kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އަބަދުވެސް ހިތުގައި - 2

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

'ނޫން.' ކުއްލިއަކަށް މަލްކާ އެއްލިގެން ގޮސް ނިދިން ހޭލެވުނެވެ. މާނޭވާ ލެވޭ ވަރުން މޭމަތީގައި އަތް އަޅައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު ތެދުވެ އޭސީ ޖައްސާލީ ހޫނުވި ވަރުންނެވެ. އެހެން ހުރުމަށް ފަހު ކެތްނުވެގެން ފާހާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރާލިއެވެ. މިއީ މިދޭތެރެއިން ވަރަށް ގިނައިން ވާ ކަމެކެވެ. ހުވަފެނެއް ފެނިގެން މަލްކާ އަށް ތެދުވެވޭނީ އެއްލިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ ހުވަފެނުގައި ވާ އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާގެ ހަނދާނުގައި ނުހުރެއެވެ. ނިދަން ލާ ހެދުން ގަޔަށް މަހާލަމުން އެދުގައި އިށީނދެ އޭނާ ހުވަފެނުގައި ވީ ކަންތައްތައް ހަދާންވޭތޯ ބެއްޔެވެ.

ބަންގީގެ އަޑު އިވުމުން ތެދުވެ މަލްކާ އަވަސްވެގަތީ ވުޟޫ ކޮށްގެން ނަމާދު ކުރާށެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ގަދަ ފެހިކުލައިގެ ޖޮގްސޫޓެއް ލައިގެން މަލްކާ ގެއިން ނުކުމެ ވާރމް އަޕް ޖައްސާލިއެވެ. ވަޔަރލެސް ހެޑްސެޓް ކަންފަތަށް ޖަހާލަމުން މަގުގެ ދެފަރާތަށް ބަލާލުމަށްފަހު މަލްކާ ޖޮގް ކުރަމުން ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މަގަށް އަޅާލިއެވެ.

******

މިސްކިތުން ފައިބައިގެން ގެއަށް އައިސް ނޫ ޓީޝާޓް އަކާއި ޖިންސް ސޯޓެއް ލައިގެން ޒައިކް ނުކުތީ ރަށު ތެރޭގައި ހިގާލާށެެވެ. ޖިންސުގެ ޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިގެން ހުރެ ހިގަމުން ދިޔަ ޒައިކްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެ މަގުން ޖޮގް ކުރަމުން އައި މަލްކާ އެވެ. ހުރި ތަނުގައި ހުއްޓިލައިގެން މަލްކާއަށް ބަލަން ހުރިއިރު އެސްފިޔަ ޖަހަންވެސް ހަދާންނެތް ކަހަލައެވެ.
މަލްކާގެ ޖާދުވީ ސިހުރެއްފަދަ ބޮޑު ދެލޯ ފެނުމުން އެތައް ފިރިހެނެއްގެ ހިތް ކަތިލެވޭނެ ކަން ކަށަވަރެވެ. އިސްތަށި ގިނަ އެސްފިޔަ އާއި ހިތިފަތު ބުމައެއް ލިބިފައިވާ މަލްކާ އަލީ ރީތި އިސްކޮޅަކާއި ބައްޓަމެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ގަޔަށް ދޫ ފެހި ގަދަކުލައިގެ ޖޮގްސޫޓްއެއް ލައިގެން ހުރުމުން އޭނަގެ ހަމުގެ ކުލަ އިތުރަށް އަލިކަމަށް ދައްކައެވެ.
ދުވަމުން އައި މަލްކާގެ ލޮލުގައި ޒައިކް އަޅައިގަތީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. ޒައިކް އާ އަރާ ހަމަވުމުން މަލްކާ ދުވުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ޒައިކްއަށް ގޮވާލިއެވެެ.
'ޒައިކް މޯރނިން ވޯކް ގަތަ..' ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރި ޒައިކްގެ މޫނުމައްޗަށް އަތުން 'ޓާޓާ' ކިޔަމުން މަލްކާ ފެންފުޅި ނަގައިލިއެވެ.
'އެނނ.. އާނނ.. މޯރނިން ވޯކް..' އަޅައަޅައިގަންނަމުން ޒައިކް އޭނާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ކޮށްލިއެވެ. 'އެހެންވިއްޔަ ހިނގާ އަހަންނާއެކު..' މަލްކާ ޒައިކް އާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.
ދެމީހުން އެކި ވާހަކަތަކުގައި ތިބެގެން މިސްރާބު ޖެހީ އެ މަގު ކޮޅަށެވެ. އެހިސާބަށް ދެވުމުން އަތިރިމަތީގައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައި އިށީނދެލިއެވެ. އެވަގުތު އިރު އެއްކޮށް އަރާފައި ނެތުމުން އެތަން ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކޮންނެވެ. ހަތްގަނޑި ބައިވުމުން ދެމީހުންވެސް ގެއަށްދާން މިސްރާބުޖެހީ އަދިވެސް ބައްދަލުވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަމުންނެވެ.
'މަލް އޭ އަހަރެން ކިޔަސް އޯކޭ ދޯވްވ. މަލްގެ ގެ ހުންނަނީ ކޮންތާކުތަ.؟' މަލްކާ ޒައިކް އާ އެކު އަންނާތީ އޭނާ އަހާލިއެވެ. 'އަނނ ކިޔާ ތިނަން މާރީތި.. ހެހެ.. މިއާދެވުނީ' މަލްކާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. މަލްކާ ގެއަށް ވަނުމުން ޒައިކްވެސް ދިޔައީ ގެއަށެވެ.
******
ގެއަށް އައިސް ވައިން އިރު ޒުލްފާ ބަދިގޭގައި އުޅެއެވެ. 'މަންމާ.. އަހަރެން އެބަ އަންނަން ފެންވަރައިން އެނގޭ.. ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާ ނުލައްޗޭ.. ޒުލްފާގެ ގޮތް އެގޭތީ މަލްކާ ހިނިތުންވަމުން ބުނެލިއެވެ. 'އަނނ.. އަވަހަށް އާދޭ ދެންމެ މަލާ ވެސް ދިޔައީ..' ޒުލްފާ އޭނާ މޮޑެން ހުރި ފުށް ތަށި ހިފައިގެން ބަދިގެއިން ނިކުތީ ހޫނުވާ ވަރުންނެވެ.
ފެންވަރާ ނިމިގެން ބާތްރޯބް އެއް ލައިގެން ނިކުތް މަލްކާ އަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ޑްރެސިންގް ޓޭބަލްގެ ލޯގަނޑުން ފެނުމުން ހުއްޓުުން އެރިއެވެ. ބޮލުގައި ރިހުމެއް އުފެދުމުން އެދުގައި އޮށޯވެ ދެލޯ މަރާލިއެވެ.
******
ގައިގައި ވެލި ކަހަލަ އެއްޗެއް ހުރިހެން ހީވުމުން މަލްކާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގަ އެސްފިޔަ ޖަހާލާފައި އަލުން ބަލައިލީ އޭނާއަށް އޮވުނީ ކޮންތަނެއްގައިކަން ހުދު އޭނާއަށް ވެސް ނޭގުމުންނެވެ. ރަށުގައި އުޅެ ބޮޑުވި އިރު ދުވަހަކުވެސް އޭނާ މިމަގު ދެކުނު ހަދާނެއް ނުވެއެވެ. ދެފަރާތުގައި ހެދިފައިވާ ބިޔަ ގަސްތައް ފެނުމުން ހީވަނީ ބޮޑު ޖަންގައްޔެއްގެ މެދުން ހަދާފައި ހުރި މަގެއް ހެންނެވެ. ހަނދުވަރުގެ ރިހި އަލި ފިޔަވާ އަލިކަމެއް ނެތުމުން އެތަން ފެންނަނީ ނާމާންކޮށެވެ. އެމަގު ދިގުކަމުން މަގު ނިމޭތަން ލޮލަށް ފެންނަ ވަރެއްވެސް ނުވެއެވެ.
އަޑެއް އިވުނުހެން ހީވުމުން މަލްކާ ފަސްއެބުރި ބަލައިލީ ޖެހިލުންވެ ހުރެއެވެ. އޭރު ފަހަތުގައި ވަނީ ތަންދޮރު ނޭގޭހާ އަދިރިކަމެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމުން ހީވީ އެ އަނދިރިކަން މަލްކާ އާ ދިމާލަށް އަންނަ ހެންނެވެ. ގަންނާ ކުރެއްވި ބިރަށް މަލްކާ މަގުން ކުރިއަށް ދާން ދުއްވައިގަތީ ގައި ހުރި ބާރެއް ލާފައެވެ. ދެވޭ ނުދެވޭ ތަނެއް ހުދު އޭނާއަށް ވެސް ނޭގޭހާލު ދުވަމުން ދިޔައިރު، އިރުއިރުކޮޅާ ފަހަތް ބަލާލައެވެ. އެހެންގޮސް ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައި މަލްކާ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ.
ބަންޑުން ވެއްޓުނު މަލްކާ އިތުރަށް ބިރުގަތީ އެ ޖެހުނު އެއްޗެއް ހަމައެކަނި އޭނާގެ ބޮލުގައި ޖެހުމުންނެވެ. ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާ އެކު ފަހަތަށް އެނބުރިލި މަލްކާގެ ދެލޯ އަތަށް ނައީ ކިރިޔާއެވެ. މޫނުގައި އަތް އަޅައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު މަލްކާ މޫނުމަތިން އަތްނަގާ ބަލައިލިއެވެ.
އެއްފަރާތެއްގައި ހުރި ގަހުން މަގާ ދިމާއަށް ލެބިފައި އޮތް ގޮފިގަޑުގައި ދަންޖެހިފައި އޮތް އަންހެން ކުއްޖާ ބަލާބެލުމަށް ވާނީ މަލްކާ ވަރެވެ. އެ ހަށިގަނޑު ހަރުއަރާފަ އޮތުމުންނާއި ލޭހިކިފައި ވުމުން މަރުވިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ ކަން އެނގެއެވެ.
ޖެހުނު ބާރު ވައިރޯޅިއާއިއެކު އެކުއްޖާގެ މޫނު މައްޗަށް ވެއްޓިފައިހުރި އިސްތަށިތައް ދުރު ވުމުން މަލްކާ އަށް ހީވީ މުޅި ދުނިޔެވެސް ހުއްޓުުން ހެންނެވެ. އެއީ އޭނާނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ކަރުދަންޖެހިފައިވުމުން ސިފައަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާއަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ވަކި ކުރަން އެނގޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ.؟
'ނޫން..' މަލްކާ އަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ކަންފަތް މަތީ އަތްއަޅާ ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށް ލެވުނެވެ.
******
ދެން އޭނާ ދެލޯ ހުޅުވާލި އިރު އިދެވުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި އެވެ. އޭރު ޒުލްފާ އާއި މަލާކް ދޮރުގައި ޓަކި ދީ ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. މި ނުކުންނަނީ އޭ ބުނެ މަލްކާ ކަބަޑުން ކްރީމް ކުލައިގެ ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަ އަތްދިގު ގަމީސް ހެދުމަކާއި ނޫ ސްކިނީއެއް ނަގައިގެން ތައްޔާރު ވެލިއެވެ. ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއްކަން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނައިދެމުން ކޮޓަރިން ނިކުތް އިރުވެސް އޭނާގެ
އަތުގައި ތުރުތުރެއް އުފެދިފައި ހުއްޓެވެ.
'ދަރިފުޅާ ކިހިނެތް ވީ.. މާގިނަ އިރުތަކެއް ވާތީ މަންމަމެން ދިޔައީ..' ޒުލްފާ އައިސް މަލްކާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލިއެވެ. ދުރުން ފެނުމުންވެސް މަލްކާގެ މޫނުގައި ހުރި އަބުއިކަން އޭނާ އަަށް ފާހަގަ ވީއެވެ. މައިންނަކީ އެކަހަލަ ބައެކެވެ. ތިމާގެ ދަރި އަގައިން ނުބުންޏަސް މޫނުމަތިން ހުރިހާ ކަމެއް ދެނެގަތުމަކީ މައިންނަށް އުދަނގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.
'މާބޮޑު ކަމެއް ނުވޭ.. ބޮލުގަ ރިއްސާތީ އޮށޯތްތަނާ ނިދުނީ.. ބޮލަށް ބަރުވެފަ ހުރީމަ ކަމެއް ވީއޭ ތިހީވަނީ..' ޒުލްފާ ހިތްހަމަ ޖައްސައިދޭން މަލްކާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
'އެހެންވިއްޔަ ނުކައި ހުންނާކަށް ނުވާނެ.. ހިނގާ އަވަހަށް.. މަންމަ އާ މަލާ ވެގެން ސައި ހަދާފައި ހުންނާނެ..' ޒުލްފާ މޭޒުމައްޗަށް ސައިނަގަން އަވަސްވެގަތެވެ. 'ސޮރީ އަންނާނަމޭ ބުނެފަ ނާދެވުންދޯ..' މަލްކާ މޭޒުމައްޗަށް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ. 'އެ އޯކޭ ވާނެ.. އެންމެ ދުވަހަކު ބަދިގެއަށް ދަރިފުޅު ނުވަނަސް އޯކޭވާނެ..' ޒުލްފާވެސް މަލްކާ އާއެކު ސައިބޯން އިށީދެލިއެވެ.
******
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކޮށްގެން ޒައިކް މިސްރާބުޖެހީ އަދްޔަންގެ ގެއަށެވެ. 'އަދްޔަން ގޭގަ އެބައުޅޭތަ.؟' އަދްޔަންމެންގޭ ދޮރުގައި ޓަކި ދިނުމުން ދޮރު ހުޅުވި ނިހާއަށް މުހާތަބުކޮށް ޒައިކް ބުނެލިއެވެ. 'އަނނ.. ދެންމެ ކޮޓަރިއަށް އެ ދިޔައީ..' އަދްޔަންގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ނިހާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. 'ތޭންކްސް..' ނިހާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމަށް ފަހު ޒައިކް ގޮސް އަދްޔަންގެ ކޮޓަރި ތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ.
'ހޭ.. ފާހާނާގަތަ..' ކޮޓަރީގައި އަދްޔަން ފެންނަން ނެތުމުން ފާހާނާ ކައިރިއަށް އައިސް ޒައިކް ގޮވާލިއެވެެ. 'އާނނ.. މި ނުކުންނަނީ..' އަދްޔަން އެހެން ބުނުމުން ޒައިކް އެދުގައި އިށީނދެ ލިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އަދްޔަން ފާހާނާ އިން ނުކުމެއްޖެ އެވެ. ދެމީހުން އެކީ މިސްރާބު ޖެހީ ރަށުގެ ސޮކަރ ފީލްޑް ކައިރީ ތިބޭ ޖޯލިފަތި ތަކާ ދިމާލަށެވެ. އޭރު ރާކިން އާއި ޒައިމަންގެ އިތުރުން އައިކަން ވެސް އެތާގައި ތިއްބެވެ.
'އާދެވިއްޖެ ދޯ.. އަހަރެމެން މިތާ ތިބޭތާ ބައިގަޑިއިރު އެވަނީ..' ފޯނުގެ ސްކްރީނުން ގަޑި ދައްކައިލަމުން ރާކިން ތުން ފިއްތާލިއެވެ. 'އަނނ.. މި ކަބަލާ ފާހާނާ އިން ނުކުތީ ވިހި މިނެޓުން ވިއްޔާ..' ޒައިކް ހިނިގަޑެއް ޖަހާލަމުން އަދްޔަންގެ އަތުގައި ޖަހާލިއެވެ. 'ދެންވެސް ދާންވީނު ނޫނީ މޫދަށް ނޭރި ގެއަށް ދާން ޖެހޭނީ..' ޒައިމަން ތެދުވެ މޫދާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. 'ތެދެެއް.. މަވެސް ބެޗީ..' އައިކަންވެސް ޒައިމަންގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތެވެ.
'މި މީހުން އުޅޭ ގޮތެއް..' ޕިސްޕިސް ކިޔަމުން ޒައިކްވެސް އެދިމާއަށް ދާން އަވަސްވެގަތެވެ.
******
މެންދުރުން އަނބުރާ ދޭއް ޖަހައިފި އެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ބޮޑު އަބުޅޯ ގަހުގެ ގޮފިގަނޑެއްގައި އެލުވާފައި އޮތް ހެއްލޭ ޖޯލީގައި މަލްކާ އިނީ ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޒައިކް މަތިން ހަނދާން ވުމުން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ޒައިކްގެ މިޒާޖު އެހާ ބޮޑަށް އެގިފަނުވިއެއް ކަމަކު މިއަދު އޭނާ މަލްކާ އާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ހުރި ގާތްގޮތް މަލްކާއަށް ކަމުދިޔައެވެ. މަޑުމަޑުން ދެލޯ މަރާލަމުން މަލްކާ ޒައިކްގެ ސޫރަ ސިކުޑީގައި ކުރަހާލިއެވެ.
ދިގު އިސްކޮޅަކާއި ރީތި ވަރެއްގެ ހަށިގަނޑެކެވެ. ފަން އިސްތަށި ކޮޅަކެވެ. މަލްކާގެ ދެލޯހާ ބޮޑުނުވިއަސް ޒައިކްގެ 'ބްރައުން އައިސް' އޭނާއަށް ވަރަށް ކަމުދެއެވެ. މަލްކާއަށް ޒައިކްގެ ގައިން އެންމެ ކަމުދާ ސިފައަކީ އޭނާ ހިނިތުންވުމުން ކޮލަށް އެޅޭ އަޑިކޮޅެވެ.
'ހޫމްމ.. ބަލާބަ ހުރި ވަރެއް ގައިގަ..' މަލާކްގެ އަޑަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް މަލްކާ އޭނާގެ ހިނިތުންވުން ފޮރުވާލިއެވެ.
********************
ބެލުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް: މި ޕާރޓް އިން ފެށިގެން ސުޕަރ ނޭޗުރަލް ކަންތަކާއި ސިހުރު ފަދަ ކަންކަން ވާހަކައިގައި ހިމެނޭނެ. ސޯ ހޯޕް ޔޫ ގައިސް އެންޖޯއި ރީޑިން އިޓް.. އަނެއް ބައަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ....

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  5 ޚިޔާލު

   • ތޭންކްސް ހައިމާ ޑިއަރ 😍😍 އިންޝާ ﷲ، އަނެއްބައި ސަބްމިޓް ކޮށްލާފިން 🥰🥰 ކީޕް ވެއިޓިން.. ދަ އެންޑް އޮފް ވެއިޓިން އީސް ނެވަރ ބިޓަރ 😘😘 ސްޓޭ ސޭފް އެން ޓޭކް ކެއަރ⁦❤️⁩⁦❤️⁩

  1. ޓު މައި އޯލް ޑިއަރެސްޓް ރީޑާރސް 🥰🥰 ހެޕީ ނިއު ހިޖްރީ އިޔަރ ޓު ޔޫ އޯލް 😍😍 ހޯޕް ދިސް އިޔަރ ބްރިންގްސް ޔޫ ވިތް ލޮޓްސް އޮފް ބްލެސިންގްސް ފްރޮމް ﷲ ⁦❤️⁩⁦❤️⁩ ސްޓޭ ސޭފް އެން ޓޭކް ކެއަރ ޔޫ އޯލް 😊😊 ލަވް ޔޫ ގައިސް 😚😚

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy