ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 32

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އަތުން ފޯނުގައި ހިފައިގެން ހުރި އިރު ހެޑްސެޓްއިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އަޑު އަހަމުން ރީތި ހިނިތުންވުމެއް އެ މޫނުމަތީގައި ފާޅު ވޭވޭ ހުއްޓެވެ. އަޒާން އަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. ތުންފަތުގައި މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ލިޕް ގްލޯޒް ޖައްސާފައި ހުރުމުން އެ މޫނުމަތިން މަޢުސޫމް ކަން އިތުރު ކޮށްދެއެވެ.

**************************

ނަތާޝާ އަށް އެނދުމަތީގައި އޮއްވާ ނިދުނެވެ. އިޒާން އައިސް ޓަކި ޖަހާ ޖަހާވެސް ނަތާޝާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން އެންމެ ފަހުން ޖެހުނީ ތަޅުދަނޑިން ދޮރު ހުޅުވާ ވަނެވެ. ކުރު ސޯތަކާއި އަތް ކުރު ޓީޝާޓެއް ލައިގެން އެނދުމަތީގައި އޮތް ނަތާޝާ އިޒާންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ދޮރު ލައްޕާފައި ގޮސް ނަތާޝާގެ ކައިރީގައި އިށީނދެ ނަތާޝާގެ މޫނުމައްޗަށް އެޅިފައިހުރި އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލިއެވެ. އަދި ނަތާޝާގެ މޫނާއި މޫނު ކައިރި ކޮށްލާ ނަތާޝާގެ ލޮލަށް ދޮނެއް ދިނެވެ. ނަތާޝާ އަރިއަކަށް ޖެހިލުމުން އިޒާން ނަތާޝާގެ ގައިމަތީގައި އޮތް ރަޖާގަނޑު ރީތިކޮށް ލާފައި ވަނީ ފާހަނައަށެވެ.

ފައިހާ ހަމަހަށް ދާ ފައިހާން އަށް ނުނިދައިގެން ގޭތެރެއަށް ނުކުތީ ފައިހާން އާއި އެކު ކުޑަކޮށް ސަކަރާތް ޖަހާލާށެވެ. އޭރު ފާރިޝްވީ ފުލުސް އޮފީހަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ދާން ޖެހިގެންނެވެ. ފާރިޝްއަށް ވަނީ ފުލުސް އޮފީހުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ލިބިފައެވެ. ފައިހާ އަށް ފާރިޝްއާއި އެކު ހޭދަ ކުރެވޭ ވަގުތު މަދުވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމާ ޝަކުވާއެއް ނުކުރެއެވެ. ޑިއުޓީއަށް ދާން ވަގުތު ހުންނަ ގޮތުން އެގޮތަށް ކަންތައް ވަނީއެވެ. ފައިހާ ޑިއުޓީއަށް ދާނެ ޖެހޭ ގަޑީ ފާރިޝް ގޭގަ ހުންނަން ޖެހޭތީ ދެމީހުން ގޭގައި ހުންނަ ވަގުތަކާއި ވަރަށް ދިމާ ނުވެއެވެ. މިހެން ކަންތައް ވާދީ ފާރިޝް ނިންމީ ފައިހާ އާއި ދެމީހުން ޗުއްޓީއެއް ނަގައިގެން ފާރިޝްގެ ރަށަށް ފައިހާންް ގޮވައިގެން ގޮސްލުމަށެވެ. ފައިހާވެސް އެކަމާއި އެއްބަސްވިއެވެ.

އަޒާން އަށް އެއަންހެން ކުއްޖާ މާޝާ އާއި ވައްތަރުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެހެންވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. މާޝާ ވަނީ މާޝާ ގެ މައިންބަފައިން ނިޔާވުމުން ލަންކާއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ލޯންޗްގައި މާލެ އައުމުގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮވާ ލޯންޗްގައި އަލިފާން ރޯވި އިރު މާޝާގެ މައިންބަފައިން ތިބީ އެލޯންޗުގައެވެ. އޭރު ހާނިޔާއަށް ދިހަ މަހެވެ. އަޒާން އަށް ހަމަ ބިމަށް އާދެވުނީ އަޒާންގެ ޑައިރެކްޓަރ އައިސް އަޒާންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލުމުންނެވެ. "ހޭއި ބިއުޓިފުލް. މިހިރީ އަވާރ މޮޑެލިންގ" އަޒާން އަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ފޮޓޯޝޫޓަރ ބުނެލިއެވެ. "އައި ނޯ ހިމް" އެ އަންހެން ކުއްޖާ ބުނެލި އަޑު އަޒާންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. "ވެލް މައި ނޭމާ އިޒް މާޝާ މުހައްމަދު, އައި އޭމް 27 އިޔާޒް އޯލްޑް އަ މަދާރ އޮފް ވަން ކިޑް. ލަންކާގަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި މޮޑެލްއެއް" އެއަންހެންކުއްޖާ ތައާރަފް ވެލިއެވެ. "ކިޑް އަށް ކިޔަނީ ކޮން ނޭމްއެއް" އަޒާން އަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އަހާލެވުނެވެ. "އައިޝަތު ހާނިޔާ މިޝަލް އާދަމް" މާޝާ ހިނިތުންވެލާފައި ހެޑްސެޓް ނަގާ އެތާހުރި މޭޒުމަތީގައި ފޯނާއި އެކު ބޭއްވިއެވެ. "މާޝް" އަޒާން ގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. ނަމަވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ލައިފް ގައި އެއީ ދަންނަ މީހަކަށް ހަދަން އަޒާން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. "އޯކޭ ސޯ ލެޓްސް ސްޓާރޓް" ޑައިރެކްޓަރ އެހެން ބުނުމުން ފޮޓޯ ނަގަން ހަމަ ޖެހިފައިވާ ސްޕޮޓަށް ގޮސް އަޒާން އާއި މާޝާ ހުއްޓުނެވެ.

"މާޝާ އަޒާންގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލާފައި އަޒާންގެ ލޮލަށް ބަލަންވީ" ޕޯސް ކުރަންވީ ގޮތް ޑައިރެކްޓަރ ސާފުކޮށްދިނެވެ. މާޝާ އެއްވެސް ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި އަޒާންގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލައިފާ އަޒާންގެ ދެލޮލަށް ބަލާލިއެވެ. އެއީ ދެމީހުންގެވެސް ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވީ ވަގުތެވެ. އަޒާން އަށް ޖެހުނީ މާޝާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ މާޝާއާއި ކައިރިވެލާށެވެ. އަޒާން ގެ އަމަލުން މާޝާއަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. އަޒާން ވެސް ފަނޑު ހިނިތުންވުނެއް ވެރިކޮށްކިއެވެ. އެގޮތަށް އެތަށް ގޮތަކަށް ހުރެ ފޮޓޯ ނަގަން ޖެހުނެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވީ އަޒާން އަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް މާޝާ ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބުނި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ހުއްޓި އެކަމާއި ވަރަަށް ގަޔާ ވެގެން މަސައްކަތް ނިންމާލިއެވެ. "ދެޓްސް އޯލް ފޯ ޓުޑޭ. ޔޫ ގާއިސް އަދި އެބަޖެހޭ ކަޕްލް އައުޓްޑޯ ޝޫޓަކަށް ދާން. ދެ މީހުންގެ ކެމިސްޓްރީ ވަރަށްވެސް ގުޅޭ" ފޮޓޯޝޫޓަރ ފަހަރަކު ފޮޓޯއެއް ބަލަމުން ބުނެލިއެވެ. މާޝާ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ބުންޔެވެ. އަދި މިއަދަށް ނިމުނީ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ދަނީ ކަމުގައި ބުނެ ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އަޒާން މަޑު ހިނގުމެއްގައި މާޝާގެ ފަހަތުން ނުކުތެވެ. އޭރު މާޝާ ފިރިހެނެއްގެ ސައިކަލު ފަހަތަށް އަރަނީއެވެ.

އަޒާންގެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. އަޒާން ވެސް ސައިކަލަށް އަރައިގެން ގެއަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އަޒާން ގެއަށް ވަންއިރު ފައިހާ ގެ އިތުރުން ފާރިޝްވެސް ފައިހާން އާއި ސަކަރާތް ޖަހަން ސޯފާގައި އިށީނެވެ. އެމަންޒަރުފެނި މާޝާ އާއި ހާނިޔާ މަތިން ހަނދާން ވިއެވެ. އަޒާން ފައިހާން ފެނުމުން އަޅާ ނުލާ ދިއުމުން ފައިހާ ދެރަވިއެވެ. އަޒާންގެ މޫނުމަތިން ދެރަވެފައި ހުރިކަން ހަމައަށް ފެންނާން ހުއްޓެވެ. "ކޮކީ ދޭ އިހާން ގޮވައިގެން ކޮޓަރިއަށް އެބަ އަންނަން ކުޑަ ދޮން ކައިރިއަށް ގޮސް ލާފަ" ފާރިޝް ފައިހާން ގޮވައިގެން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އަދި ގޮސްފައި ހުރި ބުއްފުޅި ފައިހާން ގެ ތުނބުގައި ޖައްސާލިއެވެ. ބަނޑުހައި ވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބުއްފުޅި ގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ފައިހާން ބުއްފުޅި އެއްކޮށް ބޮއެ ހުސްކޮށްލިއެވެ. ފާރިޝް ޓިޝޫ ގަނޑަކުން ފައިހާން ގެ ތުން ފުހެލާފައި ފާރިޝް ފައިހާން ނިންދަވާން ނާނާ ކިޔާލިއެވެ.

ތަޅުގައި ހިފިއިރު ތަޅުލާފައި ހުރުމުން ދޮރުގައި ދެތިން ފަހަރަކު ފައިހާ ޓަކި ދިނެވެ. އެތެރެއިން އަޑެއް ނީވުމުން ދާން އެނބުރުނު ގަޑީ ދޮރު ހުޅުވާ އަޒާން ބޯ ދިއްކޮށްލި އެވެ. "ކަމަކު ތަ؟" ފައިހާ ދޮރު މަތީގައި ހުރުމުން އަޒާން އެއްސެވެ. އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ފައިހާ ވަނުމަށް އަޒާން ތަންދެއްކިއެވެ. ހުސް ހަށިގަނޑުގައި އަޒާން ހުއްޓާ ފައިހާ އަށް ވަރަށް ނުފެނެއެވެ. އެ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑު ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފައިހާއަށް އެއީ އަމިއްލަ ބޭބެކަންވެސް ހަނދާން ނެތޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. އެކަމާ ފައިހާ އެތަށް ފަހަރަކު އެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނަދޭން ޖެހެއެވެ. "ވައި ސޯ ޑައުންވެފަ؟ ފައިހާ ދިޔައީ ސީދާ މަޢުލޫ އަށެވެ. "އަހަރެން ޑައުންތަ؟" ޖަވާބެއްގެ ބަދަލުގައި އަޒާން ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. "ކުޑަ ދޮން އަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް އަންނަ އިރަށް އަހަންނަށް އެނގެޔޭ. އަހަރެން އެހާ ގަމާރެއްނޫނޭ" ފައިހާ އަޒާން ގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ އެނދުމަތީގައި ބޭންދިއެވެ. ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގުމުން އަޒާން ގެ ބޮލެ އިސްތަށިގަނޑު ގައި ގޮވާލެވުނެވެ. އެތަށް ވިސްނުމަކަށް ފަހު އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތް ވިސްނުން އެވާހަކަ ބުންޔެވެ. "މިރޭ ޝޫޓިން އަށް ގޮސްފަ މިއައީ. އަންހެން މޮޑެލްއަކަށް ހުރީ މާޝާ. ފުރަތަމަ ފެނުމުން އަހަންނަށް ނުވެސް އެނގުނު" ފައިހާ ހައިރާން ވިއެވެ. މިހުރިހާ ދުވަހު މާޝާ އުޅުނީ ކޮންތާކު ބާއޭ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

މިޝަލް އަކީ މާޝާގެ ނިޔާވެފައިވާ ފިރިމީހާ ކަމުގައި ވިޔަސް މިޝަލް އާއި ޖައިލަމް އެކުވެރި ކަމުގެ ގުޅުން އޮންނަކަން އެނގުނު ދުވަހު ފައިހާ ވަނީ މާޝާ އާއި ގުޅުން ކަނޑާލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާޝާގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔެ ދޫކުރި ހަބަރު ލިބުމުން ފައިހާ އެކަމާ ދެރަވެ ރުއެވެ. "އޭން. މާޝާ އޭ" އެހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އަޑުއަހާނެ ހުރި އިޒާން ބުނި އަޑަށް ފައިހާ، އަޒާން އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. "ކަންތަކާ ޖެހުނީ" ހިތާ ހިތުން އަޒާން އަށް ބުނެވުނެވެ. "ކައޭ އޭނަ އާ ވާހަކަ ދެއްކިން ތަ؟" ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އިޒާން ބެލީ އަޒާން ރުޅި އެރުވޭތޯއެވެ. " ދޮންބެ މޮޔަވީތަ؟. އަހަރެން ޝޫޓިންގ އަށް ގޮސް ވަކި ކިޔާނީ ކީކޭ. ލިބުނު ހައިރާން ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އެހުނި ދަރިފުޅަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް ހެއްޔޭ. ބުނީމަ ބުނީ ހަމަ ހާނިޔާ ގެ ފުރިހަމަ ނަން." އަޒާން ތަފްސީލު ކޮށްދިނެވެ.

މާޝާ މިހާރު އުޅެނީ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނެވެ. ގެއަށް ދެވުނު އިރު އެގާރަ ޖަހައިފިއެވެ. މަޑު މަޑުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އާދައިގެ ހެދުމަކާއި ބުރުގަލެއް އަޅައިގެން މާޝާ ނުކުތީ އައިސްކްރީމް ކާހިތުން ނެވެ. ބަދިގެއަށް ވަދެ ވަދެ ހުއްޓާ ފަހަތުން "މާޝް ލަވް" އޭ ކިޔާ ގޮވާލިއަޑު އިވުނެވެ. "އޯއި! މިދަނީ ކުޑަ ތައްޓަކަށް އައިސްކްރީމް އަޅާއިގެން." މާޝާ އަވަސް އަވަހަށް ޖަވާބު ދީ އައިސްކްރީމް އަޅާއިގެން ނުކުމެލީ ބެލްކަންޏަށް ށެވެ. ފަހަތުން އެ ފިރިހެން މީހާ އައިސް މާޝާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. މާޝާ ފަހަތަށް އެނބުރުނު އިރު ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި ސެންޓިމީޓަރެއްވެސް ނުހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ މާޝާގެ ކޮލަށް ދޮނެއް ދިނެވެ. މާޝާ ހިނިތުންވެލާފައި އެ ފިރިހެން މީހާގެ މޭ މަތީގައި ބޯ އަޅާލިއެވެ.

- ނުނިމޭ -

  Please log in or register to bookmark.
  13k

  20 ޚިޔާލު

  1. މި ބައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރީތި ماشاﷲ ❤️❤️❤️.
   ކާންޓް ވެއިޓްފޯ ދި ނެކްސްޓް ޕާރޓް ☺️☺️☺️

  2. ކޮން އިރަކުންތަ ދެން އޮތް އެޕިސޯޑު އަޕް ކުރާނީ

  3. ވެއާ އިސް ދަ ނެކްސްޓް ޕާޓް!ކާންޓް ވެއިޓް ޓު ރީޑް އިޓް😌

  4. ކޮން އިރަކު ބާ 33 ނެރެނީ؟ ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ އެއްވީމަ 33 ވަނަ ބަޔަށް ކެއްމަދުވެފަ މީނީ

  5. ވާއު ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް😻 ވެއިޓިންގް ފޮދި ނެކްސްޓު ޕާޓް❤️❤️❤️

  6. އައްސަލާމް އަލައިކުމް. 27 ވަނަ ބަޔަށް ފަހު އަޅުގަނޑަށް އިނީ 32 ވަނަބައި އަޕްލޯޑް ކުރެވިފަ. ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފައް އެދެން.

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *