ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 17

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ހަމިމާދޫއަށް ދާން އެންމެން ތިބީ ފްލައިތަށް އާދައެވެ. ހަނިމާދޫ އަށް ދެވުމުން އެންމެންވެސް ބޭނުންވީ ގެއަށް ގޮސް ތާޒާ ވެލައިގެން ރަށުތެރެ ބަލާލަން ދިއުމަށެވެ. ހަވީރުގެ ސައި ބޮއެގެން އެންމެންވެސް ނުކުމެލީ ރަށުތެރެ ބަލާލާށެވެ.

**********************

މުޅި ރަށުތެރެ ހިނގާ ވަރުބަލިވެގެން އެންމެންވެސް ގޮސް ހިލަތަކު މައްޗައް އެރިއެވެ. " ހަލޯ. ކޮބާ ކައެ." މިޝަލް މީހަކާ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އެކޮޅުން މިދަނީ ކަމުގައި ބުނުމުން މިޝަލް ފޯނު ޖީބަށް ލިއެވެ. ކުރު ސޯތަކާއި އަތް ދިގު ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ހިލަތަކު މައްޗަށް އެރި ޒުވާނާއާއި ދިމާއަށް ކަޅި ޖަހާނުލާ ބަލަން ފައިހާއަށް އިނދެވުނެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގައި ޖެލްލައި ވަނީ ރީތި ގޮތަކަށް ސްޓައިލް ކޮށްލާފަ އެވެ. ޖަހާފައި ހުރި ފޮގް ސެންޓުވަސް ނޭފަތުގައި ހަރު ނުލައި ނުހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ހިނގާލާފައި އައިސް މިޝަލް ގެ ކޮނޑަށް އަތްވައްޓާލިއިރުވެސް ފައިހާއަށް ހުރެވުނީ ބަލާށެވެ. "ކޮބާ ކައެ ވައިފް" ލާނެއް ގޮތަކަށް ހީލައިގެން ހުރެެ އެޒުވާނާ އެހިއެވެ. "އެހެރީ" ކަމަށް ބުނެ މާޝާ އާއި ދިމާއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލިއެވެ. "މާޝް". މާޝާ އަށް މިޝަލް ގޮވާލުމުން އައިސް މިޝަލްގެ ކައިރީ ގައި ހުއްޓި "ހޫމް" އަޅުވާލިއެވެ. "މިއީ ފާރިޝް" އެންމެންނަށް ފާރިޝް ތަޢާރަފް ކޮށްދިނެވެ. ފާރިޝް ވެސް އެމީހުންގެ ސަކަރާތުގައި ބައިވެރި ވިއެވެ.

"އޭ މަބުނީ ކޮބާ ގަނެގެން ގެންނާށޭ ބުނި ފޯނު" އެއްޗެއް ހަނދާން ވި ފަދައިން މިޝަލް ގޮސް ފާރިޝް ގާތު ސުވާލު ކުރިއެވެ. ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި މިޝަލް އަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. "އޭނިއޭނުން ބުރުގާ އަޅާއިގެން އައިނު އަޅައިގެން އިން އަންހެންކުއްޖެއް. ތި ގެންގޮސް އޭނަ އަތަށް ދީބަލަ." މިޝަލް ގޮސް މާޝާ އަތު ހިފައިގެން އެމީހުންނާ ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލި އެވެ. މީހެއްގެ ހިލަންވެގެން ފައިހާ އިސް އުފުލާ ބަލާލިއެވެ. ފޯނެއް ދިއްކޮއްލައިގެން ހުރި ފާރިޝް ފެނުމުން ސުވާލެއްގެ ނަޒަރުން ބަލަހައްޓައިގެން ފައިހާ އިނީއެވެ. "އަން. މިޝަލް ތީނައަށް ދޭށޭ ކިޔާފަ ގަތް އެއްޗެއް." ފައިހާގެ އަތަށް އެންމެ ފަހުން ފޯނު ލައިދީފައި ފައިހާގެ މަގަތުގައި ފާރިޝް އިށީނެވެ. "އަހަންނަށް ކިޔާނީ ފާރިޝް. މިޝަލްގެ ބެސްޓްފްރެންޑް" ފައިހާއަށް ސަލާމަށް އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. "ފައިހާ. އައިމިނަތު ފައިހާ އަލީ. މާޝާގެ ބެސްޓްފްރެންޑް" ސަލާމް ކޮށްލާފައި ފައިހާވެސް ތަޢާރަފް ވެލިއެވެ. އިރުއޮއްސި ގެއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފާރިޝް ފައިހާގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔަކަށް ވިއެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ ފޯނު ނަންބަރު ވެސް ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

"އޭ. ހިނގާ މާދަމާ ބާބަކިއު އެއް ޖައްސަން. ދެން ނޫޑުލިސް ގަނޑެއް އޮޅާލާނީ" ފާރިޝްގެ ހިޔާލަށް އެންމެންވެސް ގަބޫލު ވިއެވެ. ފައިހާ އާއި ނަތާޝާ އަށޑ އެއްކޮޓަރި ދީފައި އަޒާން އާއި އިޒާން އަށް ދެން އިންކޮޓަރި ދިނެވެ. މާޝާ އާއި މިޝަލް ނިދަން ދިޔައީ ފާރިޝްމެންގެ ގެއަށެވެ. ފައިހާ ފޯނުން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާހެން ހީވެގެން ނަތާޝާ ގޮވާލިއެވެ. "ފައިހާ. ނަތާ އާއި ފޮރެންޑްސް ދޯ" ނަތާޝާ އާއި ބައްދަލު ކުރަން ދިޔަ ދުވަހުވެސް ހަމަ އެކަނި ނަތާޝާއާއި ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ފައިހާއެވެ. ބޯޖަހާލާފައި އެނދުގެ އަނެއް ފަރާތަށް ފައިހާ އެނބުރުނެވެ. ނަތާޝާވެސް އިތުރަށް ފައިހާއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ނިދާ އެއްޗެހި ލައިގެން އައިސް އޮށޯތީ ނިދާށެވެ. މެންދަމު އެއްގަޑި ބައިވިއިރުވެސް ފައިހާގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާދެއެވެ. ފާރިޝްއަށް ވެސް ވީ ހަމަ އެވަރެވެ. އެނދުގެ ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައިހުރު ސައިޑް ޓޭބަލް މަތީގައި އޮތް ފޯނު ނަގާ ގޮސް ކުޑަދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި " ލަވް " ޖަހާފަ އިން ނަންބަރަކަށް ގުޅާލިއެވެ. އެކޮޅުން ފޯނު ނެގުމުން ފާރިޝް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. "ނުނިދަނީތަ" ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާއަޅަމުން ވަދެ އެނދުމަތީގައި އޮށޯވެލިއެވެ. " އުހުން. ނުނިދިގެން މިއުޅެނީ." ކޮޓަރީގައި ހުރި ކުޑަ މޭޒުކައިރީގައި ގޮސް ފައިހާ އިށީނެވެ. "ވާހަކައެއް ބުނަންތަ" ފާރިޝްއަށް ކުރެވެން މިއުޅެނީ އެންމެ ރަނގަޅުކަންތައް ބާއޭ އެތަށް ފަހަރަކު ހިތަށް އެރިއެވެ. ފައިހާ "ހޫމް" އަޅާލުމުން ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ފާރިޝްއެވެ. " އައިނޯ ވީ ބޯޓް މެޓް ނިއަދުކަން. ބަޓް އައިނޯއަ ލޮޓް އެބައުޓް ޔޫ އެންޑް އެޓް ގެސްޓް ސައިޓް އައިފެލް އިން ލަވް ވިތް ޔޫ" ފާރިޝްގެ ވާހަކަތައް އަޑު އިވި ފައިހާގެ މޫނު މައްޗަށް ޖަންބު ކުލަވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. "އޯ ކަމްއޯން ސޭސަމްތިން. ދިސް އިޒް ސޯ އެންބަރެސިން" ފައިހާގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ފާރިޝް އެވެ. އެތަށް ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކަން އޮއްވާ ފައިހާއަށް ނިދުނު އިރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ފާރިޝް ފޯނު ކަނޑާނުލައި ފައިހާ ނޭވާލާ އަޑު އިވޭތީ އެއަޑު އަހަން ހިނިތުންވެލައިގެން އޮތެވެ. ފައިހާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނީ ފޯނު ކަނޑާލެވުނުވާއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. ތެދުވެ ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހާލި ގަޑީ އެކޮޅުން ފާރިޝް "ގުޑް މޯނިން" އޭ ބުނެލިއެވެ. ފައިހާވެސް އެހެން ބުނެލާފައި ފަހުން އަދި ވާހަކަ ދައްކާނަން ކަމުގައި ބުނެ ފޯނު ކަނޑާލި އެވެ.

މާޝާ އާއި މިޝަލް ހެނދުނުގެ ސައި އިންސާފު ކުރަން ދިޔައީ ފައިހާމެން ނިދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެއަށެވެ. މާޝާ އަށް އެހެންޔާ ނުފެންނަ މަންޒަރެއް ފެނުމުން ހައިރާންވިއެވެ. އެހެންނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. ނަތާޝާގެ އުމުރުން އޭރު ވާނީ 10 އަހަރެވެ. ސްކޫލް އިން ގެއަށް އައިސް ކާން ނުކުމެ އިންދާ ބޭރުން އަޑެއް އިވިގެން ދުވެފައި ނުކުތެވެ. ގޭގެ އެއްފަޅި އަލިފާން ރޯވެފައި ވިއެވެ. އެންމެންވެސް ބެލީ އެމީހަކު އަމިއްލަ އަށް ސަލާމަތް ވެވޭތޯ އެވެ. އެންމެން ބޭރުގައި ތިއްބާ ނަތާޝާގެ ބައްޕަ ހަސަން ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެއް އެތެރޭގައި ވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ވަދެގެން ދިޔައީއެވެ. ގޭގައި ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނަތާޝާގެ ބައްޕަ ވަނީ ދުރިޔެއާއި އަލަވަދާއު ކިޔާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ނަތާޝާ އަލިފާނާއި ކައިރިވާން ބިރުގަންނަނީއެވެ. ކައިރިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބައްޕަ މަތިން ހަނދާންވާތީއެވެ. "ވެއިޓް އޭމް އައި ޑްރީމިން" ނަތާޝާއަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށް މާޝާ ބުނެލިއެވެ. "ހެލްނޯ ބިޗް. ދިސް އިޒް ރިއަލިޓީ" ނަތާޝާ މޫނު މައްޗަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ.

ސައި ބޮއެގެން އެންމެން ގޭތެރޭގައި ތިބީ ޓީވީ އިން ފިލްމެއް އަޅުވައިގެންނެވެ. ފާރިޝްވެސް އައިސް ވަނީ ފިލްމު އެޅުވިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. " ދޮންބޭ. އަހަރެން އެބައޮތް ވާހަކައެއް ބުނަންވެފަ" އިޒާން ފައިހާ ބުނަން އެއުޅޭ ކީކޭކަން އަޑު އަހާ ހިތުން އިނީ ކެތް މަދު ވެފައެވެ. "އަހަރެން ބޭނުން ފާރިޝްއާއި ރައްޓެހިވާން. އަހަރެންނަށް ފާރިޝް ވަރަށް ކަމުދޭ" ދެލޯ ފިއްތާ ބާރުކޮށްލައިގެން އިން ފައިހާ އާއި ދިމާއަށް ބަލަން އެންމެން ވެސް ތިބީ ގަބޫލު ނުކުރެވިގެން ނެވެ. ރޭގަ ފާރިޝް ލޯބި ހުށައެޅުމުން ފަހުން ޖަވާބެއް ދޭނަންކަމަށް ބުނެ ފައިހާ ވާހަކަ ބަދަލު ކޮށްލީއެވެ. "ފާރިޝް އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ ދެކެ ލޯބި ވޭތަ؟" ޖަވާބެއްގެ ބަދަލުގައި އިޒާން ފާރިޝްއާއި ކޮއްލީ ސުވާލެކެވެ. "އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ ފައިހާ ދެކެ. އިންޝާﷲ ދުވަހަކު ވެސް ފައިހާއަށް ދެރަގޮތެއް ވިއަކަ އަހަރެން ނުދޭނަން" ފާރިޝް ވަރަށް ޔަގީން ކަމާއި އެކު އިޒާން އަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. " ދޮންބެ ދެކުދިންގެ ގުޅުމާއި ރުހި ގަބޫލު" ފައިހާ އުފަލުން ގޮސް އިޒާން ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އަދި ފާރިޝް އަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮށްލިއެވެ. މާޝާ ވެސް އެކުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުތީ ބޮލުގަ ރިއްސާ ކަމަަށް ބުނެއެވެ.

ހަނިމާދޫ ގައި މަސް ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައި އައިސް އެންމެން ތިބީ މާލޭގައެވެ. ފާރިޝް އާއި ފައިހާ ގުޅައިގެން ދިޔައީ ދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންނެވެ. މާޝާ ބޯ އަނބުރާތީ އެނދުން ބުރެވި އޮތުމުން މިޝަލް އެކަމާ ކަންބޮޑުވިއެވެ. މިޝަލް ގެ އެދުމުގެ މަތިން މާޝާ ރީތިވެލައިގެން ދިޔައީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލާށެވެ. ލޭގެ ޓެސްޓެއް ހަދާފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އަންނަން ޖެހިދާނެތިން މިޝަލް ދިޔައީ މާޝާ ގޮވައިގެން ސައިކަލު ދުއްވާލާށެވެ. މާލެ ތެރެ މަގުތައް މަތިން ދުއްވަމުން ގޮސް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނަގަން ދާ ގަޑި ކައިރި ވުމުން އަނބުރާ ދިޔައީ އޭޑީކޭއަށެވެ. ނަތީޖާ ހިފައިގެން ޑޮކްޓަރު ބައްލަވާ ކޮޓަރިއަށް މިޝަލް އަދި މާޝާ ވަނެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނި އެއްޗަކުން ދެމީހުންނަށް ވެސް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.

- ނުނިމޭ -

    Please log in or register to bookmark.
    5k

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *