kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

އަނބި ޤަބޫލު ކޮއްފިން - 11

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އެ ދެ ލައިނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އަހަންނަށް އިނދެވުނީއެވެ. ކަނާތް ނަގަމުން މޫނުގައި އެތިފަހަރެއްޖެހީ މިއީ ހުވަފެނަކަށް ވެދާނެތީއެވެ. ކޮލުން ތަދު ކެނޑުމާއެކު ހޫނުކަން އަހަންނަށް އިހްސާސްކުރެވުނެވެ. ކޯތާފަތުން ތިރިއަށް ފައިބައިގެން ދިޔަ ކަރުނަތަށް ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް ކާމިޔާބީއެއް ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަހަރެންނަކީ މޮޔައެއް ހެއްޔެވެ. މިހައި ޅަ އުމުރުގައި އަހަންނަށް މިކުރެވުނީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ. ކިރިޔާ ނަވާރަ އަހަރުވީއެވެ. ކުޑަ ކުއްޖަކު އަހަރެން ބަލާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. އަދި އަހަންނަށް މިއުޅެނީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ނުވެގެންނެވެ.

ރިއަލިޓީ ހިޓް ވުމޭ ބުނެއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. ހަޤީޤަތާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީއެވެ. އަހަންނަށް އަޅައިވެސް ނުލާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވެސް ނުވާ މީހަކަށް ކުއްޖަކު ވިހަން ޖެހުނީއެވެ. އަހަންނަށް އަބަދުވެސް މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރެވެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް ފޮހެލަމުން އަހަރެން ބަނޑުގައި އަތް ޖައްސާލީ މަޑުމަޑުންނެވެ. މޫނު ފޮހެލަމުން އަހަރެން އަނެއް ޓެސްޓްކިޓް ނަގައި އަނެއްކާވެސް މަޑުކޮއްލީމެވެ. ހަމަ އެއް ނަތީޖާއެކެވެ. ލޯފުހެލަމުން އަހަރެން ފާހައިން ނިކުމެ ޓެސްޓްކިޓްތަށްލީ ކައިރީގައި ހުރި ކުޅިއަޅާ އެއްޗަށެވެ. ކޮންމެހެނެއް ހަދާފައިވެސް އަހަރެން ޒެއިޖްއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. އެނޫންގޮތެއްވެސް އަހަންނަށް ނެތީއެވެ.

ގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާހެން ހީވުމުން އަހަރެން ތިރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ހިލާފަށް މިއަދު އަމްރު އަހަރެން ބަލައި މިއައީ އަވަހާއެވެ. ދޮރާއި ދިމާލަށް އަޅައިއަޅައި ހުރި ފިޔަވަޅަށް މަޑު ޖެހުމެއް އައީ ތަޅުދަނޑިން ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަދެގެންއައިު ޒެއިޖް ފެނުމުންނެވެ. އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ހިލާފަށް އައިނު އަޅާފައި ހުރިއިރު އެމޫނުން އިތުރު ތާޒާކަމެއް އަހަންނަށް ފެނުނެވެ. ކަޅި ޖަހާލަން އަހަންނަށް ހަނދާންވީ ކައިރިވެގެންދިޔަ ޒެއިޖްގެ ބުމަ ފެނުމުންނެވެ. ވަގުތުން އިސްޖަހާލަމުން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ދުރަށެވެ.

"ޔައްމު..."
"ވަޓް ޑިޑް ޔު ސޭ...." ކުއްލިއަކަށް ފަހަތަށް އެނބުރެމުން އަހަންނަށް ބުނެވުނީ ވަރަށް އަވަހާއެވެ.
"ޔަޝްމުއޭ ބުނީ..." އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ބުމަ ކައިރި ކޮއްލަމުން ޒެއިޖް ލޮލުގައިއިން އައިނު ނަގައި ބޭއްވީ ދުރުގައި ހުރި މޭޒުގައެވެ.
"އަހަރެން ވާހަކައެއް ބުނަން ބޭނުން... ޔަޝްމު އޯޕެން މައިންޑެއް ގެންގުޅޭނެ ކަމަށް ހީކުރަން..." ޒެއިޖް ސޯފާގައި އިށީންނަމުން ބަލާލީ އަހަންނަށެވެ.
"އޯ.ކޭ... ކޮން ވާހަކައެއް.. ޖެހިލުންވެފައި ހުރެ އަހަރެން އަހާލީމެވެ.
"އަހަރެން ބޭނުން ނިއެރާއާއި ކައިވެނި ކުރަން... އަންނަ މަހުގަ ކުރަން ބެނޫން... ޔަޝްމު އަދި ކުޑަވީމަ ނުވިސްނިދާނެ... އައި ރިއަލީ ލަވް ހަރ..." އިސްޖަހައިގެން އިނދެ ޒެއިޖް އެހެން ބުނެލިއިރު އަހަރެންގެ މޭގަނޑު ނެގިނެގިފައި ޖެހެއެވެ. އަހަންނަކަށް ބުނާކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. ޒެއިޖް މިކުއްޖާ ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ. ޒެއިޖް އަހަރެން ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.
"ޔަޝްމު..." ހިޔާލުތަކުން މިންޖުވެވުނީ އަނެއްކާވެސް ޒެއިޖްގެ އަޑުންނެވެ.
"އެންމެ ރަނގަޅު... އަހަރެން ދެން އިތުރަށް ބުންނަންވީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ. އެތަނުން އަހަރެން ތެދުވީ ބޮލަށް އުނދަގޫވީމައެވެ. އަހަންނާއި ކައިވެނި ކުރީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ.
"ރެޑީވޭ...." ޒެއިޖް އެހެން ބުނެފައި ތެދުވެގެން ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.
"ކޮންތާކަށް ދާން..."
"މިގެއަކީ އަހަރެން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ގެއެއް... އަހަރެން ހުޅުމާލޭ ގެއަށް ޔަޝްމު ބަދަލު ކުރަން ކަމަށް..." ޒެއިޖް އެހެން ބުނުމުން އަހަރެން ބޯޖަހާލީމެވެ. އިތުރަށް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ބޭނުމެއްވެސް ނުވިއެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އެކަނި ވެލާށެވެ.
އެގެއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ޒެއިޖް އަހަރެން ފުރަތަމަ ގެންދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ޑިއުޓީ ނިމުމުން އަމްރު ބަލައި އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެލީ ދުރު ބަލަން ހުރެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްއަށް ދެވުނު އިރުވެސް އަހަންނަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ ކުއްޖާއާއި މެދުގައެވެ. ޒެއިޖްގެ ފަހަތުން މިހެން އުޅޭއިރު އަހަރެންނަށް މިކަން ސިއްރު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ. މޭނުބައި ކުރާ ކަހަލަ ގޮތެއް ވުމުން އަހަރެން ބޭނުންވީ ކާރުން ފައިބާށެވެ. ދުރަށް ދާށެވެ. ދުއްވަމުންދިޔަ ކާރުގެ ދޮރުގައި އަހަންނަށް ހިފުނީ އެހިޔާލުގައި ހުރެއެވެ. ވަގުތުން ޒެއިޖް ކާރު މަގުމެދަށް ހުއްޓަމުން އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލީ ރުޅި އައިސްފައެވެ. ކުރެވުނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ރެއަކާއި ލުމުން އަހަރެން ލޯމަރާލަމުން މާފަށް އެދުނީމެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ސީޓުގައި ލެގިލީ ޒެއިޖް ބުނުމުންނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެވުމާއިއެކު އަހަރެން އެތަނުން އަވަހަށް ފިލައިފީމެވެ. ޒެއިޖް ފެންނަ ހިސާބުގައި ހުންނާކަށްވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ހެދުން ބަދަލު ކޮއްލަމުން އެހެން ކުދިންނާއިއެކު ގޮސް މަޑުކޮއްލީ މެންޓޯ ކައިރީގައެވެ. ހުރިހައި ކުދިންގެ އާ ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ ލިބުމުން އެންމެން ބަލަން ތިބީ އޭގެއަށެވެ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން އަހަންނަށް ލައްވާލީ ދަންވަރެވެ. މާރަނގަޅެވެ.

ޒެއިޖް
މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ހެދެމުންދިޔަ ބޮޑު ފެންގަނޑަށް އަހަރެން ބަލަން ހުރިއިރު ވިސްނެމުންދިޔައީ މީގެ އެތަށް އަހަރެން ކުރީގެ ހަނދާނަކާއެވެ. އަހަންނަކީ މިހެން ވާރެއަށް ބަލަން އެއް އިރެއްގައިވެސް ހުންނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ހިތުގައި ނުތަނަވަސްކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފެދުމުން މިހެން ކަންތައްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން އަހަރެން އެނބުރިލީ ދުރުން ފެންނަމުން ދިޔަ ބޮޑު ގެއަށެވެ. އެއީ އަހަރެން މީގެ އެތަށް އަހަރެއް ކުރިން ޔަޝްމު ގެނައި ގެއެކެވެ. މާމަގެ އެގެއަކީ އެންމެ އިހު ގޮތަށް އޭރު ހަދާފައި ހުރި ގެއެކެވެ. މިހާރު ބޮޑު ގޯތި އެއްފަރާތް އެއްކޮށްހެން ނަގާފައިވަނީ ދިހަބުރިއަށެވެ. އަނެއްބައި އެއްކޮށްހެން އޮތީ ގަސް ހައްދާފައެވެ. ގައިމުވެސް ޔަޝްމު ގަޔާވާނެއެވެ. އަދިވެސް އަހަރެން ހިތުން އެދުވަސް ފިލައިގެން ނުދެއެވެ. އެރުއިމުގެ އަޑު ކަންފަތު ބުޑުގައި ގުގުމާ ކަހަލައެވެ.
އަހަރެންގެ ކަންފަތަށް އިވެމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ހިތުގެ ހިނގުމުގެ އަޑެވެ. ބޯވާރޭތެރޭގައި ވަޔާއި ދެކޮޅަށް އަހަރެން ދުވަމުން ދިޔައީ މާމަ ގެއާއި ދިމާލަށެވެ. ޔަޝްމުވާނީ އެތަނުގައިކަން އަހަންނަށް ޔަޤީނެވެ. މާމަމެންގޭގެ މަގާއި ހަމަވުމާއެކު އަހަރެންގެ ކަކުލުން ވާގި ދޫވެއްޖެއެވެ. ބޮޑު ވަމުންދިޔަ ފެންގަނޑު ތެރޭގައި އޮތް ޔަޝްމު ފެނުމުން ހިނދުކޮޅަކަށް އަހަރެންގެ ގައިން ފުރާނަވެސް ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ދެފައި ބަރުވެ އަހަންނަށް ކުރިއަށް ހިނގައިވެސް ނުގަނެވުނެވެ. ހުއްޓުން އަރާފައި އަހަންނަށް އެހެން ހުރެވުނީ ކިހާއިރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ދެފައި ހަރަކާތް ކުރީ ޔަޝްމު އަހަންނަށް ބަލާލާފައި ހިނިތުން ވުމުންނެވެ. ފަޔަށް ލެވޭހައި ބާރެއްލާފައި އަހަރެން ކުރިއަށް ދުއްވައިގަތީ ދެނެވެ.
"ހާއި..." ޔަޝްމުގެ މޫނުގެ ދެފަރާތުގައި ހިފަމުން އަހަރެން ނިއްކުރި ޖައްސާލީ އެކޯތާފަތުގައެވެ. ވަގުތުން ޔަޝްމު ރޮއެގަތީ ތަދުވާތީކަން އަހަންނަށް ޔަޤީނެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ކުށެވެ. އަހަރެން އެމޫނަށް ބަލާލީމެވެ. އާދަޔާ ހިލާފަށް އެމޫނު ފިނިހެން އަހަންނަށް ހީވެއެވެ.
"ޔޫ ކޭމް... ޒެއިޖް...." އެދެލޯ މެރުނީ އަހަރެން އެހެން ހުއްޓައެވެ. ގަނޑުވެފައި އަހަންނަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. ކައިރިން އައިސް ބައްޕަ އަހަރެންގެ ގައި ހިފައި ދުރުކުރުވި އިރުވެސް އަހަންނަށް ހުރެވުނީއެވެ. ޔަޝްމު މަރުވީކަން ޔަޤީނެވެ. އަހަންނާއިހެދި ޔަޝްމު މަރުވީއެވެ. އެތަނުން އަހަރެން ސީދާ ގެންދިޔައީ ގެއަށެވެ. ޔަޝްމުއާއިއެކު ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ދިޔަކަވެސް ނުދިނެވެ.
"ބައްޕާ...." ސޯފާގައި އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް އަހަންނަށް ތެދުވެވުނީ ޔަޝްމު މަތިން ހަނދާން ވުމުންނެވެ. އަހަރެން ގެއަށް އައިފަހުން އަދި ގެއިން ނުކުތަކަ ނުދެއެވެ. ބައްޕަގެ ފަހަތުން ހަމަޖެހިފައި އައިސް ވަން ޒެއިން ފެނުމާއެކު އަހަރެން ލޭކެކިގަތީ އެހެނެއް ނޭނުވެ. ލަދެއްވެސް ގަންނަ ފިރިހެނެއް ނޫނެވެ. ހަމަޖެހިލާފައި ހުރިއިރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަހަލައެވެ.
"ކޮބާ ޔަޝްމު؟" އަހަރެން ބައްޕަގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓެމުން ބުނެލީ ރުޅިއައިސްފައެވެ.
"ކަލޭ ކީއްކުރަން ޔަޝްމު ހޯދަނީ... ޔޫ ފަކިން ސްޓޯލް ހަރ ފްރޮމް މީ..." ޒެއިން އަހަންނާއި ހަމަވަމުން އެހެން ބުނެލީ ބުމަ ކައިރި ކޮއްލަމުންނެވެ.
"ބައްޕާ...." ޒެއިންއަށް ބެލުމެއް ނެތި އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.
"އެކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ... އެތަނުން ވެއްޓި ހުންނާނެތަ ދުނިޔޭގަ..." ބައްޕަ އެހެން ބުނީ ދުރު ބަލާލަމުންނެވެ. ޒެއިން ހީގަންނަމުން އިށީނީ ދުރުގައި ހުރި ސޯފާގައެވެ. ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެމޫނުގައި އަޅައި ވިހެލާފާނަމޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ.
"ބްރޯ ބްލީވްމީ ޔަޝްމު އެހައިޓް އިން ވެއްޓި މަރެއް ނުވާނެ... އަހަރެން އެވަރު ހިސާބު ޖަހާނެ ދޯ...." ލޯމަރާލަމުން އަހަރެން ފުންފުންކޮށް ދެފަހަރު ނޭވާއެއްލީމެވެ. އެވަރުންވެސް ރުޅިގަނޑު މައިތިރި ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. ލޯހުޅުވާލުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކައިރީ މޭޒުމަތީގައ ހުރި ވާސްއެވެ. ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށްވެސް ނުގޮސް އޭގެން އެއްލައި އަހަރެންޖެހީ ޒެއިންގެ ބޮލުގައެވެ. މީހުންގެ މަރު ހުންނަ ގޮތްވެސް މިމޮޔަޔަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ.
"ޒެއިޖް މޮޔަވަނީތަ...؟" މަންމަ ރޮއެގަނެފައި އައިސް ޒެއިން ބޮލުގައި އަތުން ނިވާކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭރު އެތަނުން ލޭތަށް އޮހެން ފަށައިފިއެވެ.
"މަންމައަށް އެނގެއެއްނު ކާކުކަން މޮޔައީ ދޯ... އެވަރުންވެސް ތިއުޅެނީ އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން" އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ބޭރަށެވެ.
"ޒެއިޖް... އެކުއްޖާ ދުނިޔެއަކު ނެތޭ... ޒެއިން ތައްޔާރުވޭ...."
"ޒެއިޖް... ޒެއިޖް..." ހިޔާލު ތަކުން މިންޖުވެވުނީ ކައިރީގައި ހުރ މާމަ ގޮވަން ފެށުމުންނެވެ.
"ލައްބަ މާމަ..." އަތުގެ ނުފުށުން މޫނު ފުހެލަމުން އަހަރެން މާމައާއިއެކު އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތީމެވެ. އޭރު ވާރޭވެސް އެއްކޮށްހެން ތުނިވެއްޖެއެވެ. މިހައި ފިނިއިރުވެސް އަހަރެން އެބަ ދާހިތްލައެވެ. އިތުރު ތޫފާނެއް ބާމަތި ވަނީކަން ޔަޤީނެވެ.
ޑިއުޓީއަށް ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ އެތަނުގައި ހުރި ޔަޝްމުއެވެ. އެދުވަހު ބައްޕަ މަރުވިއޭ ކިޔާފައި ދޮގުހެދި ޔަޝްމު އެހެރީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ޔަޝްމުދެކެ ކިތަންމެ ރުޅިއަންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެހެން އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ޔަޝްމުގެ ކުށަކަށްވީ ޔަޝްމުއަށްވެސް އަހަންނާއި ޒެއިން އޮޅުމެވެ. ހުދު ޔަޝްމުއަށްވެސް އަހަރެން އޮޅުނީއެވެ. އަދިވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި މިއޮތީ އެރުޅި ނޫންކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ޔަޝްމު އަހަންނަށް ބަލާލާފައި ހީލުމުން އަހަރެން ރައްދުގައި އެސްފިޔަވެސް ޖަހައި ނުލަމެވެ. އެމޫނުގައިވި ހިނިތުންވުން މިލައިގެން ދިޔައީ އަހަރެން އެހެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓައެވެ.
ޑިއުޓީ ނިމުމުންވެސް އަހަރެން މަޑު ކޮއްލައިގެން ހުރީ މިއަދު އަހަރެންގެ ޕޭޝެންޓެއް ސީރިއަސްވުމުންނެވެ. ނިއެރާ ގުޅަން ފެށުމުން އަހަރެން ފޯނު ޖީބަށްލީ ފޯނު ނަގަން ބޭނުން ނުވީމައެވެ. ނިއެރާއަށް އަހަންނާއި ޒެއިން ހަމަ ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ. އެހައި ބޮޑު ގުޅުމެއް ހިންގޭއިރު ހަމަ ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ. އަހަރެން ހިޔާލުތަކަށް ގެއްލިފައި ހުއްޓައި ކުއްލިއަކަށް ކަޅި މިސްރާބުޖެހީ ދުރުން ހިނގާފައި ދިޔަ ޔަޝްމުއަށެވެ. އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް ނަގައި ހުޅިއެއް ޖަހާފައި ހުރިއިރު އެއަށްވުރެ ރީތި ކުއްޖެއް އަހަރެން ނުދެކެމެވެ. އިތުރު އުޖާލާކަމެއް އެމޫނުގައި ވިއެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން ޔަޝްމުގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތީމެވެ. ދުރުދުރުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގޮސް ޔަޝްމުވަނީ ސްކޭން ކުރާ ކޮޓަރިއަށެވެ. ފަހަތުން ގޮސް ޒަލް އެތަނަށް ވަނުމުން އަހަރެންގެ ބުމަ ކައިރިވީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. އަހަރެން ގޮސް ސްކޭން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުވާލީ ވަރަށް މަޑުންނެވެ.
"ވާއު ޔަޝްމު..." ޒަލިއަންގެ އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ ވަރަށް މަސްތީ ކޮށެވެ. ޒެއިން ބުނީ ރަނގަޅަށެވެ. ފޮތިގަނޑު ކަހާލަން އުޅެފައިވެސް އަހަރެންގެ އަތް މަޑުޖެހުމަކަށް އައީ ކުއްލިއަކަށް ކަންފަތުގައި ޖެހުނު އަޑުންނެވެ. އެއީ ވިންދެއްގެ އަޑެވެ. ހިތުގެ ވިންދުގެ އަޑެވެ.
"ޔަޝްމު..." ސްކްރީނުން ފެންނަމުންދިޔަ ތިއްކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮތް ޔަޝްމުއަށް އަހަރެން ގޮވާލީ ހިތުގައިވީ ޝައްކު މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  11 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ރީތި މާޝާﷲ... 12 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރުކުރަން.... ފްލެމިންގޯ ޔޫ އާ ވަން އޮފް މައި ފޭވަރިޓް ރައިޓާރސް....

  2. ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާހަކަ. ވަރަށް ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު ވާހަކަ ކިޔާލަން މިލިބުނީ

  3. ވާއު، ހާދަ ރީއްޗޭ މިބައި ، ކާންޓް ވެއޮޓް ޒެއިޖް ޓު ފައިންޑް އައުޓް ދެޓް ޔައްމު އިސް ޕްރެގޯ 😍

  4. ޓަންކޮޅެއް އަވަހައް ދެން އިން ބައި ނެރެބަލަ
   ޥަރަށް ރީތި ވާހަކަ❤❤

  5. ވަރަށް ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު ވާހަކަ ކިޔާލަން މިލިބުނީ...ވަރަށް ރީތި 12 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރުކުރަން.....

  6. އަނެއްކާވެސް 4 މަންތް ފަހުންތަ އަނެއްބައި؟

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy