އެއްލާނުލާ

މައިންބަފައިންނަކީ ރަން މުތެކެވެ. އެމީހުންނާ ދެތެރޭ ހެޔޮކޮށް ކަންތައް ކުރަން ލޮބުވެތި ރަސޫލާވެސްވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކީރިތި القرآن‎ ގާވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެކަންވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މުއާޒުއަކީ ޒުވާނެކެވެ. މަންމައާ ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ކިޔެވުމަށް މޮޅެވެ. މުއާޒު ބުނި ކޮންމެ އެއްޗެއް އެމީހުން މުއާޒުއަށް ހޯދާދެއެވެ. އެމީހުންގެ ރަންދަރި ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ލޯމަތިން ގެއްލިއްޖެނަމަ އެހާމެ ކަންބޮޑުވެއެވެ. އެހާވެސް ލޯބިޔެވެ. ނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ކިތަންމެ ލޯބި ލިބުނަސް މުއާޒުއަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ފަރުވާކުޑަ ޒުވާނެކެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން އެތައް ހަރަދެއް އިސްރާފްވެސްކޮށްލަނީ އެއްޗެއް ހިތަށްވެސް ނާރާހާ އަވަހަށްށެވެ. ރައްޓެހިންނަށް ކުރާ ހަރަދު އެތައް ގުނަޔެއް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. އަބަދުވެސް ފަހުގެ ޓެކްނޯލޮޖީ ގެންގުޅެން ބޭނުންވެއެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެމުން އައި ޒުވާނާއާމެދު އޭނާގެ މައިބަފައިން ވަރަށް ކެތްތެރިވިޔެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންގޮސް މުއާޒުވެސް އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ދެ އަހަރުތެރޭގާ އޭނާއަށް ލިބެމުން އައި އާމްދަނީ ބޮޑުވެސް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ލިބެމުން އައި އެއްޗަކުން މައިންބަފައިންނަށް ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ދިއްކޮށްނުލައެވެެ. މަންމައާ ބައްޕަ ބަލިވިޔަސް މާކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްވެސް ނުދެއެވެ. މުއާޒު އުޅެމުން އައީ އޭނާ ހިތުހުރި ގޮތަކަށްށެވެ. ލޯބިދެމުން އައި މައިންބަފައިންނަކީ މުއާޒު ލޯ ކުރިމަތީ މިހާރަކު މާކަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަނގައިން ވެސް ބުނެއުޅެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މިކަމާ ހިތާމާކޮށްކޮށް ބައްޕަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ބައްޕަގެ ބޭސްފަރުވާ ކަންތަކަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ސަމާލުކަމެއް މުއާޒު ނުދެއެވެ. އެންމެ ފަހަށް ބަލިހާލު ބޮޑުވުމުން މަންމަ ފަހަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ރައްކާކޮށްފާހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ނަގާގެން ބައްޕަޔަށް ބޭސްފަރުވާކުރިޔެވެ. ފުރާނާ ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންގޮސް މުއާޒު އަލަތު ކައިވެނިވެސްކޮށްފިޔެވެ. އިނދެގެން އައި މީހާ މައިބަފައިންނަށް ވަރަށް ހެވެވެ. މުއާޒުއަށް މައިބަފައިންނަށް އަޅާލުމަށް އަބަދުވެސް ނަސޭހަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. މިކަން މުއާޒުއަށް ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށްށެވެ. އަނބި މީހާ ދިން ހެޔޮ ނަސޭހަތް އޭނާއަށް ފެނިގެންދިޔައީ ވިހައެއްގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުކޮށް ވަރިވެސްކޮށްފިޔެވެ. އިހާނެތިކޮށް ގެއިން ނެރެ އެއްލާލިޔެވެ. ދާނެތަނެއް ނެތް ނިކަމެތި އެ އަންހެނާއަށް އެހީވީވެސް މުއާޒްގެ މައިންބަފައިންނެވެ. ކޮންމެޔަކަސް އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން މުއާޒު ދެވަނަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފިޔެވެ. އިން މީހާއަކީ މުއާޒުއާ ހެދި ހޭބަލިވެފާ ހުންނަ މީހެއްކަމުން އޭނާ ބޭނުންވީ އެ ދެމީހުން އެކަނި އެގޭގާ އުޅޭށެވެ. އަދި މުއާޒުގެ މައިންބަފައިން އެގެއިން ނެރެލުމަށް ކޮންމެ ރެޔަކުމެ އެ އަންހެންމީހާ ދިޔައީ މުއާޒުގެ ހިތަށް ވަސްވާސްދެމުންނެވެ. އެންމެ ފަހަށް މުއާޒު މައިންބަފައިން ކައިރީ އެގެއިން ނުކުންނަން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ މައިންބަފައިން ދެކޮޅުހެދިޔެވެ. އަދި ބޮޑު އަރާރުމަކަށްވިޔެވެ. މި އަރާރުން މާރާމާރީއަކަށް ބަދަލްވެ މުއާޒުގެ ބައްޕަ ކޮއްޕާލިވަގުތު ގޮސް ސިޑިން ވެއްޓި ފައި ބިންދާންދިޔައެވެ. ހިތާމާގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ. އެންމެ ފަހަށް މަންމަ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވިޔެވެ. މަޖްބޫރުވެގެން އެގެއިން ނުކުންނަން ޖެހިޖެއެވެ. ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި މަގުމަތިވެއްޖެއެވެ. ނަސީބު ދިމާކުރި ގޮތުން ތިމާގެ މީހަކާ ދިމާވެ ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބުނެވެ. އޭގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބައްޕަ މަރުވެ މަންމަ އެކަނިވެރިވެއްޖެއެވެ. ގެންދިޔަ ތިމާގެ މީހާގެ ފަރާތުންވެސް ލިބެމުން އައި އޯގާތެރިކަން ނެތެންފަށާފިޔެވެ. އެގެއިންވެސް ނުކުންނަން މަޖްބޫރުވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހަށް އެކަނިވެރިވެ އެ މަންމަ މަގުމަތީ ސަލާންޖަހަން އިށީންނަން ޖެހުނެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެން ގޮސް އެއްދުވަހަކު ސަލާން ޖަހަން މަގުމަތީ އިން މަންމަގެ އަތުގާ އައިސް ހިފީ ކުރިން މުއާޒު އިން އަންހެނުންނެވެ. މިހާރު އޭނާ އުޅެނީ އެހެން ކައިވެންޏެއްކޮށް ވަރަށް އުފަލުގައެވެ. މަންމަ ފެނިފާ އޭނާ ވަރަށް ދެރަވިޔެވެ. އަދި އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މަންމަ ގެންދިޔައެވެ. އޭގެ ދެ ހަފްތާފަހުން މުއާޒު ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް މުއާޒު ގުޅިޔެވެ. އަދި އޭނާ ބިކަވެ ނިކަމެތި ވެއްޖެ ހަބަރުދިނެވެ. އަންހެންމީހާ ވަގުތުން ގޮސް މުއާޒުގެ މަންމައަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދިނުމަށްފަހު މުއާޒުއަށް ގުޅާ ގެނެސް މަންމައާ ބައްދަލްކުރުވިޔެވެ. މަންމަ ފެނުމާއެކު މުއާޒު ލޯ ފެންކަޅިވިޔެވެ. އަދި ކުރެވުނު ކަންތަކަށް މައާފްއަށް އެދުނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ އިނދެގެން އައި މީހާގެ ހަގީގަތް މަންމައަށް ކިޔާދިނެވެ. އެއީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބޮޑު މަކަރުވެރިޔެއްކަން ބުންޏެވެ. އަދި ގޯތި އަތުލަން މަސައްކަތްކުރުމުން މުއާޒު އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ބިރުދައްކަން އުޅުން ވާހަކަވެސް ބުންޏެވެ. އޭނާ ކިބައިން ސަލާމަތްވީ މުއާޒްގެ އަތުގާ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދިނުމަށްފަހުކަން ބުންޏެވެ. މިހާރު ހަމައެކަނި އަތުގާ ހުރީ ގޯތި އެކަނިކަމުން މަންމައާ އެކު އަނބުރާގޮސް އަލުން ދިރިއުޅުން ފައްޓަން ބޭނުންވާކަން ބުނެ އާދޭސްކުރަން ފެށިޔެވެ. މަންމަ މުއާޒުއަށް މައާފްކޮށް އަނބުރާ ގެޔަށް ދިޔައީ އުފަލާއެކުގައެވެ. އެއް އަހަރުތެރޭ ދިން އޯގާތެރިކަމާއެކު މުއާޒްއަކީ ބަދަލްވެފާވާ ޒުވާނެއްކަން މަންމަ ގަބޫލްކުރިޔެވެ. މިހާރު މަންމައަށް މާމަ ކިޔާފަ ގޮވާލާނެ ކުއްޖަކު އޮންނާތީ އެކަމާ މަންމަ ވަރަށް އުފާކުރެއެވެ.

- ނިމުނީ -

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  10 ޚިޔާލު

  1. ދެންފަހެ މިޗެނަލްވެސް ހުއްޓުނީތަ؟؟؟؟؟

  2. މި ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި. އެކަމް މި ވާހަކައިގެ ނަން މިހާރު މި ސައިޓަށް ދޭވަރުވެއްޖެ. އެހާވެސް މި ސައިޓު މިހާރު ފީކަޅާ ވެއްޖެ.

  3. މަސްދުވަސް ވާއިރުވެސް މިސައިޓަށް ވާހަކައެއް އަޕްނުކުރެވޭނެތަ؟ ހާދަހާވާ ކަމުނުދާ ސައިޓަކަށް ވެއްޖެއޭ މިސައިޓު.

  4. އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ވާހަކަ ޑޮޓްކޮމްއަކީ ވަރަށް މަދު ބަޔެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސައިޓެއް. އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުންތެރިން ތިބިހާ ހިނދަކު މިސައިޓް ވެއްޓުނަކަނުދޭނަން. ކެތްތެރިވެލައްވާ. ލިޔުންތެރިން ހަމައެކަނި ލިޔަނީކީ ނޫން ދިރިއުޅުންވެސް ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ގޮތުން ބަޔެއްފަހަރު ލަސްވެސް ވާނެ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.