kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ޔަލާ - 15

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގ ގައި ހިފަހައްޓައިލަމުން މަގުމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އެކި ޚިޔާލުތަކުން ސިކުނޑި ފުރެމުން ދިޔައިރު މަޑުމަޑުން ޔަލާ، ރެއިލިންގ ގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އޮތް ހަނި ތަންކޮޅުގައި ފައި އަޅައިލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ދެލޯ މަރާލަމުން ފުން ނޭވާތަކެއް ލާންފެށިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ސިކުނޑި ވަށައިލީ އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރަށްޓެހިންގެ ޚިޔާލު ތަކުންނެވެ. ބޭނުން ނުވި ނަމަވެސް ޒެއިންގެ ސޫރަވެސް އޭނަގެ ޚިޔާލަށް އައެވެ. އެ ހުރިހާ އެންމެން ވާނެ ދެރަ އާއި ކުރާނެ ހިތާމަ އިހްސާސް ކޮށްލެވުމުން އޭނާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. ޒެއިން އަދި އޭނަ ދޫކޮށްލާފައި ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ލޯބިވާ އާއިލާ އަށާއި ރައްޓެހިންނަށް އެފަދަ ބޮޑު ހިތާމަ އެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލާފައި ބެލްކަންޏަށް އެރުމަށްްޓަކައި ޔަލާ ފައި ހިއްލާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ އަތް ރެއިލިންގ ތަކުން ކައްސާލިއެވެ. "އާއާއާތް.. .. .. " ވެއްޓެމުން ދިޔަ ޔަލާގެ ވޭނީ ހަޅޭކުގެ އަޑު ފަޒާގެ ތެރެއަށް ފޭދިގެން ދިޔައެވެ.

***
ކަޅު އަނދިރި ކަމެއްގެ ތެރެއިން މަޑުމަޑުން އަލިކަން ފާޅުވާން ފެށިއެވެ. ފުސް ވެފައި ވާ ދެލޯ ގިނަ ފަހަރަކު އެސްފިޔަ ޖަހާލުމުން ވަށައިގެން ވާ މާހައުލު، ސާފުކޮށް ފެންނަން ފެށިއެވެ. ހުދާއި ނޫ ކުލައިން ވާ އެނދުތަކާއި، ދޮރުފޮތިތައް އޭނާ އަށް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އޭނާ އޮތް ވާރޑް އަށް ވަދެގެން އައީ ހުދާއި ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯރމް އެއް ލައިގެން ހުރި ނަރުހެކެވެ. އޭނާ ހޭލައި އޮތްތަން ފެނުމާއި އެކު ހިނިތުން ވެލުމަށް ފަހު އޭނާ ކިހިނެއްތޯ އަހާލިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ޑޮކްޓަރ ބަލައިި ދިޔައެވެ. ޑޮކްޓަރ އައިސް އޭނާ ޗެކް ކުރުމަށް ފަހު ސުވާލުތަކެއް ކޮށްލިއެވެ. އަދި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ގެއަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ވާހަކަ ބުނެފައި ދިޔައެވެ.

އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން އެތެރެއަށް ވަދެގެން އެއައީ ޒެޝާ އެވެ. ޔަލާ ފެނުމާއި އެކު ޒެޝާ ދުވެލާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް ޔަލާގެ ގައިގަައި ބައްދާލިއެވެ.

"ދެން ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ..ޒެޝް ކިރިޔާ ބިރުން ހަލާކު ނުވީ." ޒެޝާ، ޔަލާގެ ބޮލުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހިތާމަވެރިކަމެވެ. "ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތަ؟" ޔަލާ، ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު އެހިއެވެ. ޒެޝާ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ޔަލާ އާއި ދިމާ ބަލާލިއެވެ. މައުސޫމު ކަމާއި އެކު އޭނާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ޔަލާ ފެނުމުން ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ވީ ގޮތެއް އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ޒެޝާއަށް ގަބޫލު ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ޔަލާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނީ ރިންގް ވާން ފެށި އޭނާގެ ފޯނުގެ އަޑުންނެވެ. މުހިއްމު ކޯލް އަކަށް ވުމުން ޔަލާ އާ ދިމާއަށް ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު ޒެޝާ ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހާލަމުން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އެއާއެކު ޔަލާ ފުންނޭވާއެއް ލަމުން ދެލޯ މަރައިލިއެވެ.
***
މުޅި ތަނަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ކަޅު އަނދިރި ކަމެވެ. އެ އަނދިރި ކަމުގެ ތެރެއިން ކޮޅެއް ނުފެންނަ ވަރަށް ދުންފިނި ހިފާފައި ވެއެވެ. އަނދިރި ކަމުގެ ތެރެއަށް ދެލޯ ހޭނެމުން ދިޔަ އިރު ފަނޑު އަލިކަމެއް ތަންކޮޅެއް ދުރުން ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. އެ އަލިކަމާއި ދިމާއަށް މަޑުމަޑުން ހިނގަމުން ދިޔައިރު މީހެއްގެ ސޫރަ ފަނޑުކޮށް ހާމަވާން ފަށައިފި އެވެ. އެސްފިޔަ ޖަހާލާހައި ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެންނަމުން ދިޔަ ސޫރަ، ދެ ސޫރަ އަށް ބަދަލު ވިއެވެ. ގައި ގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނާއި އެކުގައި ހިނގަން އުނދަގޫވެފައި ވީނަމަވެސް ހިތްވަރުކޮށްލާފައި އެ ދިމާއަށް ދިއުމަށް ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން ގެންދިޔައީ އެއީ ކޮންބައެއްތޯ އެނގުމަށް ހިތް އެދެމުން ދާތީއެވެ. އެ މީހުންނާއި ނުހަނު ކައިރިވެފައި ހުއްޓައި ކުއްލިއަކަށް ދުންގަނޑު ބޯވެ، ތަނެއް ނޭނގޭ ވަރު ވިއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އެއީ ދުންފިންޏެއް ނޫނެވެ. އަލިފާނުގެ ދުން ވަސް މުޅި ތަނުގައި ހިފައިލިއިރު ނޭފަތަށާއި އަނގައަށް ދުންތައް ވަދެ ނޭވާ ލުމަށް އުނދަގު ވަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ފަހަތުން އައި މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި ފޮތިގަނޑެއް އަޅައި ނޭވާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނޭވާލުމަށް ދަތިވެ އޭނާ ދެކަކޫމައްޗަށް ވެއްޓި ތެޅިފޮޅެން ފެށި އެވެ.
"އާހް..!" ފުން ނޭވާތަކެއް ލަމުން ހޭލެވުނު ޔަލާ އަށް ހަޅޭތްލަވައި ގަނެވުނެވެ. މުޅި މީހާ ވަނީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވެ، އެނދުގެ ސައިޑްޓޭބަލް މަތީގައި ހުރި ފެން ފުޅިން ފެންފޮދެއް ބޯލިއެވެ.
އިރުގެ އަލިކަންވަނީ ކޮޓަރި ތެރެއަށް އަތް ގަދަ ކުރަންފަށާފައެވެ. ފެނުނު ހުވަފެނާއި މެދު ފިކުރު ކުރަން އޮއްވައި ޒެޝާ ވެސް ތެދުވެއްޖެއެވެ.
"ޔަލް. ހޭލެވުނީތަ މިހާރު.. އަވަހަށް ތެދުވޭ ސައިބޯން ދާން. ޑޮކްޓަރ ބުންޏެއްނު ގަޑިން ގަޑިއަށް ކާންވާނެ އޭ.." ޔަލާ އެނދުމަތީގައި އިށީނދެ އިންތަން ފެނުމުން ޒެޝާ ބުންޏެވެ. އަދި އަވަހަށް ގޮސް ފާޚާނާ އަށް ވަނެވެ.
ޔަލާ އާފުރިލަމުން މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރި ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގައިލި އިރު ސްޓަޑީ ޓޭބަލް މަތީގައި އޮތް އޭނާގެ ފޯނު ފެނުނެވެ. ރޭގައި ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން އައިސް ބޭސް ކެއުމުން އަވަހަށް ނިދުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފޯނު ވެސް ބަލާލާނެ ވަގުތެއް ނުލިބުނެވެ. އެހެން ކަމުން ތެދުވެގެން ގޮސް ފޯނު ހިފައިގެން އައިސް އަނެއްކައިވެސް އެނދުގައި އިއްތާލިއެވެ. ޔަލާ ހައިރާން ވީ ފޯނު ހުޅުވަން އުޅެ އޭގެ ޕާސްވޯޑް ހަނދާން ނުވުމުންނެވެ. ނަސީބަކުން ފޭސް ރެކޮގްނިޝަން ހަދާފައި އިނުމުން ފޯނު ހުޅުވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނަގެ ޕާސްވޯޑް ހަނދާން ނެތެން ވީ ސަބަބެއް އޭނަ އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އެކަމާއި އިތުރަށް ވިސްނާނެ ފުރުސަތެއް އޭނާއަށް ނުލިބުނީ ފުނިޖެހިގެން އަންނަމުން ދިޔަ ނޮޓިފިކޭޝަން ތަކުގެ އަޑުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެން އެއްޗެއް ބަލާލެވުމުގެ ކުރިން އޭނަގެ ފޯނު ނިވިއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން އަވަހަށް ފޯނު ޗާޖަށް ޖަހާލައިފައި ޔަލާ ގޮސް ހުއްޓިލީ ބެލްކަނީގައެވެ.
އެވަގުތު ޒެޝާ ފާޚާނާއިން ނިކުތެވެ. އަދި ޔަލާ ބެލްކަނީގައި ހުރިތަން ފެނުމުން ޔަލާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. "ޔަލްލް.. އާދެ މިކޮޅަށް...!" ޔަލާ ސިހުނީ ޒެޝާ މާ ބާރަކަށް އޭނަ އަށް ގޮވާލުމުންނެވެ. "ކިހިނެއް ވީ.. މާ ބާރަކަށް.. ޔަލް ނޫޅެމެ ފުންމާލާކަށް.." ސަމާސާ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ޔަލާ ބުނެލިއެވެ. ޒެޝާ ކަންބޮޑުވިއެެވެ. ނަމަވެެސް އޭނާއަށް އިތުރު އެއްޗެއް ބުނާނެ ފުރުސަތު ނުލިބުނީ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލުމުންނެވެ. "ޒެޝާ ..؟" ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ އަތުގައި ކުޑަވަރެއްގެ ފޮށިގަނޑެއް އޮތެވެ. "ޔެސް.." ޒެޝާ ، އޭނާގެ ކާޑު ދައްކާލުމަށްފަހު އެ ފޮށިގަނޑު ހިފައިގެން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. "އަވަހަށް ދޭ ފެން ވަރާލަން.. ސައި ބޯން ދާން... ކްލާހަށް ދެވޭ ވަރު ވޭ ތަ މިއަދު.." އެނދު ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެން ހުރި ޔަލާ އަށް މިހެން ބުނެލާފައި ޒެޝާ ގޮސް އެނދުގައި އިށީނދެލިއެވެ. "ކްލާހޭ.؟ ކްލާހެއް ނޯންނާނެ އެއްނު މިއަދު.. މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު
ފައިނަލް ފެށެއެއްނު.." ޔަލާ ހައިރާން ކަމުގެ ނަޒަރަކުން ޒެޝާ އާ ދިމާ ބަލައިލަމުން ބުންޏެވެ. ޒެޝާ އަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އިދެވުނެވެ. "ވާނެ ދޯ ލައިބްރަރީ އަށް ދާން.. ޔަލް އެބަ ޖެހޭ ފޮތް ކޮޅެއް ހޯދަން.." ޔަލާ އޭނާގެ ހެދުމެއް ނަގައި އިސްތިރި ކުރަން ފަށަމުން ބުންޏެވެ. "ޔަލް.. އާރ ޔޫ ރިއަލީ އޯކޭ..؟" ޒެޝާ އަށް އަހައިލެވުނެވެ. ވާނީ ެސް އެހެންނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. މިދިޔަ ސެމިސްޓާރ ގެ އެގްޒާމްތައް ނިމި އަނެއް ސެމިސްޓާރ މި ފެށުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. "ޔާހް.. ޔަލް އޯކޭ ވާން ޖެހޭނެއްނު. އެހެން ނޫނީ އިނާ ނުލާހިކު ކަންތައް ބޮޑުވާނެ ޔަލް ދާއިރު.." ޔަލާ ހިނިތުންވެލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އޭނާ ގެ ޚިޔާލުގައި ވަނީ އިނާ އެއް ނޫނެވެ. "ޔަލް ކޮންތާކަށް ދަނީ..؟" ހައިރާންވެ ހުރެ ޒެޝާ އަށް އަހާލެވުނެވެ. ޔަލާ ތަނަކަށް ދާކަމެއް އޭނާ ނުދެނަހުއްޓެވެ. "ޒެޝްޝް... ޔަލް މިހާރު ވީކް އެއްނު މިވަނީ ޔަލް ރަށަށް ދާ ވާހަކަ ކިޔާތާ.. ޑޯންޓް ޔޫ ރިމެމްބާރރރ؟؟." ޒެޗާ އާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން ޔަލާ ރާގެއް ލާފައި މިހެން ބުނެލީ މޫނު މައްޗަށް ދެތިން ރުލެއް ގެނުވަމުންނެވެ. "ޔަލް ޑޫ .ޔޫ. ރިމެމްބާރ؟.." ޒެޝާ މަޑުމައިތިރިވެފައިވާ އަޑަކުން މިހެން ބުނެލި އިރު ކަންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު އެކުލެވިފައިވެއެވެ. "ޔެސް ޒެޝް.. އައި ރިމެމްބާރ. އެންޑް އައި އެމް ސޯ އެކްސައިޓެޑްޑް.. އީކް.." ޔަލާގެ އަޑުގައި އުފާވެރި ކަމާއި ކެތްމަދުކަން އެކުލެވިފައިވެއެވެ. "އޯކޭ ޔަލް. ޒެޝް އެބަ އަންނަން.. ޒެޝް ދޭބަ ފެން ވަރާލައިގެން ނިކުންނަން.." އިރުކޮޅެއްގެ ހަމަހިމޭންކަމަކަށް ފަހު ޒެޝާ ބުނެލިއެވެ. "އޯކޭ.. އަވަހަށް އަންނައްޗެ.. އައިމް ސޯޯ ހަންގްރީ...." ޔަލާ ބަނޑުގައި އަތް ކާއްތާލަމުން ބުންޏެވެ. ޒެޝާ އާނ އެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލަމުން އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން ނިކުމެ ހިނގައިގަތީ ވަކި މިސްރާބެއް އޮވެގެންނެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅަށް މި ވެދިޔަ ކަންކަމާއި މެދު ވިސްނާލަން ބޭނުންވެގެންނެވެ. "ޔަލާ އަށް އެރޭގެ ކުރިން ވީ އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާން ނުވަނީބާއެވެ. ނޫނެކެވެ. ހަނދާނުން ހަމަ އެކަނި ފިލައި ދިޔައީ އޭނާ ރަށަށް ދިޔަ ހަފްތާތަކުގެ މަތިން ހެއްޔެވެ. އާނ އެކެވެ. ޔަލާ ހަނދާން ހުރީ ރަށަށް ދިއުމުގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ބޭއްވުނު ފައިނަލް އެގްޒާމްގެ މަތިން ވިއްޔާއެވެ. އޭނާ ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޔަލާ ކައިރީ މިވާހަކަތައް ކިޔައިދޭންވީ ހެއްޔެވެ؟ ޔަލާގެ ސްކޫލު ދައުރުންފެށިގެން އެކުގައި އުޅުނު އޭނާގެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ އޭނާގެ ހަޔާތުން ދިޔަ ކަމެއް އޭނާ އަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމެއްގެ ވާހަކަ އޭނާ އަށް ކިޔައިދޭންވީ އޭނާ އާއި އެންމެ ކައިރީގައި މިވަގުތު ހުރި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ހެއްޔެވެ؟ ދާދި ދެންމެއަކު ފެނުނު ހިނިތުންވުމަކީ ރަށުން އައި ފަހުން ޒެޝާއަށް ފެނުނު ހަމައެކަނި ހަޤީޤީ ހިނިތުންވުންކަން އެނގި ހުރެ އޭނާ އަށް މޮޅީގެ ސާލެއް އޮޅައިގެން ކަރުނައިގެ ކަނޑަކަށް ގެނބެން މަޖުބޫރި ކުރުވަންވީ ހެއްޔެވެ؟" ހިނގަމުންދިޔަ ޒެޝާ މަޑުޖެހިލުމަށްފަހުގައި ލޯމަރާލައި ފުންނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. އޭނާ އަމިއްލައަކަށް މިކަމެއް ނުވާނެއެވެ. މިކަން މީހަކާއި ހިއްސާ ކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުމެވެ. މިހެން ވިސްނާލައި އޭނާގެ ފޯނު ނަގައި އިނާގެ ފޯނަށް ގުޅާލުމަށް ނަމްބަރުތަކަށް އަވަސް އަވަހަށް ފިތާލިއެވެ.

ފެންވަރާލައިގެން ނިކުތް ޔަލާ އޭނާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާ އަޅާލަން ހުއްޓިލީ ކޮޓަރީގައި ވާ ޑްރެސިންގ ޓޭބަލް ކައިރީގައެވެ. ހުދާއި ފެހި ކުލައިން ރޮނގު ދަމާފައިވާ ގަޔަށް ދޫ ގަމީސް ޓޮޕްކޮޅެއް ލާފައިވާއިރު ތިރިން ލާފައިވާ 'ބޭގީ' ޖިންސާއި ނުހަނު ގުޅެއެވެ. އޭނާގެ ތުނި ތުންފަތުގައި ވިދުންގަދަ 'ލިޕްގްލޮސް' އެއް ޖައްސާލިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ދިހުން އަރާ ކަޅު އިސްތަށިގަނޑުގައި ވޫލުކޮޅެއް އައްސާލާފައި ދޫކޮލައްމުން ގަޔަށް ސެންޓުކޮޅެއް ޖަހައިލިއެވެ. އެވަގުތު މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއިން ލެވެންޑާރގެ ހިތްގައިމު ވަހުން ފުރިގެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ޒެޝާ ފެނުމުން ޔަލާގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ހިނިތުނންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. "ޒެޝްޝް.." ޔަލާ ޒެޝާއާ ދިމާލަށް އެނބުރިލިއެވެ. "ޔަލް.. ވެއިޓް ކުރައްޗޭ. އެބަ އަންނަން ކުޑަކޮށް ރެޑީ ވެލައިގެން.." ޒެޝާ މިހެން ބުނެފައި ފާޚާނާ އަށް ވަނެވެ. ޔަލާ ގޮސް އޭނާގެ ހުދު ކުލައިގެ 'ޓޯޓް ބޭގް' އަށް ފޮތްތަކަކާއި، އެދުވަހަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ތަކެތި އެޅިއެވެ. އަދި ޗާޖަށް ޖަހާފައިވާ ފޯނުގެ ކައިރިއަށް ދިޔައެެވެ. ފާޚާނައިން ނިކުތް ޒެޝާއަށް ޔަލާގެ މަޑު ހުނުމުގެ އަޑު އިވުނެވެ. "ކިހިނެތްވީ؟" ޒެޝާ ޔަލާގެ ކައިރީގައި ގޮސް ހުއްޓިލަމުން އަހާލިއެވެ. "ޔަލް އަށް ފޯން ޗާޖަށް ޖަހާފައި ސްވިޗް އެއް ނުޖެއްސޭ.." ޔަލާ ހީލަމުން ޖަވާބު ދިނެވެ. "ޕިސްޕިސްޕިސް.. ދެޓްސް މައި ގާރލް.." ޒެޝާ، ޔަލާގެ ގައިގައި ކޮނޑުން ޖެހިލަމުން ހީގަތެވެ. "އާދެ ދާން.." ޒެޝާ ބޭރަށް ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ޔަލާ އަވަސް އަވަހަށް އޭނާގެ ޕަވާރ ބޭންކް އާއި ފޯނު އޭނާގެ ދަބަހަށް ލަމުން ބޭރަށް ނިކުތެވެ.

***
އެނދުމަތީގައި ބަންޑުން އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ލީޝްގެ ސިކުނޑީގައި އެތަކެއް ޚިޔާލުތަކެއް ދައުރުވަމުން ދިޔައެވެ. މި ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް ވެސް ގުޅިފައިވަނީ އޭނާގެ ހިތުގެ ވިންދާއެވެ. އާއެކެވެ. އޭނާ ދީވާނާކޮށް ، އޭނާގެ ހިތް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލި އަލޫކް އާއެވެ. ލީޝް އަށް އަލޫކް އާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވީ އައުޝާ ގެ ގެއަށް ގްރޫޕްސްޓަޑީސް ހަދަން ދިޔަ ފަހަރެއްގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުމާއި އެކުގައި އޭނާގެ ހިތުގެ ވިންދު ލަސްވި ކަހަލައެވެ. ނޭވާ ހިފަހައްޓާލެވުނީ އެވަގުތުކޮޅު ނިމިގެން ގޮސްދާނެތީ އެކަމުގެ ބިރުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަށް އަލޫކް ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވެއެވެ. މިކަން އޭނާ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާންގައި ގެންގުޅުނީ ރަށްޓެހިކަމަށް ބުރޫ އަރާފާނެތީއެވެ. އަލޫކް އަށް އޭނާ ކަމުނުގޮސްފާނެތީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އުންމީދު ދޫކޮށެއް ނުލައެވެ. އަބަދުވެސް އެ ހިތުގައި އަލޫކް އަށްޓަކައި ޚާއްސަ ޖާގައެއް އެހިތުގައި ފޮރުވިފައިވެއެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިޔަންޏަށްވެސް ފޮރުވައިގެން ބިނާކުރި ލޯބީގެ ގަނޑުވަރު އެންމެ ފަޅި ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބިމާއި ހަމަވުމުން އޭނާއަށް ނުހަނު ހިތްދަތިިކަން ލިބޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާ އަށް ގޯހެއް ހެދުނީއެވެ. އެ ލޯބި މިއަދުވެސް ހިތުގައި ސިއްރުކޮށްފައި ބޭއްވުނުނަމަ މިއަދު މިހާ ވޭނެއް ނޭޅީހެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަލޫކް ކައިރީގައި މި ވާހަކަ ބުނީ މަޖުބޫރުވެގެންނެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަބަދުވެސް ނިންމަނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނެެވެ. އޭނާ އަކީ އެމީހުންގެ،ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރި އަށް ވުމުންނެވެ. އޭނާ އަށް ރަނގަޅުގޮތެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައެވެ. އެމީހުން ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ލީޝް ކުރަނީ އޭނާ ބަލައި ބޮޑު ކުރި މައިންބަފައިންގެ ހިތުގައި ނުޖެއްސުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ އަށާރަ އަހަރުގައި މީހަކާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ބުނުމުން އޭނާގެ މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުނު ފަދައެވެ. މި އެދުމަށް އޭނާ ގަބޫލުވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަން ބޭނުން ވެފައި ހުރި ހާދަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ އެދުމެއްގައި ކޮޅުފައިން ޖަހާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމުން ހަޔާތުގެ ހުރިހާ އުންމީދުތަކެއް ކަފުންކޮށްފައި އޭނާ މިކަމަށްވެސް އެއްބަސްވީއެވެ. އަލޫކް ކައިރީގައި އޭނަ އެވާހަކަ ބުނީ ދެން އޭނާ ނުލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް މާބޮޮޑު ފަރަޣެއް ނުވާނެތީއެވެ. އޭނާ ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް އެވާހަކަ ހިތު ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އުޅެން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ހެދުނު ގޯހަކީ ސުވާލު ކުރެވުމެވެ. އަލޫކް އެހެން މީހަކު ދެކެ ލޯބިވާކަން އެނގުމަށްވުރެ މަރުވުންވެސް އޭނާ އަށް މާރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު ލިބުނު ހިތްދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި އެހެން އެހުނީ އިޚުތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. މިހާރު އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އަލޫކް ލޯބިވާ މީހާ އަކީ ކާކުކަން ހޯދުމެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް އޭނާ އެކަން ކުރާނެއެވެ. ލީޝް އަތް މުއްކަވާވެލްލުމަށްފަހު ދެލޯމަރާލިއެވެ.
***
"ވިޝް.. ވިޝް.. ވަރަށް އަވަހަށް އާދެބަ.." ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުންދިޔަ ހިތަކާއި އެކު އިނާ، ވިޝާލް އަށް ސްނެޕްޗެޓް އިން މެސެޖެއް ފޮނުވާލިއެވެ. "ކިހިނެތްވީބާ އަނެއްކާ..؟" ވިޝާލް އަށް ހިތާހިތުން ސުވާލުކޮށްލެވުނީ އިނާ ފޮނުވާފައިވާ ލައްކައެއްހާ އިމޯޖީތަކާއި މެސެޖުތަށް ފެނިފައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް 'އޮން ދަ ވޭ' އޭ ބުނެ މެސެޖެއް ކޮށްލުމަށްފަހު ގަޔަށް ޓީޝާޓެއް މަހާލަމުން ނިކުމެ ސައިކަލުގައި އިނާގެ ގެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އެގެއާ ހަމައަށް ދެވުނު އިރު އިނާ ހުރީ މަގުމަތީގައި އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އެހެންކަމުން އިނާ ގޮވައިގެން ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ރަށުގެ އަތިރިއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިލީ އޭނާގެ މަންމަމެން ގޭގައި އުޅޭތީ އެވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ބުނުމުންނެވެ.
އަތިރީގައި ހުރި ހަޓަކާއި ދިމާލަށް ދެމީހުން ހިނގައިގަތީ އަތުގައި ހިފައިގެން ތިބެއެވެ. "ކިހިނެތް ވީ އޭ ދޫނީ؟" އިނާގެ އަތުގައި ފިރުމާލަމުން ވިޝާލް އަހައިލީ ހަޓުގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެލަމުންނެވެ. "ޔަލް.." އިނާ އަށް މިހެން ބުނެފައި މަޑުޖެހިލެވުނެވެ. އަދި ޖެހެމުންދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިތަކާއި އެކު ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. "ޔަލް އޯކޭ ވެއްޖެތަ މިހާރު؟" ވިޝާލް އަހައިލިއެވެ. މީގެ ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ޔަލާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުކަން ވަނީ ޒެޝާގެ ފަރާތުން އިނގިފައެވެ. " ވެލްލް.. ކައިންޑަ..." އިނާގެ އަޑު ކެނޑިގެން ދިޔައެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. "މިއަދު ޒެޝް ގުޅި. ބުނީ އިއްޔެ ޔަލް ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއޯ.. އެކަމް މިކޮޅަށް އައުމުގެ ހަފްތާއެއްހައި ދުވަހުގެ ކުރީގެ މެމޮރީ އޯ ހުރީ.." އިނާ ވިޝާލް އާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލިއެވެ. " ޔޫ މީން...؟؟" "ޔާހް. ޝީ ޑަޒަންޓް ރިމެމްބާރ އެބައުޓް އެނީ އޮފް ދެޓް.." އިނާ ވިޝާލްގެ ޝައްކު ޔަގީންކޮށްދިނެވެ. "ދެޓްސް... އާރ ޔޫ ގޮނަ ޓެލް ހާރ..؟" ވިޝާލް އިނާ އާއި ސުވާލު ކުރިއެވެ. "އިނާ އަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ ބުނުން އެހާ ރަނގަޅުވާނެ ހެނެއް.. އައި މީން.. ޔަލް ވޮޒް ގޮނަ ސުސައިޑް ދޯ އެކަމާ ހެދި.. ސޯ.." އިނާ އޭނާގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް ބުންޏެވެ. "ޔާހް. އެކަމް. އަބަދު ސިއްރު ކޮށްފަ އެއް ނުބޭއްވޭނެ ދޯ.. ޝީޒް ގޮނަ ފައިންޑް އައުޓް.." ވިޝާލް އެއްބުމަ މައްޗަށް ހިއްލާލިއެވެ. އަދި އިނާ ވިޝާލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅައިލީ ފުންނޭވާއެއް ފަޒާގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ. އެމީހުންނާއި މާ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި އިށީނދެލައިގެން އިން އަލޫކް އަށް މި ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ނުހަނު ރަނގަޅަށް އަޑު އިވުނެވެ. އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް އެވަގުތު އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަ ކުލަވަރު ބަޔާން ކޮށްދިނުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ކުޅަދާނަ ވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
***
ލައިބްރަރީގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ޔަލާ ފަހަރަަކު ހަރުފަތެއް ބަލަމުންދިޔައީ އޭނާ ބޭނުން ވާ ފޮތް ހޯދުމަށެވެ. ޔަލާ އަރައިގެން ހުރި ހުދުކުލައިގެ 'ކޮންވާރސް' ބޫޓުން އަޅަމުންދިޔަ ލަސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ މިސްރާބު ކައުންޓަރާއި ދިމާލަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ އޭނާ ހޯދަމުން ދިޔަ ފޮތް ފެނުމުންނެވެ. ފޮތް ހިފައިގެން ގޮސް ޔަލާ އިށީނދެލީ ކޮފީތަށްޓެއް ހިފައިގެން ފޮތެއްގެތެރެއަށް ގެއްލިފައި އިން އިނާގެ ކައިރީގައެވެ. ފޮތް ބޭއްވުމަށްފަހުގައި އޭނާގެ ދަބަސްތެރެއިން ފޯނާއި ޕަވާރ ބޭންކް ނަގައި ޗާޖަށް ޖެހިއެވެ. އަދި ގޮނޑީގައި ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިލުމަށްފަހުގައި ފޯނުގެ ޕަވާރ އޮން ކުރުމަށްފަހު ހުޅުވެންދެން މަޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި ޒެޝާ އޭނަ އަށް ގެނެސްދީފައި ހުރި ކޮފީތަށި ނަގައި އޭގެން ކޯވަރެއް ބޮއިލަމުން ލައިބްރަރީގެ ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހުރި މޭޒެއްގައި އެކަނިން އިން ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ދަންނަ ފާޑު ޖަހާހެން ހީވުމުން ތެދުވެ އެދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ޒެޝާ ޔަލާ އާ ދިމާއަށް ބަލައިލީ އޭނާ ދަނީ ކޮންތާކަށްތޯ ބަަލާލުމަށެވެ. އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ފެނުމުން ދަންނަ މީހަކާއި ވައްތަރު ނުވުމުން ތަންކޮޅެއް ކަންބޮޑުވިޔަސް ޔަލާ އަށް އިނގ މީހެއްކަމަށް ގަބޫލު ކޮށްލައިގެން ހަމަޖެހިލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އޭނާ އިނެވެ.
"ހައި.." ޔަލާ އެމީހާގެ ގާތަށް ގޮސް ހުއްޓިލިއެވެ. "ޔަލާ..!" މުއާން ގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެންްދިޔައެވެ. "މުއާ..!" ޔަލާ ހީލަމުން މުއާންގެ ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އިށިނދެލިއެވެ. "ކީއް ކޮށްލަނި މިކޮޅުގަ..؟" ޔަލާ އަހާލިއެވެ. "ކިޔަވަން.. ކުރިން ދުހު ބުނީމެއްނުން ކިޔަވާށޭ މިއައި.." ކުރިން ދުވަހު ފްލައިޓުގައި ދެއްކުނު ވާހަކައަށް އިޝާރާތް ކޮށް މުއާން ބުންޏެވެ. "ކުރިން ދުވަހު އެ؟؟" ޔަލާ ހައިރާންކަމުން ފުރިގެންހުރެ މުއާން އާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ. އޭނާއަކަށް އެކަމުގެ ހަނދާނެއް ނެތެވެ. "އާނ.. ކުރިން ދުވަހު ފްލައިޓުގަ.. ޔަލް ރަށުން އައި އިރު؟.." މުއާން ހައިރާން ވެ އިނދެ ޔަލާއަށް ހަނދާންކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އޭނާ އަށް އެކުރެވޭ ކަމެއް އެނގޭނަމަ އެކަން ނުކުރީސްކަން ޔަގީނެވެ. "ވަޓް؟ ޔަލް އަދި ރަށަކަށް ނުވެސް ދާން ....." ޔަލާ ގެ މޫނުމަތިން އުދާސް ކަމާއި ހައިރާންކަން ފާޅުވެއެވެ. "ޔަލް.. ޑޯންޓް ޕްލޭ ވިތް މީ.. އިޓްސް ނޮޓް ފަނީ.." މުއާން ބުންޏެވެ. ޔަލާ އަށް އެދުވަސް ހަނދާން ނުހުންނަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޭނާ އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. "މުއާ.. އައިމް ނޮޓް ޕްލޭއިންގ.. އިޓްސް ޖަސްޓް ދި ލާސްޓް ވީކް އޮފް ފްރިކިންގ ސެޕްޓެމްބަރ .. ވައި ވުޑް އައި ބީ އޮން އަ ފްލައިޓް.. ލެޓް އަލޯން ވިޒިޓް ހޯމް.." ޔަލާގެ ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުވަމުންދިޔަ އިރު އޭނާ އަށް ނޭވާ ލާން ދަތިވާ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވުނެވެ. " ޔަލް ލުކް.. އިޓްސް އޯލްރެޑީ ނޮވެމްބަރ.." މުއާން ގެ ފޯނު ނަގައި ތާރީޚް ދައްކާލުމުން ޔަލާ އަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި އޭނާ ކޮބައިހެއްޔެވެ. އޭނާ އަށް ހަނދާން ކުރަން އުޅުނު ވަރަކަށް އޮޅުން އަރަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަނދާނަށް ނައުމުންނެވެ. ރަށަށް ދިޔަނަމަ އޭނާ ގެ ރަށްޓެހިންނާއި ޒެއިންގެ ހަނދާން އޭނާ ހުންނަން ޖެހޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. އޭނާ މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން އެ ދޫކޮށް ލީ އެންމެ ދެ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ. އެއީވެސް އޭނާ ޔުނިވާރސިޓީގައި އުޅެނިކޮށް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓުމުން އެޑްމިޓް ކުރުމުންނެވެ.
"ވެލް ވެލް ވެލް.." ޔަލާގެ ޚިޔާލުގެ ކަނޑުން ބޭރުވީ ކުއްލިއަކަށް އިިމީގެ އަޑު އޭނާގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ. އިމީ އަކީ ޔުނިވާރސިޓީގައި ޔަލާ އާއި އެންމެ ނަފުރަތު ކުރާ ކުއްޖާއެވެ. ތެދަށް ބުނާނަމަ އިމީ ނަފުރަތު ނުކުރާ އެއްވެސް މީހަކު އެ ޔުނިވާސިޓީގައި ނޫޅޭނެއެެވެ. އިމީ އަކީ މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކަށް ވުމަކީ އެހެން މީހުން ދަށްކޮށްލުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އޭނާ ދެކޭފަދައެވެ. "ލުކް ހޫޒް ބެކް ފްރޮމް ހާރ ލިޓިލް ޓްރިޕް.." ނުލަފާ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު އިމީ ޔަލާއާއި މުޚާތަބު ކުރިއެވެ. "އައި ޑިޑިންޓް ގޯ އެނީވެއަރ.." ޔަލާ އަށް ވައި އަޑުން މިހެން ބުނެވުނުއިރު ހަގީގަތުގައިވެސް އޭނައަށް ނޭވާލާން ދަތިވެއްޖެއެވެ. ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފައިގެން ހުރި ތެދުވަން ޔަލާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރިވެ، ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނުއިރު އޭނާގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިއްކާއި އެކު ހީވަނީ އޭނާގެ ބޯ މީހަކު ވަޅިން ކަފާ ކުދި ކޮށްލިހެންނެވެ. "ޔަލްލްލް.." ޒެޝާ ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ޔަލާއާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތް އަޑާއި އެކު ޔަލާގެ ހޭ ނެތިއްޖެއެވެ.
-ނުނިމޭ-

ނޯޓް: މިއީ ޔުނާގެ އާ އެކައުންޓްއެއް. ދެން ޔުނާގެ ވާހަކަތައް ލިޔާނީ މި އެކައުންޓްއިން.. މި ޕާރޓް މިހާ ބޮޑަށް ލަސްވިކަމަށްޓަކައި އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން މާފަށްއެދެން.. ޝުކުރިއްޔާ!

  Please log in or register to bookmark.
  2k

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy