kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ - 10

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ކޮންގްރާ! ކައިރާ އެންޑް އަޔާން. އޯއެމްޖީ. ކައިވެސް މެރީކުރީދޯ. ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ ލަހުން އާދެވުނީމަ." ކައިރާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން އީނާ އެހެން ބުނެލީ އަޔާންއަށްވެސް ނަޒަރު ދެމުންނެވެ. ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ޚާއްސަ އެއްދުވަހުގައި، އަދި އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލަހުން އާދެވުނީތީ އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދެމުންނެވެ.
ހިނިތުންވެލަމުން ކައިރާ ބޯހޫރާލީ އެއީ މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ ފަދައަކުންނެވެ.

" އެކަމް އެލީ ބުނި އަޔާންއާ ކައިރާ މެރީ ކުރުވިޔަ ނުދޭނަމޭ. ކިހިނެއް މިވަނީ؟" ވަށައިގެންވި މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމުން ޒީނާ ބުނެލިއެވެ.
"އުހުއުހު. އިހަށް ކައިރާ އުފާކޮށްދީ. ކަންހިނގާ ގޮތުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެފަކީރަށްވެސް އުސްގަނޑަކަށްފަހު އަޑިގަނޑެއް، ނުވަތަ އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ދީ."
އެއްމިޔަކަނުން ހީލަމުން އެލީޝާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައީ ކައިރާއަށް ބަލަމުންނެވެ. މީހުންނާއި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރެގެން ކައިރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަލަމުންނެވެ.
" ފެނޭތަ އޭނަ؟ ކިހާ އުފާވެފަތަ އެހެރީ؟" ޒީނާގެ ގައިގައި ކޮށްޓާލަމުން އެލީޝާ އަހާލިއެވެ.
" ކޮންމެގޮތަކަށް ކަންތައްވިޔަސް ޔާން ނަށާނީ ހަމަ އަހަރެން ޖަހާ ބެރަށް. އަހަރެން އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ އަޅައިގެން ޔާން ހުންނާނެ. ޖަސްޓް ވެއިޓް އެންޑް ވޮޗް. އަދި އަހަންނަށް ކަންތައްތައް ފަސޭހަކޮށްދޭނެ މީހަކުވެސް ހުންނާނެ ހޮވާފަ. ރާސްތާ ސާފްކޮށްލަން ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮށްލަން ޖެހޭނީ. އެވްރީތިން އިޒް ގޮއިންގް ޓޫ ބީ ފައިން. ނަތިންގް އިޒް ރޯންގް ހިއާ. ސޯ ޖަސްޓް ޗިލް ..."
"ޗިއާރސް"
ހިނިތުންވެލަމުން އެލީޝާގެ އަތުގައި ހުރި ކޯކުތަށި ނަގާ ޒީނާގެ ތަށީގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލިއެވެ.
" އަޔާން."
އެތައް އިރެއް ވަންދެކަށް ކޮޅަށް ހުރުމަށްފަހު ދެމީހުންވެސް ގޮޑީގައި އިށީނދެލިތަނާ އަޔާންގެ ބައްޕަ ހަމީދު ގޮވާލިއަޑަށް ދެމީހުންނަށްވެސް އެއްފަހަރާ އެދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. ހަމީދު ފެނުމުން ކައިރާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
"އަޔާން އާދެބަލަ. ބައްޕަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެފަ އެބައޮތް." އަޔާން ކައިރީ ހުއްޓިލަމުން ހަމީދު ބުނެލިއެވެ. ގޮޑިން ތެދުވަލަމުން އަޔާން ބަލައިލީ ކައިރާއަށެވެ. އޭރު ކައިރާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ އަޔާންގެ މޫނަށެވެ. ހިންދިރުވާލަމުން އަޔާން އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތީ އަނގައިންވެސް ނުބުނެ ހުރެއެވެ.
"ކައީ!! ވަރަށް އުފާވެފަދޯ. އައި ފީލް ރިއަލީ ހެޕީ ފޯ ޔޫ. އެއްޗެއް ނުކަންތަ؟ އަޔާން އައީމަ ދޯ ކާނީ. ވަރަށް ބަލިވެސް ވެފައެއްނު ތިހިރީ." އެލީޝާ ކައިރާ ގާތަށް އައިސް ވާހަކަދައްކަން ފެށީ ހެޔޮ އެދޭ މިތުރެއް ފަދައިންނެވެ. ވާހަކަ ދެއްކީވެސް އޯގާތެރި މަޑުމޮޅި އަޑަކުންނެވެ. އެލީޝާގެ ގާތްކަން ފެނި ކައިރާވެސް ހުންނަނީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ.
"ސޮރީ! އެލީ ދެން ދުވަހަކުވެސް ކައި އާ ހަޑިކޮށް ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަން. އެންޑް ޔާން މިހާރު އެއީ އެލީގެ ޕާސްޓް. ހަހަ.އެލީގެ ޅިޔަންބެ. އެކަން މިހާރު މުޅިން ހަނދާން ނައްތާލައިފިން.." ކައިރާ ގާތުގައި ހުރެގެން ނިކަން ފޯރިއަރާފައި އެލީޝާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ކައިރާ ޤަބޫލުކުރަމުން ދިޔައީ އެލީޝާ އަސްލުވެސް ބަދަލުވީ ކަމަށް ހީކޮށެވެ.

" ދަރިފުޅާ! ބައްޕަ މިދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާތި. ކައިރާ އެއީ މިހާރު ދަރިފުޅުގެ އަނބިމީހާ. ދެކުދިންވެސް އެކީގައި ރަނގަޅަށް އުޅެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވީ. ބައްޕައަށް އެނގޭ އަޔާން މިކައިވެނި ކުރީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެން ނޫންކަން. ބައްޕަގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރެވުނު ކައިވެންޏެއްކަން މިއީ. އެކަމު ދަރިފުޅާ! ފިރިއެއްގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ހައްޤުތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުރާތި! ބައްޕަވެސް ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅަށް ކުރި ކަމެއް މިއީ. ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ގެންނަން ޖެހޭނީ ޚުލްޤު ހެޔޮ ވަފާތެރި ކުއްޖެއް. ރިވެތި ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ކައިރާގެ ކިބައިގައި އެބަ ހުރި. އެކަން ބޮޑަށް އެނގޭނީވެސް ހަމަ ދަރިފުޅަށް. ދެއްކި ވާހަކަތައް ތަކުރާރު މިކުރަނީވެސް ދަރިފުޅަށް ހަނދާންކޮށްދޭން. އެގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ނަސޭހަތްދޭން. ކައިރާގެ ކުރިމަތީގަ ނުރުހުންތެރިކަން ފާޅުކޮށްގެން ނުވާނެ. ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް ކައިރާ ދޫކޮށްލިއްޔާ ތިއީ މި ބައްޕަގެ ދަރިއެއް ނޫން. އެކަން ހަނދާންކުރާތި!"
އިންޒާރެއް ދޭ ފަދައަކުން ހަމީދު އޭނާގެ ވާހަކަ ނިންމާލިއެވެ.
"ބައްޕާ! އަހަންނަށް އަހާލެވިދާނެތަ ތިވަރަށް މިކަންކުރުމަށް އަހަންނަށް މަޖުބޫރު ކުރީ ކީއްވެގެންތޯ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ބައްޕައަށް ނުދެވިގެން އުޅޭތީއޭ މައްސަލައަކީ." އެގޮތަށް ހަމީދު ބުނުމުން އަޔާންވެސް ދޫ ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
"ޚަބަރުދާރު! ތި ސުވާލު ނުކުރާށޭ ބުނެފީމެއްނު. އަޔާންވެސް ބުނެދީބަލަ މިކައިވެންޏާ އަޔާން ދެކޮޅުހަދަންވީ ސަބަބެއް." ދެބަފައިން އެކަނި ތިބެގެން ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައީ މިއަދު ކުރެވުނު ކައިވެންޏާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަޔާންގެ ވާހަކަތަކުން އަދިވެސް އޭނާ މިކައިވެންޏާމެދު ނުރުހޭކަން ހާމަވަމުން ދިޔައެވެ.
" އެހެންވީމަ ބައްޕަވެސް ތިސުވާލު ނުކުރާތި.!" އެހެން ނުބުނަން ހުރެފައިވެސް އަޔާން އެހެން ބުނެލީ އަޑަށް ބާރުލާފައެވެ. އެއާއެކު ހަމީދުގެ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނީ އަޔާން އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. އަޔާންއަކީ ދުވަހަކުވެސް މައިންބަފައިން ކުރިމަތީގައި އަރާރުންވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހެއް ނޫނެވެ.
"ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މަންމަނަކާއި ކައިވެނި ކުރެވުން އެއީ ފުރަތަމަ ސަބަބު. އަމައެއް ބަފައެއް ނެތް ނިކަމެއްޗެއް."
ޖީޒާގެ އަޑުޖެހުމާއެކު ދެމީހުންނަށްވެސް އެއްފަހަރާ އެދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ.
"ޖީޒާ. ހުއްޓާލާ! ލަދެއްވެސް ނުގަނޭތަ ތިފާޑަށް އެއްޗެހި ކިޔާކަށް. އެއީ އަފީފްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިއޭ. އަފީފަކީ އަހަރެމެންނަށް ކިހާ ހެޔޮމީހެއްކަންވެސް އެނގޭނީ ހަމަ ޖީޒާއަށް. އޭނަ ވެދިން އެހީތަކުގެ ބަދަލު އަހަރެމެން ދޭންޖެހޭ ގޮތަކީ ތިއީތަ؟" ހަމީދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައީ ޖީޒާއާއެވެ.
"ވެދިން އެހީތަކުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ގޮތަކީ މިއީތަ؟ އޭނ؟ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ ނުރުހުމުގަ ކައިވެނި ކުރުވުން. އަދި އަހަރެންގެވެސް ނުރުހުމުގަ. ކައިރާއާ އަޔާންއާ އެކަށީގެނެއް ނުވެޔޭ." ޖީޒާވެސް ކުރިޔަށް ލަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ދިޔައެވެ.
"މަންމާ. ކައިރާދެކެ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުއްޓަސް ތިކަހަލަ އެއްޗެހި އޭނައާ ދިމާލަށް ނުބުނާތި. ކައިރާއަކީ ވާހަކަނުދެއްކޭ ކުއްޖަކަށް ވީމައެއް ނޫނޭ އަހަރެން ނުރުހެނީ." ޖީޒާ އެގޮތަށް އެއްޗެހި ކިޔުމުން އަޔާންވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ.
"އެކަށީގެން ނުވެޔޭ؟ ޖީޒާ ކޮން އިރަކު ތިހާ ހިތް މޮޅުވީ؟" ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން ހަމީދު އައިސް ޖީޒާގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ.
"ވެދިން އެހީތަކުގެ ބަދަލުގަ އޮތީ ކައިވެންޏެއް ނޫން. އެއީ އަދި އެހެންކަމެއް. މިކިޔަނީ އެހާ ހެޔޮކޮށް އަހަރެމެންނާއި ދޭތެރޭ ކަންތައްކުރި މީހެއްގެ ދަރިޔާއި ދިމާލަށް ދުލަށް އައިހާ އެއްޗެއް ނުގޮވާށޭ. މިއަދު ޖީޒާ ތިހިރީ އޭނަގެ މައިދައިތައިގެ މަޤާމުގަ. އިހުތިރާމް ކުރާށޭ. ކީއްވެގެންތަ ނުވިސްނިގެން ތިއުޅެނީ؟ ހުއް. އަދިި ދަރިވެސް އަމާ ގޮތަށް." އަޔާންއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ހަމީދު އިސްޖަހާލިއެވެ.
"އިތުރު އެއްޗެއް އަޑުއަހާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. މިއޮތީ ކައިވެނި ކުރެވިފަ." ޖީޒާ އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލުމާއެކު ހަމީދު އަތް އުފުލާލަމުން ހުއްޓާލުމަށް އިޝާރާތްކުރިއެވެ.
"އަޔާން ބައްޕަ ބުނި ކަންތަކާ އެއްބަސްތަ؟" ހަމީދު ދެން ބަލައިލީ އަޔާންއާ ދިމާލަށެވެ.
" ލައްބަ." އަޔާން މަޑުމަޑުން ބޯޖަހާލިއެވެ. އަޔާންގެ ޖަވާބު ލިބުމާއެކު ހަމީދު އެތަނުން ނުކުތީ އަޔާންގާތު ޓެރެހަށް ދިޔުމަށް އަންގަމުންނެވެ.
"ދަރިފުޅު ބޭނުންވަނީ އަދިވެސް އެލީޝާކަން މަންމައަށް އެނގޭ. ބައްޕަ ބުންޏެއް ކަމަ...... " ޖީޒާގެ ޖުމުލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް ޗޮކެއް ކަޑާލަމުން އަޔާން އެތަނުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އިތުރަށް އެވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބޭކާރު ކަމެކެވެ.
**** ****
ހަމަ އެރޭގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން ރޭގަނޑު އެގާރަ ޖެހީއެވެ. ކައިރާ އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ އަޔާން އަންނާނެ ވަގުތަކަށެވެ. ފޫހިވެގެން ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުރިއިރު ހިތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް އެކުލެވިފައިވެއެވެ. ގަޑީގެ ވަގުތުތައް ފަހަނައަޅައި ދާވަރަކަށް ހިތުގެ ހަމަޖެހުން ނެގެމުން ދިޔައީއެވެ. ނިދަން އުޅެފައިވެސް ނިދާކަށްވެސް ނޯވެވުނެވެ. އަޔާން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ގުޅަން ހިތަށް އަރާފައިވެސް ފަސްޖެހެނީއެވެ. ގުޅާފައި ވަކިން އޭނާއަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެޚިޔާލު ކަމަކުނުދެއެވެ. ގޮސް އަޔާންގެ މައިންބަފައިންނަށް ގޮވާ އެކަން އަންގާނީ ހެއްޔެވެ؟ އެގޮތްވެސް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ސަހަލު އެއްގޮތެއްވެސް އޭނާއަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. ގޭތެރެވެސް ހޯދައި ބެލިއްޖެއެވެ. އެއްވެސް ތާކުން ފެންނަން ނެތެވެ. ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ކައިރާ އަޔާން ދިރިއުޅޭ ގެޔަށް ބަދަލުވީ އެއީ ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާއިންވެސް ނިންމާފައިވާ ގޮތް ކަމަށްވާތީއެވެ. އެގޭގައި ދެން އުޅެނީ އަޔާންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު ކައިރާ ފާޚާނައަށްވަނީ ފެންވަރައި ތާޒާވެލުމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އޭރު އަޔާން ކޮޓަރިތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ފާޚާނައިން ނުކުތްއިރު އަޔާން ފެންނާކަށްވެސް ނެތެވެ. ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް އެދިޔަތަނެއް އަންގާލެވިދާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟

އެނދުގައި އިށީނދެލަމުން ކައިރާ ފުންނޭވާއެއްލިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެނދުގައި އޮށޯވެލީ ވަރުބަލިކަން އިހްސާސް ކުރެވޭ ވަރުންނެވެ. އަޔާންގެ ފަރާތުން އަދި ފެންނަމުން ދަނީ އޭނާ އުއްމީދުކުރިފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ނޫނެވެ. ބަސްމަދުވެފައި އޭނައާ އަނގައިން ބުނެލަނީވެސް މަދުފަހަރަކުއެވެ. ކޮންމެހެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫނީ ނުދައްކައެވެ. އަނގަގަދަވެގެން ވާހަކަ ދައްކައި ހެދުމުގެ ނަސީބެއް އޭނާގެ ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ. މާމަ ބުނިގޮތުން ނަމަ އަޔާންވެސް ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް އަޔާންގެ ޢަމަލުތަކުން ކައިރާއަށް އެއީ ތެދެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެގޮތަށް އެބުނީ އޭނާ ރުއްސަން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނޫނީ އޭނާ ދެރަނުކުރަން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އިސްނަގައި އަޔާންއާ މުޢާމަލާތު ކުރަން ކައިރާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަޔާންގެ ފަރާތުން މާބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބެއެވެ. ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެއްކިފަހުން އަޔާންވެސް މާވަރަކުން އޭނާއާ ހެދި ނޫޅެއެވެ. އަދިވެސް އަޔާންގެ ހިތުގައިވަނީ އެލީޝާ ހެއްޔެވެ؟ އެގުޅުމަށް ނިމުމެއް އަޔާން ގެނައީ އެރޭ އޭނާ ބަލަން ހުއްޓައެވެ. ނުވިތާކަށް އެލީޝާވެސް އެވާހަކަ އެގޮތަށް އޭނާގާތު ބުންޏެވެ. އެކަމަކުވެސް..އެކަމަކުވެސް...ކުޑައިރުގައި އެދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަން މިއަދު ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ދެމެދުގައި ބީރައްޓެހިކަމުގެ ބޯފާރެއް ރޭނުނީ ކިހިނަކުން ކޮންގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އޭރުގައި ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ހިއްސާނުކުރާ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އުފަލާއި ހިތާމަތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަބަދުވެސް އެކުގައިވިއެވެ. ނަމަވެސް މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުށްވެރިއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟
އަދިވެސް އޭނާ ހަނދާން ހުރެއެވެ. ކުޑައިރުގައި މަޖަލަކަށް އޭނާ އިންނާނީ ކައިރާއާ ކަމަށްވެސް އަޔާން ބުނެ އުޅެއެވެ. ބަތްކައްކާ ކުޅެ އުޅުނުއިރު އެމީހުންގެ ދަރިއަކީ ގޭދޮށުގައި އުޅޭ ކޮންމެވެސް ކުއްޖެކެވެ. ނޫނީ ރުކުން ވެއްޓޭ ކާއްޓެވެ. އުރުޖަހައިގެންކަމަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ގެންގުޅެވޭނީ އެކަހަލަ އެއްޗެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އޭރު ކުޅެން ގެންގުޅޭ "ޑޯލް" ކަހަލަ އެއްޗެހި އެމީހުންނަށް ނުލިބެއެވެ. އަބަދުވެސް މަންމައަކީ އޭނައެވެ. ބައްޕައަކީ އަޔާންއެވެ. އެއީވެސް ކުޅެ އުޅުނު ކުޅިވަރެކެވެ. އެހަނދާން އާވުމާއެކު ކައިރާ ގާތަށް ހިނިއަންނަ ގޮތްވިއެވެ. ކައިރީގައި އޮތް ބާލީހުގައި ބައްދައި، މެޔާލާ ފިއްތާލިއިރުވެސް އޭނާއަށް އޮވެވުނީ އެހަނދާންތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
**** ***
"ޔާން!!!! އަދި ނުވެޔޭ ދާކަށް. މަޑުކޮށްބަ. ޕްލީޒް.." އަޔާންގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން އާދޭހުގެ ރާގަކަށް އެލީޝާ ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުންވެސް ތިބީ ޒީނާގެ ގޭގައެވެ. އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ލިބުނު ތަނަކީ އެއީ ކަމަށްވާތީއެވެ.
"މިރޭ އަހަންނަކަށް ނެތް ވަގުތެއް. ދޫކުރޭ!" އެލީޝާގެ އަތް ގަދަކަމުން ނައްޓާލަމުން އަޔާން ބުނެލިއެވެ.
"އެހެންވިއްޔާ އަދި ހަގެއްދީފަ ދެވޭނީ. އޯކޭނު." އެލީޝާ އައިސް އަޔާންގެ ގައިގަ ބައްދާލިއެވެ.
"ދެން ބުނެބައް. ކޮންއިރަކު ކައިރާ ޑިވޯސް ކުރާނީ؟ މިހާރު ބައްޕަ ބުނީތީވެ މެރީވެސް ކުރެވިއްޖެއެއްނު. ދެން އަވަހަށް އެކަން ކުރަން އުޅޭ ޔާން! އެލީ މިހެން އިންތިޒާރުގަ ނުބަހައްޓާ. އައި ރިއަލީ ލަވްޔޫ." އަޔާންގެ މޭގައި ބޯއަޅައިލައިގެން ހުރެ އެލީޝާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.
އެލީޝާ ވާހަކަދައްކައި ނިމުމުން އަޔާން ހަމައެކަނި ހޫމް އަޅުވާލީއެވެ. އަދި އެލީޝާ އޭނާގެ ގަޔާއި ދުރުކޮށްލަމުން އެތަނުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.
"ޔާން!" އަޔާން ނުކުތް ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެފައި އެލީޝާ ބުނެލިއެވެ. އޭރު ޒީނާވެސް ކޮޓަރިން ނުކުންނަނީއެވެ.
"ޒީ. ކިހިނެއް މިވަނީ؟ ޔާން އިޒް ސަޕޯސްޑް ޓޫ ޑޫ ވަޓް އައި ސޭ ދޯ. ބަޓް އަނެއްކާ ޔާން ބަދަލުވާން ފަށައިފި. އަހަންނާ ދުރަށް ދަނީ. އޭގެ ބާރު ކެނޑުނީތަ؟ އެކަމު ހާދަ އަވަހަކަށް." އެލީޝާ ސޯފާގައި އިށީނދެލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.
"ވެދާނެ. އެދުވަހު އެލީ އަޔާންއަށް އެފެންފުޅި އެއްކޮށް ބޯން ނުދެވުނެއްނު. އަސްލުޖެހޭ ދޯ އެހުސްކުރަން. ނޭނގެ ދެން. ނަސީބެއްނު އެލީ ބުނީމަ މިތަނަށް އައިކަންވެސް. އަނެއްކާ ބޮޑުބެ ގާތަށް ދާންވީތަ؟" ޒީނާ އެލީޝާގާތު އިށީނދެލަމުން އަހައިލިއެވެ.
"ނޯ ނީޑް. އައި ނޯ ވަޓް ޓޫ ޑޫ." އެލީޝާ ފާޑަކަށް ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.
"ވަޓް؟ ޔޫ އާ ގޮންއިންގް ޓޫ ކިލް ކައިރާ؟ " ދެބުމަ އަރުވާލަމުން ޒީނާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.
"އަމްއަމް.. ހޫން. ގުޑް އައިޑިއާ. ދެޓް މޭބީ ޕްލޭން ބީ.ހެހެ" އެލީޝާ ހިތުން އޭނާ އެހެން ބުނެލީ ސަމާސާއަކަށެވެ.

(ނުނިމޭ..)
11 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރުކޮށްވާ! 😊

  Please log in or register to bookmark.
  5k

  15 ޚިޔާލު

  1. ☺️☺️☺️☺️☺️☺️💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

  2. "ބަތްކައްކާ ކުޅެ އުޅުނުއިރު އެމީހުންގެ ދަރިއަކީ ގޭދޮށުގައި އުޅޭ ކޮންމެވެސް ކުއްޖެކެވެ. ނޫނީ ރުކުން ވެއްޓޭ ކާއްޓެވެ."
   އައި ރިމެމްބާ ދިސް😆😆
   ގުޑް އޯލްޑް ޓައިމްސް ދޯ 😁

  3. ކޮންއިރަކު ނެކްސްޓް އެނީ ވޭ،އައި ލަވް ދިސް.ވަން އޮފް ދި ބެސްޓް ސްޓޯރީ އައި ރީޑް ވވވވވ ރީތި ޔޫ ނޯ ސަމް އޮފް މައި ފްރެންޑްސް ލަވް ދިސް ޓޫ...........

  4. ވަރަށް ފުރިހަމަ އެގާރަ ވަނަ ބައި ނެރެބަ ޕްލީޒް 🥺🥺🥺🥺

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy