މާއިހް - 6

"ރައިހާން ހައްހައް ބުރޯ ފޫކޮޅުގައި ތިހުރި ކޯޗެއް؟". އީހަން އަހާލިއެވެ. ރައިހާން ފަހަތް ބަލާލި އެވެ. އޭނާ ބަލައި ލިއިރު ދިޔާ ތެރަަސް އޭނާ ގެ ޓްރެކްސޫޓު ގައި ހޭކިފައި ހުއްޓެވެ . އޭނާ ލަދުން ފާޚާނާއަށް ދިޔަ އެވެ.މާއިހް ކެންޓީނަށް އޭނާ ތިން އެކުވެރިން ގޮވައި ގެން ދިޔަ އެވެ.މާއިހް ގޮސް އާފަލަކާއި ދެ ޕިއްޒާ ފޮތި ހިފައިގެން ދިޔައެވެ. އިށީނދެގެން އިންދައި ރައިހާން އައެވެ." ފަލަވާން ތިއުޅެނީ އަދިވެސް"؟.މާއިހް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކެއަސް ފަލަ އެއްނުވެއެވެ. ރީތި ބައްޓަމަކަށް މާއިހް ހުރެއެވެ."ކޮބަ ފީނަން މާދަން ދާން ވީނުން ހުކުރު ދުވަހު މަޖާ ވާނި ބޯވާ ނަގަން . ސުކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ގެއަށް އައިސް ފެންވަރާ ނިމިގެން ކާން ދިޔަ އެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު ފޯނު ނަގާ ބަލާލި އެވެ.ކުއްލި އަކަށް ބޮކިތައް ދިއްލި ނިވެން ފެށިއެވެ.މާއިހް ގެ ފޯނު ސްކްރީން ތަޅައިގެން ދިޔައެވެ....

އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނުލިޔާތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ އަޅުގަނޑު ޓެބްލެޓް އިން ދިވެހި ފޮންޓު ނެތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން ❤️ ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ!💐❤️☺️

    Please log in or register to bookmark.
    1k

    1 ޚިޔާލު

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published.