ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 12

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ރުފިޔާ ދައްކާފައި ފައިހާއާއި އިޒާން ދިޔައީ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. ވިއްސަކަށް މިނެޓުފަހުން ގެއަށް ގޮސް ވަދެވުނެވެ. ގޭތެރެއިން މާޝާ ރޯ އަޑު އިވެއެވެ. ދޮރުމަތީގައި މަރުވެފައި ހުރި މައްޔިތެއް ހެން ހުއްޓުން އަރާފައި އަޒާން ހުއްޓެވެ. " ކިހިނެއްތަ ވެގެން މިއުޅެނީ" އިޒާން ނުރުހުން ވެފައި ގޮސް އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ފަހަތުން ފައިހާ ވެސް ވަނެވެ. ދެމީހުންނަށް ވެސް ވީ ހަމަ އަޒާން އަށް ވީ ވަރެވެ. ހުއްޓުން އަރާފައި ގަބެއްހެން ހުރެވުނީއެވެ.

**************************************

މާޝާ ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޯން އިނުމުން އިތުރަށް އަޒާން އަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. މާޝާ ގެނެސް އަޒާންގެ ތަނަވަސް މޭގެ ތެރޭ ބޮނޑިކޮށްލިއެވެ. އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް މާޝާއަށް ރޮވުނެވެ. އިޒާން ފޯނު ނަގައި ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލައް ގުޅައި އެން ިއުލާންސެއް ފޮނުވުމަށް އެދުނެވެ. ފަސް މިނެޓު ފަހުން އެންބިއުލާންސް އައިސް މިޝަލް ގެ އިތުރަށް ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިޒާން ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލައް ދިޔައެވެ. ފައިހާ، އަޒާން އަދި މާޝާ ހޮސްޕިޓަލައް ދާން ޓެކްސީއެއް ހޯދިއެވެ.

މިޝަލް ގެ އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކައް ލޭ އައިއްސައެވެ. މާޝާ މެންނަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވުނު އިރު މިޝަލް ވަނީ ފަރުވާދިނުމަށް އެމަޖެންސީ ކޮޓަރިއަށް ވައްދާފައެވެ. "ފައިއްކޮ މާދަމާ އެޑްމޖޓްވާން ޑޮކްޓާރ ބުނެފި" ފައިހާ އައިސް އިޒާން ގެ ކައިރީ އިށީނުމުން ފައިހާގެ މޫނަށް ބަލާލައިފާ އިޒާން ބުންޔެވެ. " އޯކޭ . ކުޑަ ދޮން އަހަރެން ބޭނުން ނިދާލަން ވަރަށް ބޮލުގަ ރިއްސާ އެބަ" އަޒާން އަށް ގޮވާލާފައި ފައިހާ ބުންޔެވެ. އަޒާން އާއި އިޒާން ބޭނުންވީ ފައިހާ ނިދަން ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަޒާން ފައިހާ ގެއަށް ލާން ދިޔައެވެ.

" ކޮބާ ޕޭޝިއަންޓްގެ ގާޑިއަން" އެމަޖެންސީ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އައި ނަރުސް ކުއްޖަކު އަހާލިއެވެ. " އަޅުގަނޑު" މާޝާ އިނގިރޭސި ބަހުން ނަރުސް ކުއްޖާއަށް ޖަވާބުދިނެވެ. އަދި ނަރުސް ކުއްޖާގެ އިޝާރާތުން ޑޮކްޓަރ ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނުމުން މާޝާ ނަރުސް ކުއްޖާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. " ކުރިންވެސް މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ޅޭޝިއަންޓެއް. އިއްޔަ ގުޅިން ޗެކަޕް އަކަށް ނައިސް 7 މަންތްސް ވީމަ. މިޝަލް ދުނިޔެއަށް އުފަންވާއިރު ވެސް ލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ބާރެއް އޮންނަނީ ވަރަށް ހިމަ ކޮއް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮއްގެން ރަނގަޅު ވާނެ ކަމުގެ 99 ޕަސެންޓް އަޅުގަނޑުމެން ދެން." ޑޮކްޓަރ ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކެއް ކިޔައިދީ ނިންމާލި އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. މިޝަލް ވޯޑަށް ބަދަލު ކޮއް ހާލު ރަނގަޅު ވިއެވެ. ނަމަވެސް ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓު ތަކެއް ހުރުމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެރޭ މަޑު ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރު އެދުނީއެވެ.

" ދާންވީނުން ގެއަށް ގޮސް ނިދާލަން މާދަމާ ހެނދުނުން އާދޭ. އަހަރެން މިހާރު ރަނގަޅޭ " މާޝާގެ އަތުގައި ހިފާލައިފައި މިޝަލް ބުނެލިއެވެ. ވެފައި ހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މާޝާ ވެސް ބޭނުންވީ ގެއަށް ގޮސް ފެންވަރާލައިގެން ނިދާލާށެވެ. އެރޭ މިޝަލް ގާތު މަޑު ކުރީ އިޒާން އެވެ. އަޒާން ގާތު މަޑު ކުރަން ބުނުމުން ދެކޮޅު ހެދީއެވެ. އަޒާން އާއި އެއްކޮށް ގެއަށް ގޮސް ވަދެވުން އިރުވެސް ދެމީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް އަނގައިންނެއް ނުބުނެއެވެ. އަޒާން މާޝާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރުވެސް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީއެވެ.

"މާޝާ މިޝަލް ދެކެ ހަމަ އެހާ ލޯބިވޭތަ؟ އަހަރެންގެ ގައިގަ ނެތް ކޮން ސިފައެއް އޭނަގައިން މާޝް އަށް ފެނުނީ؟ ކީއްވެ އަހަރެންނަށް ފުރުސަތެއް ނުދިނީ ކީއްވެ؟" އަޒާން އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔައެވެ. ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ނަމާދު ކޮއްލައިގެން މާޝާ އޮށޯތީ ނިދާލާށެވެ. ނަމަވެސް ސިކުނޑި ތެރޭގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ މިއަދު ޑޮކްޓަރ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކެވެ. އެ ވާހަކަ މިޝަލް ސިއްރުކުރި ކީއްވެ ކަމެއް މާޝާ އަކަށް ވިސްނާ ވިސްނާ ވެސް ނޭނގުނެވެ. އެހެން އޮވެ ނިދުނު އިރެއްވެސް މާޝާ އަކަށް ނޭނގެއެވެ.

ފައިހާއަށް ހޭލެވުނީ މާޝާގެ ފޯނަށް މިޝަލް ގުޅާ އަޑަށެވެ. މާޝާ ފުންނިންޖަކުން ނިދާފައި އޮތުމުން ފައިހާ މާޝާ އަށް ގޮވަން ބޭނުން ނުވީއެވެ. މާޝާ ނިދާފައި ކަމަށް ބުނުމުން މިޝަލް ފޯނު ކަނޑާނުލައި މާޝާ އޮށޯވެގެން އޮތް ބާލިސް ކައިރީ ބާއްވަ ދޭށޭ ބުނުމުން ފައިހާ އެކަންތައް ކޮއްދިނެވެ. އެޑްމިޓް ވާންޖެހޭތީ މުހިއްމު ބައެއް ސާމާނު ކުޑަ ދަބަހަކަށް އަޅާ ޕެކުކޮއްލާފައި ފައިހާ ފާހާނައަށް ވަދެ ފެންވަރާލިއެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކުޑަ ވައްތިރި ހެދުމަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ހަރުވާޅެއްލައިގެން ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ފައިހާގެ ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑު ގައި ތެޔޮލައި ފުނާ އަޅާލިއެވެ. އަދި ސަބަބުން ވައްބުރުގަލެއް އަޅައި މޫނުގައި ފިއްކޮޅެއް ޖަހައި ލިޕް ގްލޯޒް ހާކާލާފައި ގޮސް މާޝާ ގާތު އިށީނެވެ. މާޝާ ފޯނު ބޭއްވީ ފައިހާ އެކު ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަ ކޮށްލަން ބޭނުންކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިޝަލް ރަނގަޅުވެ ދޫކޮއްލިއެވެ. އެކަކުވެސް ގެއަށް ނުގޮސް މަޑު ކުރީ ފައިހާ އެޑްމިޓްކޮއް އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ހަމަ ޖެހިފައި އޮތުމުންނެވެ. ފައިހާ އެޑްމިޓް ކުރީ ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގައެވެ. ފައިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ހަމަ ޖެހިފައި އޮތީ މެންދުރު 1:15 ގައެވެ. ސިކުންތަކަށް ފަހު ސިކުންތެއް މިނެޓަކަށް ފަހު މިނެޓެއް ހިނގަމުން ގޮސް ފައިހާ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ އަށް ވެއްދި އެވެ. 4-3 ގަޑި އިރުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

ފައިހާ ވެއްދިއިރުން ފެށިގެން ވެސް އެކަމުގެ މޫނުމަތިން ވެސް ކަންބޮޑު ވުމުގެ އަސަރު ނުފިލައެވެ. އިޒާން ގާތު ގެއައް ގޮސް ނިިދާލައިފާ އަންނާށޭ ބުނުމުން ވެސް އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދި އެވެ. އަޒާން ދެކޮޅައް ހިނގާލަ ހިނގާލާ ހުރީއެވެ. މާޝާ މިޝަލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅާކައިގެން އޮވެ ދުޢާ ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. އިޒާން އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުން ނުކުމެގެން އައި ޑޮކްޓަރ ފެނިގެން އެދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ޑޮކްޓަރ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން އިޒާން ހުރީ ދުރުގައި ކަމުން ދެއްކި ވާހަކަ އެއް އެކަކަށް ވެސް ސާފެއް ނުވިއެވެ. ނަމަވެސް އިޒާންގެ މޫނުމަތި އުޖާލާ ވިއެވެ.

" : ٱلْحَمْدُ ﷲ ފައިއްކޮ ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު" އިޒާން އައިސް އަޒާންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ނަމަވެސް ފައިހާ ބަދަލު ކުރީ އައިސީޔޫއަށެވެ. ގޭ އެރުމުން ހަދަން ހުރި ޓެސްޓުތައް ހަދާފައި ރޫމަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ ޑޮކްޓަރ ވަނީ އިޒާން ގާތު ބުނެފައެވެ.

*އެއް ހަފްތާ ފަސް*
ފައިހާ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ވުމުން އެންމެން ނިންމީ އަވަހަށް ރާއްޖެ ދާށެވެ. މާލެ ދެވުމުން ފައިހާ އަޒާން އަދި އިޒާން ދިޔައީ ފައިހާގެ ގެއަށެވެ. މާޝާ އަދި މިޝަލް ދިޔައީ މާޝާ މެންގެ ގެއަށެވެ. ގެއަށް ދިޔަ އިރު ހަސީނާ ހުރީ ކައިވެންޏަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމަ ޖައްސާފައެވެ. މާޝާ ގެ ހެދުން ފެހިވެސް ހަސީނާއެވެ. " ދެ ހަފްތާ ފަހުން ދެކުދިން ކައިވެނި ކުރަން މަންމަ ބޭނުން" މިޝަލް އަދި މާޝާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ހަސީނާ ބުންޔެވެ.

- ނުނިމޭ -

  Please log in or register to bookmark.
  7k

  1 ޚިޔާލު

  1. ވ. ރީތި މާޝާ ﷲ... އެކަމަކު މިސްޓޭކް އެބަހުރި...
   ކޮންއިރަކުންތަ އަނެއްބައި މާލަހުންނޭ ތި ގެނެސްދެނީ.... ތަންކޮޅެއް އަވަސް ކޮއްދީބަ ޕްލީޒް

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *