކަށް ނުދިޔަސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށްވަނީ ތެދުވެވިފައެވެ. ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުޅަދާނައެވެ. ޓުއަރިސްޓުން ގެނެސްގެން އެމީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ނަލަ ތަންތަން ދައްކާލަން ދިޔުމަކީ ހާރޫން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމެކެވެ. ފަތިހު ތެދުވާ މީހާ ދުވަސްފަށަނީ ކަސްރަތުކޮށް މޫދަށް އެރިލާގެންނެވެ. އެއަށްފަހު ގެނެސްފާ ތިބި ޓުއަރިސްޓުންގެ ހެނދުނު ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރުމަށް އަވަދިނެތިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ. އެމީހުންނަށް ކާންދިނުމަށްފަހު ދުވަހުގެ ބާކީބައި ހޭދަކުރަމުންދިޔައީ އެމީހުން ގޮވައިގެން ރަށްތައް ދައްކާލުމުގައްޔާ އަދި ކުޅިވަރުތަކުގައެވެ. މިގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް ނިމިގެންދަނީ ރޭގަނޑު 8 ޖަހާއިރުގައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މާތްވެގެންވާ ރޯދަ މަސް އައިސް ބޯމަތިވެއްޖެއެވެ. ރޯދަމަހުގެ ފުރުތަމަ ދުވަހު ހާރޫން ހޭލީ މެންދުރު ނަމާދަށް ގާތްވެފާ ހުއްޓާއެވެ. އަވަސްކޮށްލާގެން މިސްކިތައްދިޔައިރު މީހުންވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ނަމާދުކުރަން ޖެހުނީ ބޭރުގާ ކަމުން އެކަމާ ހާރޫން ހުރީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. އެދުވަހުގެ އަސުރުނަމާދުގެ ހާލަތުވެސް ދިޔައީ ހަމަ އެގޮތަށްށެވެ. މައްރިބް ބަންގިޔަށް ރޯދަ ވިއްލުމަށްފަހު ހާރޫން ގޭގާ ނަމާދުކޮށްލިޔެވެ. އެޔަށްފަހު އިޝާއަށް ގޮވުމުން މިސްކިތައްގޮސް ތަރާވީސްނަމާދުވެސް ނިންމާލާގެންއައެވެ. މިގޮތަށް ފުރުތަމަ ދިހަ ދުވަސް ނިމިއްޖެއެވެ. މިހާރު ހާރޫން ހޭލަނީ ހަވީރުއެވެ. ނަމާދުމަތިން ހަނދާންވެސް ނުހުންނަނީޔެވެ. ރޯދަ ވިއްލާން ބެލެނީ މަޖާކުރެވޭތޯއެވެ. މުޅިރޭ ހަތަރުދަމު ހޭލާ އުޅުމަށްފަހު ހާރު ކައިގެން ފަތިސްނަމާދު ބަންގިޔަށް ނިދަން އޮށޯވެއެވެ. މިގޮތަށް ދެވަނަ ދިހައެއްނިމި ފަހު ދިހަޔަކަށް އަޅާފިޔެވެ. މިސްކިތްތަކުން މީހުން މަދުވެސްވާން ފަށާފިޔެވެ. ޓީވީއިން ދައްކަމުންދާ ލަވަމުބާރާތް ފަދަ ކަންކަމަށް ގެއްލި މީހުންގަނޑު ހުސްވެފާވާތަން ހާރޫންއަށް ފެންނަމުންދިޔައެވެ. ހަރޫންގެ ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް އަންނަމުންދާންފަށާފިޔެވެ. އެކަނި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަންފެށިޔެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަޒީއަށް ގުޅާލިޔެވެ. އަޒީޒްއަކީ މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ އިމާމެކެވެ. އަހުލާގު ރަނގަޅު ގަދަރުވެރި އާއިލާއަކަށް ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި ފިރިހެންދަރިޔެވެ.

އަޒީޒް : އައްސަލާމް އަލައިކުމް އެކުވެރިޔާ ހާދަ ދުވަހެއްކޮށްލާފަ ތިޔަ ގުޅާލީ. ކިހިނެއްވަނީ ކަންތައްތައް؟
ހާރޫން : ވާލައިކުމް ވައްސަލާމް. ކަންތައްތައް އަދި ރަނގަޅު. ކަމަކު މި ގުޅާލީ
އަޒީޒް : އަވަހަށް ބުނެލާ.
ހާރޫން : އަހަރެންނަކީ ނަމާދާ ވަރަށް ދުރު މީހެއް. މި ރޯދަމަސް އައި ފަހުން ފުރުތަމަ ދިހަޔަކަށް ނަމާދަށް ދެވުނީ ދާހިތުން ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް މެދު ދިހަޔެއްގާ މާބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަވެއްޖެ. އަދި މިހާރު މިޔޮށްތީ ފަހު ދިހަޔަކަށް އަޅާފަ. އަހަރެންނަށް މިއަދު ފެނުން މިސްކިތްތަކުގެ ސަފުތައް މަދުވެފާވާތަން އަދި ގޭގޭގާ މީހުން ޓީވީތައް ބުޑުގާ ލަވަމުބާރާތްފަދަ އެއްޗެހި ބެލުމުގާ އަވަދިނެތިއުޅޭތަން. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ނުތަނަވަސްކަމެއް އައިސްގެން މިއުޅެނީ
އަޒީޒް : ލޮބުވެތި އެކުވެރިޔާގެ ހިތަށް ތިފަދަ ނުތަނަވަސްކަމެއް ތިޔައައީ ހިތުގާ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިމާންތެރިކަމެއް އޮތީމާ. އެކުވެރިޔާ ބުނަންނަ ވާހަކައެއް. އަހަރެން އެކުވެރިޔާގެ ދިރިއުޅުން ގާތުން ދެކުނިން ނަމާދަށްދާން ނެސޭހަތްދޭން މަަސައްކަތްކުރަން ވިސްނިން ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލްގާ އަހަރެން ދުއާކުރިން އެކުވެރިޔާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާތޯ. މިއަދު އެހެންވެ ކަންނޭގެ މި ކޯލްވެސް މަށަށް މި އައީ. އަހަރެންނަށް ބުނެދެވެން އޮތީ މިހެން. އަހަރުމެންނަކީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަށް މިދުނިޔެއަށް ފޮނުވުނު ބަޔެކޭ. އަހަރުމެންނަށް އަނގަވާފާވަނީ މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް. އެއީކީ މާކަށް ބުރަކަމެއްނޫން އެކުވެރިޔާ. ކޮންމެ ނަމާދަކީ އެންމެ ފަނަރަ މިނެޓް. އެކަން ޝައިތާނާ އެ ދައްކަނީ ބުރަޔަކަށް. ޝައިތާނާ އިންސާނާ ނަމާދަށް ދާން އުޅޭއިރަށް ފަހަރަކު ކަމެއް ދައްކާ މީހާ ބުރަބޮޑުކޮށްލާނެ. މިކަމަށް ވަރަށް ސަމާލުވެގެން ހުންނާތި. އަހަރުމެން އިންސާނުން ފަސްނަމާދު ކުރާއިރު ކޮންމެ ދެނަމާދެއްގެ ދޭތެރޭ ކިތައް ފާފަ ކުރެވިފާ ހުންނާނެ. އެކަމުން ސަލާމަތްވާން އޮތީވެސް ހަމަ ގަވައިދުން ނަމާދަށް ގޮސްގެންނޭ އެކުވެރިޔާ. ކީރިތި ގުރުއާންއަށްވެސް ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ ކިޔަވާ ކޮންމެ އަކުރަކަށް ދިހަ ސަވާބޭ އެކުވެރިޔާ. އަހަރުމެންނަށް ކިހާބޮޑު ނިއުމަތެއް މިއޮށްތީ ދެއްވާފަ. އަމިއްލަޔަށް ވިސްނާލަބަލަ އެކުވެރިޔާ. އާ އަޒުމަކާގެން މި ފަހު ދިހަޔެއްގާ ނުކުމެ ލައިލަތުލް ގަދްރި ވިލޭރޭ ހޯދަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކޮށްބަލަ.
ހާރޫން : ޝުކުރިއްޔާ އެކުވެރިޔާ މިފަހަރު އަހަރެން ނުކުންނާނީ އާ އަޒުމަކާއެކުގާ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އާ އަޒުމަކާއެކު ހާރޫން ނުކުތެވެ. ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާއަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގާ ނަމާދުކުރިޔެވެ. އެއަށްފަހު ގުރުއާން ކިޔަވަން މަޑުކޮށްލިޔެވެ. ނިންމާލުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް ނިދާލުމަށްފަހު މަސައްކަތާގެން ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މެންދުރު ވުމުން މަސައްކަތް މަޑު ޖައްސާލުމަށްފަހު ނަމާދަށް ދިޔައެވެ. މިގޮތައް ގޮސް ހުރިހާ ނަމާދަކަށް ގަވައިދުން ދާންފެށިޔެވެ. ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދިހަޔެއް ނިމިގެންދިޔައީ ހާރޫން އެންމެ ބޭނުންވިގޮތަށްށެވެ. އެންމެ ނަމާދެއްވެސް ވައްޓާނުލާއެވެ. ރޯދަމަސް ނިމުމުންވެސް އެގޮތުގާ ބަރާބަރަށް ހާރޫން ދިޔައީ ހިފަހަށްޓަމުންނެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ ގަވައިދުން ނަމާދަށް ގަޑިޔަށް ހާޒިރުވާ ޒުވާނެކެވެ.

- ނިމުނީ -

    Please log in or register to bookmark.
    7k

    1 ޚިޔާލު

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *