ގެއްލި ހުސްވި ހަޔާތް

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މީސްމީޑިޔާގެ އަވާގާ ޒުވާނުން ޖެހި ހަލާކުވަމުންދާތަން މިއަދު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގާ ފެނިގެން އެބަދެއެވެ. ޒުވާން އަންހެންކުދިންނާ ފިރިހެންކުދިން މިކަމަށް މުޅި ދުވަސް ހޭދަކޮށްލަނީ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތިޔެވެ. އުމުރަކީ ކިހާ ކުޑައެއްޗެއްކަން އެމީހުންނަށް ހަމަ ނޭނގެނީބާއެވެ. އެ ޒުވާނުންނޭ ހޭއަރާށެވެ. އެންމެ ދުރުގާވެސް އެންމެ ގާތުގާވެސްވަނީ މަރެވެ.

ނަފާއަކީ މުޅި ދުވަސްހެން މީސްމީޑިޔާއަށް ހުސްކޮށްލަމުން އަންނަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. މަންމަޔާ ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅުކަމުން ނަފާ ބުނި ކޮންމެ އެއްޗެއް ނަފާއަށް ލިބެމުންދެއެވެ. ގެޔަށް ލާފަ ހުންނަ އިންޓަނެޓްއަކީ ނަފާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އެޔާނުލާ ނަފާއަށް ނޭވާވެސްނުލެވެއެވެ. އެންމެ ފަހަރަކު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ބުރައެއް އެރިޔަސް އެ ލާދީފާވާ ފަރާތަށް ގުޅާ އެތައް އުނދަގުލެއްކުރުމަކީ ނަފާގެ ހަށީގާ ހިފާފަ ހުންނަ އާދައެކެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ދާނަމަ ހުސްނުވާވަރަށް ނަފާ އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ފޯނަށް ޑާޓާ ނަގާފައެވެ. ފޯނު އަތުން ހަމަ އެންމެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް ނަފާ ދޫނުކޮށްލައެވެ. ފާހާނައަށް ވަނަސް އަދި ރައްޓެހިންނާއެކު ކިތަންމެ މުހިންމު ކަމަކު އުޅުނަސް އެޔަށް ގިނަފަހަރު ނުބަލާ ފަރުވެސްނުޖެއެވެ. މިކަމާ ނަފާގެ ބައެއް އެކުވެރިން ނުރުހުންވެސް ފާޅުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ނަފާ އެކަމަކާ އަޅާނުލައެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންގޮސް ޓިކްޓޮކްގެ އަވާގާ ޒުވާނުންތައް ޖެހެންފަށާފިޔެވެ. މިއީ މުޅިން ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތައާރަފްވި އެއްޗެކެވެ. އިސާހިތަކު ނަފާއަށްވެސް ޓިކްޓޮކްގެ ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ވަގުތުން ފޯނަށް އަޅާ އެ ދިރާސާކުރަންފެށިޔެވެ. އެންމެ ފަހަށް ނަފާއަށް ވަރަށް ޓިކްޓޮކް ކަމުގޮސްފިޔެވެ. ފުރުތަމަ ހެދި ވީޑިޔޯއަށްވެސް އެތައް ތައުރީފަކާ ކޮމެންޓްތައް އޮއްސާލާފިޔެވެ. ބެލި މީހުންގެ އަދަދު ދިޔައީ އެތައް ގުނަޔެއް މައްޗަށްށެވެ. ޓިކްޓޮކްގާ ނަފާ ވިދަންފެށީ ލައްކަ އަވަހަށްށެވެ. ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު ބޭރަށް ގޮސް ޓިކްޓޮކް ހެދުން ގިނަވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕްހަދާފާ އެކި ތަންތަނުންގާ ނަށާ ވީޑިޔޯތައް އެކި މީސްމިޑިޔާތަކުގާ އާއްމުވެއްޖެއެވެ. މިކަންތައް ނަފާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން ނަސޭހަތްދޭންފެށިޔެވެ. ނަމަވެސް ބީރު ކަންފަތަކަށް އިވޭނީ ކޮން ނަސޭހަތެއްހެއްޔެވެ. ނަމާދުގަޑިޔެއް ރޯދަމަހެއް އެހެން މާތް ދުވަހެއް ނަފާއަކަށް ނޯވެއެވެ. ރީތިވެލާން މުޅިންވެސް އުޅެނީ ޓިކްޓޮކްގައެވެ.

އެހެން ދުވަސް ދުވަހެކޭ އެއްގޮތައް މިއަދުވެސް ނަފާ އުޅުނީ ޓިކްޓޮކްއެއް ހަދާލުމަށް ތައްޔާރުވެއެވެ. ގަޑިން މައްރިބް ނަމާދުވަގުތު ޖެހި ބަންގިވެސް ގޮވަން ފަށާފިޔެވެ. ނަފާ ތައްޔާރުވެ ނިމި އޭނާގެ ރައްޓެހިން އައުމަށް އެދި ގުޅާލިޔެވެ. ނަފާގެ ރައްޓެހިން ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްތެރޭ ނަފާގެ ކޮޓަރިޔަށް އައިސްވަނެވެ. އެންމެން ހީ ސަކާރާތްޖަހާ ހަދަންވާ ޓިކްޓޮކް ރަވާލާފިޔެވެ. އެޔަށްފަހު އެންމެ އެކުގާ ނަށަންފަށާފިޔެވެ. ތިރީސް ސިކުންތުގެ އެ ޓީކްޓޮކް ނުނިމި އުޅެނިކޮށް ނަފާއަށް ކުއްލިޔަކަށް ގޮތްތަކެއްވާންފެށިޔެވެ. މީހާ ކުއްލިޔަކަށް ބިންމައްޗަށް ބާރަކަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ބިންމަތީއޮވެވެސް އޭނާ ދިޔައީ ނަށަމުންނެވެ. ހާސްވެފާ ތިބި އޭނާގެ ރައްޓެހިން ނަފާގެ މައިންބަފައިންނަށް ގޮވާ ގެނެއެވެ. އެއިރުގާ ނަފާގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓެމުންއައެވެ. މީހަކު ތިމަންނާގެ ކަރަށް ފިއްތާލާފިޔޭ ބުނާ ކަހަލަގޮތަކަށް ނަފާ އިށާރާތްކުރަންށިޔެވެ. ނަފާގެ މޫނުމަތީ ނޫކުލަވާންށިޔެވެ. ނޭވާ ނުލެވި ތެޅެންފެށިޔެވެ. ތެޅެމުންދިޔައިރުވެސް ޖެއްސެނީ ނަށާއިރު ޖައްސާ ވައްތަރުތަކެވެ. މައިންބަފައިންނަށް މިއީ ނަފާގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުކަން އެނގި ރޮއެ ހޭރެންފަށާފިޔެވެ. ނަމަވެސް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއްނެތެއެވެ. ނަފާގެ ފުރާނަ ހިއްޕަވާން މަލަކަލް މައުތު އެ ވަޑައިގަތީ ﷲ ގެ ހަޒްރަތަށްށެވެ. ކޮންފަދަ ހިތި ނުބައި ނިމުމެއްތޯއެވެ. އެއްވެސް ހެޔޮ އަމަލެއްނުކޮށް ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެން އެދިޔައީ ގެއްލި ހަލާކުވެ ހުރި ހާލުގައެވެ. ވިސްނާލި މީހަކަށް އިބުރަތެކެވެ. މިއަދު އޭނާ ލަމުން އައި ރީތި ހެދުމުގެ ބަދަލުގާ އޭނާ ކަފުންކޮށްލެވުނީ ހުދު ފޮތިކޮޅަކުންނެވެ. އޭނާ ބޭނުން ކުރަމުން އައި އަގުބޮޑު ސެންޓްގެ ބަދަލުގާ އޭނާ ގައިގާ ލެވިގެންދިޔައީ ކާފޫރެވެ. އޭނާ ނިދަމުން އައި އަރާމު އެނދު މިއަދު ވެގެން އެދިޔައީ އޭނާގެ ސަންދޯކަށެވެ.

ލޮބުވެތި އަހުންނާ އުހްތުންނޭވެ. ތިމާ ކުރާ ކޮންމެ ހެޔޮ އަމަލަކީ ލިޔެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ތިމާ ކުރާ ނުބައި ކޮންމެ އަމަލަކީ ލިޔެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާ ޓިކްޓޮކް ފަދަ މީސްމިޑީޔާތަކަށް ތިޔަ ދޫކޮށްލާ އެއްޗަކުން ތިމާއަށް އާހިރަތުގާ ހުރި ގެއްލުމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލާށެވެ. މާތް ﷲ އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ ސާބިތުކަން ދެއްވާށެވެ.

- ނިމުނީ -

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  4 ޚިޔާލު

  1. ވ. ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް ماشا الله ❤️✨

  2. ވ. ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް ماشا الله ❤️😇😢

  3. ވ. ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް ماشا الله ❤️😇😢

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *