kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ފުރާވަރު ލޯބި

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މީގެ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން 13 އަހަރެވެ. ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ރަށު ސްކޫލުގެ ގުރޭޑު 7 ގައެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ އެކުގައި އުޅެބޮޑުވި، އެއް ކިލާހެއްގައި ކިޔަވަމުންއައި ސަމާ ދެކެ ބުނެދޭން ނޭގޭކަހަލަ އިހުސާސް ތަކެއް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދެން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން އަހަރެންނަށް ފާހަނގަ ނުވާ އެތައް ކަމެއް ސަމާއަށް ބަލައިލުމުން ފާހަނގަވާން ފަށައިފިއެވެ. ސަމާގެ ދޮން ޖަންބެއް ފަދަ މޫނުގެ ރީތިކަމާއި، ހީލުމުން އެ ދޮން ދޮން ކޯތާފަތް މައްޗަށް އަންނަ ކުލަވަރާއި، އެ ހިނިތުންވުމުގެ ފުރިހަމަ ކަމަކީ ކުރިން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައި ނުގަންނަ ކަންކަމެވެ. އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ފިކުރެއް ނެތި ހީ ސަމާސަކޮށް އުޅުނު އަހަރެންގެ އެންމެ އެކުވެރި ސަމާއާއި ހަތަރު ކަޅިހަމަކޮށް މިހާރު ބަހެއް ބުނެލަން ކެރެނީވެސް ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ސަމާ ވަނީ އަހަރެންގެ ކްރަޝްއައް ވެފައިކަން ފުރާވަރު އަހަރެންނަށް ވިސްނުނެވެ.

ދުވަސްވަރަކީ އަހަރެންނަށް މުޅިން އާ، ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވެމުންއައި ދުވަސްވަރެއް ކަމުން އާ ކަންތައްތަކަށް ވެސް އައީ އާދަ ޖެހެމުންނެވެ. އެގޮތުން ލޯބީގެ ލަވަ އަޑުއެހުމާއި ލޯބީގެ ފިލުމުތަށް ބެލުމަށްފަހު ސަމާއާއި މެދު ވިސްނައި އިޝްުކުގެ ދުނިޔެަށް ގެއްލިފައި ހުރުމަކީ އެދުވަސްކޮޅު އަހަރެން އެންމެ ކުރާހިތްވި ކަންތައްތަކެވެ. އަހަރެންނެކޭ އެއްފަދައިން ސަމާގެ ފަރާތުންވެސް އައީ ބަދަލުތަކެއް ފެންނަމުންނެވެ. ސަމާ އަހަރެންނާ އެކީ ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް މަދުވެ ސްކޫލުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުދިންނާއެކީ އުޅޭޥަގުތު ގިނަވާން ފެށިއެވެ. މިމަންޒަރުތައް ފެނިފައި ކުޑަކޮށް ހިތުގައި ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެންނަށް ސަމާއާއި މެދު ކުރެވެމުންއައި އިހުސާސްތަކަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަހަރެން އެދުވަސްކޮޅު ބެލި ފިލުމުތަކުން ހިތްވަރުލިބިގެން އަހަރެންގެ މި އިހުސާސްތަށް ސަމާއަށް ކިޔައިދޭން އެތަށްފަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް ސަމާއަށް ކިޔައިދޭން އުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަތްފައި ފިނިވެ، ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވެ، ދޫ އޮޅޭ ހިސާބަށްދިއުމުން ޖެހެނީ އެކަންތައް ހުއްޓާލަާށެވެ.

ސަމާއަށް އަހަރެންގެ އިހުސާސްތައް ކިޔައިދޭން ނުކެރި 2 މަސް ވަރު ފާއިތުވެ ދިޔަފަހުން ސްކޫލުތެރެއިން އިވެންފެށި ވާހަކައަކީ ޢަހަރެންގެ ހިތް ކުދިކުދި ވެގެންދިޔަ ވާހަކައެކެވެ. ޢެއީ އޭރު ސްކޫލުގައި ހުރި ކުޅިވަރަށް އެންމެ މޮޅު ”ދަ ކޫލް ކިޑް“ އިނާޒުއާ ރައްޓެހިވި ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ އަޑު އިވުނުފަހުން އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް ނުކުވެއެވެ. ޜަނގަޅަށް ނުނިދެއެވެ. ޢިރުއިރުކޮޅާ ސަމާ މަތިން ހަނދާން ވެފައި ރޮވޭގޮތް ވެއެވެ. އެންމެ ދެރަވީ ސްކޫލު ތެރޭގައި ސަމާ ކުރިމައްޗަށް ޖެހޭއިރުވެސް ސަމާއަށް އަހަރެން ފެންނަހެންވެސް ބައެއްފަހަރު ހީނުވާތީއެވެ. ޢަހަރެން ސަމާއާއި ޢެކީ މަޖާކޮށް އުޅުނު ދުވަސްތަށް މަތިން ހަނދާންވެ ސަމާ މިސް ވާއިރު ސަމާއަށް އަހަރެންމަތިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަނދާން ނުވާކަހަލައެވެ. ކިތައްމެ ދެރަވިޔަސް އަހަރެންނަށް ދެން ކުރެވޭނެ ކަމެއްނެތެވެ. ސަމާ އަކީ މިހާރު މީހެއްގެ ބިޓެކެވެ. ޢަހަންނަށް އަހަރެންގެ ޗާންސު ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ގަންނަ ލަދަކާހުރެ އެޗާންސުގެ ބޭނުން ނުހިފުނީއެވެ.

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅެވެ. ގުރޭޑު 7ގެ ފަހު ޓާރމް ޓެސްޓަށް އެންމެން އައީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އޭރު ރަށު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައި ދެނީ ގުރޭޑު 7 އާ ހަމައަށް ކަމުން އެދުވަސްކޮޅު އެއީ އަހަރުމެން ޢެންމެން އެކީގައި އުޅޭނެ ފަހު ދުވަސްކޮޅެވެ. ބައެއްކުދިން 7 ނިންމާފައި އަތޮޅު ސްކޫލަށް ވަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިއެވެ. އަނެއްބައި ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ބޭނުންވީ އެމީހުންގެ ކުދިން މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ވައްދާށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަހަރެންނާއި ސަމާވެސް ހިމެނެއެވެ. ސަމާ މާލެ ބަދަލުވާން އުޅޭކަަން އެނގުމުުން އަހަންނަށް ސަމާ ލިބުމުގެ އުއްމީދަށް އާ ދިރުމެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ. ސަބަބަކީ އިނާޒް ބަދަލުވާން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އަތޮޅު ސްކޫލަށް ކަމުން އެހާހިސާބުން ސަމާ އާއި އިނަާޒު ވަކިވާނެތީއެވެ. އަހަރެން އަނެއްކާވެސް އިޝްކުގެ ދުނިޔެއަށް ގެއްލެން ފެށިއެވެ. ލޯމައްޗަށް ސިފަވަމުން ދިޔައީ ސަމާއާއި ރައްޓެހިވެގެން މާލޭގައި އުޅޭ މަންޒަރެވެ. ސްކޫލު ނިންމާފައި ދެމީހުން އަތުގައި ހިފައިގެން ގެއަށް ދާ މަންޒަރެވެ.

އެހުވަފެނީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުން އިވުނީ އޭރު ސްކޫލް ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި އަހަދު އާއި އިނާޒު މަގުމަތީގައި ތަޅާފޮޅި ވާހަކައެވެ. ވެގެން އުޅޭގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލިއިރު އަހަދު އަކީވެސް އަހަންނެކޭ އެއްގޮތަށް ސަމާ ދެކެ މޮޔަވެ ސަމާއާއި ގުޅޭނެ ޗާންސެއް ނުލިބިފައި ހުރި ކުއްޖެކެވެ. އަހަދު އިނާޒު ގައިގަ ތަޅައިގަތީ އިނާޒު ސަމާ އަށް ދެރަކޮށް ހިތައި ސަމާ ނުރުހޭ ކަންތައްތައް ގަދަކަމުން ކުރަން އުޅޭކަން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އަހަދުއަށް އެނގިގެންނެވެ. ޢަހަންނަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ސަމާއަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން އުޅުނުކަމަށްޓަކައި އިނާޒު ދެކެ އިންތިހާއަށް ރުޅިއައެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަކީ އެކަމާމެދު ކަމެއް ކުރަން ކެރޭވަރަށްވުރެ ފިނޑި މީހެކެވެ. އަހަންނަށްޖެހުނީ ރުޅިއައިސްފަ ހުންނާށެވެ. އަހަރެން އެދުވަސްކޮޅު ބެލި ފިލްމު ތަކުގައި ފިލްމުގެ ”ހީރޯ“ އައިސް ނުބައިބައި މީހާ ކައިރިން އަންހެންކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރާ ގޮތަށް އަހަދު އައިސް ސަމާ ސަލާމަތް ކުރީއެވެ. ޔަގީނުންވެސް އަހަދުއާ ސަމާ ރައްޓެހި ވާނެއެވެ. ނުވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އަހަދު އަކީ ނުލާހިކު ކިޔެވުމަށް މޮޅު، ބަސްއަހާ، ކެރޭ ކުއްޖެކެވެ. ހުރިހާ ފިލްމުތަކެްގައިވެސް ވަނީ އެހެންނެވެ. ނަމަވެސް ކަންވީއެހެނެއް ނޫނެވެ. ސަމާގެ މައިންބަފައިންނަށް މިހިނގައިދިޔަ ކަންތައް ފަޅާއަރައި ސްކޫލަށް ރިޕޯޓު ކުރިއެވެ. ސްކޫލުން އިނާޒު ކަނޑާލައި އަހަދު ކެޕްޓަން ކަމުން ވަކިކޮށް ސަސްޕެންޑު ކުރިއެވެ. ސަމާގެ މައިންބަފައިން ސަމާ ފިރިހެންކުދިންނާ ގުޅުން ބޭއްވުން މަނާކުރިއެވެ.

ޢޭގެފަހުން ސަމާ ސްކޫލުތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކޮށެވެ. ޢެއްވެސް ކުއްޖަކާ ވާހަކަ ދައްކާހަދާތަނެއް ނުފެނެވެ. އެ ރީތި ހިނިތުންވުމާއި މަޖާ މިޒާޖު މުޅިން ގެއްލިްޖެއެވެ. ސަމާ މިގޮތަށް އުޅޭ މަންޒަރު ފެނިފައި އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. ސަމާގެ ހާލު ބަލާލާ، ކުރީގައި އަަހަރުމެން ދެމީހުންގެ ދެމެދުއޮތް ރަހުމަތްތެރި ކަމަށްޓަކައި ސަމާއާއި ވާހަކަ ދަކާލަން ބޭނުުންވިއެވެ. ޢެގޮތުން އެއްރޭ އެކްސްޓްރާ ކިލާސް ނިމިގެން ސަމާ އެކަނި ގެއައް ދަނިކޮށް ފެނިގެން ގޮވާލާފައި ހާލު އަހާލީމެވެ. ސަމާ އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ސަމާ ބޭނުންވީ އެކަނި ގެއަށް ދާށެވެ. ޢަހަރެން އަނެއްކާވެސް ސަމާއާއި ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ޚުއްލިއަކަށް ސަމާ ރުޅިއައިސްގެން އަހަންނާ ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ހުރިހާ ފިރިހެނުންނަކީ އެއްކަހަލަ ބައެކޭކިޔާފައި ގެއާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ޢަހަރެން ހުރިތަނަށް ހުއްޓުން އެރައި ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. ޢަހަރެންގެ ހިތަށް ހީވީ ތޫނު އެއްޗެއް ހެރުނުހެންނެވެ. ދުވަހަކުވެސް އަހަންނާ ދިމާލަށް ސަމާ ނުރުހުމުގެ ބަހެއް ބުނާނެ ކަމަށް އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަމެވެ. އެއީ އަހަންނާ އެކީ އުޅެބޮޑުވި އަހަރެން ދަންނަ ސަމާއެއް ނޫނެވެ. ދެރަވުމުގެ ބަދަލުގައި އަހަރެންގެ ގާތަށް އައީ ރުޅިއެވެ. ޢެޥަގުތުން އެވަގުތަށް ސަމާއަައި ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލައި ސަމާގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވައުދުވީމެވެ.

ގުރޭޑު 7 ނިންމާފައި މާލެ ބަދަލުވިފަހުން 6 އަހަރު ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ކިޔަވައި ނިމިގެން އަހަރެން ވަނީ ސީ.އެޗް.އެސް،ސީ އަށެވެ. އެ 6 އަހަރުތެރޭ ކިޔެވުމާއިގެން ބޮޑަށް އުޅުނުނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުން ސަމާ މުޅިއަކުން ފިލައިގެނެއް ނުދެއެވެ. ސަމާމަތިން ހަދާންވެ މިސްވާ ދުވަސްތައް ވެސް އާދެއެވެ. ނަމަވެސް މާބޮޑަށް އެކަމާމެދު ވިސްނާ ދެރަވުމުގެ ބަދަލުގައި އަހަރެންގެ ޚިޔާލުތައް އެހެން ކަމަކަށް ބަދަލު ކުރަނީއެވެ. މިގޮތަށް އަހަރެން އުޅެމުން ދަނިކޮށް ގުރޭޑު 12 ގައި ހުއްޓާ ފޭސްބުކުން ސަމާގެ ފްރެނޑް ރިކުއެސްޓެއް އައެވެ. އެ ރިކުއެސްޓު އަހަރެން އެކްސެޕްޓު ކުރާނީތޯ ނުކުރާނީތޯ އަމިއްލަ ނަފުސާ ބަހުސްކުުރުމަށްފަހު އެންމެފަހުން އެކްސެޕްޓް ކުރީމެވެ. ފުރަތަމަވެސް އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ސަމާގެ ފޮޓޯއެއް ފެނޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އެ އެކައުންޓަކީ ފުދޭވަރަކަށް އާ އެކައުންޓެއްކަމުން އެންމެ ފޮޓޮއެއް ނެތްތާ އެންމެ ޕޯސްޓެއްވެސް ނެތެވެ. ޢެއީ އަހަރެން ދަންނަ ސަމާކަން ޔަގީން ކުރަން ޕްރޮފައިލް ހާވަމުން ދަނިކޮށް ސަމާގެ ރިލޭޝަންޝިޕް ސްޓޭޓަސްގަ ސިންގަލް އޭ ޖަހާފަ ހުރިތަން ފެނުމުން ހިތާހިތާ ހީލެވުނެވެ. އެވަގުތު ސަމާއަށް މެސެޖެއް ކޮއްލަން ވަރަށް ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭލެވެލް ޓެސްޓު ދުވަސްކޮޅު ކަމުން އަހަރެންގެ ކިޔެވުމަށް ބުރޫ އަރާފާނެތީ އިތުރު ކަމަކާ ނުވިސްނަންވެގެން މެސެޖު ނުކޮށް މަޑުކޮށްލީމެވެ.

އޭގެ އެއްމަސް ފަހުން ޓެސްޓުތަޢް ނިމި އެކަމުގެ އުފަލުގައި އަހަރެން އުޅުނީ ރައްޓެހިންނާއެކީ މަޖާކުރުމުގައެވެ. ޓެސްޓަށް ފޭސްބުކުން ލޮގްއައުޓް ވިގޮތަށް އޭގެމަތިން ހަނދާނެއްވެސް ނެތެވެ. އެގޮތަށް ރައްޓެހިންނާއެކީ ދުއްވާލަން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް މާ ރީިތި އަންހެން ކުއްޖަކު ސައިކަލެއްގައި ދަނިކޮށް ފެނިގެން ކަޅިއެއް އެއްލާލީމެވެ، އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ ހިތް އަވަސް ވިއެވެ. އެސައިކަލުގައި އެ ދިޔައީ ސަމާއެވެ. އެ ރީތިރީތި މޫނު އެއީ ކިތައްމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް އަހަންނަށް އޮޅޭނެ މޫނެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ބުރުގާ އަޅާފައި ހުއްޓަސް އެއީ ސަމާކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. އޭގެ 6 އަހަރުކުރިން އަހަރެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަމާ ދެކެ މޮޔަވި އިރު އަހަންނަށް ކުރެވުނު އިހުސާސްތަށް އަނބުރާ އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑައިރު ދެމީހުން އެކީގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާންތައް އެއްފަހަރާ އާވާން ފެށިއެވެ. ސަމާއާއި ވާހަކަ ދައްކާލަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވިއެވެ. ސަމާއާއި ވާހަކަ ނުދައްކާން އަހަރެން ވި ވައުދު ހަނދާންވެފައި އަހަރެންގެ މޮޔަ ހިތަށްއެރިއެވެ. ރައްޓެހިންނާ އެކީ އިރުކޮޅަކު އުޅެލާފައި ގެޔަށް ދިޔަގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ކައިރީ އިށީނދެ އަހަރެން ވަނީ ފޭސްބުކަށެވެ. ފޭސްބުކް ހުޅުވާފައި ސަމާއަށް މެސެޖެއް ފޮނުވަން ވެގެން ޗެޓްލޮގު ހުޅުވާލުމުން ހައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔައީ އެއް މަސް ކުރިން ސަމާ އަހަންނަށް ފޮނުވާފައިއޮތް ދިގު މެސެޖް ފެނިފައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އަހަރެން އެ މެސެޖް ކިޔަން ފެށީމެވެ.

"ހެލޯ އާލިފް! އަހަރުމެން ދެމީހުން އެންމެ ފަހުން ވާހަކަ ދެއްކިތާ ވަރަށް ޒަމާން ވެއްޖެ ދޯއެވެ. އާލިފްއާއި އާލިފްގެ އާއިލާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. އަހަރެން މި މެސެޖް މި ލިޔަނީ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް ބުނަން ވެގެންނެވެ. އަހަރުމެން ކުޑައިރު އެކީ ސަކަރާތްޖަހާ އުޅުނު ދުވަސްތައް މަތިން ހަނދާން ވޭހެއްޔެވެ. އަހަރުމެން އޭރު އުޅުނީ ކިހާ އުފަލުގަ ގެއްޔެވެ. އެގޮތަށް އުޅެމުން އައިސް ގުރޭޑު 5 އަށް އަހަރުމެން އައިފަހުން އަހަރެން އާލިފްއަށް ހިތް ކިޔަން ފެށިއެވެ. އަހަރުމެން ދެމީހުނަކީ ބެސްޓު ފްރެންޑްސްގެ ބަދަލުގައި ބޯއިފްރެނޑް ގާރލްފްރެންޑަށް ވާން އަހަރެން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ޚާއްސަކޮށް އާލިފް ކައިރީ މިވާހަކަ ބުނަން އަހަންނަށް ނުކެރުނެވެ، އޭގެ ބަދަލުގައި އާލިފްއަށް ރޭކާލާތޯ އެކި ގޮތްގޮތަށް ހިންޓު ދޭން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެންގެ އިހުސާސްތައް ފޮރުވައިގެން 2 އަހަރު އުޅުމަށްފަހު އެހެން އުކުޅެއް ބޭނުން ކުރަން ގަސްދުކުރީމެެ. ޢެގޮތުން އާލިފް ޖެލަސް ކުރުމަށްޓަކާ އެހެން ފިރިހެން ކުދިންނާއެކީ އުޅެން ފެއްޓީމެވެ. ޢެވަރުންވެސް އާލިފްގެ ފަރާތުން އަހަރެން ބޭނުންވި ކަހަލަ ސިގްނަލެއް ނުލިބެއެވެ. އިތުރަށް ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވާން ފެށުމުން އަހަރެން އިނާޒުގެ ގާރލްފޮރެންޑް ކަމަށް ހެދިގެން އުޅުނީވެސް އާލިފްގެ އެޓެންޝަން ހޯދަން ވެގެންނެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގަ ކުރެވުނު އެންމެ މޮޔަ ކަންތަކެވެ. އެކަންތަޢް ނިމިގެން ދިޔަގޮތް އާލިފްެަށް އިނގޭނެކަން އަހަންނަށް ޔަގީނެވެ. އެއްރޭ ސްކޫލް ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީ އާލިފް އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުމުން އަހަންނަށް ހަޅޭއް ލަވައިގަނެވުނު ހަނދާންވޭހެއްޔެވެ.

އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވުނު ކަމަށްޓަކާ އާލިފް އަހަންނަށް މާފު ކޮށްދޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. އޭރު އަހަރެން ހުރީ އިނާޒުއާ އެކީ ދިމާވި ކަންތަކާހެދި ޓްރޯމަޓައިޒް ވެފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކުޑައިރު އަހަރެން ކުރިކަންތައްތައް ހިތަށް އަރާފައި މިހާރު ލަދުވެސް ގަނެއެވެ. އެ ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ނުޖަހައި ބިރުކަނޑާލާފައި އަހަރެންގެ އިހުސާސްތައް އާލިފްއަށް ރީއްޗަށް ކިޔައިދެވުނު ނަމައޭ ހިތަށް އަރައެވެ. އަހަރެން މިހާރު މިވާހަކަތައް ކިޔައިދެނީ ކީއްވެތޯ އާލިފްގެ ހިތައް އަރާނެކަން ޔަގީނެވެ. ވީ ގޮތަކީ އަހަރުމެން މާލެ ބަދަލުވީތާ ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ބައްޕަ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްަސަލައެއްގައި ޖަލަށްލައި މަންމައާއި ދެމީހުން ވަރިވީއެވެ. އެހާހިސާބުން އަހަރުމެން އަތްމަތި ދަތިވެ ވަރަށް ނިކަމެތިވިއެވެ. މަންމަ އަތުގައި އޮތް ކުޑަ ލާރިއަކުން ހެދިކާ ވިއްކާ ވިޔަފާރިއެއް ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުން ލިބޭ ލާރިން ކިރިޔާ ގޭގެ ބިލުތަޢް ދެއްކެނީއެވެ. އެހީވާނެ އިތުރު ބަޔަކު އާއިލާގައި ނެތުމުން ރަށަށް ބަދަލުވާން އުޅެނިކޮށް އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮއްލީ އަހަރުމެން ކުއްޔައް އުޅެމުންއައި ގޭގެ ވެރިމީހާއެވެ. އޭނަ އަހަރެން ކިޔަވާނިމިގެން ވަޒީފާއެއް ލިބެންދެން ކުލި ނުނަގައި އެގޭގައި ހިލޭ އުޅެވޭގޮތަށް ހަދައިދިނެވެ. އެގޮތަށް އަހަރުމެން އުޅެމުން އަނަނިކޮށް ވެރިމީހާގެ ދަރިފުުޅު އަހަންނާ ރައްޓެހިވާން ބޭނުންވާކަން މަންމަ ފަރާތުން އެނގުނެވެ. އަހަރެން އެކަމާ އެއްބަސްވުމަށް މަންމަ ވަރަށް ބޭނުންވިއެވެ. އެހެން ކަމުން މަންމައަށްޓަކާ އަހަރެން އޭނައާ ރައްޓެހިވީމެވެ. މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އަހަންނަށްވެސް އޭނަދެކެ ލޯބިވެވުނެވެ. އަހަރުމެން ރާވަމުން މިދަނީ އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރުމަށެވެ. ޢެހެންކަމުން އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އާ ސަފްޙާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އަހަރެންގެ ކުޑައިރުގެ ހަޔާތާ ޢަލްވަދާއުކިޔަން ބޭނުމެވެ. ޢެކަން ޚުރަން އަހަަންނަށް ވިސްނުނު ޢެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އާލިފްއަށް މި ވާހަކަ ކިޔަިދިނުމެވެ. ޢާލިފް އަށް މިމެސްޖް ފޮނުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއީއެވެ. ޢަހަރެންގެ އުޢްދުމަކީ ޢާލިފްއަށް އުފާވެރި ހަޔާތަކާއި މުސްތަޤުބަލެއް ލިބުމެވެ.“

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  4 ޚިޔާލު

  1. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

  2. ވަރަށް އަންއެކްސްޕެކްޓެޑް އެންޑިންގް އެއް.... ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި އަދި ޝައުގުވެރި...

  3. ހަމަ ހީކުރި ގޮތަށް އެ ނިމުނީ. ނެވާ ފޯލް އިން ލަވު. ބައެއް ފަހަރު އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ސިންގަލް ކޮއް ހުރުން

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy