kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

އަނބި ޤަބޫލު ކޮއްފިން - 12

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

"އަހަރެން ފެނުމާއެކު ޔަޝްމު ހެދުން ރީތިކޮށްލަމުން ތެދުވެއްޖެއެވެ. އެމޫނުން ފެނުނީ ބިރުވެރި ކަމެވެ. އަހަންނަށް އެނގެން ބޭނުންނުވާ ކަމެއް އެނގުމުން ހުންނަ ގޮތަކެވެ. ކުއްވެރިއަކު ފަދައިން އަވަހަށް ތެދުވެ އުޅުނީ ސްކޭން ރޫމްއިން ނިކުމެގެން ދާށެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނިކުތް ޔަޝްމުގެ އަތުގައި ހިފައި ލަތްކެއް ޖަހާލަމުން ގެނެސް ބެހެއްޓީ ކުރިމަތީގައެވެ.

"ޒަލް... ބޭރަށް ގޮސްފާނަންތަ؟...." މަޑުމަޑުން އަހަރެން އެހެން ބުނީ ޔަޝްމުގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެއެވެ. އެނިތުގައި ހިއްލަމުންދިޔަ ކުދި ދާތިކިތަށް އޭރު ރީތިކޮށް ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ.

"ޔަޝްމު.... ވަޓްސް ގޮއިން އޯން...." އަހަރެން ހަމަ ޖެހިލައިގެން އިނީ ޔަޝްމު ބިރުގަނެފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. އެއަތުގައިވި ތުރުތުރުލުން އަހަންނަށް ފާހަގަވިއެވެ.

"އަމް.... އަޅުގަނޑު ފަސްހަފްތާ ބަނޑުބޮޑު...." ލަސްލަހުން އެހެން ބުނި ޔަޝްމު އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން ލޯމަރާލަމުން ޔަޝްމުގެ އަތުން ދޫކޮށްލީމެވެ.

"ކާކުގެ ކުއްޖެއް... ޒަލްގެތަ؟ ނޫނީ އެހެން މީހެއްގެތަ؟..." ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށްވެސް ނުގޮސް އަހަރެން އަހާލީމެވެ. ޔަޝްމު ދެރަކޮއްލަން ބުނި ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހިތުގައި ޖެހުނީ އެމޫނަށް ވީގޮތް ފެނުމުންނެވެ. އެމޫނުގެ ކުލަ އިހުނަށްވުރެ ފަޑުވެގެން ދިޔައީ ދެނެވެ. ލޮލުގެ ބޮނޑިއަށް ޖަމާވި ކަރުނަތަށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ އިސްއުފުލާ އަހަންނަށް ބަލާލަމުންނެވެ

.
"ސީރިއަސްލީ..." ޔަޝްމު ހަމައެކަނި ބުނީ އެހެންނެވެ. ލޯފުހެލަމުން އުޅުނީ އެތަނުން އެތަނުން ނިކުމެގެން ދާށެވެ.

"އަހަރެން ދެންމެ ސުވާލެއް ކުރިންދޯ... ކާކަގެ ދަރިއެއްހޭ..." އަހަރެން ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ތަކުރާކުކޮއްލީމެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިއެއް ކަން އިނގޭއިރުވެސް އެޅަހިތުގައި މިޖެއްސެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ.
"ޒެއިޖް އަޒްޔަދުގެ..." ރުޅިއައިވަރުން އެމޫނަށް ރަތްކުލަ އަރައިގެން ދިޔަހެންވެސް އަހަންނަށް ހީވިއެވެ.
"އެހެން ވިއްޔާ އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން... އަހަރެން ތިކުއްޖާއެއް ބޭނުމެއް ނޫން..." އަހަރެން އެހެން ބުނެފައި ހިނގައިގަތީ ދުރަށެވެ.
"އިޓްސް ނޮޓް އަޕް ޓު ޔޫ އިޒް އިޓް...." ފަހަތުން ޔަޝްމުގެ އަޑު އިވުނީ ދެނެވެ. އެއަޑުގައި ގިސްލުމެއް ވިއެވެ. އަހަރެން ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ލޯބިވަނީ ނިއެރާ ދެކެއެވެ. ހަމައެކަނި ނިއެރާ ދެކެއެވެ.
"ގެޓް ރިޑް އޮފް ދަ ބޭބީ...." އަހަރެން އެހެން ބުނެފައި ހިނގައިގަތީ ދުރަށެވެ. ފަހަތަށް ނުވެސް އެނބުރެމެވެ. އެއީ އަހަރެން ބޭނުންވާ ގޮތެވެ.
ހެނދުނު ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އަހަރެން ވިސްނަމުން ދިޔައީ ނިއެރާއާއި މެދުގައެވެ. ނިއެރާ ކައިރީގައި އަހަރެން ބުނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ޒެއިން މާލޭގައި އުޅޭކަން ބައްޕަ މެނަށް އެނގޭއިރުވެސް ބައްޕަމެން އަޅައެއް ނުލައެވެ. ހާއްސަކޮށް މަންމައެވެ. އަހަރެން ކާރު އަނބުރާލީ ގެއާއި ދިމާލަށެވެ. ޒެއިންއަށް ޔަޝްމު ހުރިތަނެއް އެނގޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އަމުދުން އަހަރެންގެ ދަރިއަކަށް ބަނޑުބޮޑުކަން އެނގޭނަމަ އޭނަ އެހެނެއް ނުހުންނާއެވެ. މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ކަންނޭނގެއެވެ. މިހާރު މިއީ ރާއްޖޭގެ ޕޮލިހުންނާއި ޒެއިން ހަވާލުކުރަންވީ ވަގުތެވެ. އެނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަންނޭނގެއެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް ކުރިން އެނގޭ ބޭބެއެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ދޮންބެއެއް ނޫނެވެ.
"ބެއްބޭ..." ރައިދާ ކާރުގެ ބިއްލޫރި ގަނޑުގައި ޖަހާލަމުން އަހަންނަށް ގޮވާލިއެވެ. އަހަރެން ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ކާރުން ފައިބައިގެން އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ.
"އަނހަ ދަރިފުޅު..." މަންމަ ކައިރިއަށް އައިސް އުޅުނީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލާށެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ޖެހެވުނީ ފަހަތަށެވެ.
"ކިހިނެއްވީ ޒެއިޖް.. މަންމަދެކެ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަތަ؟..." މަންމަ އެހެން ބުނެލީ ހިނިތުން ވަމުންނެވެ. ޒަލިއަން އައިސް މަންމަގެ ކައިރީގައި އިށީންނަމުން އަހަންނަށް ބަލާލީ ފާޑަކަށެވެ. ދުރުގައި ހުރި ބައްޕަވެސް ހުރީ ފާޑަކަށެވެ.
"މަންމަމެނަށް އެނގޭދޯ ޒެއިން މިކޮޅުގަ އުޅޭކަން...." އަހަރެން ބުނެލީ ރުޅި އައިސްފައެވެ. އަހަންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުވީއެވެ.
"ޒެއިޖް ބަލަ ދޮންބެ މިހާރު ރަނގަޅުވެސް ވެދާނެ އެއްނު..." މަންމަ ބުނެލީދެއަތް ދެއަތާ މޮޑެލަމުންނެވެ. އަހަންނަށް ރުޅި ކޮންޓްރޯލްވީ އެހިސާބަށެވެ.
"މަންމާ ބަލަ އެއީ ރަނގަޅުވާނެ ބައްޔެއް ނޫނޭ... ތިން ކުދިން ރޭޕް ކޮއްފަ... ޔަޝްމުއާ އޮބްސެސް ވެފަ... ޔަޝްމުވެސް..."
"އޭރު ޒެއިން ކިހާކުޑަ..." މަންމަ އަދިވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ޒެއިންގެ ދިފާއުގައެވެ.
"ކޮންކުޑައެއް ބޮޑު ފިރިހެނެއް އޭރުވެސް އެއީ... މަންމަތި ދިފާއު ކުރަނީ ބޮޑުވެރިއެއް... އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ކިހިނެއް މަންމަމެނަށް މާފް ކުރާނީ...." އަހަރެން މަޑު ޖެހެލީ ވަރުބަލި ވުމުންނެވެ.
"ޔަޝްމު ބަނޑުބޮޑު..." ތަނަށް ވެރިވެފައި އޮތް ހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ ޒަލިއަންއެވެ. އަހަރެން އައީ އަމަށަކި ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.
"ޒަލް ޑޯންޓް..."
"އެހެންވީއިރު މަންމަމެން ކައިރިއަށް ގެންނަންވީނު... މަންމަ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ..." މަންމަ ތެދުވަމުން އުފަލުން އަތް ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
"ނޫން... ތީގެ އެއްވެސް މީހަކު ނުވާނެ ގުޅައިގެންވެސް ޔަޝްމުއަށް.... އެހެން ނޫނަސް ޔަޝްމުއާ އަހަންނާ އެކުއްޖާ ބޭނުމެއް ނޫން..." އަހަރެން ރުޅިއައިވަރުން އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައީއެވެ.
ގެއަށް ދިއަސް ވާވަރަކީ މީއެވެ. ރުޅިއައުން ނޫންކަމެއް ނުވެއެވެ. އަހަރެން ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތޯ ސޯފާގައި ދެފައި ވަށްކޮށްލައިގެންއިން ޔަޝްމުއެވެ. އަހަރެން ފެނުމާއެކު ވަގުތުން އިސްޖަހާލައިފިއެވެ. އެމޫނުން އަހަންނަށް ފެނުނީ އެހެން ކުލައެކެވެ. ރީތިކަމެވެ. އެހެން އަންހެނަކަށް ބެލުމުން ނުވާ ގޮތެއް އަހަންނަށް ޔަޝްމު ފެނުމުން ވެއެވެ. އެބޮޑުބޮޑު ލޮލުން އަހަންނަށް ބަލަންހުރި ގޮތުން އަހަރެން ހިނދުކޮޅަކަށް ރުޅިވެސް ހަނދާން ނެތުނެވެ. ރީތިކަމަކީ މިއީ ކަމުގައި ވާނަމަ މިރީކަމުގެ ޖާދޫގައި ކިތަށް މީހުން ޖެހޭނެ ބާއެވެ. ކަރުކެހިލަމުން އަހަރެން އައިސް އިށީނީ ޔަޝްމުގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އެއަތުގައި އޮތް ފޯނުތިރިކޮށްލަމުން ހިނދުކޮޅަކަށް ޔަޝްމު އަހަންނަށް ބަލާލަމުން ބުމަ ކައިރިކޮއްލިއެވެ. އަހަންނަށްވީ މަޖަލެވެ. މިއީ އަހަރެން ދަންނަ ޔަޝްމުއެވެ. ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ޔަޝްމުއެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ މަންމައެވެ. ހިތަށް މިއެރީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ. އަހަރެން އެކުއްޖާއެއް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.
އަހަރެން ބަލަން ހުރުމުން ޔަޝްމުއަށް އުނދަގޫވީ ނޫންކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ތެދުވެގެން ހިނގައިގަތީ ދުރަށެވެ. އަހަންނަށް މިކުރެވެނީ ރަނގަޅު ކަމެއް ހެއްޔެވެ. އަހަންނަށް ނިއެރާއަށް ބޭވަފާތެރި ވެވެނީ ނޫންބާއެވެ. ހިޔާލުތަކުން މިންޖުވެވުނީ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ޒަލިއަން ވަދެގެން އައިތަން ފެނުމުންނެވެ. ފަހަތުގައި ވިއްދާފައި ރައިދާ ހުއްޓެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ ނައިކަން ނަސީބެކެވެ.
"ކީއްކުރަން ތިއައީ؟...." ބުމަ ކައިރި ކޮއްލަމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. ޒަލިއަން ބަލާލީ ދުރުގައި ހުރި ޔަޝްމުއަށެވެ. ދެން އަހަންނަށެވެ.
"ބައެއް މީހުންގެ އަންހެނުން ބަނޑުބޮޑުވީމަ މިއައީ އަނބު ހިފައިގެން...." އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު މައްޗަށް ނަގަމުން ޒަލް ބުނީ ސަކަ ގޮތަކަށެވެ.
"ސީރިއަސްލީ... ތިދެމީހުން އޮކްވޮޑްވެސް ނުވޭތަ؟ ޔަޝްމުވެސް ބަނޑު ދައްކާފަ..." އަހަރެން އެހެންބުނީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ. ވަގުތުން ޔަޝްމު އަހަންނަށް ބަލާލައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްޗެކޭ އެއް ނުބުންޏެވެ.
"ޔަ... ދެން އެހެން މީހެއް ލައްވަ ކުރުވައިގެން ޒެއިޖްތީ ޔަޝްމުގެ ފިރިމީހާކަން އެނގޭކަށްވެސް ޒެއިޖް ބޭނުމެއް ނުވާނެ....." މިފަހަރު ޒަލިއަން ބުނީ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށެވެ. ތެދެކެވެ. އެއީވެސް އަހަރެން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ޔަޝްމު ހިޔާރުކުރީ އެތަނުން ދާށެވެ. ގޭގެ ބޭރުގައި ހުރި ބޮޑު އަނބު ގަސްދަށުގައި މަޑުކޮއްލައިގެން ހުރި ޔަޝްމު ކައިރީގައި އަހަރެން މަޑުކޮއްލީމެވެ. އެނަޒަރު ގުޅިފައިވީ އުޑުމަތި ބަނަކުރަމުން ދިޔަ ވިލާތަކަށެވެ.
"ޔަޝްމު ވީ ނީޑް ޓު ޓޯކް...." އަހަރެން މަޑުމަޑުން ބުނެލީމެވެ. އަހަރެން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ވާހަކަ ފަށަނީ މިހެން ކިޔާފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އަހަރެން ޔަޝްމު ކައިރީގައި އިށީނީއެވެ. ގަހުގެ ހިޔަލުގައި އަހަރުމެން އެހެން ވާހަކަ ނުދައްކައި ތިބީ ކިހައި އިރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ގަހުގައި ލެގެލައިގެން އިން ޔަޝްމުއަށް އަހަރެން ބަލާލީ އަނގައިން ނުބުނެ އެހެން އިނީމައެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް އަހަރެންގެ ހިތް ނުހުއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ހިތުގައި މަޑުމަޑުން އެމޫނު ހާއްސަ ވެއްޖެއެވެ. އެއުނގުގައި ބޯއަޅާލާ ހިތުން އަހަރެން ކެތްމަދުވަނީއެވެ. ގަހުގައި ލެގިލައިގެން އިން ޔަޝްމުއަށް އިނީ ނިދިފައެވެ. އެރީތި
އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ފޯނު ރިންގްވާ އަޑު އިވުމުންނެވެ. ތެދުވެ ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު ކޮޅަށްތެދުވެވިއްޖެއެވެ. އެކޮޅުން ނިއެރާގެ ރުއިމުގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން އަހަރެނަށް ތައްޔާރު ވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ޖެހިގެން ހުރި ކޮޓަރީގައި އޮތް ޔަޝްމުއަށް ބެލުމެއް ނެތި އަހަރެން ނިއެރާއަށް ގުޅަމުން ގެއަށް އައުމަށް ބުނެލީމެވެ. ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި މަޑުކޮއްލައިގެން އަހަރެން ހުރީ ނިއެރާ ކާރުގައި އަންނަން ދެނެވެ. ވީކަމެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް އަހަރެން ބޭނުންވީ އިހަށް ނިއެރާ އަހަރެން ކައިރިއަށް ގެންނާށެވެ. ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވުމާއެކު ނިއެރާ ދުވެފައި އައިސް އަހަރެންގެ އަތު ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ގިސްލަމުން ރޮމުންދިޔަ ނިއެރާ ހަމަޖެއްސޭތޯ އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް ނިއެރާ ހަމައަކަށް އެޅެން ހިނދުކޮޅެއް ނެގިއެވެ. ހަމައަކަށް އެޅުމާއެކު ނިއެރާ ގެއަށް ގޮވައިގެން އައީ ކޮޓަރިއަށެވެ.
ހެނދުނު ހޭލެވުމާއެކު އަހަރެން ވަށައިގެން ބަލާލީ ނިއެރާ ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވީ ޔަޝްމު މަތިންނެވެ. ނިއެރާއަށް ޔަޝްމު ފެނިއްޖިއްޔާ އަނެއްކާ އަނެއް ކަންތަކާ ޖެހުނީއެވެ. ސުވާލު ގޯނި ހުސްނުވާނެއެވެ. އަހަރެން ފަޔަށް ލެވޭހައި ބާރެއްލާފައި ނިކުމެވުނު އިރު ނިއެރާހުރީ ޔަޝްމު ހާޒިރު ކުރުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޔަޝްމުގެ މޫނުގައި އެހައި ފަރުވާލެއް ނެތްކަން އަހަންނަށް ފާހަގަވިއެވެ. ނިއެރާ ދައްކާ ވާހަކައެއްވެސް ޔަޝްމު އަޑު އަހާހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ޔަޝްމުގެ އަތްމަތި އަވަސް ކޮއްލާފައި އުޅުނީ ނުކުންނާށެވެ.
"ޒެއިޖް... މީކާކު؟..." އަހަރެން ކައިރިއަށް އަންނަމުން ނިއެރާ ބުނެލީ އަވަސް އަވަހަށެވެ. އެނޭވާ ވަނީ އިހުނަށްވުރެ އަވަސް ވެފައެވެ.
"ތިގޭގަ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ ކުއްޖެއް..." އަހަރެން ނިއެރާގެ މޫނު ދެފަރާތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ބުނެލީމެވެ. ނިއެރާ ހިނިތުންވަމުން އަހަރެންގެ މޭގައި މޫނު ނިވާ ކޮއްލުމާއެކު އަހަރެން ބަލާލީ ޔަޝްމުއަށެވެ. އޭރު އެތޫނު ނަޒަރު ހުރީ އަހަންނަށް ސީދާ ވެފައެވެ.
"އެހެން ވީއިރު އަހަންނަށް ސޭންޑްވިޗްއެއް ހަދައިދީ... ޒެއިޖްއަށްވެސް...." ނިއެރާ އައިލެންޑް ކައިރީގައީ އިށީންނަމުން އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އަހަރެން ހީކުރީ ޔަޝްމު އެއްޗެކޭ ބުނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި ޔަޝްމު ފެށީ ސޭންޑްވިޗް ހަދާށެވެ. އެކަމުން އަހަންނަށް ވީ އުނދަގުލެވެ.
"ކަމަނާ..." ގެއަށް ވަދެގެން އައި ޒަލިއަންއާއި އަމްރު ބުނެލީ މަޑުމަޑުންނެވެ. މީނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިތަނަށް އަންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ. ގޭގެ ތަޅުދަނޑި ދިނީ އަމްރުކަން ޔަޤީނެވެ. ކަމަނާއަކީ ޒަލިއަންއާއި އަމްރު ޔަޝްމުއަށް ހަރުކޮއްގެން އުޅޭ ނަމެކެވެ.
"ކުއްޖާ... ޒަލްއާ އަމްރުއަށްވެސް އެނގޭ...." ނިއެރާ އެހެން ބުނެލުމާއެކު ޒަލްގެ ލީމެރުނުތަން އަހަރެން ދުށީމެވެ. އަމްރުއާއި ޒަލް ޔަޝްމުއާއި ހެދި ހުންނަނީ މާވަރެކެވެ.
"އޭ ދޮގެއް ކަމަނާ އަހަންނަށް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް..." އަމްރު އަހަންނަށް ބަލާލަމުން ނިއްއަރުވާލީ މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަހާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
"ޔޫ ޝޫޑްބީ ރެސްޓިން ކަމަނާ...." ޒަލް ޔަޝްމު އަތުން ވަޅި އަތުލަމުން ބުނެލީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.
"ޒަލް... އެކުއްޖާ ބަލިތަ؟ ޒެއިޖް ގެންގުޅޭ ކުއްޖެކޭ ބުނީމަ.... ބީރައްޓެހި ކުއްޖެއް ކަމެއް އެނގޭނީ"
"ގެންގުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫން އެއީ... އެއީ ޒެއިޖް އަޒަޔަދުގެ އަނބިމީހާ... މިތާ ބީރައްޓެހި މީހަކީ ހަމައެކަނި ނިއެރާ...." ޒަލިއަން އެހެން ބުނެލީ އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލަމުންނެވެ.
"ކަލޭ މަގޭ ޒެއިޖްއަށް..." ނިއެރާ އެތާނގައި އިނދެފައި ތެދުވި ގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ދެން ފެނުނީ ޔަޝްމުގެ ކަރުގައި ހިފިތަނެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް އެރީ ބުނެދޭންވެސް ނޭނގޭ ބާރެކެވެ. ވަގުތުން އެއަތް ނައްޓުވާލަމުން ނިއެރާއަށް ބަލާލީ ނުރުހުން ވެފައެވެ. އޭރު އަމްރުއާއި ޒަލިއަން ހުރީ ޔަޝްމު ކައިރީގައެވެ. އަހަންނަށް ޔަޝްމުއަށް ބަލާލާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ނުލިބުނެވެ. ނިކުމެގެން ދިޔަ ނިއެރާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތީ ދެން މިކަންތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެތީއެވެ.

ޒެއިން
ބައެއް މީހުންނަކީ ދިމާވާ ވަކި ސަބަބަކާ ހުރެ ތިމާގެ އުޅުމަށް ބަދަލު އަންނަ މީހުންނެވެ. އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ވިހާއިރުގައިވެސް ނުބައި މީހުންނެވެ. ނޫނީ ސައިކޯޕެތްސްއެވެ. އަހަރެން މިހައި ނުލަފާވީ ކޮންއިރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެން މިހެންވާންވީ ވަކި ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ. ގައިމު އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ އަހަރެން ބޮޑު ކުރީ ނުލާހިކު ލޯބިންނެވެ. އަހަރެން އަބަދުވެސް ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިޔަސް އަހަންނަށް އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އަހަރެންގެ އެއްޗެއް ކޮއްކޮއަށްވެސް އަހަރެން ނުދެމެވެ. ގައިމު އެއް ފެންދުއްޔެއްގެ ތެރޭގައި އޮވެގެން ދެމީހުން އެއްގިތް ވާނެނަމަ އަހަރެން އަހަރެންގެ ކޮއްކޮހައި ރަނގަޅުވާނެއެވެ.
އަތުގައި އޮތް ސިގިރޭޓު ބުރި ދަމާލަމުން ދުންތަށް އަހަރެން ބަލައިލީ ދުރުގައި ވާރޭ ތެރޭގައި ތިބި ޔަޝްމުއާއި ޒެއިޖް އަށެވެ. ޒެއިޖް ކައިރީގައި އަހަރެން ބުނީމެވެ. ޔަޝްމުގެ ކޮލަށް އެޅިފައިވާ އަޑިކޮޅަށް ބަލައްހައިގެން ޒެއިޖް ހުރީ ހީގަންނަންވެސް ނޭނގިފައެވެ. އަހަންނަށްވެސް ވީ އެހެންނެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތީ އެއީ ޒެއިޖް ވީމައެވެ. އަހަންނަކީ ޒެއިންއެވެ. ޔަޝްމުއަކީ އަހަރެންގެ މިލްކެކެވެ. އެކަން އަހަރެން އޮންނާނީ ޔަސްމާ ކައިރީގައިވެސް ބުނެފައެވެ. ޔަސްމާގެ އެހައި ރީތި ކުއްޖެއް ހުންނަކަމެއް ކުރިއަކުން އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ޒެއިޖް އެހެން ހުރެފައި އެންމެފަހުން ހިނިތުންވީ އިސްޖަހާލަމުންނެވެ. އަހަރެންގެ ކޮއްކޮއަށް ލޯބި ވެވުނީ ހެއްޔެވެ. އެއީ ވެގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން އެތަނަށް ދާކަށް ނޫޅެމެވެ. އަހަރެން ޒެއިޖްއާއި ވާހަކަ ދައްކާނީ މިރޭގައެވެ.
އަހަރެން ޓެރެހުގައި މަޑުކޮއްލައިގެން ހުރީ ސިގިރޭޓެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެހެން ހުއްޓައި އަހަރެން ސިހުނީ ޒެއިޖް އައިސް އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ޖެހުމުންނެވެ. އަހަރެން ގޮނޑީގައި އިށީންނަމުން ޒެއިޖްއަށް ސިނގިރޭޓު ފޮށި ދިއްކޮށްލީމެވެ. ބޯހޫރުވާލަމުން ޒެއިޖް އެނބުރުނީ އުޑާއި ދިމާލަށެވެ. އެމޫނުގައިވި ހިނިތުންވުން އަހަންނަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ.
"ހާދަ ހިނިއައިސްފައޭ ކަލޭ ތިހުރީ..." އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއެކު ޒެއިޖް ބަލާލަމުން ބޯޖަހާލައިފިއެވެ.
"އައި ސޯ ދިސް ޕްރިޓީ ގާލް... މާޝާ ﷲ... އެކަމަކު އަހަންނަށް ހީވަނީ އަދި ނުވާނެހެން ތޭރަ ސާދަ އަހަރުވެސް...." ޒެއިޖް މުޅިއަކުން ގޯހެއް ނޫނެވެ،
"ބާރައަހަރު.... އެކަމަކު ބަލާލާފަ ހީވަނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑުހެން ދޯ" އަހަރެން ދުރަށް ބަލާލަމުން ބުނެލީމެވެ. ޒެއިޖް އަހަންނަށް ބަލާލީ ފާޑަކަށެވެ. އަހަރެން އަދި އެއްޗެކޭ ނުބުނާނަމެވެ.
"ޔަޝްމު އިޒް މައިން ޒެއިޖް...." އުޅުނީ ނުބުނާށެވެ. ނަމަވެސް ދުރުން ބޭރުވީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ.
"ޒެއިން އޮބްސެސް ވާންހުރި ކުއްޖެއް ނޫންއެއީ... ބޭނުންހައި ހުރިހައި އެއްޗެއް ނުލިބޭނެ..." ޒެއިޖް އަހަންނާއި ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނިމީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

  Please log in or register to bookmark.
  5k

  5 ޚިޔާލު

  1. މިއަޅެ ކިހިނެތް ވާ ވާހަކަ އެއްތަ ވާާނުވާއެއް ނޭނގޭމ

   6
   8

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy