ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 26

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އެންމެން ވެސް ތަފާތު ނަންތައް ހޯދާ މާޝާ ގާތު ބުންޔެވެ. މިޝަލް އަށާއި އަޒާން އަށް ނަން ބުނެވުނީ އެކީގައެވެ. "އައިޝަތު ހާނިޔާ މިޝަލް އާދަމް". "އައި ލަވް އިޓް މި މަންމިގެ ލޯބި ނިޔާ" މާޝާ އެ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ކޮލަށް ބޮސް ދިނެވެ. އަދި ތެދުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަރި އަޅާލިއެވެ.

*************************

އަޒާން އެކަހަލަ ކަމަކަށް ތައްޔާރު ވެ ހުރި ކަހަލަ އެވެ. މާޝާ އަރިއަޅާލާފައި ވެއްޓެން ވާއިރަށް މާޝާ އާއި ގައިގައި ހިފަހައްޓާ ސީދާ ކޮށްލިއެވެ. ﷲގެ އިރާދަ ފުޅުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތުން މާޝާގެ އަތުތެތޭގައި އޮތެވެ. "ޕަންޕްކިން ބަލައިގެން. ޑޯންޓް ކްރައި ލުކް ޝޯ އިޒް ފައިން" މާޝާ ގެ ލޮލުން ކަރުނަ އައީ ދަރިފުޅަށް ކަމެއް ވީހެން ހީވުމުންނެވެ. ބޯ ޖަހާލާފައި ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދަރިފުޅު ކުޑަ އެނދުގައި ބާއްވާ ބޭބީ މޮނިޓަރިން އޮންކޮށްލިއެވެ. ދަރިފުޅު ރޯން ފަށައިފިއްޔާ ގޭތެރެއަށް ބޭބީ މޮނިޓަރިން ގެ ޒަރިއްޔާއިން އަޑު އިވޭނެއެވެ. މާޝާ ފާހަނައަށް ވަދެ ފެންވަރާލިއެވެ. އަދި އާދައިގެ ހެދުމަކާއި ހަރުވާޅެއް ލައިފައި ވައް ބުރުގަލެއް އަޅާލައިގެން ގޭތެރެއަށް ނުކުތެވެ. އޭރުވެސް އަޒާން އާއި މިޝަލް އެތާނގާ ތިއްބެވެ. ނަތާޝާ އާއި އިޒާން ދިޔައީ ހިނގާލަން ކަމުގައި އަޒާން ބުންޔެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި އަޒާން މާޝާއާއި ސުވާލެއް ކޮށްލިއެވެ. "ފައި މިހާރު ވާހަކަ ނުދައްކަނީތަ؟ ލައިކް ސީރިއަސް ކޮށް އިނގޭ އައި ނޭވާ ސީ ޔޫ ސްމައިލިން ލައިކް ބިފޯ." އަޒާންގެ ސުވާލުން މާޝާގެ މޫނުމަތީގައި ވީ ފަނޑު ހިނިތުންވުން އެއްކޮށް މިލާފިއެވެ. އާއެކެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް ފައިހާ ވާހަކަ ނުދައްކާ އޭނާ އެއީ މިހާރު ހުރި މީހެއް ނަމަށް ވެސް ފައިހާ ނުހަދާރީ މާޝާ ހުންނަނީ އެކަމާ ވަރަށް ދެރަވެފަ އެވެ. އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ވާހަކައެއްވެސް މާޝާ ފައިހާ އަކާއި ނުދައްކައެވެ.

"ނޫން. އަހަރެން ހަމަ ރަނގަޅު. ފައިވެސް ދެން ކައިވެނި ކުރެވުނީމަ ބިޒީ ވާނެ ދޯ. އަހަރެންވެސް އަބަދު ގެއަކުވެސް ނޫންތަ ފައި އުޅެނީ. ފައި އަކީ އޭޑީކޭއަށް މަޝްހޫރު ނަރުހެންނު މިހާރު" މާޝާ ގަދަކަމުން ހީލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަމެއް ގޯސް ވެއްޖެކަނުގެ އަޒާން ޔަގީންވިއެވެ. އަޒާން އިތުރަށް އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ވެސް ނޫޅުނެވެ. މާޝާ އިތުރަށް ދެރަވެދާނެތިން މިމަހު 23 ގައި ފޮޓޯ ޝޫޓިން އަކަށް ދާން އުޅޭވާހަކަ ބުނެލިއެވެ. މާޝާގެ މޫނުމަތިން މާނަ ފުން ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. "އޭ ބްރޯ ކައޭ ހާދަ މައިތިރި ވެފަ" މިޝަލް ފޯނާއި ކުޅެން އިނުމުން އަޒާން މިޝަލްގެ ފޯނު އަތުލިއެވެ. "އޭ ކަޑަ ނުހަދާ ގެނޭ ފޯނު" މިޝަލް މަސައްކަތް ކުރީ އަޒާންގެ އަތުން ފޯނު އަތުލުމަށެވެ. އަޒާންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މިޝަލްގެ ފޯނުން ހުޅުވާފައި އިން ކޮންވަޒޭޝަން އެވެ. އެއީ މިޝަލް އާއި ޖައިލަމް ގެ ކޮންވަޒޭޝަން އެކެވެ. "މިޝަލް މި..." އަޒާން ގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑުނީ މިޝަލް އައިސް ފޯނު ޖަހައިގަތުމުންނެވެ. "ނަންއޮފް ޔުއާ ބިޒްނަސް" މިޝަލް މޫނުމަތިން ރުޅިވެރިކަން ހަމައަށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. "އަހަންނާ ބެހޭކަމަކަށް ނުވިޔަސް މާޝާ އާއި ބެހެވޭ ކަމެއްކަންނޭނގެ. އެއީ ކުރިން މާޝާ އަށް ބޭވަފާތެރިވެފައިވާ މިހެއް. ނުވިތާކަށް ފައިހާއަށް ވެސް ބޭވަފާތެރިވެފައިވާ ފިރިހެނެއް އެއީ. ފިރިހެނުންނަށް ހުރި ހުތުރެއް. ޗީ. މިޝަލް އަށް އިނގޭތަ ތި ކުރެވެނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްކަން." އަޒާން ވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހި ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

މާޝާ ވާނުވާވައި ހުރި މިޝަލް ގާތު ފޯނު ދިނުމަށް އެދުނެވެ. ނަމަވެސް މިޝަލް އެކަމާއި އިންކާރު ކުރިއެވެ. "ސީރިއަސްލީ މިޝް! އަހަރެންމީ މިޝަލްގެ އަންހެނުންނޭ. އަހަންނަށް ކޯޗެއްތޯ ސިއްރު ތިކުރަނީ. އަހަންނަށް ހީވޭ ނިޔާ ވިހޭ ފަހުން މިޝަލް އަހަރެމެން ދެމައިންނަށް ދޭ ވަގުތު މަދުހެންވެސް. ތިދެން ކޮންކަމެއް. ދީ ފޯނު" މާޝާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރިނަމަވެސް އެކަން ނުދައްކާ ވޭތޯ ބެލިއެވެ. މިޝަލް އިތުރަށް ގުޑިވެސް ނުލާ ހުއްޓެވެ. މާޝާ ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރައްޓަކައެވެ. މިޝަލްގެ ފޯނު ހުޅުވާ ޖައިލަމް އާއި ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް މާޝާ އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔައި ނިންމާލިއެވެ. އޭރު މާޝާ ހުރީ މިއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. "ކީއްވެ މިޝަ.. ކީއްވެ މިޝަލް. ކީއްވެ. އަހަރެން ބަނޑުބޮޑުވީމަ ފަލަވީ ދޯ... އަހަރެން ހުތުރު ވީ... މި ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް އަންނަ ބަދަލެއް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު. އަހަރެން ވިހާ ގަދަވިނަމާވެސް ގައިގައި ކުރިއަށް ވުރެ މަސް ފަލަކަންވެސް އިނގޭ. އެކަމް.. އެކަމަކު ތިއީ އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް.. ދުވަހަކުވެސް މިޝަލް ކޮށްފާނެއޭ ހިތަށް އަރުވައިގެން ހުރިކަމެއް ނޫން..." މާޝާ މިޝަލް ގެ މޭގައި އަތުން ތަޅަމުން ފަހަތަށް ކޮށްލަމުން ދިޔައެވެ. އެމަންޒަރު ބަލަން ހުރި އަޒާން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މިޝަލްގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައުމުން އެ ކިޔާލިއެވެ. "ނީޝާގެ ކޮއްކޮއެއް ހުންނާނެ ޒައިނާ ކިޔާ. ޝީ އިޒް ސެކްސީ އޭޒް ހެލް. ވަނަ ޓްރައި ހާ" އަޒާން އަށް އިހްތިޔާރަކާއި ނުލާ މެސެޖް ކިޔާ ނިންމާފައި މިޝަލް އާއި ދިމާއަށް ދެވުނެވެ. މިޝަލްގެ މޫނުން އޮއްދާހިތްލައިގަތެވެ.

"ތިއީތަ މާޝާވީ ލޯބިވެ ބަދަލު ދޭން އެނގުނު ގޮތަކީ. ޗީ މިޝަލް ޗީ. މީހެއްގެ ފިރިއަކަށް ބެ ހުރެ އިތުރު އަންހެނަކު ތި ހޯދަނީ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެންތަ؟ މާޝާ އަށް ދެރަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގަ އޭނަ ވަރިކޮށްފަ ކަލޭގެ ރަށަށް ކަލޭ ދާން އުޅޭ." އަޒާން ގެ ދުލަށް އައިނަމަ އެއްޗެއް މިޝަލް އާއި ދިމާއަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ހާނިޔާ ރޯ އަޑު އިވުމުން މާޝާ ދުވެފައި ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ދޮރު ތަޅުލިއެވެ. އަޒާން އެނބުރުނީ ގެއަށް ގޮސް މާޝާއަށް ގުޅާން ހިތުލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އަޒާން ހުއްޓުން އެރީ ދޮރު މަތީގައި ގަނޑުވެފައި ތިބި ދެމީހުން ފެނިފައެވެ. ހަސީނާ އާއި މުހައްމަދު ފެނުމުންނެވެ. "ތެދެއް. މާޝާ އަކުން ނުފުދުނު. ދެން ކީއްކުރަން ދަރިއެއް ހޯދީ" މުހައްމަދު ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެއްކީ މަޑު މަޑުންނެވެ. މިޝަލް އަށް ކުށްވެރި އެއް ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވި އިސްޖަހާ ލެވުނެވެ. "އަޅުގަނޑަށް މަޢާފް ކުރޭ. އަޅުގަނޑު އޮޕަރޭޝަން ކޮށް ނިންމާފަ އައިސް މާޝާ ވަރިކުރާނަން. އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑު މާޝާއާއި ވައި އެޅޭ ހިސާބަށް ވެސް ނާންނާނަން." މިޝަލް އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ނުކުތީ ބޭރަށެވެ. "މާޝާއަށް ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ގުޅާލާ. މިދަނީ ގެއަށް މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެ." އަޒާން ނުކުންނަމުން ހަސީނާއަށް ބަލާލާފައި އެހެން ބުނެލިއެވެ.

އިޒާން އާއި މަގުމަތިން ދިމާވުމުން މިޝަލް މާޝާ އާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ނަތާޝާ ހިތާއި ހިތުން މިޝަލް އަށް އެއްޗެހި ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. "ކަލޭ އުޅޭ ދެން މާޝާ ސެޓު ކުރަން. ނަތާ ހެލްޕް ވާނެ ދޯ ނަތާ" އިޒާން ނަތާޝާ އަށް ދޯ ދީފައި އަޒާން އަށް ބަލާލިއެވެ. އަޒާން ހުރީ ލޯ ކުޑަ ކޮށްގެން އިޒާން އާއި ދިމާއަށް ބަލާށެވެ. "އަހަންނަށް ހަމަ ގެރެންޓީ މިޝަލް އަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ޅިޔަނަށް އަޒާން މާ ބެސްޓް ވާނެ ކަން. އެންޑް ވެއިޓް އައި ނޯ ޔޫ ވިލް ނެވާ މޭކް ހާ ކްރައި، ޔޫ ވިލް ނެވާ ކެތް ހާ ޑައުން." ނަތާޝާ އިސްތަށިގަނޑު އައްސާލިއެވެ. "މަ ވިސްނާނަން. އޭނަ މާޝާ ވަރިކުރާނީ އަދި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން އައިސްފައޯ. އެ ހާދަ ދުވަހެކޭ. ކަލޯ. އޭރުން އެދެމީހުން އެއްގަލަކަށް ވެސް އަރާފަ ހުންނާނީ. އާން ބެލް އައި އޯލްމޮސްޓް ފޯގޮޓް. އެވާރ ނޯޓިސްޑް ފައި އެންޑް މާޝް ޑިސްޓޭންޑް ކަން؟" އަޒާން ކޮށްލި ސުވާލުން އިޒާން ހައިރާންވި އެވެ. "ހޫމް މަށަށް ކަމެއް ޝައްކުވޭ." ނަތާޝާ ބުނެލިއެވެ. "ކޮންކަމެއް؟" އިޒާން ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. "ފައިހާ ޑިއުޓީއަށް ގޮސް މީހަކަށް މެސެޖް ކުރޭ އޭނައަށް ލިބޭ ހުސްގަޑީގަ. އަހަރުމެން ހަނިމާދޫ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ފާރިޝްއަށް މެސެޖް ކުރަނިކޮށް ފޯނަށް ބަލާލީމަ ދޮރުވިގޮތަށް މިފަހަރު ފެނިގެންވެސް އޭނަ ހެދީ." ނަތާޝާ ތަފްސީލުކޮށްދިނެވެ. "އައި ތިންކް ނެގަޓިވް ކޮށް ނުވިސްނަ ވީ ޝުޑް ޓޯކް ހާ ފަސްޓް." އިޒާން އެހެން ބުނުމުން ނަތާޝާ ،އަޒާން ވެސް އެކަމަކާ އެއްބަސް ވިއެވެ.ދިޔަމަގުމަތީގައި ނަތާޝާ ގެއަށް ލައިފާ އަޒާން އާއި އިޒާން ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ދެމީހުންގެ މެދުގައި ވެސް އޮތީ މަރު ފަދަ ހިމޭން ކަމެކެވެ.

"ވަޓް ދަ. މިގަޑީ ކޮންތާކަށް؟" ތުއްތު ތުއްތު ހާނިޔާ އުރާލައިގެން ހުރި މާޝާ ފެނުމުން އަޒާން އަށް ބުނެލެވުނެވެ. "އޭ ދޮންބޭ ނިޔާ ނަގާބަ މާޝާ އަތުން މާޝާ ރަނގަޅެއް ނޫން." މާޝާ މޫނުމައްޗަށް އެނބުރުން އަރައިގެން ވެއްޓެން ވާއިރަށް އަޒާން އޭނާގެ އަތް ދަނޑި މައްޗަށް ލައިގެން ގޮސް އެމީހުން އުޅޭ ގެއަށް ވަނެވެ. އެހިސާބަށް މާޝާ އެ ތުއްތު ތުއްތު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ރޭގަނޑު އައިތީ އަޒާން ހުރީ ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. ހަސީނާއްތަ އާއި މުހައްމަދުބެ ނެއް ވަގުތެއް ބަލާފައި ނުކުތީކަމަށް އަޒާން ނިންމިއެވެ. މާޝާ އެނދުމަތީގައި ބާއްވާފައި ރޯމާ ރޯލާއި އޮތް ހާނިޔާ އަޒާން އުރާލިއެވެ. އަޒާން ހަމަ އުރާކުނާއި އެކު ހާނިޔާ ހުއްޓާލިއެވެ. މާޝާ އަށް ހޭވެރިކަން ވީ އިރު ހާނިޔާ އޮތީ މާޝާގެ ކައިރީގައި ނިދާފައެވެ. މާޝާގެ އަތާއި ދިމާލު އެނދުމަތީގައި މީހެއްގެ ބޯ އޮތްހެން ހީވެގެން ބަލާލި އިރު ފުންނިންޖަކުން ނިދާފައި އޮތް އަޒާން ފެނުނެވެ. އަތް ފައި ފިނިވާ ގޮތް ވިއެވެ.

- ނުނިމޭ -

    Please log in or register to bookmark.
    8k

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *