ވެމްޕަޔާ - 12

* " ދެއްވާތޯ ތިޔަ ލޯތްބާ ވަފާ

ޙަޞްރަތުގައި އަޅާ ދަންނަން

ލެއްވުން އެދި މަ ކުރަމޭ ދުޢާ

ޖަންނަތުގައި ދެހިތް އެކު އެތާ

ދުރުވާ ކަށް ތިޔަ ލޯތްބަށް މަ ނޭދެން

ދުރުގައި ވާން ހިތެއް އަދު މަ ނޭދެން

ހުރުމަށް އަރިހުގައި ލޯބިވާ އަދު

ބޭނުންވޭ ވުމަށް ގާތުގައި

އާދޭތޯ އިންނާނަން ލޯބިން

ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި…

ލިބިދޭ ތޯ އިންނާނަން ލޯބިން

ތިޔައިންތިހާ އުފާ " *

" ސްޓޮޕް އިޓް……….. ހޫ ސެޑް އައި އޭމް ވެއިޓިން ފޯ ކައިޒަން " މިލާން ކަންފަތުގައި އަތް އަޅާލަމުން ބުނެލިއެވެ." ސޯ ހަމަ އަސްލަށް ވެސް ޔޫ ލައިކް ކައި ދޯ "އީވާ ދެލޯ ހަނިކޮށް ލަމުން ބުނެލިއެވެ." ނޯ… ހު..ހޫ ސެޑް އައި ލައިކް ކައިޒަން….. ހީ އިޒް މައި ބެސްޓީ " މިލާން ވަރަށް ނުވާ ކަމަށް ވެލާފައި ބުންޏެވެ." މިނީ އެއް ނު ތިބުނީ " އީވާ ޖަވާބުދިނެވެ." ކޮން އިރަކު " މިލާން އަނެއްކާވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ.

" ތި ބުނީ އެއްނު ޔޫ އާރް ނޮޓް ވެއިޓިންގް ފޯ ހިމް އޭ … ސޯ ދެޓް މީންސް ޔޫ ވާ ވެއިޓިން ފޯ ހިމް….. އެން ޔެސް ޔޫ ކޭންޓް ލައި ޓު މީ އައިމިނަތް މިލާން މައިހާން ….. މިލާން ކައި އާ ކިތަންމެ ދުރު ގައި ހުއްޓަސް މިނީ ގެ ހިތް އަދިވެސް ބޭނުން ވަނީ ހަމަ އެ މުހައްމަދު ކައިޒަން ޒިމާމް " އީވާ މިލާން ގެ ހިތުގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކްޓު ބޮޑުކޮށް ކިޔައި އަޅާލުމުން މިލާން ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ.

" އީވާ ….. ކޮންހެނެއް އެނގުނީ އެވެސް އަދި އަހަރެންގެ ހިތުގައި ހުރި އެއްޗެހިން….. ޑޯންޓް ޓެލްމީ ޔޮރް އަ ވިޗް " މިލާން ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ." ސާބަސް މިލާން އައި އޭމް ނޮޓް އެ ވިޗް އަމް އަ ހާފް ވެމްފަޔާ…. ޔޫ ނޯދެޓް ރައިޓް " އީވާ އެހެން ބުނެލިއެވެ.

" ޔާހް އައި ނޯ އެކަމް އެސްލޯންގް އެސް އައި ނޯ ފާތުމަތް އީވާ ޒިމާމް އަކައްށެއް ވެމްޕަޔަރިކް ޕަވާސް އެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ " މިލާން ސޮކެއް ގައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. މިލާން އަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ސޮކެއް ގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ އަށް ބޭޒާރުވި ކަމެވެ.

**********************************************

" ކައިޒަން ސުވާލެއް ކޮށްލަން ތަ " އިޔާން ބޯ ކަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ." ހޫމް ކޮށް ބަލަ " ކައިޒަން މަޖާވެލާފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ." އީވާ އަށް ކޮންހެނެއް އިޒާ އެންގެނީ" އިޔާން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. އެއީ މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން އިޔާން ގެ ހިތުގެ ތެރޭ އިގައި އޮތް ސުވާލެކެވެ.

" އިޒާ ތިބުނީ…. އީވާއަށް އެނގޭނީ އެންމެ އިޒާއެއް… އެއީ އީވާ އާ އެކުގައި އިޔާން ގެ ބައްޕަ މިކޮޅު ހުޅުވާފަ ހުރެ އެއްނު ކްލޯތް މޯލް އެއް އެ މޯލް ގަ އުޅޭ އިޒާ ……. އިވީ އަބަދުވެސް ކިޔާނޭ އިޒާ އަކީ ވަރަށް ތުވި އަންހެނެކޭ އަދި މޯލް އުޅޭ ހުރިހާ ފިރިހެން ސްޓާފްސް އާ ފްލާރޓް ކުރާ ވާހަކަ… ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ ހިތް ކީތަ އެ މަންޖެ އަށް " ކައިޒަން އިޒާ އާއި އީވާގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ކިޔައިދިނެވެ.

" އޯ….. އެހެންވީމަ އެ ވިޗް އާއި އިޒާ އެއް ކޮމްޕެނީއެއްގަދޯ ވޯކް ކުރަނީ ނޯވޮންޑާ ޝީ ނޯސް އިޒާ " އިޔާން ހިތާއި ހިތުން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާލިއެވެ. އަދި ކައިޒަން ކައިރީ ބުނެލިއެވެ." ނޯ ތިކަހަލަގެ އަންހެނަކަށް މަ ހިތް ކީއްކުރަން އަނގައިން ވެސް ނުބުނާނަން ".

" ވެއިޓް އީވާ ވޯކް ކުރަނީ އެ މޯލް ގަ އޭ…. ކޮން ޕޮޒިޝަން އެއް " އިޔާން ކެއް މަދުވެފައި ހުރެ އަހާލިއެވެ." ރިލޭކްސް ޔާން " ކައިޒަން އެހެން ބުނެލިއެވެ." ނޯ އާއި ކާންޓް ބުނޭ ކޮން ޕޮޒިޝަން އެއް " އިޔާން އަނެއްކައިވެސް އަހާލިއެވެ." މެނޭޖާ " ކައިޒަން ބުނެލިއެވެ." އަމް ޑޫމްޑް " އިޔާން ބޮލުގައި އަތް އަޅާލުމުން ބުނެލިއެވެ.

" އެއީ ކީއްވެ " ކައިޒަން އަހާލިއެވެ." މި ކޮޅަށް އައުމުގެ ކުރިން ޑޭޑް ބުނި ނައިޓް ސްޓާ މޯލް ގެ މެނޭޖަރަކީ އަހަރެންގެ ޕީއޭ ކަމަށް… އަމް ޑޫމްޑް ސީރިއަސް ލީ ޑޫމްޑް " އިޔާން ނިއްކުރި މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ކިޔަން ފެށި އެވެ." ވޯވް ޑޫޑް ޔޫރް ޑޫމްޑް ހެއްހެއްހެއް " ކައިޒަން އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ހޭން ފެށިއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ކައިޒަން ކާރު މަޑުކޮށް ލުމުން އިޔާން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އެއިރު ކައިޒަން ކާރުން ފާބަނީއެވެ. އިޔާން ވެސް ކާރުން ފޭބި އެވެ. އަދި ކުރިމަތީގައި ހުރި ޢިމާރާތަށް ބަލާލިއެވެ. އެއީ މާލޭގައި އެންމެ މައްސޫރު ކޮމްޕެނީ ކަމަށް ވާ ބީޗް ކޮރަލްސް އެވެ. ޒިމާމް އިންސާނީ ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިއެވެ.

ބަލާބެލުމުން ހީވަނީ މުޅި އިމާރާތުގައި ވެސް 180 ފްލޯ އިންނަ ހެނެވެ. އިޔާން އާއި ކައިޒަން ކޮމްޕެނީއަށް ވަދެގެންގޮސް އެރީ ލިފްޓް އަށްށެވެ.ލިފްޓް އަށް އެރުމަށް ފަހު ކައިޒަން ފިއްތާލީ އެންމެ ތިރީގައި އިން ބަޓަން އަށްށެވެ.

އެއީ 105 ފްލޯ ކަމަށްވާ އެންމެ މަތީގައި ހުރި ފްލޯ އެވެ. 105 ވަނަ ފްލޯ އަށް ދެވެން ދެން ކައިޒަން އާއި އިޔާން ގެ ދެމެދުގައި އޮތީ މަރެއް ފަދަ ހަމަހިމޭން ކަމެކެވެ. 105 ވަނަ ފްލޯ އަށް ދެވުމުން ކައިޒަން އައި އިޔާން ލިފްޓު އިން ފޭބި އެވެ.

އެއީ ބޮޑު ހޯޕް އެއްހެން އޮތް ތަނެކެވެ. އެކި ދިމާލުގައި ވަށް މޭޒު ހުރިއިރު ހުރިހާ މޭޒެއް ހުރީ ރަތް ކުލައިގެ އޮފަ ފޮތިތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެތާގައި ހުރީ ކުޑަދޮރު ތަކުގައި ވެސް ހުރީ ރަތް ކުލައިގެ ކާޓެންސް އެވެ.

ބަަލައިލާ ގޮތުން އަދިވެސް އެތަން ތައްޔާރު ކޮށް ނުނިމެއެވެ. ކައިޒަން އާއި އިޔާން ނުކުތީ ބެލްކަންޏެއް ށެވެ. އެއީ އެތާގައި އެއްވެސް މީހެއް ނެތުމުންނެވެ.

ބެލްކަނީ އަށް އެޅި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކީ ކައިޒަން އަށް ހުއްޓެން މަޖުބޫރު ކޮށްލިއެވެ. އެއީ އެ ކޮމްޕެނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރިހާނާ އާއި ޒެއިން އެވެ. ރިހާނާ އަކީ ކައިޒަން ގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. އަދި ޒެއިން އަކީ ކައިޒަން ގެ ރަޙުމަތްތެރި އެކެވެ. ދެމީހުން ތިބީ އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނު ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައެވެ.

ކައިޒަން އަށް މި މަންޒަރު ފެނުމުން އައީ ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ލިބުނީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ދެން ހަމަ ގައިމު ވެސް އީވާ އަކަށް ނުބުނެވޭނެތާ ކައިޒަން މީހުނާ ރައްޓެހި ވެފައި ގުޅުން ކަނޑާލަނީ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ނުލައެވެ. ރިހާނާ އަށްށާއި ޒެއިން އަށް ކައިޒަން ފެނުމުން ކުއްލިއަކަށް ދުރަށް ދެވުނެވެ. ހީވީ ކަރަންޓު ސޮކެއް ދިން ހެންނެވެ.

" ކައި ޑޯންޓް ގެޓް އިޓް ރޯންގް އެއީ…. އަމް…. އެއީ " ކުއްލިއަކަށް ކައިޒަން ފެނުމުން ޒެއިން އަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. ޒެއިން އަށް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭންގުމުން އިސްދަށައް ޖަހާލިއެވެ. ހިތާއި ހިތުން މިއަދު އޭނާގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނީ ކަމަށް ހިތަށް އަރުވާލަމުން ނެވެ. " ޒެއިން ޑޫޔޫ ލަވް ހާ " ކައިޒަން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު އަހާލިއެވެ.

ޒެއިން އެއްވެސް ދޮގެއް ހެދުމެއް ނެތި ޖަވާބުދިނެވެ." ހޫމް "" އެހެން ވެއްޖިއްޔާ ޝީޒް އޯލް ޔުއާރްސް އެން މީގެ ފަހުން އޮފީހުގައި މާ ފޮޅުއްވައި ގެން ނުވާނެ." ކައިޒަން ޒެއިން ގެ ކޮނޑު މަތީގައި ޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ.

ކައިޒަން އެހެން ބުނުމުން ރިހާނާ އަށް ގަބޫލު ކުރަން ދަތި ވިއެވެ. ރިހާނާ އިސްނަގާލުމަށް ފަހު ކައިޒަން ގެ މޫނަށް ސުވާލެއްގެ ނަޒަރުން ބަލައިލިއެވެ. އެއިރު ޒެއިން ވެސް ހުރީ ރިހާނާ ހެން ކައިޒަން އަށް ބަލާލިއެވެ.

" ކައިޒަން…. އާރް ޔޫ އޯކޭ ވިތް ދެޓް" ރިހާނާ ޖެހިލުން ވެފައި ހުރެ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. " އޮފް ކޯސް އައި ވޯސެޒެންޓް ސީރިއަސް ވިތް ޔޫ އިޓް ވޯސް ޖަސްޓް އަ ޓައިމް ޕާސް" ކައިޒަން ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް ޖަވާބުދިނެވެ.

ކައިޒަން އެހެން ބުނުމުން ޒެއިން ކައިޒަން ގައިގާ ކުޑަކޮށް ބަލާލުމަށް ފަހު ސުކުރު އަދާކުރިއެވެ. " ތޭންކްސް މޭން ފޯ ނޮޓް ބައިން ސީރިޔަސް ވިތް ރީން" އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ޒެއިން އާއި ރިހާނާ އެތަނުން ނިކުމެގެން ގޮސް ހޯލް ޑެކަރޭޓް ކުރަން ބޭނުން ވާ އެއްޗެހި ޑެކަރޭޓާސް ކައިރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އުޅުނެވެ.

ދެންމެ ހިންގާ ދިޔަ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ބަލަން ހުރި އިޔާން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. އިޔާން ކައިޒަން އަށް ބަލާލިއެވެ. އެއިރު ކައިޒަން ތުން ފުމެމުން ގޮސް ރެއިލިން ގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. އިޔާން ގޮސް ކައިޒަން ކައިރި ހުއްޓުނެވެ.

" ހޭ ސޯ އެއީ ދޯ ފަހަރި އަކީ" އިޔާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމަށް ފަހު ބުނެލި އެވެ. " ނޯ އެއީ ޓައިމް ޕާސް… ދެން ޔާން ތިބުނާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ މަ ރައްޓެހި ވާ ހުރިހާ އެންމެން ވާނީ ފަހަރި އަށް ދޯ ހަހަހަހަ " ކައިޒަން ވެސް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމަށް ފަހު ބުނެލި އެވެ. ކައިޒަން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން އަށް އައީ ނުލަފާ ހިންޏެކެވެ. " އޮހް އައި ފޮގޮޓް ދެޓް ޔޫ އާރް މިސްޓަރް ޕްލޭ ބޯއީ" އިޔާން އެހެން ބުނެލިއެވެ.

" އޮހް ޕްލީސް ޔާން ތީ މީހަކާ ކިޔޭ ވަރުގެ މީހެއް ނޫނެ ޕްލޭ ބޯއީ އޮފް ދި ސެންޗުރީ…….. އެން ޔެސް ހަމަ ގައިމު ވެސް ޔާން އަށް ވުރެ މަދު ޖީ އެފް އަހަރެން ގެ ހުންނާނީ" ކައިޒަން ރައްދު ދިނެވެ. " ރިޔަލީ ޔޫ އާރް 17 ރައިޓް ބުނެބަ 17 އަހަރު ތެރޭގައި ކިތައް އަންހެން ކުދިން ޑޭޓް ކުރީ " އިޔާން ހުރީ ކައިޒަން އަށް ޖެއްސުން ކުރާ ކަހަލަ މޫޑެއްގައެވެ. " 20 އެވެސް ރިހާނާ ލައިގެން… ބީޓް ދެޓް" ކައިޒަން ފޮނި ވެލަމުން ބުންޏެވެ. " ޔާހް އައި ކާންޓް ބީޓް ދެޓް " ކައިޒަން އިޔާން އެހެން ބުނުމުން ހޭން ފެށިއެވެ.

" އޮހް ދިސް ކޭންޓް ބީ ގުޑް" ކައިޒަން ބިރުގަންނަ ކަމަށް ހެދެމުން ބުނެލިއެވެ. " އައި އޭމެ 18 އެން މި އަހަރު ތެރޭގައި 25 ޖީ އެފް ގެންގުޅުނީން އެން އެ އިޒާ ލައިގެން 26 ހައްހައްހައް ހައްހާ" އިޔާން ނުލަފާ ވައްތަރަކަށް ހެމުން ބުނެލިއެވެ. " ޕިސް ޕިސް ޕިސް ދުނިޔެ އެފުއް މިފުށަށް ޖެހުނަސް ކައެ ބަދަލެއް ނުވާނެ" ކައިޒަން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވައިލަމުން ބުނެލިއެވެ.

" ވެވެވެވެވެވެވެ ތި ބުނީ އިޒާ އޭތަ" ކައިޒަން ދެލޯ ބޮޑު ކޮއްލުމުން ބުނެލިއެވެ. " ހޫމް އެ ފޮނި ތުވި އަދި ނުވިތާކަށް ދުނިޔޭގައި ލެއްވި ހުރިހާ ފިރިހެނުންނާ ފްލާރޓް ކުރާ އިޒާ" އިޔާން ހިނި އައިސްފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

" ސޯ ޕްލޭ ބޯއީ އޮފް ދި ސޭންޗުރީ އިސް ޑޭޓިންގް ޕްލޭ ގާލް އޮފް ދި ޖެނެރޭށަން ނޮޓް ބޭޑް " ކައިޒަން ތުންފަތު މަތީގައި ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖައްސާލައިގެން ހުރި ބުނެލިއެވެ.

" އޭ ދެން ހިންގާ ގެއަށް ދަމާ މިހާރު އާންޓް އުޅޭނެ ލަސްވެގެން " އިޔާން ސީރިޔަސް ވާ ކަމަށް ހެދެމުން ބުނެލިއެވެ. " ހިންގާ އަވަހަށް ދަމާ އަދި މިރޭ 00 :12 ޖަހާއިރުގަ އެބަ ޖެހޭ އެ ސެރެމޮނީ އަށް ވެސް ދާން….މިތަނަށް އައީ އެހެންނޫނަސް ޗެކެއް ކޮށްލަން މި އިމްޕްލޯއީސް ތައް ރަންގަޅަށް ވޯކް ކުރޭ ތޯ އެ ކަން ވެސް ވެއްޖެ ސޯ ލެޓްސް ގޯ" ކައިޒަން އިޔާން އާއި އެއްބަސް ވެލަމުން ބުންޏެވެ.

----ނުނިމޭ-----

    Please log in or register to bookmark.
    912

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published.