kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

ހިތް ދެވިއްޖޭ ކަލާޔަށް ހުވާ - 1

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

" އައުޗް.." ނުކްޝާން ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލަމުން ބަލާލީ ގައިމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އަންހެން ކުއްޖާއެވެ." އެކްސްކިއުޒް މީ... ތެދުވާކަށް ނުވޭތަ.." ނުކްޝާން ދަތްކުނޑި ވިކާލިއެވެ." ސޮރީ..." އެ އަންހެން ކުއްޖާ ނުކްޝާންގެ ޖާދޫވީ ނޫކުލައިގެ ލޮލަށް ބަލަން އޮވެފައި ތެދުވިއެވެ. އޭރު ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާ ތިބީ މަންޒަރު ބަލާފައި ހޭންށެވެ. އެކުއްޖާ ދިއުމުން ނުކްޝާން ވެސް ތެދުވެ ގައިން ވެލިފޮޅާލިއެވެ." މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ދަންޏާ އެހެނެއްނު ވާނީ.." ނުކްޝާން ހުރީ އެކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. ނުކްޝާން އަކީ އަންހެން ކުދިން ހިތް ދަމައިގަންނަ ފަދަ ގޮތެއް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. ކުރުކޮށް ކޮށާލައިފައިވާ ފަން އިސްތަށިގަނޑާއި ނޫކުލައިގެ ލޮލުގެ އިތުރުން ދޮން ހަންގަނޑެއް ނުކްޝާންއަށް ލިބިފައިވާއިރު ހީވަނީ ބޭރު ކުއްޖެއް ހެންނެވެ. ނަވްޔާ އަކީ މަޑު ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ ކަޅި އަކާއި ރާޅުބާނީ އިސްތަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. ނީކިޔާ އަށް ވެސް ލިބިފައި ވަނީ ނަވްޔާ އާއި އެއްގޮތް ސިފަތަކެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތަކީ ނަވްޔާ އަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް ނީކިޔާ ހުރުމެވެ.

ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާ އަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެކުދިންނެވެ. ނުކްޝާން އަކީ އެމީހުންގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކޮއްކޮ އެކެވެ. އެ ތިން ކުދިންނަކީ ވެސް އެއް އުމުރެއްގެ ކުދިންނެވެ. ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާގެ ދެމެދުގައި ހުންނަނީ ދިހަ މަހުގެ ތަފާތެވެ. ނަވްޔާގެ އުފަންދުވަހަކީ ޖެނުއަރީ ދިހައެކެވެ. ނީކިޔާ އިންނަނީ ނޮވެމްބަރު ނުވެއެކެވެ. ނުކްޝާން އިންނަނީ ޑިސެމްބަރު ތިނެއްގައެވެ. ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާގެ މައިންބަފައިން ވަނީ ނަވްޔާމެން ވަރަށް ކުޑައިރު ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެދެކުދިން ބަލަން ޖެހުނީ ނުކްޝާންގެ މަންމަ ނިޝްފާއަށެވެ. އެކަން ނަވްޔާމެންނަށް އިނގުމުން އެމީހުން ނުކްޝާންގެ މަންމައަށް ކިޔަނީ ' މަންމަ ' އެވެ.

" އޫހ ސެލްފް ކޮންޓްރޯލް... ނައިސް ބްރޯ.." ނީކިޔާއަށް ނުކްޝާން ރުޅި މަޑުކޮށްލިތަން ފެނުމުން ބުނެވުނެވެ." ދެން އިނގެއެއްނު މަ މީ އެހާ ހިތްހަރު މީހެއް ނޫންކަން... ލޮލް... އެހެން ނޫނަސް އެހާ ކުޑަ ކަމެއް ވެގެން މާ ރުޅި އަންނަން ޖެހޭތަ... އަސްލު މަ ނުހުރޭ ސެލްފް ކޮންޓްރޯލް އެއް..." ނުކްޝާން ޖީބަށް އަތް ޖަހާލިއެވެ. ނުކްޝާން ނަވްޔާއަށް ލޮލުން އިޝާރާތްކޮށްލީ ކުއްލިއަކަށް ހުރެފައެވެ. ނަވްޔާ ޖީބުން ކުނި ބިހެއް ނެގިއެވެ." ހެޕީ ނައިންޓީންތް ބާރތްޑޭ މައި ސްޓުޕިޑް ސިސް..." ނަވްޔާ ނީކިޔާގެ ބޮލަށް އެ ބިސް ޖެހިއެވެ." ނަވްވްވް... !!!.." ނީކިޔާ އަށް ނޭފަތުގައި އަތް އެޅުނެވެ." އައްޗީ... މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ލަނޑެއް ނުފެނުނީތަ.." ނީކިޔާ ހުރީ ކިރިޔާ ހޮޑު ނުލެވިއެވެ. ނުކްޝާން ދޫ ނެރެލާފައި ހޭން ފެށިއެވެ." ހެވޭ ނުކް އެކަނި ހުރީ ނައިންޓީން ނުވެ... ހަހާ ލޫޒާރ.." ނީކިޔާ ދުވެފައި ގޮސް މޫދަށް ފުންމާލީ ވަސް މާ ގަދަވުމުންނެވެ." މައްސަލައެއްތަ އެއީ.." ނުކްޝާން ވެސް ކަޑަ ނުވާން ވެގެން ބުންޏެވެ." ދެން ހިނގާ ދާން މިހާރު އިރުއޮއްސެނީ... ހަންޑި އައިސް ނީކް ގެންދާނެ.. އާޅޭ.." ނަވްޔާ ނީކިޔާ ބިރުގަންނުވާލަން ކިޔެވެ. ނީކިޔާ ބިރުން ފުންމައިގެން އައެވެ." ހިނގާ.." ނީކިޔާ އަވަހަށް ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

" ހާދަ ފޫއްސޭ.." ގެއަށް އައިސްފައި ނަވްޔާ އުނދޯލީގައި އޮށޯތެވެ." ބިޓެއް ހޯދައި ދޭނެ ވީތަ ނަވް..." ނުކްޝާން ކާގެއިން އާފަލެއް ނަގައިގެން އައިސް ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. " މަ އެބަ އުޅެންތަ ތިކަމެއް ނުވެގެން..." ނަވްޔާ ޓީވީގެ ރިމޯޓް ނުކްޝާން އާއި ދިމާއަށް އެއްލަން އުޅުނެވެ." އައްދޭ... ހާދަ ކަންކަން ފޮރުވައޭ ދޯ.." ނުކްޝާން އަށް އެކަން ވީ މަޖާ ކަމަކަށެވެ. އެވަގުތު ނީކިޔާ ފެންވަރައިގެން އައެވެ." ޝޭމްޕޫ ފުޅިއެއް ހުސް ވެއްޖެ އެވަރުން ވެސް މި ވަހެއް ނުފިލި.." ނީކިޔާ ހުރީ އަނގަ ހަދައިގެންނެވެ." ނީކް އަށް ވެސް ބިޓެއް ހޯދީމަ ހަމަ ނީކްގެ ހިދުމަތުގައި ހުންނާނީ.." ނުކްޝާން އެއްލޯ މަރާލިއެވެ." ދެން އަޅެ... ދައްކާ ވާހަކަ މަށެއް ނޫޅެން..." ނީކީޔާ ނަވްޔާ ކައިރީގައި އިށީނެވެ." މަށަށް ބޮޑަށް ހީވަނީ ނުކް ކަންނޭގެ އެންމެ ކުރިން މީހަކާ އިނދެގެން ދަރިން ހޯދާނީ.." ނަވްޔާ އިނީ ފޫހި ވެގެން ގޮސް ނިދިއައިސްފައެވެ." އިން ޔުއަރ ޑްރީމްސް ނަވް... ނުވާނެ ތިކަމެއް... މަޖުބޫރުން ނޫނީ މަށެއް މީހަކާ ނީންނާނަން.. އެހެން ނޫނަސް މަ ލޯބިވާ ކާކު ހުރީ..." ނުކްޝާން ބުންޏެވެ.

އިރުކޮޅެއް ފަހުން ނުކްޝާން އާއި ނީކިޔާ ވާހަކަ ދައްކާފައި ނަވްޔާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ބަލާލިއިރު ނަވްޔާ އޮތީ ނިދައިފައެވެ. މިހާރު ކާކު ނަވް ގަޔަށް ނިދާ އިންޖެކްޝަން ޖެހީ..." ނަވްޔާ އަކީ އެހާ ފަސޭހައިން ނިދާ ކުއްޖަކަށް ނުވާތީ ނުކްޝާން ބުންޏެވެ. ނީކިޔާ ދެކޮނޑު އަރުވާލިއެވެ." ޒާއިފް !!!..." ނުކްޝާން ނަވްޔާ ކައިރިއަށް ޖެހެން އުޅެނިކޮށް ނަވްޔާ ނުކްޝާން އަތުގައި ހިފިއެވެ. ނީކިޔާ އާއި ނުކްޝާން ވާނުވާގައި ހުރެފައި ނަވްޔާ އާއި ދިމަ ބަލާލިއެވެ." ވެދާނެ ބީއެފް ކަމަށް..." ނީކިޔާ ނުކްޝާންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ހެމުން ބުންޏެވެ." ލައްބައޭ ލޯބިވާ ނަވް... ކިހިނެއް ހަދާދޭންވީ... އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ހިނގާބަލަ.. " ނީކިޔާ އެހެން ބުނުމުން ނުކްޝާން ނިކަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ހުވަފެނީ ގޮތަކަށް ބުންޏެވެ." ޒާއިފް ކޮންތާކު ތި އުޅެނީ އައި މިސްޑް ޔޫ.... އަހަރެން ދެކެ ލޯބި ވޭތަ.." ނަވްޔާ ބުންޏެވެ." ނަވްވްވްވްވްވް.." ނުކްޝާން ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. ނަވްޔާ ފުންމައިގެން ތެދުވެ ވަށައިގެން ބަލާލިއެވެ." އެ ކޮން ޒާއިފް އެއްތަ.. ތިމަންނަ ދެކެ ލޯބީވޭހޯ އަހާފިޔޭ.." ނުކްޝާން ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލައިގެން ނީކީޔާ ވެސް ހޭން އޮތެވެ.

ނަވްޔާ އިނީ ބަސްހުއްޓިފައެވެ." އެހާ ބާރަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީ؟.. އެޖެހުނީ ކަންތައް.." ނަވްޔާ އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވާހަަކަ ދެއްކިއެވެ." އެއީ މަގޭ ލޯބިވެރިއެއް ނޫން... ކޭން ޔޫ ޝަޓް އަޕް.." ނަވްޔާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން ދިޔައެެވެ." ކިހިނެއް އެވީ.. ނަވް އެހާ ސީރިއަސް ވީ ތަނެއް މަށަކަށް ނުފެނޭ އަދި.." ނުކްޝާން ހުރީ ކުޑަކޮށް އަޖައިބުވެފައެވެ." ނީކް އާދެބަ ވަރަށް އަވަހަށް.." އެވަގުތު ނިޝްފާ ގޮވާލިއެވެ. ނީކިޔާ އެބަ އަންނަމޭ ކިޔާފައި ކާގެއަށް ވަނެވެ." ނަވް.." ނީކިޔާ ދިއުމުން ނުކްޝާން ނަވްޔާމެންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ." ކިހިނެއްވީ.." އާދައިގެ ރާގެއްގައި ނަވްޔާ އަހާލިއެވެ. " އެއީ ކާކުތަ ޒާއިފް..." ނުކްޝާން ނަވްޔާ ކައިރީގައި އިށީނެވެ." ކީއްކުރަން އެޔެއް ބަލަނީ.." ނަވްޔާ ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލިއެވެ." ބުނެބަލަ... ނަވް އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ދިންތަ ތި ކިޔާ ޒާއިފް އެއް... ގެއްލުމެއް ދިނިއްޔާ މަ އޭނަ މަރާލާނަން.." ނުކްޝާން ހުރީ ނަވްޔާ އާއި މެދު ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

" ނުކް އެހާ ހާސް ވަނީ ކީއްކުރަން..." ނަވްޔާ އެހިއެވެ." ބެސްޓް ފްރެންޑް ވީމަ..އެންޑް ވީ އާރ ލައިކް ސިބްލިންގްސް.." ނުކްޝާން ނަވްޔާ އާއި ދިމަ ބަލާލިއެވެ." ބުނެބަލަ.. ނުބުނަނީހެއް ނުދާނަން މިތާކުން..." ނުކްޝާން ބޭނުންވީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ވެސް އެ މައްސަލައެއް ހޯދަންށެވެ." ކީއްކުރަން މަގޭ ލައިފްގެ ވާހަކަ އަހަނީ.." ނަވްޔާ ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ." ޕްލީޒް..." ނުކްޝާން އާދޭސްކޮށްލިއެވެ." ދެން.. އޯކޭ.. ޑޯންޓް ޓެލް އެނީވަން އެކްސެޕްޓް ނީކް.." ނަވްޔާ ހަމަޖެހިލަމުން ބުންޏެވެ. އެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހެން މީހަކާ ހިއްސާ ކުރަން ޖެހުމުން ނަވްޔާ ކުޑަކޮށް ނުތަނަވަސް ވާގޮތް ވިއެވެ. ނަމަވެސް ކުޅަދާނަކަމާއެކު ނުތަނަވަސްކަން ފޮރުވާލާފައި ވާހަކަ ފެށިއެވެ.

" އަހަރެމެން ގްރޭޑް ނުވައެއް އެން ދިހައެއް ކިޔަވަން ދިޔައީ މާލެ ނުން...ގްރޭޑް ދިހައެއްގަ ނީކް އާ ނުކް އެއް ކްލާހަށް ދިޔައިރު އަހަރެން ދިޔައީ އެހެން ކްލާހަކަށް ދޯ.. އަހަރެން ބައިވެރިވި ކްލަބެއްގަ ޒާއިފް އުޅުނީ..އަހަރެންނަށް އޭނަ ދެކެ ލޯބި ވެވުނީ... އެކަމް އޭނަ އަހަރެން ދެކުނީ އެކުވެރިއެއް ގޮތަށް... އެހާ ރަނގަޅު އެކުވެރިއެއް ނޭނގެ މުޅި ދުނިޔޭގަ އަތްފުނާ އެޅިޔަސް ފެންނާނެ ކަމެއް... އޭނައަށް އަހަރެން ލޯބިވާކަން އިނގުނީމަ ދެރަވީ.. އޭނަ ބޭނުން ވީ އެކުވެރިކަން އެކަނި... އަހަރެން ލޯބިވާކަން އިނގުނީމަ ވެސް ޒާއިފް ބެލި ރަހުމަތްތެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ އެކަމް އެއީ މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވީ... އޭނަގެ ނަމްބަރ ނޭނގި އުޅެނިކޮށް މި އަންނަން ޖެހުނީ ރަށަށް.." ނަވްޔާ ކިޔާދިނެވެ. ނުކްޝާން އިނީ އަނގައިން ސޮނި ވެއްޓޭ ވަރުވެފައެވެ. ނަވްޔާ ލޯބިވާ ކުއްޖެއް ހުންނާނެ ކަމަކަށް ނުކްޝާން އުންމީދެއް ނުކުރެއެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ހާލަތު ހުރިގޮތުން ދިމާ ކުރެވޭކަށް ވެސް ނެތެވެ.

" ނަވް... އަލުން މާލެ ދާންވީނުން.." ނުކްޝާން ވިސްނާލަން އިނދެފައި ބުންޏެވެ. ނަވްޔާ ބޮލުގެ އިޝާރާތުން ނޫނެކޭ ބުންޏެވެ." ދެން ކިހިނެއް.." ނުކްޝާން ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ނީކީޔާ ވަދުނެވެ." ކިހިނެކޭ ވީ.." ނީކީޔާ އިށީންނަމުން އަހާލިއެވެ. ނުކްޝާން އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާދިނެވެ. އެންމެ ފިއްޔެއް ވެސް ނުވައްޓާލައެވެ." ވޯވް.. ވަޓް އަ ސަޕްރައިޒް..." ނީކިޔާ ވެސް ހައިރާން ވިއެވެ." ދިމާ ނުކުރާ މަތިން މި ކިޔާދިނީ..." ނަވްޔާ ބުންޏެވެ." ކިހިނެއް ދިމާކުރަން ކެރޭނީ..." ނީކިޔާ ނަވްޔާ އާއި މެދު ހަމްދަރުދީ އުފެދުނެވެ." އެވާހަކަ އެހަށް ބާއްވާ... ހަމަ އެކަކަށް ނާންގާތި.." ނަވްޔާ ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ. ނުކްޝާން އާއި ނީކިޔާ އެއްބަސްވިއެވެ.

" މަންމާ ކީއްކޮށްލަނީ.." އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ހޭލައިގެން އައިސް ނީކިޔާ އަހާލިއެވެ. " އެ ހަދަނީ ސައި ނުން... ނީކް ދެލޯ އަނދިރީތަ.." ނަވްޔާ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ނުކްޝާން އައެވެ." ތި މީހުންނަށް ދެވޭނެތަ މަށާ އެކީ ކޮންމެސް ތާކަށް.." ނުކްޝާން އެހިއެވެ." ކީއްވެ ނުދެވޭންވީ.." ނީކިޔާ ފެން ތައްޓެއް ބޯލިއެވެ." ހިނގާބަލަ.." ނަވްޔާ ގެއިން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ނުކްޝާން ނިކުތްތަނުން އަނެއްކާ ވެސް ކުއްޖަކާ އެކީ ވެއްޓުނެވެ. މިފަހަރު ނުކްޝާން އޮތީ އެ ކުއްޖާ ގައިމަތީގައެވެ." ބައްޔެއް.." ނުކްޝާން ގާތަށް ރުޅި އައެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ފެންކަޅިވީ ތަދުވުމުން ކަމެއް ނޫނީ ނުކްޝާން ދެކެ ބިރުން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާ ހުރީ ހީހީ ގޮސް ބަލިވާން ކައިރިވެފައެވެ.

" ދާން ނިކުތް ބައެއް ރޮމޭންސް ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވިގެން މިހުރީ... އަޅޭ.." ނީކިޔާ ހެމުން ބުންޏެވެ. ނުކްޝާން ލޯ އަޅާލާފައި އެކުއްޖާ ނުވެސް ނަގައި ކުރިއަށް ހިނގައީގަތެވެ." ސޮރީ.. " އެހެން ބުނެފައި އަމިއްލަ އަށް ތެދުވެގެން އެ ކުއްޖާ ނަވްޔާ މެންގެއަށް ވަދުނެވެ." ކީއްކުރަން އަހަރެމެން ގެއަށް ވަންނަނީ.." ނަވްޔާ އަހާލިއެވެ.
" ނޭނގެ.. ހިނގާ ދާން މިހާރު ނުކް ނޭނގެ ނުވިރޭނެ ކަމެއް.." ނީކިޔާ ނުކްޝާން އާއި އެއްވަރު ކުރަން ދުއްވައިގަތެވެ. ނަވްޔާ ވެސް ފަހަތުން އައެވެ." ހުވާ މިބުނީ އެއީ ކާކުތަ މިރަށަށް އައިސްގެން އުޅޭ.. ބީރައްޓެއްސެއް ތޯއްޗެއް... މަށާ ޖައްސާލައިގެންތަ އަޅެ އެއުޅެނީ... ނޭވާއެއް ލެވޭ ކަމަށް ނުވެއޭ.." ނުކްޝާން ދިޔައީ އެތިވަރު ގޮވަމުންނެވެ." ނުކް ހަމަޖެހިބަލަ އޭނާއަށް ނޭނގިގެން ދޯ.. އެހެން ނޫނަސް..." ނީކިޔާ ސީރިއަސް ވެގެން ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނު ނަމަވެސް ހެވުނެވެ." ހޭނެ ކަމެއް ނެތް.." ނުކްޝާން ހުރީ ވަރަށް ރުޅި އައިސްފައެވެ." އާނ ދެން އެވާހަކަ ނުދައްކާ މަ ހީހީ ހަލާކު ވެއްޖެ.. ކޮން ތާކަށްތަ މި ދަނީ.." ނީކިޔާ ހުރީ ހީހީ ގޮސް ލޮލުން ފެން އަންނަ ވަރު ވެފައެވެ." ލަމާން މެން ގެއަށް އެއްޗެއް ހަވާލު ކުރަން.." ނުކްޝާން ފޯނު ޖީބަށް ލިއެވެ.

" މަންމާ.." އަނބުރާ ގެއަށް އައި އިރު އެ ކުއްޖާ އާއި ނިޝްފާ ވާހަކަ ދައްކަން އިންތަން ފެނިފައި ނުކްޝާން އަތް މުއްކަވާލިއެވެ." ނުކް.. އާދޭ އިށީންނަން.. މި ކުއްޖާ އާ ވާހަކަ ދައްކާލަން ވާނެ ނުން.." ނުކްޝާން ފެނުމުން ނިޝްފާ ހީލާފައި ގޮވާލިއެވެ. ނުކްޝާން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ނިޝްފާ މޫނުމަތީގައި ސުވާލު މާކެއް ޖެހުނެވެ. ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާ ވެސް ނުކްޝާންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ." ބްރޯ އޭނަ އާ ވާހަކަ ދައްކަން މަޑު ކޮށްބަލަ... ގޮތްގަނޑު ހޯދާން ވާނެ ނޫންތަ އޭރުން ދިމާ ކުރެވޭނީ.." ނީކިޔާ ބުންޏެވެ." އައްޗީ.. އެއީ ކާކުތަ.. ތަނަކުން އައިސް އުޅޭ ބީރައްޓެއްސެއް.." ނުކްޝާން އަނގަ ކުނިކޮށްލިއެވެ." އައްދޭ..." ނަވްޔާ ދިމާ ކޮށްލިއެވެ." ކަމް އޯން.. ތި ވާހަކަ ހުއްޓަބަލަ.. މިއުޅެނީ މިހާރު ޓްރެއިނިންގ އަށް ދާން.." ނުކްޝާން ވާހަކަ އޮޅުވާލިއެވެ.

" އޯ މައި ގޯޑް..." ނީކިޔާ އާއި ނަވްޔާ އުފަލުން ފުމެން ފެށިއެވެ." ސާބަސް ހަމަ ޖެހިބަލަ... މަންމަ އޯކޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނީ..." ނުކްޝާން ދެކޮނޑު އަރުވާލިއެވެ. ނީކިޔާ އާއި ނަވްޔާ ފުމުން ހުއްޓާލާފައި އިށީނެވެ." ލޮލް... އެއްކަލަ ބީރައްޓެހި މީހާ ދިޔައީމަ ދާނީ އަހަން.. އެހެން ނޫނަސް ޕްލީޒް މަށަށް އަށާރަ ވަންދެން މަޑުކޮށްލަދީ.." ނުކްޝާން ބުންޏެވެ." ދައްކާ ވާހަކަ.... އަހަރެމެންގެ މޮޔަގަނޑު ނުލާ ވަންނާނެތަ.." ނަވްޔާ ނުކްޝާންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލިއެވެ." އަހަހަ ތެންކްސް..." ނުކްޝާން ގޮނޑީގައި އިށީންނަމުން ހެޑްސެޓް ނެގިއެވެ. ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާ ކުޑަކޮށް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނިޝްފާ އެ ކުއްޖާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން އިންތޯ ބަލާލިއެވެ." ހާދަ ލަހޭ.. މަންމަ ކޮންތާކުން އެކުވެރި ކޮށްގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް.." ނަވްޔާ ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލިއެވެ." މަށަކަށް ނޭނގެ.. އަޅެ ދޭބަލަ އަހަން.." ނީކިޔާ ނަވްޔާ ބޮލުގައި ޖަހާލިއެވެ.

ނަވްޔާމެން އެހެން ތިބޭތާ ފަނަރަ މިނެޓް ފަހުން އެކުއްޖާ ތެދުވިއެވެ." އަދި ކިރިޔާތަ ފޫ ހިއްލާލަން އިނގުނީ..." ނަވްޔާ ހުރީ އެކުއްޖާ ގެއިން ނިކުންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އެކުއްޖާ ނިކުތުމުން ނީކިޔާ އާއި ނަވްޔާ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ." މަންމާ ކީއްކުރާ ކުއްޖެއްތަ އެއީ.." ނިޝްފާ ކައިރީގައި ނީކިޔާ އަހާލިއެވެ." އެއީ މަންމަގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ދަރިއެއް.." ނިޝްފާ ހެވިފައި ބުންޏެވެ. ނަވްޔާ މެންނަށް ނިޝްފާ މިހާ އުފާވެފައި ހުންނަ ސަބަބެއް ނޭނގުނެވެ." އެނީވޭސް މިއުޅެނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ އަށް ވަންނަން..." ނަވްޔާ ބުންޏެވެ." އެހެންތަ.. މަންމައަށް އެންމެ ރަނގަޅު..." ނިޝްފާ ހުއްދަ ދިނެވެ. ނަވްޔާ އާއި ނީކިޔާ ނުކްޝާން ކައިރީގައި އެވާހަކަ ބުނަން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ." ނުކް މަންމަ ބުނީ އޯކޭ އޯ.." ނީކިޔާ އާއި ނަވްޔާ އުފަލުން ފުންމައިގެން އެރިއެވެ." ޔެސް.. ފައިނަލީ.." ނުކްޝާން ވެސް ހުރީ ނުހަނު އުފާވެއެވެ.

އެދުވަހު ހަވީރު ގަޑީގައި ނުކްޝާން ދިޔައީ ލަމާން އާ އެކީ އެވެ." އެއްކަލަ ކުއްޖަ ބުނީ ތީނަ ދެކެ ލައިކް ވެއޯ.. " ލަމާން ދިމާކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުންޏެވެ." ކީކޭ ބުނާނީ.. އޭނާވެސް ދެން އަނެއްހެން ރީތި ދޯ އެކަމް މަ ލައިކް އެއް ނުވޭ.." ނުކްޝާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ." ދުވަހަކު ވެސް މީހަކު ދެކެ ލައިކް ވާ ކަމަށް ވޭތަ.. ނިކަށް ރައްޓެހިވެބަލަ ކުއްޖަކާ... އެހަށް ދުވަހު މިރަށަށް އައިސް އުޅުން ނިކަށް ރީތި މަންޖެއެއް މާލެއިން.." ލަމާން ބުންޏެވެ." ނޫޅެން މީހަކާ ރައްޓެހިވާކަށް... ކީއްކުރަން ރައްޓެހި ވަނީ ފުރަތަމަ... ބޮލުގަ ރިހުމެއް އޮންނާނީ... އަނެއްކާ މަ މީހަކު ދެކެ ލައިކް އެއް ނުވެސް ވޭ ލަމ.." ނުކްޝާން އަށް ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް ކައިރީގައި ހުރި ގެއިން ނިކުތް އަންހެން ކުއްޖާ އަތުން ހޫނު ކޮފީ ތަށި ނުކްޝާން އަތަށް ބަންޑުން ވިއެވެ. ނުކްޝާން ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލާފައި ކުރިމަތީގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ އަށާއި ކޮފީތަށި ވެރުމުން ފިހިފައި އޮތް އަތަށް ބަލާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ނުކްޝާން އާ އެކީ ވެއްޓުނު ކުއްޖާއެވެ. " މަށާ ޖައްސާލައިގެންތަ ތިއުޅެނީ... މަ ރުޅި އިސްކުރަން މަޖުބޫރު ނުކުރާތި... ކޮށްފިއްޔާ މާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ ކަލެއަކަށް.." ނުކްޝާން ދަތްކުނޑި ވިކައިގެން ވާހަކަ ދެއްކީ އަތުގައި ނަގާ ދިލައަށް ކެތް ކޮށްގެންނެވެ.
- ނުނިމޭ -

ސަލާމް.. ކިޔެވުމުގެ ކަންތައް ކުޑަކޮށް ބުރަހެން ހީވަތީ ކޮންމެ ޕާރޓެއް ވެސް ދެ ދުވަހުން އެއްދުވަހު ގެނެސްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން އިންޝާ ﷲ. ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ޕާރޓް ރީތިވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަން. އެންޑް މި ވާހަކައިގައި ހުންނަ މިސްޓޭކްސްތައް ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އިރާދަކުރެއްވިޔާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަންތައް ރަނގަޅު ކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. ދެވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލާ ❤️
tgc all!!💞

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  3 ޚިޔާލު

  1. ފުރަތަމަ ޕާރޓް ވެސް ވަރަށް ރީތި މާޝާ ﷲ.❤️❤️❤️ ކީޕް އިޓް އަޕް👏👏👏. ވަރަށް އަވަހަށް ދެވަނަ ބައި ކިޔާލަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. ☺️☺️☺️

  2. މި ވާހަކައިގަ ނުކްޝާން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެން އަބަދުވެސް ކުއްޖަކު ގައިގާ ޖެހި ވެއްޓިފަ. މި ގޮތަށް ލިޔުނީމަ ވާހަކައެއް ކިޔާ މީހާގެ ނަޒަރު ން ބަލާއިރު ތަންކޮޅެއް ގަބޫލް ކުރަން ދަތި / ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫ ކަން ފާހަގަވޭ.

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy