kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އަބަދުވެސް ހިތުގައި - 11

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

'ކައިންޑް އޮފް.. އަސްލު މަންމަގެ ފްރެންޑް އެއް ޝަހީމައްތަ އެއީ.. އަހަރެން މިދެކުނީ އަލަށް.. މީހަކާ އިނދެގެން ރަށުން ދިޔަފަހުން އެއައީއޯ މަންމަ ބުނީ..' މަލްކާ ކިޔައިދިނެވެ. ދެމީހުން ދެން އުޅެގަތީ އެސައިންމަންޓްތައް ހަދާށެވެ.
ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް މަހެއް ވީ ލޮލުފިޔަ ޖަހާލާހާ އަވަހަށެވެ. މަލްކާ އާއި ޝައިލްވެސް ގާތް އެކުވެރިންނަށް ވާން މާކަ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުނަގައެވެ. ދެމީހުންގެ މަންމައިންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ގިނައިރު އެކީގައި އުޅޭތީވެސް މެއެވެ.
******
'5:30 އަށް އައިސްދީބަ އެކޮޅު އަތިރިމައްޗާ ދިމާއަށް.. އެންމެން އެއްކޮށް ފިނިބުރެއް ޖަހާލަން ދާން އެހެން އެންމެން ކައިރީ އަހަރެން ބުނެފިން..' ކާން އިނދެފައި މަލްކާ ފޯނަށް އައިސް އިން ޝައިލްގެ މެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. ދާނަމޭ ބުނެފައި ތަށީގައި ބާކީ އޮތް ބަތްކޮޅު އަނގަޔަށް ލަމުން ތަށި ދޮންނަން މަލްކާ އަވަސްވެގަތެވެ.
ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ރީނދޫ ކުލައިގެ ލޭސް އަޕް އަތެއް ލާފައި އިން ފައިތިލަޔާ ހަމައަށް އަންނަ ވައްތިރި ހެދުމުގައި މަލްކާ ހީވަނީ ހުރިހާ ރީތިކަމެއް ވެރިކޮށްލައިގެން ހުރި ހެންނެވެ. ރީނދޫ ކުލައިގެ ސްކްރަންޗީ ސްކާފް ބޮލުގައި ޖަހާފައިހުރި މެސީ ބަންގެ ވަށައިގެން އޮޅާލުމަށްފަހު ސެންޓް ޖަހާލައިގެން މަލްކާ ރަތް ލިޕްސްޓިކް ކޮޅެއް ހާކާލިއެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުމެ ގައިގެ ހަމުގެ ކުލައިން ފަރުމާ ކޮށްފައިހުރި ލޭސް ގްލޭޑިއޭޓަރ ސޭންޑަލް އަކަށް އަރައިގެން ފޯނު ހޭންޑް ބޭގްގެ ތެރެއަށް ލަމުން މަލްކާ ހިނގައިގަތީ އަތިރިމައްޗަށް ދާށެވެ.
'ހެލޯ އާލް ކޮބާ ދަންތަ..' އާލާއަށް ގުޅައިގެން ހުރެ މަލްކާ އަހާލިއެވެ.
'ކޮންތާކަށް.؟' އާލާ އަހާލިއެވެ.
'ނޭނގޭތަ.. ޝައިލް މެންދުރު މެސެޖް ކޮށްފަ އިން ހުރިހާ މީހުން އެކީ ފިނިބުރަކަށް ދާށޭ.. ފަސްގަނޑި ބަޔަށް ދާށޭ އެކޮޅަށް.. އާލް ކައިރީ ނުބުނޭ؟..' މަލްކާ އަނގަޔަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ.
'އާނ.. ވެދާނެ ހަނދާން ނެތުނީ ކަމަށް.. އަހަރެން ވަރަށް އަވަހަށް ތައްޔާރު ވެލާނަން.. މެލޯ އާދޭ މިގޭ މަގުން ލާފަ ދާން..' އާލާ އޭނާއަށް ހީވާގޮތް ހާމަކޮށްލިއެވެ. އާއެކޭ ބުނެފައި މަލްކާ ފޯނު ކަނޑައިލިއެވެ.
މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ގޮސް އާލާމެން ގޭ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލަމުން މަލްކާ ސަލާން ގޮވައިލިއެވެ.
'ވައަލައިކުމުއް ސަލާމް.. މަލްކާ އާދޭ އެތެރެއަށް.. ކިހިނެތްތަ.. ނީއްތަމެން ގެއަށް ނާންނަތާ ކޮންދުވަހެއް..' އެތެރެއިން ދޮރު ހުޅުވާލި ނިޝާ ޝަކުވާގެ ރާގަކަށް ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.
'އަހަރެން ހަމަަ ބަރާބަރު.. ނީއްތަ ކިހިނެއް؟.. ބިޒީކޮށް އުޅޭތީ އައިސް ގޮސް ނެހެދެނީ ކޮބާ އަޔާމް މެން..' މަލްކާ ވަށައިގެން ހޯދާލީ އެގޭ ކުޑަމީހާ ފެނޭތޯއެވެ. އެއީ އާލާގެ ބޭބެ އަޔާންގެ ކުއްޖާ އެވެ.
'އެމީހުން ގޮއްސި ހައިނާގެ މަންމަމެން ގެއަށް.. އިއްޔެއިން ފެށިގެން މާމަ ކައިރިއަށް ދާށޭ އެސޮރު ކިޔާތީ.. ހެހެ.. މަންމަމެނަށް ދައްތަގެ ސަލާމް ބުނައްޗޭ..' ނިޝާ ހިނިތުންވެފައި މަލްކާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލިއެވެ.
'އާނ.. ދައްތައާ މިގޭ އެންމެނަށްވެސް ސަލާމް ބުނައްޗޭ..' މަލްކާވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
'އަހަންނަށް ސިއްރުން ދެމީހުން ދައްކަނީ ކޮންވާހަކައެއް.. ޔަގީނޭ އަހަރެން ގައި މަސްކަނީ ކަން..' ގެއިން ނުކުމެފައި އާލާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
'އައްޗީ އެބައުޅެންތަ ކާނެ އެއްޗެއް ނުލިބިގެން.. އާލްވެސް ދޯ..' މަލްކާ ހީގަތެވެ.
'އުޅޭ ގޮތެއް އާދޭ އަވަހަށް..' ލައިގެން ހުރި ކަޅާއި ހުދު ކުލައިގެ އަތްދިގު ކޮޓަން ޕެޕްލަމް ޓޮޕާއި ކަޅު ޖީންސާ ގުޅުވައިގެން ކަޅު މެރީ ޖޭން ހީލް އަށް އަރައިގެން އާލާ ހިނގައިގަތެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ދެފަރާތަށް ފަޅާލައި ވަޔަށް މިނިވަންކޮށްފައި ވުމުން ފެންނަލެއް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ދެމީހުންވެސް އެކިކަހަލަ ވާހަކަތަކުގައި ޖެހިފަ ތިބެގެން އަތިރި މަގަށް އަޅާލިއެވެ.
******
'އާލް.؟ އައި ޝުޑް ޑޫ ސަމްތިންގް..' މަލްކާ އަންނާނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރުގައި ހުރި ޝައިލްއަށް އާލާ ފެނުމުން މޫނު ހަދާލެވުނެވެ. ސަޕްރައިޒް އެއް ޕްލޭން ކުރުމުން އާލާވެސް އައީ ވިއްޔާއެވެ. ކަޅާއި ރަތުން ފަރުމާ ކޮށްފައި ހުރި ހޫޑީއާއި ކަޅު ޖީންސްގައި ޝައިލްވެސް ނުލާހިކު ރީއްޗެވެ. ކަނދުރާ އާއި ހަމައަށް އޮންނަ ރާޅު ބާނި އިސްތަށިގަނޑަކީ އޭނާގެ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދޭ އެއް ބާރެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ޖެހޭ ވައިރޯޅި ތަކުން އެއިސްތަށިގަނޑާ ގޯނާ ކޮށްލައެވެ.
'އާލް.. އައި ނީޑް ޓު ޓޯކް މަލްކާ އަމްމ އެލޯން..' ކުރަން ނުކުރަން ހުރެފައި ޝައިލް މެސެޖް ކޮށްލިއެވެ. ޝައިލް ހުރި ހިސާބާ ވަރަށް ކައިރިވެފައި ހުއްޓާ ލިބުނު މެސެޖް ފެނުމުން އާލާ ބޯކަހާލިއެވެ.
'މެލޯ.. އަހަރެން މިދަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.. އަމްމ ކޮއްކޮގެ އެއްޗެހިތަކެއް ނުލާ ދޮންބެމެން ހަނދާން..'
'އޯކޭ އޯކޭ ނޯނީޑް ޓު އެކްސްޕްލެއިން..' އާލާ ބުނަން އުޅުނު އެތި ހުއްޓުވަމުން މަލްކާ ބުނެލިއެވެ. އާލާ ބޭނުންވީވެސް އެގޮތެވެ. އާލާ ދިއުމުން މަލްކާ ޝައިލް އާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށްލިއެވެ.
'ހޭ އާދެވުނީ ދޯ.. އަދި އެކަކުވެސް ނެތް ހިނގާބަ ދޮންވެލިގަނޑަށް..' ޝައިލް ބުނެލިއެވެ. މަލްކާ ހިނގައިގަތުމުން ފަހަތުގައި ހުރެ ގައިގެ ބިއްދޮށަށް ދެއަތް ލަމުން ޝައިލް ހިނގައިގަތީ މަލްކާއަށްވުރެ މަޑުންނެވެ. އެހިސާބުގައި ގަސްތައް ހެދިފައިވާ ގޮތުން ދޮންވެލިގަނޑު ހުންނަނީ އެއްކޮށްހެން ފޮރުވިފައި އެވެ. ދެއަތުން ގަސްތައް ދުރުކުރަމުން ދޮންވެލިގަނޑަށް ފޭބުމަށްފަހު މަލްކާ ވަށައިގެން ބަލައިލީ އަޖައިބު ވެހުރެއެވެ.
ރަތްކުލައަށްދާ ޕޭޕަރ ހަނީ ކޮމްބް ތަކެއް ވަށައިގެން ހުރި ގަސްގަހުގައި އެލުވާފައި ވާއިރު މެދުގައި ދަނޑިބުރި އަކުން ކޮނެ ބޮޑު އަކުރުން 'މަލްކާ' ޖަހާފައި އޮތެވެ. އެކިތަންތަނަށް މާމަލުގެ ފިޔަތައް ތަރުތީބެއް ނެތި އުކާލާފައި ވާއިރު ޖެހިލާ ކޮންމެ ވައިރޯޅިއަކަށް ކިޔަމަންވެ އެ ފިޔަތައް ހަރަކާތް ކޮށްލައެވެ. ވާނުވާގައި ހުރެ މަލްކާ ފަހަތަށް އެނބުރުމުން ލިބިފައި ހުރި ހައިރާންކަން ދެގުނައަށް އިތުރުވިއެވެ.
'މަލްކާ.. އައި ވޯންޓެޑް ޓު ސޭ ދިސް ސިިންސް ވީ މެޓް.. އައި.. އައި ލައިކް ޔޫ.. މަލްކާ ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އަހަންނަށް މަލްކާ ކަމުދިޔަ.. ނޮޓް އޮންލީ ދަ ފިޒިކަލް އެޕިއަރެންސް އޮފް ޔޫ.. ބަޓް ޔުއަރ އެޓިޓިއުޑް އެންޑް މެނީ މެނީ އަދަރ ތިންގްސް.. ސޯ ވިލް ޔޫ އެކްސެޕްޓް މައި..' އެއްފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ހުރި ޝައިލްގެ އަތުގައި އަނގޮޓިއެއް ވެސް އޮތެވެ. ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާ ފަދައަކުން މަލްކާގެ މޫނަށް ބަލައިގެން އިދެފައި ޝައިލް ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ. އޭރުވެސް މަލްކާ ވަކަރު ބުދެއްހެން ހުރިގޮތަށް ހުއްޓިފައި ހުއްޓެވެ.
'ޝައިލް.. އައި ނީޑް ޓައިމް.. އަހަރެން ވިސްނާލަން ބޭނުން.. މަންމައާ އާލްއާވެސް ޑިސްކަސް ކޮށްލަން..'
'އިޓްސް އޯލް ރައިޓް.. ޓޭކް ޔުއަރ ޓައިމް.. އަހަރެން ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާނަން.. އަހަރެން ހިތުގަ މިހުރިހާ އެއްޗެއް އޮތީމަ ބުނުން ރަނގަޅޭ ހިތާ މިބުނީ..' މަލްކާގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑަމުން ޝައިލް ބުނެލިއެވެ.
'ގެއަށް ލައިދެންތަ.. ސައިކުގަ އައީ..' ޝައިލް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
'ނޯ ނީޑް.. އައިލް ގޯ އެލޯން..' މަލްކާ ބުނެލިއެވެ. ބާއި އޭ ބުނެފައި މަލްކާ ހިނގައިގަތީ ގެއަށް ދާށެވެ.
******
'ދޮނާ ކޮބާ އަހަރެންގެ..' ގެއަށް އައިސް ވަނުމާއެކީ މަލާކް ދައްކަން އުޅުނު ވާހަކަ މެދުކެނޑުނީ މަލްކާ ހުރި ސީދަލަށް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި ދޮރު ލައްޕާ ތަޅުލުމުންނެވެ.
'މާދަން މަންމައާ ވާހަކަ ދައްކާނީ މިރޭ އަޅާލާނެ ކަމެއްނެތް.. ޑޫ އައި ލައިކް ހިމް..' އެދުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެ ދެކޮޅު ދެކޮޅަށް ހިނގަމުން މަލްކާ ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ.
'ނޯ..' މަލްކާއަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އަދި އެއްވެސް މީހަކަށްޓަކާ ވިންދެއް ނުޖަހައެވެ. ޝައިލް އަކީ މަލްކާގެ ނަޒަރުގައި ރަނގަޅު ހެޔޮއެދޭ އެކުވެރިއެކެވެ. އެއަށްވުރެ ގާތެއް ނުވެއެވެ.
'މާދަން އާލާ ގެނެސް މަންމައާ ދެމީހުން ކައިރީ އެވާހަކަ ދައްކާނީ.. ދެމީހުން ކިޔާ އެއްޗެއް ބަލާފަ ޖަވާބެއް ދޭން..' މަލްކާ އެންމެފަހުން އެދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. މަގްރިބް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވާ އަޑު ފަޒާ ތެރޭގައި ގުގުމާލުމުން ތެދުވެގެން ފާހާނާއަށް ދާން މަލްކާ އަވަސްވެގަތެވެ.
'ދޮނާ އެބަ އުޅެންތަ..' މަލްކާއަށް އިޝާ ނަމާދުން ފައިބައިގެން އޮށޯވެވުނު ތަނާހެން މަލާކް ގޮވާލިއެވެ.
'އާނ.. ކީކޭ..' ކަންނެތް ވެފައި އޮތުމުން އޮތް ގޮތަށް އޮވެ ބޯވެސް ހިއްލާނުލާ މަލްކާ ބުނެލިއެވެ.
'ދޮރު ހުޅުވަބަ ވާހަކައެއް ދައްކަން..' މަލާކް ޖަވާބު ދިނުމުން ތުން ފިއްތާލާފައި މަލްކާ ދޮރު ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ.
'ހޫމް ބުނޭ..' އެތެރެއަށް ވަދެ ދެމީހުންނަށް ވެސް އެދުގައި އިށީނދެވުމުން މަލްކާ ބުނެލިއެވެ.
'ފުރަތަމަ ވާހަކަ.. އަހަރެން މި ވީކް އެންޑްގަ ރިސޯޓް ޓްރިޕަކަށް ދާންޖެހޭ.. އެހެންވެ ދޮނާއާ އެކު ޝޮޕިން އަށް ދާން ބޭނުން.. ދެވަނައަށް ދޮނާ މިއަދު ތިހުރީ ކިހިނެއް ވެފަތަ.. ގެއަށް ވަން ގަޑީ ގޮވީމަ ހީވީ އަޑުނީވޭކަން ބަހައްޓާ ނުވެސް ފެންނަހެން.. ކިހި..'
'އެއީ މޫޑީ ވެފަ ހުރީމަ.. ޝޮޕިން އަށް މާދަންރޭ ދާނަން.. މިރޭ ވަރަށް ޓަޔަރޑް.. ކާން މިއުޅެނީ ދާން.. އެހެން ވާހަކައެއް ނެތިއްޔާ މަލާ ވެސް އާދޭ..' މަލާކްގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑަމުން މަލްކާ ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ.
'އާނ އޯކޭ ހިނގާ..' އެހިޔަސް ނުބުނާނެކަން އެނގޭތީ މަލާކް އޭނާގެ ސުވާލު ސިކުނޑީގައި ރައްކާ ކުރަމުން ތެދުވެލިއެވެ.
******
'ކޮބާ.. އިއްޔެ ކަންތައް ކިހިނެއް ކިހިނެއް..' ހެނދުނު ކޮލެޖަށް ދެވުމާއެކު އާލާ އަހާލިއެވެ.
'ތި ވާހަކަ ފަހުން ދޯ.. މިއަދު ދައްޗޭ އަހަރެމެން ގެއަށް..' މަލްކާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
'ހޭ ޝައިލް..' ކުލާސް ތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ޝައިލް އަށް އާލާ ގޮވާލިއެވެ. ހިނިތުންވެފައި ޝައިލްވެސް ގޮސް ގޮޑީގައި އިށީނެވެ.
'ދެމީހުންވެސް ސައިލެންޓް ވެފަ.. ކަނެކްޝަން އެއްތަ..' އާލާ ހިތާހިތުން ކިޔާލިއެވެ. ފަހުންނޭ މަލްކާ ބުނެފައިވާތީ އާލާ އެ ސުވާލު ނޮކޮށް ދޫކޮށްލިއެވެ.
******
'ސޯ އަހަރެން ހަދަންވީ ކިހިނެއް..؟' އިއްޔެ ހިނގާދިޔަ ކަންތައް ޒުލްފާއާއި އާލާއަށް ހާ އިން ޗަވިޔަންޏަށް އެންމެ އަކުރެއް ފިއްޔެއް ވެސް ވައްޓާނުލާ ކިޔާދިނުމަށްފަހު މަލްކާ އަހާލިއެވެ.
'އޯ އެމް ޖީ.. މިހެންވެ ޝައިލް އަހަރެން މެއްސެއް ހެން ފައްސާލީ..' އެހާއިރު ވަންދެން ހުޅުވައިގެން އިން އަނގައަށް ފުރަތަމަވެސް އައި ޖުމްލަ އާލާ ނެރެލީ އާރޓާއެކު އެވެ.
'މަންމަ ބުނެފިއްޔާ ނުބައި މާނައެއް ނުނަގައްޗޭ.. މަންމައަށް ރަނގަޅު ދަރިފުޅު އާއެކޭ ބުނެފިއްޔާ..' ޒުލްފާ އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނދެފައި ބުނެލިއެވެ.
'ދަރިފުޅަށްވެސް މިހާރު ތިހުރީ ވިހި އަހަރު ފުރެން ވެފަ.. މާގިނަ ދުވަހު ކައިވެނި ނޮކޮށް ހުރުމަކީވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން.. އަނެއްކާ މަންމައާ ޝަހީމައްތަ އެހާ ޕާރޓް ވީމަ އެބައިވެސް އޮންނާނެދޯ.. އެކަމް ދަރިފުޅު ވިސްނާލާފަ ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިއަސް ހެޔޮ.. މަންމައަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ދަރިފުޅު ކުއްޖަކާ ގަޔާ ނުވަންޏާ އާއެކޭ ބުނުން.. ގޮތް ނިންމާނީ ދެން އިންނަ ކުއްޖާ ދޯ.. މަންމައަށް ދެވޭނީ ނަސޭހަތް.. މީ ޓުއެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗުރީ ވިއްޔަ.. ނަވާރަ ސަތޭކައިގައޭ މީހުން މަންމަ ދައްކާ މީހަކާ އިންނާނީ..' ހިނިގަޑެއް ޖަހާލަމުން ޒުލްފާ ބުނެލިއެވެ.
'އެން އާލާ ބުނާނީ ކީކޭ..' އިރުކޮޅަކަށް ވެރިވި ހަމަހިމޭންކަން ފޫދުއްވާލަމުން މަލްކާ އަހާލިއެވެ.
'އަހަރެން.. ޝައިލް އަކީ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް.. ރެސްޕޮންސިބަލް، ކެއަރިން އެން ލޮޓްސް އޮފް އަދަރސް.. މެލޯ ތިބުނީ ލައިކް ނުވެޔޭ.. ދެން އަހަރެން ރެކޮމެންޑް ކުރާނީ ޒުލްފާއްތަ ހެން އާއެކޭ ބުނަން ކޯސް.. އައި ނެވަރ ސޯ އޯރ ހާރޑް ހިމް ޑުއިން އެނީތިން ރޯންގް.. ދެން ފައިނަލް ކުރުން އޮންނާނީ އޮބްވިއަސްލީ މެލޯގެ އޮޕްޝަންދޯ.. އޮޓްސް ޔޯ ލައިފް.. ޔޫ ހޭވް ރައިޓް ޓު ޑިސައިޑް އިޓްސް ފިއުޗަރ..' އާލާވެސް ނަސޭހަތް ކޮޅެއް ދިނުމުން މަލްކާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާ އެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތީ އޭނާގެ ހަޔާތެވެ.
'އެނީވެސް މެލޯ ހިނގާބަ ފިހާރައަށް.. އެއޭ އަހަރެން އަސްލު އައި ކަމަކީ..' އާލާ ތެދުވެގެން މަލްކާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ.

  Please log in or register to bookmark.
  6k

  9 ޚިޔާލު

  1. ސަޅި.
   ކީއްވެތަ މަހެއްވާއިރުވެސް މިސައިޓަށް ވާހަކަ އަޕްލޯޑު ނުވަނީ

   • ޔަހް.. އަސްލު ވ އުދަނގޫ ސައިޓް ލަސްކަމުން.
    ބަޓް އައި އަޕްލޯޑެޑް އިޓް އޯލްމޮސްޓް ލައިކް 18 ޖެނުއަރީ .. އެން އައިމް އަޕްލޯޑިންގް ދަ ނެކްސްޓް ނައު.. ހޯޕް ޔޫ އަންޑަރސްޓޭންޑް.. ކީޕް ވެއިޓިން..

  2. ވާހަކައިގެ ނެކްސްޓް ޕާޓް އަންނަނީ ކޮން އިރަކު؟

   • މިހާރު އައިސްދޯ އިނީ.. ސައިޓް މައްސަލައެއް ސޯ އައި ކާންޓް ސޭ އެނީތިންގް.. ދެން އިން ބައި އަޕްލޯޑް ކުރަން ވެގެން މިއުޅުނީ.. ވެއިޓް ކިއުރިއަސްލީ.. ސީޔޫ ދެން..

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy