kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އުއްމީދު - 10

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ބޮޑު ބައި ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކޮށް ޑރ.ފިޒާން ދިން އިރުޝާދުގައި ހިފުމުގެ ގޮތުން ބޭރަށް ގޮސްލަން ނަބްހާން ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެނަސް އެ ޚިޔާލަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޚިޔާލުތޯ އޭނާގެ ސިކުނޑި ނަބްހާންއާއި ސުވާލުކޮށްލީ މައިންބަފައިންގެ ސޫރަ ލޯމަތިން ސިފަވުމުންނެވެ.

ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް ނަބްހާން އޭނާގެ މައިންބަފައިން ގާތުން ހުއްދަ ހޯދަން ދިޔައެވެ. ނަސީބު ކަންދިމާކުރިގޮތުން އޭނާއަށް ދެވުނީ އަމީންއާއި މުނީރާ ކޮންމެވެސް ރަސްމިއްޔާތަކަށް ދާން އުޅެނިކޮށެވެ. ދެމީހުންވެސް އުޅެނީ ނިކަން އަވަސް އަރުވާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން ނަބްހާން ހަމަ އެހުމާއި އެކީ އާންބަސް ދިނެވެ. މުނީރާ އެއިރު އަލަމާރިން އޭނާގެ އަގުބޮޑު ޕާސް ނަގަނީއެވެ. އަމީން އުޅެނީ ކަޅުކުލައިގެ ކޯޓު ލުމުގައެވެ. ނަބްހާން ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީ އެކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ގޮސް ތައްޔާރުވާން ފެށިއެވެ.

ކަޅުކުލައިގެ ފައިކުރި ހިމަ ފަޓުލޫނާއި އަޅިކުލައިގެ ޓީޝާޓުގައި ހުރި ނަބްހާން ފެންނަލެއް ފުރހަމައެވެ. އެންމެ ފެންތިއްކެއްވެސް ނީންނާނެ ވަރަށް ހިއްކާލައިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު އަތުން ސްޓައިލްކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ ކޮޓަރިން ނިކުތީ ގަޔަށް ސެންޓު ބުރުވާލަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުކަމަކަށް ބޫޓުތަށް އަޅާފައި ހުންނަ ކަބަޑުގެ ވަތްގަނޑު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އޭގެއިން އޭނާގެ ހުދުކުލައިގެ ނައިކީ އެއަރފޯސްއަށް އަރައިގެން ގެއިން ނިކުތެވެ.

ހަތެއް-ބީ ޖަހާފައި އިން އެޕާޓްމެންޓް ކުރިމަތިން ނަބްހާން ހުރަސްކޮށްލަނިކޮށް ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ޝާޔަން ނިކުތެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ޖީންސަކާއި ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓެއްގެ އިތުރުން އެ ޓީޝާޓު މަތިން ހުދާއި ކަޅު ފެންނަންހުރި ގޮޅިޖެހި އަތްދިގު ގަމީހެއް ލައިފައި ހުއްޓެވެ. ގަމީހުގެ ގޮށްތައް ނާޅުވާ ހުރުމުން އޭނާ އެތެރެއިން ލައިގެން ހުރި ޕްލެއިން ޓީޝާޓު ނިކަން ރީއްޗަށް ފެނެއެވެ. ހުދުކުލައިގެ ބޫޓަކަށް އަރާލައިގެން ހުރި އިރު ޝާޔަން މިއަދުވެސް ހުރީ އޭނާގެ 'ކެޝުއަލް ލުކް' ގައެވެ. ނަމަވެސް ފުރިހަމައެވެ. އެހެން ދުވަސްދުވަހާ ޚިލާފަށް ޝާޔަން މިއަދު ހުރީ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް އައްސާލައިފައެވެ.
ނަބްހާންގެ ދެލޯ ހުއްޓިފައިވަނީ ޝާޔަންގެ އަތުތެރޭގައި އޮތް ހުދުކުލައިގެ ކަފަކޮޅެއްހެން ހީވާ ބުޅަލަށެވެ. ޝާޔަން އެބުނީ ހަމަ ތެދެކެވެ. އޭތީގެ ނޫކުލައިގެ ދެލޯ ހީވަނީ ހަމަ ފުން ކަނޑެއް ހެންނެވެ. ނަބްހާންއަށް އޭގެ ދެލޯ އަމާޒުވެފައި ހުރި އިރު އޭނާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ.

"ތާކަށް ދަނީތަ؟" ޝާޔަން ނަބްހާން ގާތު އަހާލިއެވެ. ނަބްހާން ލިފްޓާއި ދިމާއަށް އަތްދިއްކޮށްލަމުން ހިނގާލަން ދާން ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. "ހެޔޮތަ ނަބްހާންއާއި އެކީ ދިޔަޔަސް؟ ޔޫކީ ގޮވައިގެން ޓެރަހަށް ދާން އަސްލު އުޅުނީ." ޝާޔަން ޔޫކީއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ނަބްހާން ބޯ ޖަހާލުމާއި އެކީ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި ޝާޔަން ނަބްހާންއާއި އެކީ ހިނގައިގަތެވެ.

ހަވީރުގެ އެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގެ އުފާ ހޯދަން މާލޭގެ އެކި މައިޒާންތަކަށް އައިސް އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ނުހަނު ގިނައެވެ. ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް އުޅުމަށްފަހު ލިބޭ ޗުއްޓީ ދެދުވަހު ބޯ ހަމަޖައްސާލަން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ނަބްހާންއާއި ޝާޔަން ގޮސް ވަތް ޕާކު ތެރޭގައިވެސް ފުދޭވަރަކަށް މީހުން އުޅެއެވެ. އެހެނަސް މާގަސްތަކާއި ބިޔަ ގަސްތަކުން ފުރިފައިވާ އެ ޕާކު ބިމުގެ ގޮތުން ބޮޑުކަމުން އެހާ ގިނަ މީހުން އުޅޭކަން ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ. ޕާކުގެ ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަ ފެހިކަމުގެ ސަބަބުން ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވާފަދަ ބާރެއް އެ ގަސްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހެދިފައިވާ ގަސްތަކެއްގެ މެދުން ކުރިއަށް ދެވޭނެހެން ގާ އަތުރައިފައި އޮތް މަގު މަތިން ލައިފައި ނަބްހާންއާއި ޝާޔަން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ޔޫކީވެސް އެކި ދިމަ ދިމާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އޮންނަނީ އާ ތާކަށް އާދެވުމުން އެތަން ދަސްކުރަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އިން މުށިކުލައިގެ ބެންޗު ފެނުމުން ނަބްހާންއަށް އޭނާގެ ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ.

"މިތާ އިށީންނަމާ؟ މިހާރު ދެފައިގަ ރިއްސާ އެބަ." ނަބްހާން އެ ބެންޗަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. ޝާޔަން ވެސް އެކަމާ އެއްބަސްވަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އެބުނާހެން ޚުދު އޭނާވެސް ނުހަނު ވަރުބަލިވެއްޖެއެވެ. މޫނުމަތިން ހިއްލާލައިފައިވާ އޮށްދާތަކުގައި ޝާޔަންގެ ނިތްމައްޗަށް ވެރިފައި ހުރި އިސްތަށީގެ ތުނި ފަށަލަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަތްލަވައިފައި ހުއްޓެވެ.
ބެންޗުގައި އިށީނުމަށްފަހު ޝާޔަން ޔޫކީ ބިންމައްޗަށް ބޭލިއެވެ. އެއަށްވެސް އެތާ ހިނގާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ.

ނަބްހާން ގުދުވެލުމަށްފަހު ޔޫކީގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. "ހީވަނި ހަމަ ވިލާކޮޅެއްހެން." ޔޫކީގެ ކެހެރިގަނޑުގައި އަތް ފިރުމާލުމަށްފަހު ތެދުވެ ބެންޗުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލަމުން ނަބްހާން ބުނެލިއެވެ. "ސްނޯހެނެއްނޫންތަ ހީވަނީ؟" ނަބްހާންގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުން ޝާޔަން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެއާއި އެކީ ނަބްހާން އަނެއްކާވެސް އެމީހުން ކައިރީގައި ހުރި މާ ގަސް ބޮނޑިއަކާއި ދިމާއަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ޔޫކީއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. "އާން ތިހެން ބުނީމަ ވައްތަރުވެއްޖެ." ނަބްހާން ހިނި އައެވެ.

"އެހެންވެޔޭ ޔޫކީއަށް ޔޫކީ ކިއީ. މާމަ އަހަރެންގެ އަތަށް ޔޫކީ ލައިދިން ވަގުތު ބޮލަށް އެންމެ އަވަހަށް އައި ބަހަކީ އެއީ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެ ދުވަސްވެސް ވީ ވިންޓަރގެ ދުވަހަކަށް. ފުދޭވަރަކަށް ސްނޯ ވެހުނު އެދުވަހު. ޖަޕާނު ބަހުން ޔޫކީ ގެ މާނައެއް ސްނޯ އަކީ." ޝާޔަންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ޔޫކީއަށެވެ. އެހިނދު ނަބްހާންއަށް އޭނާގެ ސުވާލުން ފުރިފައިވާ ހިތް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ.

"ޝާޔަންގެ މާމައަކީ؟" ނަބްހާންއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އެ ސުވާލު ކޮށްލެވުނެވެ. އެހެން އެހެވުނު ދެރަ ހީވީ ދުލުކުރިން އެ ސުވާލު ބޭރުވުމުންނެވެ. ދެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދަމުން އޭނާ އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތް ހިންގާލީ އެހެންވެއެވެ. "މާމައަކީ މާމައެއްނު؟" އެއްމިޔަކަނުން ހިނިތުންވެލަމުން ޝާޔަން ބުނެލިއެވެ. ނަބްހާން ވިސްނޭ ފަދައިން މަޑުމަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

"އިނގިއްޖެޔޭ ތި ބުނި އެއްޗެއް. މާމަ އުޅޭނީ ޖަޕާންގަ. އެއީ މަންމަ ފަރާތު މާމަ. އެ މާމަ އެކަނި ހުރީ އަހަރެންގެ. އަސްލު ތި ހީކުރާ ވަރަށްވުރެ އަހަރެންގެ އާއިލާ މާ ކުޑަވާނޭ." މާމަގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޝާޔަންއަށް އޭނާގެ މާމަ ކައިރީގައި ހުރެވުނު ކަހަލަ އިޙުސާސެއް ކުރެވުނެވެ. އެ މާމަގެ ސޫރަ ލޯމަތިން ކުރެހުމުން އޭނާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ.

ނަބްހާން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. "އަހަރެންގެ މަންމަ އެއީ ޖަޕާން މީހެއް. ބައްޕަ.. ރާއްޖެ." ބައްޕަގެ ވާހަކަ ބުނި ވަގުތު ޝާޔަންގެ އަޑަށް އައި ބަދަލު ނަބްހާންއަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެ މޫނުމަތީގައިވީ ހިނިތުންވުންވެސް ހިނދުކޮޅަކަށް ފިލައިގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ޝާޔަން އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން އަނބުރާ ގެނައެވެ.

ޔޫކީ މާ ދުރަށް ދާން ފެށުމުން އެބަ އަންނަމޭ ބުނެފައި ޝާޔަން ހިނގައިގަތެވެ. ނަބްހާން އެކަނިވުމާއި އެކީ މުޅި މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ހިނިތުންވެފައިވާ މޫނުތަށް ފެނުމާއި އެކީ ނަބްހާންއަށް އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލައިފައިވާ އެތަށް ހާސް ނޭދެވޭ ޚިޔާލުތަކުގެ މަތިންވެސް ހަނދާން ނެތުނު ފަދައެވެ.

ބިޔަ ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުގެ ދޭތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަޑު ނޫކުލައިގެ އުޑަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިން އިރު ނަބްހާންގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލައިފައިވަނީ ރީތި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ މަޑު ވައިރޯޅިތަކަށް ގަހުގެ ފަތްތައް އެއްފަތާ އަނެއްފަތާ ތޮޅެލާގޮތް ބަލައިލަން ކިތަންމެހާވެސް ހިތްގައިމެވެ.

ނަބްހާން އެހެން އިންދާ ޝާޔަން އޭނާ ކުރިންވެސް އިންތާ އިށީންދެލަމުން އުނގުމަތީގައި ޔޫކީ ބާއްވާލުމަށްފަހު އޭގެ ކެހެރިގަނޑުގައި ފިރުމަންފެށިއެވެ. "ޝާޔަންގެ އެހެން ރައްޓެހިން ނުތިބޭތަ؟" ނަބްހާން އުޑުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލުމެއްނެތި ސުވާލު ކުރިއެވެ.

ހަމަ ހުރެފަ ކުއްލިއަކަށް ނަބްހާން އެ ކޮށްލި ސުވާލުން ޝާޔަން ގާތަށް ހިނި އައެވެ. އެއަށްފަހު ބޯ ހޫރުވާލުމަށްފަހު ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. "ގިނަ ރައްޓެހިންނާއި އެކީ ބޮލުރިހުންވެސް އިތުރަވެގެންދާކަމަށް އަހަރެންގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ." ޝާޔަންގެ ޖަވާބާއި އެކީ ނަބްހާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ބިންމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ.

"އައި އެމް އެފްރެއިޑް އޮފް ލޫޒިންގް ޕީޕްލް." ނަބްހާން ޝާޔަން އަށް އިވޭ ވަރުން މަޑު މަޑުން ބުނެލިއެވެ. ޔޫކީގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ދިޔަ ޝާޔަންގެ އަތަށް މަޑުޖެހުމެއް އައެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާއަށް ނަބްހާންއާއި މެދު ވިސްނާލެވުނެވެ. ނަބްހާންގެ އެއްވެސް އެކުވެރިއެއް އޭނާއަށް މިހާތަނަށް ސްކޫލުން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ނުވިތާކަށް އޭނާގެ ޢާއިލާ މީހެއްވެސް ޝާޔަން ނުދެކެއެވެ. ނަބްހާންގެ ގާތް މީހުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާއަށް އިނގޭ އެއްޗެއްވެސް ނެތެވެ. ވީއިރު އޭނާ އެ ބިރުގަންނަނީ ކާކު ގެއްލިދާނެތީ ހެއްޔެވެ؟

"އެންޑް އައިމް އެފްރެއިޑް އޮފް ލެޓިން ޕީޕްލް އިން." ޝާޔަން އޭނާގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލިއެވެ. މާޒީގެ ހަނދާންތައް ސިކުނޑީގައި އާލާވުމާއި އެކީ އޭނާގެ އެ ބިރަކީ ސަބަބުތަކެއް ނެތި ގަންނަ ބިރެއް ނޫންކަން ޝާޔަން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނައިދިނެވެ. އެއާއި އެކީ އަނެއްކާވެސް އެދެމެދަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. އެ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލަން ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް ބޭނުންނުވާފަދައެވެ. އަމިއްލަ ޚިޔާލީ ކަނޑުގައި ބެހިގެން ދަމުންދިޔަ ޝާޔަންގެ އިތުރުން ނަބްހާންވެސް އިންތަނުން ގުޑިލީ މީހަކު ވާހަކަ ދެއްކި އަޑަށެވެ.

"މަންމަ ބަލާބަލަ. ލޯބި ދޯ؟" ޝާޔަންގެ ކުރިމައްޗާއި ވީ ގޮތަށް އައިސް ހުއްޓިލީ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ގާތުގައި އޭނާގެ މަންމަ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. ހިފަހައްޓައިގެން ހުރީ ބަލާބެލުމަށް އެކުއްޖާގެ ފެންފުޅިއެވެ. "ކޭން އައި ޓަޗް އިޓް؟ ޕްލީޒް.." ޔޫކީ އާއި ދިމާއަށް އަތްގެންދަމުން އެ ކުޑަ ކުއްޖާ ޝާޔަންގެ މޫނަށް ބަލައިލީ ހުއްދަ ހޯދާ ފަދައަކުންނެވެ. ޝާޔަން ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ދަތްކޮޅު ފެންނަ ވަރަށް ހިނިތުންވެލަމުން އެކުއްޖާ އޭނާގެ ކުޑަ ކުޑަ އަތް ޔޫކީގެ ކެހެރިގަނޑު މަތީގައި ބާއްވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ހިނިތުންވެ ހުރެ އޭނާގެ މަންމަގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. ޝާޔަންއަށް ހިނި އާދެވުނެވެ.

އެކުއްޖާގެ އެ ޢަމަލުން ޔޫކީ އަޑެއް ލައްވާލުމާއި އެކީ އަވަސް އަވަހަށް އެކުއްޖާ އޭނާގެ އަތް ދަމައިގަތެވެ. ޝާޔަން އެކުއްޖާ ގާތު އެއީ ޔޫކީ ރުޅި އައިސްގެން ލައްވާލި އަޑެއް ނޫންކަމުގައި ބުނަމުން ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެކުއްޖާ އޭނާގެ މަންމައާއި އެކީ ހިނގައިގަންނަމުން ޝާޔަންއަށް ހަނާ އަޅަން ފެށިއެވެ. ޝާޔަންވެސް ބަދަލުގައި އެ ޢަމަލު ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ.

"ޔޫކީގެ ފޭނުން ވަރަށް ގިނަ." ނަބްހާން ޔޫކީގެ ބޮލުގައި އޭނާގެ އިނގިލިން މަޑުމަޑުން ދެތިންފަހަރަކު ޖަހާލިއެވެ.
(ނުނިމޭ)

  Please log in or register to bookmark.
  720

  1 ޚިޔާލު

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy