ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 24

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

"އައިމިނަތު ނީޝާ އަހްމަދު. އަޅުގަނޑުމެން އެކީ ހިނގާ ފުލުސް އޮފީހަށް. ރޭޕް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވުމާއި ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމަށް އަމިއްލަ އަކައް ތި އެއްބަސްވީ މިހުރިހާ ފުލުހުންނަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށް." ފާރިޝް ނީޝާ އާއި ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. "އިޓްސް ޓައިމް ފޯ ޔޫ ޓު ރޮޓް އިން ޖެއިލް ބޭބް" ނިޝާ ކަންފަތް ދޮށުގައި އަޒާން އެހެން ބުނެލިއެވެ. ނީޝާއަށް އެއީ އަޒާންގެ ރޭވުމެއްކަން އެނގުނީ އެހިސާބުންނެވެ.

**********************
އަޒާން ނީޝާގެ ހަޤީޤަތް ހާމަ ކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދިނީތީ ފާރިޝްއެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރި އެވެ. އަޒާން ބަދަލުގައި ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި މާޝާއަށް ގުޅާލީ މިއަދު އަދި އެއްފަހަރު ވެސް މާޝާއަށް ގުޅާ ހާލު ބަލާލެވިފައި ނުވުމުންނެވެ. "ހާއި ކިއުޓީ ޕައި" މާޝާ ފޯނު ނެގުމުން އަޒާން ގޮވާލިއެވެ. "ޔެސް އިޑިއަޓް" މާޝާ ވެސް އަޒާންއަށް ރައްދު ދިނެވެ. "ހައު އާ ޔޫ ސްޓޯބެރީ" މަގުގެ އެއްކައިރި އަކަށް ޖެހިލާފައި ގެއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. "އަހަރެންގެ ހާލު ބަލާލަން މިއަދު ނުވެސް އައިސް ކީއްކުރަން ގުޅާކަށް" މާޝާ ޝަކުވާކޮށްލި އެވެ. "ސޮރީ ބޭބް. ކުޑަ ކަމެއް ކުރަން އުޅުނީމަ ނުދެވުނީ. ދެންވެސް ތުން ނުދަމާ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވަބަލަ." އަޒާން ޖެއްސުމުގެ ރާއްގެއްގައި އެހެން ބުނުމުން މާޝާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އަދި ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާ ބަލާލިއެވެ. 8 މަހުގެ ބަނޑުގައި އަތް އަޅައިލައިގެން މަޑު މަޑުން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެކަކުވެސް ނެތުމުން މޫނުމައްޗަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލައިފައި އަނެއްކާވެސް ދޮރު ލައްޕާ ގޮސް އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ. 8 މަހުގެ ބަނޑުކޮޅާއިއެކު މާޝާ ފެންނަނީ ވަރަށް ލޯބި ކޮށެވެ. ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކޮލުގަ އާއި އަތުގެ ތަންތަނުގައި މަސް ޖަހާފައި ހުރުމުން ފެންނަނީ ވަރަށް ޗަބީ ކޮށެވެ. އަޒާން އައިސް އެކޮލުގައި ހިފާ ނުލާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދެއެވެ. މާޝާގެ ބަނޑުގައި އަތް ޖައްސާލައި ކަންފަތް ޖައްސާލާ އެ ތުއްތު ތުއްތު ފުރާނައާއި ވާހަކަ ދައްކާ ހަދައެވެ. މިޝަލްގެ އާދައަކީ ވެސް މިއީއެވެ. ބަނޑު ދަރިފުޅު ކޮށްޓާލައިފިނަމަ ތުއްތު ތުއްތު އެ ފުރާނައަށް މިޝަލް ގޮވާފައި މަންމި ގައިގާ ފައިން ނުތަޅަ ބަސްއަހައިގެން އޮތުމަށް އެދެއެވެ.
"މާޝް" ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައި މިޝަލް ގޮވާލިއެވެ. "އޯއި. ހާދަ ބާރަކަށް ތިޔަ ގޮވަނީއޯ" ބަނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން އުނދަގޫ ގޮތަކަށް މާޝާ ނިކުތެވެ. "ބަނޑުގަ ރިއްސާނީތަ؟" މާޝާ ބަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން އެކަނި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް މިޝަލް އަށް މިއީ ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. "ޕިސް ޕިސް. މަށަށް ދެން އަތް ނުލައި މި ބޮޑު ބަނޑާއި އެކީ ނުކުމެވޭތަ" މާޝާ ކުދި ކިޔަމުން ސޯފާގައި ހަމަ ޖެހިލި އެވެ. "އަޒާން އެބަހުރި އައިސް" މިޝަލް ވެސް ސޯފާގައި ހަމަ ޖެހިލި އެވެ. އަޒާންގެ ފަހަތުން އަންހެންކުއްޖަކުވެސް ވަދެގެން އައެވެ. "ހާއި ޑޮންކީ" އަޒާން ފުރަތަމަ ވެސް ވަދެ ހިފާލީ މާޝާގެ ކޮލުގައެވެ. "ދެން ޕަންޕްކިން ތަދުވެޔޭ." މާޝާ ތުންކޮޅު އޫކޮށްލިއެވެ. "އޯ. ސޮރީ ޑާލް" އަޒާން މާޝާގެ ކޮލަށް ބޮސްދިނެވެ. އަދި ލާނެއް ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލައިގައި ކައިރީގައި ހުރި ސޯފާގައި އިށީނދެލިއެވެ. "މައި ބިޗް އިޒް ޕްރެގް. އޯއެމްޖީ" ނަތާޝާ އައިސް މާޝާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. "މަގޭ ހާލު ބަލަން ޖެހިދާނެތިން ދިއައީއޭނުން ފުރައިގެން." މާޝާ ޝަކުވާ ކޮށްލިއެވެ. "ސޮރީ. އެކޮޅުގަ ކަމެއް ދިމާވެގެން ދާން ޖެހުނީ. އެންޑް ޔޫނޯ. ދެންމެ ހަމަ މާލެ މިއައީ. އިޒާންއަށް ގުޅިީމަ ބުނެފި ބިޒީއޯ އަޒާން އަށްގުޅާށޭ. ދެން އަޒާން އަށް ގުޅައިގެން މިގެއަށް މިއައީ. ވެލް ނަރުހަކަށް ވާން ފޯމު ލައިފައޭނުން އަހަރެން އެކޮޅަށް ދިޔައީ. އެންޑް އައި ގޮތާ ދަ ޖޮބް" ނަތާޝާ އެއްފަތިވަރަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އަމުނާލިއެވެ. "ކޮންގްރެޓްސް" އެންމެން އެކީ ނަތާޝާއަށް މަރުހަބާ ކިއެވެ. "ދޮންބެ ފެންނާނެބާ ދޯ އޭރުން" އަޒާން ނުލަފާ ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. މާޝާ އަށް ވެސް ހެވުނެވެ. އެތަށް އިރަކު ސަކަރާތުގައި ތިބެފައި އަޒާންމެން ގެއަށް ދިޔައީ ފައިހާ ޑިއުޓީ ނިމިގެން ގުޅީމައެވެ.
ނަތާޝާ ހުންނަނީ ނަތާޝާގެ މަންމަގެ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ.

"އޭ ދޮންބޭ. ވާން އުޅޭ ފަހަރި އަށް ޖޮބް ލިބިއްޖެއޯ." އިޒާން ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާފައި ކޮންތާކުންތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. "އޭޑީކޭ އިން. ނަރުހެއްގެ ވަޒީފާ އެވެސް. ދޮންބެ އާއި އެއްގަޑިއެްްގަ ޖެހިއްޖެއްޔާ ދެމީހުން މާފޮޅުވަން ދޯ ތިބޭނީ" ފައިހާ އަށް ދޯ ދީފައި އަޒާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އިޒާން އަތުގައި އޮތް ފެންފުޅި އެއްލީ އަޒާން އާއި ދިމާއަށެވެ. ނަމަވެސް އަޒާން ތިރި ވުމުން ގޮސް އެފެންފުޅި ގޮސް ވެއްޓުނީ ބިމްމައްޗަށެވެ. ނަތާޝާ ގެއަށް ވަދެ ދޮރު ތަޅުލާފައި ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ތާޒާ ވެލުމަށެވެ. ފެންވަރާލައިގެން ނުކުމެ ނަމާދު ކޮށްލައިގެން ނަތާޝާ ނުކުމެލީ ނޫޑުލިސް ބޮނޑިއެއް ކައްކާލައިގެން ކާންށެވެ. ކައި ނިމި ތައްޓާއި ތެލި ދޮވެ ނިންމާފައި ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުނު އިރު ދަންވަރު ބާރަ ޖަހަން އިނީ އެންމެ ފަސް މިނެޓް އެވެ. އިޒާންއަށް ގުޅަން އުޅެފައިވެސް ނިދާފައި އޮވެދާނެތިން ނިދާ ބޮކި ދިއްލާލައިފައި ނަތާޝާ އޮށޯތީ ނިދާށެވެ. ދަތުރު ވަރުބަލި ވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް އަވަހަށް ނިދުނެވެ.
"ލިއު" ފާހަނައިގައި ހުރެފައި ޖައިލަމް ގޮވާލިއެވެ. ލިއުޝާ ހޫމް އަޅުވާލިއެވެ. "ދީބަ ސޯފާ މަތީގަ އޮތް ސޯޓު" ސޯފާމަތީގައި އޮތް ސޯޓު ހިފައިގެން ގޮސް ލިއުޝާ ޖައިލަމް އަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އެއްވެސް ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ގައި ނެތް ލިއުޝާ ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު އެތެރެއަށް ދަމާ ދޮރު ލެއްޕިއެވެ. "ދެން ޖައި ނީ" ލިއުޝާގެ ވާހަކަ ހުއްޓުނީ ލިއުޝާގެ ތުންފަތަށް ޖައިލަމް ބޮސްދިނުމުންނެވެ. ޖައިލަމް ފެންބޮވައިގެންފައި ހުރި ފަދައެވެ. ނަމަވެސް ލިއުޝާ ފޮނުވާލީ ހަމަ އެކަނި އެ ތުންފަތަށް ބޮސްދީފައެވެ. ނީޝާ ހޭލައިގެން އޮތްކަން ޖައިލަމް އަށް އިނގޭތީއެވެ. ލިއުޝާގެ ދެކޮޅަށް ވަނީ ޖަންބު ކުލަ ވެރިވެފައެވެ. ލިއުޝާއަށް އެގޮތަށް ވީ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޖައިލަމް އަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއެވެ. ފިރިމީހާއަށް ލިއުޝާގެ ހަށިގަނޑު ވެސް ހައްގެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިއުޝާ ގާތު ހުއްދަ ނުހޯދާ އެކަހަލަ ކަނެއް ނުކުރެއެވެ.
ނަތާޝާ ހޭލައި ފޯނު ބަލާލިއިރު އަށެއް ޖަހަން އިނީ އެންމެ ފަނަރަ މިނެޓެވެ. ދުވެފައި ފާހާނައަށް ވަދެ ފެންވަރާލައިގެން ތައްޔާރުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންށެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ހެދުމުގެ ޑިއުޓީ ޖެހުމުން ހިތްހަމަ ޖެހިލައިގެން ހުއްޓަސް ގަޑި ޖެހިދާނެތިން ނަތާޝާ ތެޅި ފޮޅެމުން ދިޔައެވެ. ނަރުސް ޔުނީފޯމް ލައިފައި އިސްތަށިގަނޑުގައި ހުލި އެއް ޖަހާލިއެވެ. އަދި ނަރުސް ޔުނީފޯމާއި އެކު އިންނަ ކެޕް އަޅާ، މޫނުގައި ފުއް ކޮޅެއް ޖަހާލިއެވެ. އަތުކުރި ގަޑިއަށް ބަލާލިއިރު އަށެއް ޖަހައިފިއެވެ. ތުންފަތުގައި ލިޕް ގްލޯޒް ޖައްސާލައިގެން ގެއިން ނުކުތެވެ. ގެއާއި ހޮސްޕިޓާ ދުރުނޫން ކަމުން ނަތާޝާއަށް ގަޑި ނުޖެހި ދެވުނެވެ. ގަޑި ކިޔާފައި އޮތީ 8:10 އަކަށެވެ. ނަތާޝާ އޭގެ ކުރިން ގޮސް ސޮއި ކޮށްލައިގެން މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.
"ކޮކީ ދެން ތެދުވަން އުޅިބަލަ. މިހާރު އެއޮށް ނުވައެއް ޖަހާނީ އޭ." އާދައިގެ މަތިން ފައިހާ މިއަދުވެސް ފާރިޝްއަށް ގޮވާއަޑު އިޒާން އަށާއި އަޒާންއަށް އިވުނެވެ. ފައިހާ ކައިވެނިކޮށްގެން މާލޭގައި މަޑު ކުރީ ދެ ބޭބެ ވެސް އަދި މީހަކާ ނުއިންނާތި ބޭބެ މެންނަށް މަންމައެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ކިތަމެ ބުރަކޮށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އުޅެފައި އަޔަސް ކާ ގަޑި ޖެހުމުން ކާން ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ފަތިހާ ތެދުވެ ސައި ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. އެކަހަލަގެ ކޮއްކޮއެއް ލިބުނީތީ އަޒާން އާއި އިޒާން ވެސް މާތްﷲއަށް ޝުކުރުވެރި ވެއެވެ. މާޝާގެ ރުއިމުގެ އަޑަށް މިޝަލް ދުވެފައި އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. މާޝާގެ ހާލު ފެނި މިޝަލްގެ ލޮލުން ކަރުނަ އިރާލިއެވެ.
- ނުނިމޭ -

  Please log in or register to bookmark.
  6k

  9 ޚިޔާލު

  1. waiting for the next part ...... maalahun thi up kuraney ....any ways v reethi♥️♥️

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *