މާޒީ - 2

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މަރުވެދިޔައީ އަހަރެން ކޮއްކޮ އެއްފަދައިން ލޯބިވާ ކުއްޖެއްކަން އެނގުމުން ހިތަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.
*******
މާއިޝްގެ ނަޒަރުން
އަހަރެން އަރާމު ނިދިން މަހުރޫމް ވެގަންނަން ޖެހުނީ ދޮރުގައި ތަޅާ އަޑަށެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުނަސް ތެދުވެގެންގޮސް ދޮރު ހުޅުވީމެވެ. "މާޝް! ކައެ އަދިވެސް ނިދަނީ...ހިނގާބެ ސައިކު ބުރެއް އަޅަން މަށާއެއްކޮށް" ދޮރުކުރިމަތީގައި ހުރި ވާރިން އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި އަތްހޫރުވާލިއެވެ. އަަހަރެން މޫނު ދޮވެލައިގެން ގަޔަށް މަހާލީ ކަޅުކުލައިގެ ހުޑީއެކެވެ. އަބަދުވެސް ސޭފްޓީއަކަށް ގެންގުޅޭ ފިޔޮހި އާއި ކެމެރާއަކާއި ކުޑަ ސްޕީކަރެއް ހުޑީ ގެ ޖީބަށް ލީމެވެ. ހުޑް އަޅާލުމަށްފަހު ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ވާރިން ރޯމަހެއް ހެން ތެޅެމުން ދިޔައީ އަހަރެން އަންހެނަކަށް ވުރެއް ކަންތައް ފަލައޭ ކިޔާފައެވެ. ޕިސް ޕިސް ތަޅަމުން ގޮސް ސައިކަލު ސްޓާރޓް ކޮށްލީމެވެ. އަހަރުމެންނަށް ހޮރިޒޯން ވިޔު ކައިރިން އަޅާލެވުނު ގަނޑިއެވެ. މީހުންތަށް މާ މަސްހުނި ވެގަނެގެން އުޅޭތީ އަަހަންނަށް ވާގޮތް ނުބަލަ ދާން ހިތް އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. ތަން ކޮޅެއް ދުރުގައި ސައިކަލު ޕާރކްކޮށްލުމަށްފަހު އަހަންނާއި ވާރިން މީހުންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން މިސްރާބު ޖެހި ވަގުތެވެ. އަހަންނަށް ޖެހިގަނެވުނީ އެތާހުރި ޒުވާނެއްގެ ގައިގައެވެ. "ސޮރީ" އަހަންނަށް ބުނެވެނުވެ. "އިޓްސް އޯކޭ، ބައިދަވޭ ތީކާކު؟" ހިތްހެޔޮ މަޖާ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެއް ކަންނޭންގެއެވެ. "އަހަންނަށް ކިޔަނީ މާއިޝް، ތީކާކު؟ ދެން މިހިރީ ވާރިން" އަހަރެން ތަޢާރަފް ވަމުން ވާރިންގެ ތަޢާރަފެއްވެސް ދިނީމެވެ. "ރީލާން ކިޔަނީ، މިހިރީ ވިރުދާން" އެކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ. "އޯކޭ...އަހަރެން ކިޔާނީ ލާން! ކިހިނެތް ވެގެންތަ މިތާ މިއުޅެނީ" އަހަރެން ހީލަމުން ބުނެލީމެވެ. "ކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް ސުއިސައިޑް ވެގެން. އަސްލު ވަރަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތި ހަމަ ހުރެފަ ޓެރަހުން ފުންމާލާނެ ކަމަށް، ބެލެވެނީ ކޮށްޕާލީ ކަމަށް، ނުވިތާކަށް އެކުއްޖާއަކީ ރައުޝާ. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ކޮއްކޮ ފަދައިން ލޯބިވި ކުއްޖެއް، ކޮއްކޮގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް" ރީލާންގެ ވާހަކަ ނިމުމާއެކު އަހަންނަށް އަތް އަޅާލެވުނީ އަނގަމަތީގައެވެ. އަހަންނަށްވެސް ޔަޤީނެވެ. ހަމަ ހުރެފައި އެކުއްޖާއެއް ނުފުންމާލާނެއެވެ. އޭގެ ފަހަތުގައި ވަންހަނާ ކުރެވިފައިވާ ސިއްރުތަކެއް ވާނެއެވެ. އަަހަރެން އެސިއްރު ތައް ހޯދާނަމެވެ. އަޑިކޮނެގެން ފިލާތިބި ބައެއް ނެރޭނަމެވެ. "އޯހް އެހެން ދޯ.." އަހަރެން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރީލާންއާއި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އުފައްދައިފީމެވެ. މިހިރަ ވާރިންގަނޑާ ރިލާން އާއި ހާސްބައި ތަފާތެވެ. "މާޝް އަހަރެންދަނީއޭ! ފޯނު ނަންބަރު ދީބެ ، މި ކޮއްކޮގަނޑު މެސެޖް ކުރާވަރުން ބަލާ މިދަނީ....އެފަކީރު ރޮއެ ހޭރިފަ" ރީލާން ނަންބަރަށް އެނދުމުން ލަސްނުކޮށް ދިނީމެވެ. އެކަހަލަ އެކުވެރިޔަކު ދެން ހަޔާތަށް އައިސް ބީވެގެން ދާކަށް އަަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.
*********
ރިލާންގެ ނަޒަރުން
މާއިޝް ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތުމުން އަަހަރެން ސައިކަލު ސްޓާރޓްކޮށްލުމަށް ފަހު ރައިލީން ބަލައި މިސްރާބުޖެހީމެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ރައުޝާގެ މަރުގެ ފަަހަތުގައި ވަންހަނާ ކުރެވިފައިވާ ސިއްރުތަކެއް ވާނެއެވެ. ރައިލީން މެންނަށް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ޙަޤީގަތް އެނގިދާނެކަމާމެދު ޝައްކެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ދުއްވުމުން ހުއްޓާލީމެވެ. އެއްޗެއް ހަނދާންވީއެވެ. މާއިޝް އާއެކީގައި ހުރި ވާރިން ވަރަށް ފެނިފައި ހުރި ވައްތަރެއް އަހަންނަށް ޖަހަނީއެވެ. ކީތްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ޝައްކެއްގެ މަތީގައި ހުރެ ދުއްވަމުން ރިޝްހާ މެންގެ ކުރިމައްޗަށް އެރުނެވެ. ސަލާން ގޮވާލިއިރު ރައިލީން ކޮޓަރިން ނުކުތްނަނީއެވެ. ރިޝްހާ އަހަންނާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ ރަންގަނޑެއް ފެނިގެން މީހަކު ނުބަލާނެހާ ގޮތްގަނޑަކަށެވެ. ހިތަށް ވެރިވި ފޫހިކަމުގެ މައްޗަށް ސައިކަލުގަނޑު ދުއްވަމުން ދިޔައީމެވެ. ރައިލީން އިނީ ބަސްހުއްޓިފައެވެ. ކީތްވެ ކަން ވެސް އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ރައުޝާގެ ކުއްލި މަރާހެދިއެވެ. ރައިލީން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރުޖެހުމުން އަހަރެން ވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ. އަހަރެން ލެޕް ހާވަން އިނދެފައި ނުކުތީ ފެން ބޮވައިގަނެގެންނެވެ. ނިކުތް އިރު ރައިލީން ރޯ އަޑުއިވެއެވެ. ކޮންމެސް އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް ކިޔަމުން ދިޔަކަން އިނގުނީމައި އަހަރެންގޮސް ކޮޓަރީ ގެ ދޮރުގައި ކަންފަތް ޖަހައިލީމެވެ. "ހުސް ކަލޭ މައްސަލަ! ރައު ކީތްވެ؟ އޭބަލަ މާނިއުއޭ! ކަލޭތީ ޤާތިލެކޭ...ރައު އަށް އެހެން ހެދީ ކީތްވެ؟ ކައެއަށް އަޑު އިވޭތަ މަދައްކާ ވާހަކަ ކީތްވެ އޭނަ ބިޓްރޭ ކުރީ....ކީތްވެ ބްލެކް މެއިލް ކުރީ...އަހަރެންގެ އަތް ވެސް މިކަމުގައި އޮންނާނެ! ކައެ މާނިއު ކަންތަކޭ ބޮޑުވީ...ބަލާއެއް ކަލެއާހެދި! ލަދާ ހަޔާތާ ކޮބާތަ..ހުންނަ ގޮތް ކުޑަކަން" ރައިލީންގެ ބަސްމަގު އިވިފައި ހިތަށް ބަޔާން ކުރަން ދަތި އުނދަގޫ ތަކެއް ވިއެވެ. އޭނާގެ އަތްވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ބިރު ގަތެވެ. މިކިޔާ މާނިއު އަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ރައިލީން ގުޅައިގެން އިންކަންވެސް ރެއަކާލީ މާފަހުންނެވެ. މި މާނިއު އަދި ހޭ އަރުވާލާނަމެވެ. ފެން ބޮއެގެން އަނެއްކާވެސް އައިސް އެކޮޓަރި ދޮރުގައި ކަންފަތް ޖަހައިލީމެވެ. "ކައެ އަށް އިނގޭތަ؟ ހުސްމާނިއު ކަންތަކޭ! އަހަރުމެންވެސް އަތުލައިގަނެފާނެ! ހިނގާ ރާއްޖެ އިން ބަޗަން. އޭބަލަ މަ މޮޔައެއް ނުވަމޭ...ރައުޝާ އެ މަރުވީ...ސުއިސައިޑް ކޭސް އެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޕުން ނިންމާނީ! ކައެ ބަލަން ހުންނައްޗޭ...ނިޝޭ...ކައެ އަޑުއަހަންތަ އެބަ؟ " ރައިލީން މީހަމަ ހުރިގޮތަށް ހުރި ދެފުތްކެހެރި ގަނޑެއް ކަން އަހަންނަށް އިނގުނީ ކިރިޔާއެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިން ބަޗަންށޭ ބުނެފި އެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. ގަޓުވެސް ހުރި މަންޖެ އެކެވެ. ދެން އިވުނީ ރައިލީންގެ ގިސްލުމުގެ އަޑެވެ. ފޯނު ކަނޑާލިކަން އެނގުމާއެކު އަހަރެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ. މާއިޝްގެ ކޯލެއް އައީ އެވަގުތުގައެވެ. "އޭ ބުރޯ..ކައެ ތީ ހެކަރެއްތަ" މާއިޝް އެހި ޖުމުލައިން ކުޑަކޮށް ސިހުނެވެ. "ނޫން ކިހިނެތްވީ؟" އަހަރެން އަހާލީމެވެ. "ކައެތީ ކޮޕެއްތަ" މާއިޝް މޮޔަވީ ތޯއްޗެކެވެ. "ނޫނޭ" އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. "ކައެ އަށް އިނގޭތަ މަރުވި ކުއްޖާއަކީ ސުއިސައިޑެއް ނޫންކަން؟ އޭނަ މަރާލައިފާވަނީ ޓްރީޓްމެންޓް ސްނައިޕަރަކުން!" މާއިޝް ބުނި ޖުމުލައަކީ އަަަހަރެން ހެކަރެއްގެ ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވާލެވުނު ވަގުތަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ. ހޯޕްލެސް ، ފްރީ ފަޔަރ އަދި ޕަބްޖީ ކުޅެފައިވާތީ ގިނަ ބަޑިތަށް އަަހަންނަށް އިނގެއެވެ. "ކީކޭ. މާޝް؟ ކައެއަށް ކިހިނެތް އިނގުނީ!" އަހަރެން ހަމަ ކޮންމެހެން ހަދާފައި ވެސް މިކަން ތަޙުޤީޤުކުރަން ބޭނުންވިއެވެ. މާއިޝް އަށް ރައިލީންގެ ފަރާތުން އިވުނު ވާހަކަ ނުކިޔައިދިނީ މިރޭ ދިމާވި ކުއްޖަކަށް އެހާ ފަސޭހައިން އިތުބާރު ނުކުރެވޭނެތީއެވެ. "ބުރޯ! މަމީ ހެކަރެކޭ، ވާހަަކައެއް އިވުނީމަ ތަޙުޤީޤުނުކޮށް މަށަށް ނުހުރެވޭނެކަން ކައެ ދަންނަން ވެއްޖެ އެއްނު" މާއިޝް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އަހަރެން ވިސްނާލީމެވެ. މާއިޝް އަށް އިތުބާރު ކުރަން ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ދަނޑި ވަޅެއްގައި ހެކަރެއްގެ އެހީ ނުހަނު ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން މާދަން އަހަރުމެންގެ ގެޔަށް އަންނަން ދަޢުވަތެއް ދީފައި ފޯން ކޯލު ކުރުކޮށްލީމެވެ. ދެންވެސް ނިދަން ހިޔާރެއް ނުކުރެވުނެވެ. ފެށުނީ ލެޕާ ކުޅޭށެވެ. ފޫހިވެގެންގޮސް އެނަމެ ފަހުން ނިދުނެވެ.
********
އަނެއްދުވަހު ފަތިސް
ކޮފީހަދައިގެން ގޭތެރޭގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި އަހަރެން ސިހުނީ ގޭގެ ބެލް އެޅި އަޑަށެވެ. ޖިންސަކާއެއްކޮށް ހުޑީގަނޑެއް ކޮއްޕައިގެން ހުރި ރައިލީން ކައިރީ ދޮރުހުޅުވަން އަހަރެން އެނދުނީމެވެ. ރުންކުރު ވައްތަރަކަށެވެ. ރައިލީން ހައިރާންވިކަންވެސް އިނގުމުން އަހަރެންބެލީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބޭރުފުށުން އެކަން ނުދައްކާ ވޭތޯއެވެ. ގޭތެރެއަށް ނުކުތް އަހަރެންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީ ދޮރުކުރިމަތީގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ގެއްލިގެން ތިބި މާއިޝް އާއި ރައިލީން ފެނިފައެވެ. "ވާއު! ރޯޝްނީ އާއި އަމަންގެ ސީން އެއް ދޯ އިލީ" އަހަރެން ހިނިގަނޑު މަތަކުރަމުން ބުނެލީމެވެ. ރައިލީން އެންމެ ފޯރި ހުންނަ 'ޔޭ ޖާދޫހައި ޖިންކަ' ހަނދާން ވުމުން އަހަންނަށް ބުނެވުނީއެވެ. "އާނ ދެން ކާލާ ޖިންނި އައިސް ސީން ރޫޅާލީ ވިއްޔަ" އަހަރެން އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްލީމެވެ. ރައިލީން އަަހަންނާ ދިމާލަށް ބަލާފައި ދެލޯ ހަނި ކޮށްލިއެވެ. "ބުރޯ ކައެ ތިއައީ މައެ ކޮއްކޮ އާއެއްކޮށް ލަވް ޑްރާމާ ކުޅެންތަ! ނޫނީ އަހަރުމެންގެ މަސައްކަތްތަށް ނިންމަންތަ؟" އަހަރެން މާއިޝް އަށް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް ވެދުންކޮށްލީމެވެ. "ލާން އަށް ސާބަހޭ! ހިނގާ ދާން!" މާއިޝް އިސްތަށިގަނޑު ގައި އަތް ހިންގާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ލަދުރަކި ހިނިތުންވުމެކެވެ. އަހަރެން މާއިޝް ގެ ނަޒަރު ރައިލީން އަށް ހުއްޓިފައިކަން އިނގުމުން ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތްމަތީގައި ދުވެލިއެވެ.
ނުނިމޭ...

    Please log in or register to bookmark.
    2k

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *