ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 16

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އިޒާން ވަނުމުން ނަތާޝާ ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ގޮސް އިޒާން ގައިގާ އޮޅުލައިގަތެވެ. ދެމީހުން އުޅުނު ގޮތުން އެއީ އަލަށް ވާ ކަމެއް ނޫން ކަން އެނގުނެވެ. "ނަތާ ތިޔޯ" ވާނުވާވައި ހުރެ މާޝާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. "މައި ބޯއީ ފްރެންޑް" ނިތްކުރިމައްޗައް ވެއްޓިފައި ހުރި އިސްތަށިތައް އެއްކައިރި ކޮށްލަމުން ގޮސް ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. އަދި އިޒާން އާއި ދިމާވި ވިތް ކުރު ގޮތަކަށް ނަތާޝާ ކިޔައިދިނެވެ. "3 އިޔާސް ވީ އިރުވެސް ބުނެނުލާ. ނަތާ ހާދަ ގޯހޭ" މާޝާ ކުޑަކުއްޖެއްހެން ބޮޑާ ހާކާލިއެވެ.

*************************

" ތި ދެމީހުން ކިހިނެއް؟" އިޒާން ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. "މައި ފަސްޓު ކަޒިން" ނަތާޝާ މާޝާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. "ކަޒިން އޯ އެކަމް ޔޫ ޑަޒަންޓް ޝެއާ މީ އެނީތިންގް" މާޝާ ބޮޑާ ހާކާލިއެވެ. އަޒާން އާއި މިޝަލް ވެސް ނަތާޝާ މެންގެ ސަކަރާތުގައި ބައިވެރި ވެއެވެ. ލެމަންގްރާސް އަށް ވަނިންސިރެއް ފައިހާ އެކަކާވެސް އަނގައިންނެއް ނުބުނެއެވެ. ހީވަނީ ކޮންމެސް ކަމަކާ ފިކުރު ކުރާހެންނެވެ. "ކިހިނެއްވެފަ؟" ފައިހާގެ އަތުގައި އަޒާން ހިފާލިއެވެ. ކަމެއް ނުވާކަމަށް ބުނާ ބީދައިން ދެފަރާތަށް ބޯ ހުރުވާލިއެވެ. ގެއަށް ދާން އެންމެންވެސް ނުކުތީ އެކީގައެވެ. ނަމަވެސް މިޝަލް ކުޑަ ކަމެއް ދިމާވެގެން ކޮލެޖަށް ދާން ޖެހުމުން މާޝާ ދިޔައީ ނަތާޝާމެންނާއި އެކުގައެވެ. ފައިހާ ގެ އުޅުމަށް ބަދަލެއް އައިސްފިކަން އެނގުމުން އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ފޯނު ނަގައި ފައިހާ އަށް މެސެޖް ކޮއްލިއެވެ. ފަސްވަރަކަށް މިނެޓު ވީ އިރުވެސް ފައިހާގެ ފަރާތުން މާޝާ އަކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. އެންމެ ފަހުން މާޝާ އިޒާން ގާތު ފައިހާ މާ މަޑުމަޑުން އެހުންނަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. "ނޭނގެ މިއަދު މެންދުރު ކޮޓަރިން ނުކުތީވެސް. ފޯނު ނިއްވާލާފަ އޮތީމަ ވަރަށް އެއްޗެހި ވެސް ކިއިނ ބުނީ ވެއްޓި ހަލާކު ވީ އޯ." އިޒާން ގޮސް ނަތާޝާ ގެއަށް ލައިފައި ނުކުތެވެ.

"ފައިއްކޮ. މިއަދު ކުޑަ ދޮން އާ ރުޅީތަ؟" ފައިހާ އިސްއުފުލާ އަޒާންއަށް ބަލާލިއެވެ. އެދެލޯ ކައިރިވަނީ ރަނގަޅަށް ނުނިދާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަޅުވެފައެވެ. " ގޭ. ވަޓްސް ރޯންގް" މާޝާ ގޮސް ފައިހާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. "ކުރިންރޭ ޖައިލަމް އެގެއަށޑ އައީމާ ކުރީގެ ހަނދާންތައް އާވީ. އަހަރެން އަބަދު މިހެން ކިހިނެއް.." ފައިހާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވުނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރިގަތީ އެޔެއް ކިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. " އަމް ވިލް ޔޫ ގާއިސް އެކްސެޕްޓް މައި އިންވިޓޭޝަން" މާޝާ އެހެން ބުނުމުން އެންމެން ވެސް ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން މާޝާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. "މިއުޅެނީ ސަންޑޭގަ މިޝަލްގެ ރަށަށް ގޮސްލަން. ތި މީހުންވެސް ހިނގާބަ ދާން. އޭރުން ފައިވެސް ބޯ ހަމަ ޖެހިދާނުން. " މާޝާގެ ހިޔާލަށް އަޒާން އާއި އިޒާން ވެސް އެއްބަސް ވިއެވެ. ނަމަވެސް އަޒާން އަށް ނުދެވިދާނެ ކަމަށް ބުންޔެވެ. "މިއަދު އަދި ޖޮބްއަށް ނުކުންނަން ފެށީ އެހާ އަވަހަށް ހިޔެއްނުވޭ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭނެ ހެނެއްވެސް" މާޝާ މެންގެ ގެއާއި ހިސާބަށް ދެވުމުން އެންމެންވެސް އެތާނގައި މަޑު ކޮށްލީ ކުޑަކޮށް އަދި ވާހަކަ ދައްކާލުމަށެވެ. އަޒާން އާއި މާޝާ އަކީ މިހާރު ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ހީ ސަމާސާކޮށް ހެދުމަކީ ދެމީހުންގެ އާދައެކެވެ. "ސޯ ހަނީ. މެޑިކަލް ލީވް އެއް ނަގަންވީއޭނުން." އަޒާންގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލަމުން މާޝާ އެހެން ބުނުމުން އެއީވެސް ރަނގަޅު ހިޔާލެއް ކަމަށް ބުނެ އިޒާން ވެސް އަޒާން އަށް ކަޅި އެއްލިއެވެ. " އޯކޭ އިޑިއަޓް. މިރޭ މެޑިކަލް ލީވް ނެގުމާއިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން ދަނީ އިނގޭ އަދި ނަމާދުވެސް ނުކޮށް މިއުޅެނީ." މާޝާގެ ކޮލުގައި ހިފާލައިފައި އަޒާންމެން ގެއަށް ދިޔައެވެ. މާޝާ ވެސް ކޮޓަރިއަށްވަދެ ވުޟޫ ކޮށްލައިގެން ނަމާދު ކޮށްލިއެވެ. ނަމާދު ކޮށް ނިންމައިގެން ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިންދާ މިޝަލް ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި ތަން ފެނުމުން ނަމާދު ކޮށްފިންތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ. "ހޫމް. މިއައީ މިސްކިތަށް ގޮސް ނަމާދު ކޮށްގެން" މިޝަލް ވެސް މާޝާ ގާތު އިށީނދެ ޤުރުއާން ކިޔެވިއެވެ. އިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމުން މިޝަލްގެ ފަހަތުގައި ހުރެ މާޝާ ނަމާދު ކޮށްލިއެވެ.

"ދަރިފުޅާ މާޝާ، މިޝަލް" ބަދިގެ ތެރެއިން ހަސީނާ ގޮވާ އަޑު އިވުމުން މާޝާ އާއި މިޝަލް އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ބަދިގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. " ކީކޭ މަންމާ" ހަސީނާ އަތުން ތަށިތައް އަތުލައި ކާން ހަދަން މާޝާ ފެށިއެވެ. "މަންމަ ބުނީ އާދިއްތަގެ ކުރިން އެކޮޅަށް ގޮސްލަންވީނުން. އެހެންނޫނަސް މަންމަ އަކަަށް ނެތް ދެވޭކަށް. ބައްޕަ ވަޒިފާއަށް ނުފުރަނިސް މަންމަ ބޭނުނެއް ނޫން ބައްޕަ އެކަނި ކޮށްފަ ދާކަށް." ހަސީނާ ކާ މޭޒުދޮށުގައި އިށީނެވެ. މިޝަލް، މާޝާ ވެސް އިށީނދެ ކެއުމައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. " މައްސަލަ އެއް ނެތް މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ދާ ހިތަށް ހަމަ ޖައްސާނަން." މާޝާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. މާޝާ ވެސް ބަދަލުގައި ހިނިތުންވެލިއެވެ. ކައި ނިމިގެން އެންމެން ވެސް ދިޔައީ ނިދާށެވެ.

އެނދުމަތީގައި ފުރޮޅި ފުރޮޅިއޮތް ލިއުޝާގެ ބަނޑަށް ތަދެއް އަރައިގެން ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. ސިޓިންރޫމުތެރޭ ޓީވީ ބަލަން އިން ޖައިލަމް ދުވެފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. "ލިއު. ކިހިނެއް ވީ؟". ޖައިލަމްގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ނުފިލައެވެ. މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ޖައިލަމް އަކަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. ކުރީގަ އަބަދު ގެއިން ބޭރުގަ އުޅޭ ލިއުޝާ ބަނޑުބޮޑުވީ ފަހުން އަބަދު ގޭގަ އޮންނަކަން ޖައިލަމް އަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. " އަހަރެންގެ ދަރި.. ދަރިފުޅު.. ވަރަށް ބޮޑަށް .. ބަ..ބަނޑުގަ ރިއްސާނީ" ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި އަވަހަށް އެންބިއުލާންސް އަށް ގުޅިއެވެ. ލިއުޝާ އަވަސް ފަރުވާދޭ ކޮޓަރިއަށް ވެއްދިއިރުންފެށިގެންވެސް ޖައިލަމްގެ ހިތް ބާރު މިނުގައި ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. "އިޓްސް ޓައިމް ޓު ގިވް ވާތް ޓު ބޭބީ. ބަޓް އިޓްސް ޖަސްޓް ސިކްސް މަންތްސް އެންޑް ލޭބަރ ޕެއިން. ދި އިޒް ސަމްތިން އިންކްރެޑިބަލް" ޑޮކްޓަރގެ ވާހަކަތައް އަޑު އިވުމުން ޖައިލަމްގެ މޫނުމަތިން ހާސް ކަން އިތުރުވިއެވެ. ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ގެނެސް ލިއުޝާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ބަޔައް ލައިފާ ޖައިލަމް ހުއްޓިލައިގެން ހުރީ ވިއްސާ ކޮޓަރި ދޮރުމަތީގައެވެ. އިރުކޮޅަކުން އިވިގެން ދިޔައީ ތުއްތުކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ހާސް ވެފައި ހުރި ޖައިލަމްގެ މޫނުމަތި އުޖާލާވިއެވެ. ނަރުސް ކުއްޖާ ދެން އެތެރެއަށް ވަނަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ބުނުމުން ޖައިލަމް ވަދެ ކުޑަ އެނދުގައި އޮތް ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖާ އުރާލިއެވެ. ބީ ވަރުބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ލިއުޝާއަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. އެ ތުއްތު ތުއްތު އަތުގެ ތެރެއަށް އިނގިލި ލައްވާލައިގެން ޖައިލަމް ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލާ ހުއްޓެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން ނިތްކުރީގައި ބޮސްދިނުމަށް ފަހު ލިއުޝާއަށް ގޮވާލިއެވެ. " ލިއު. ބޭބީ ރޮނީ މިއޮއް" ލިއުޝާ ދެލޯ ހުޅުވާލުމުން އަވަހަށް ދަރިފުޅު ލިއުޝާގެ ކައިރީގައި ބާއްވާލައިފައި ޖައިލަމް ގޮސް ލިއުޝާ ކާނެ އެއްޗެއް ބަލާ ގެއަށް ދިޔައެވެ.

އަޒާންއަށް ހޭލެވުނި އިރު އޭނާގެ ފޯނަށް އެތަކެއް މިސްޑް ކޯލްތަކެއް އައިސްފައި ހުއްޓެވެ. "ޕިސް ޕިސް. އަދި މަދެންނު" ފޯނަށް އައިސްފައި ހުރި ކޯލްތައް ބަލާލައިފައި ހީނގަންނަމުން އަޒާން ހިތާއި ހިތުން ބުނެލިއެވެ. އަވަހަށް އެނދުމަތީގައި ހަމަޖެހިލައި މާޝާ އަށް ގުޅާލިއެވެ. ދެތިން ފަހަރު ރިންގް ވުމުން މާޝާ ފޯނު ނެގި އެވެ. "އަދި ދޯ ގުޅަން އެނގުނީ. މިހާރު ކޮން އިރެއް ގުޅާތާ މި މޮޔައަށް." އަޒާން އަނގައިން އެއްޗެކޭ ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮށް މާޝާ ދަރިވަރު އަމުނާލިއެވެ. "ސާބަހޭ އަހަރެންނަށް އެވަރަށް ގުޅީ ކީއްކުރަން. ފަންސާސް ފަސް މިސްޑް ކޯލް. ކަމެއް ވީތަ؟". އަޒާން އަށް ހިނިގަނޑު މަރައެއް ނުކުރެވުނެވެ. "މާދަމާ ފުރާ ގޮތައް. ހުކުރު ފަހުން އާދޭ ރެޑީވެގެން އަހަރުމެން ގެއަށް . ޑެޑީ ބުނީ އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދޭނަމޭ." މިޝަލް ގާތު އިށީނދެ މިޝަލްގެ އުނގުގައި މާޝާ ބޯ އަޅާލިއެވެ. " އޯކޭ. ދޮންބެ ކައިރީ އާއި ފައިއްކޮ ކައިރީ ބުނެލާނަން" އެހެން ބުނެފައި އަޒާން ފޯނު ބާއްވާފައި ގޮސް ފެންވަރާލައިގެން ނުކުމެ ފިހާރައަށް ދާން ތައްޔާރުވިއެވެ. ގޭތެރެއަށް ނުކުމެ ހުރިހާ ތަނެއް ބެލިއިރުވެސް އިޒާން އާއި ފައިހާ ގެއަކު ނެތެވެ. އިޒާނއަށް ގުޅަން ފޯނު ނެގި ގަޑީ އަޒާންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. އަވަހަށް މެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. " ދޮންބެ މިދަނީ ފައި ސްޕެކް ޗޭންޖް ކުރަން ފައި އެކީ" އަޒާން ބަދިގެއަށް ވަދެ ކޮފީއެއް ބޯލައިގެން ފިހާރައަށް ދިޔައެވެ.

މިޝަލްގެ ފައިމަތީ ބޯ އަޅާލައިގެން މާޝާ އޮތީ ސީދާ މިޝަލް ގެ މޫނަށް ބަލާށެވެ. އެހެނަސް މިޝަލް މާ ބިޒީކޮށް އުޅުނީ ހަމިމާދޫއަށް ދާން ވާއިރަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ލެސަންޕްލޭންތަކެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގައެވެ. "މާޝް ދީބަ ކޮފީއެއް" މާޝާ ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮފީ ގިރައިގެން ގެނެސް ކޮފީ ޓޭބަލް މަތީ ކޮފީ ތަށި ބައިންދާފައި ހަމިމާދޫއަށް ގެންދާނެ ބައެއް ހެދުމާއި މިޝަލްގެ އަންނައުނު ޕެކް ކުރުމުގައި އުޅުނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ހަމިމާދޫއަށް ދާން އެންމެން ތިބީ ފްލައިތަށް އާދައެވެ. ހަނިމާދޫ އަށް ދެވުމުން އެންމެންވެސް ބޭނުންވީ ގެއަށް ގޮސް ތާޒާ ވެލައިގެން ރަށުތެރެ ބަލާލަން ދިއުމަށެވެ. ހަވީރުގެ ސައި ބޮއެގެން އެންމެންވެސް ނުކުމެލީ ރަށުތެރެ ބަލާލާށެވެ.

- ނުނިމޭ -

    Please log in or register to bookmark.
    5k

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *