ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 9

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މާޝާ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައުމުން އަވަހަށް މިޝަލް ގެ އަތުތެރެއިން ނުކުމެގެން މެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. މާޝާ ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރުމުން މާޝާގެ އަތުން ފޯނުނަގައި މިޝަލް އެ މެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. އަޒާން ވެސް ހުރީ ގުޑާލަން ނޭނގިފައެވެ. މާޝާ ހުރިތަނަށް ތިރިވިއެވެ. މާޝާއަށް ކުރިއަށް ވުރެ ބާރަށް ރޮވުނެވެ.

********************

އަޒާން ކުރި މެސެޖް ތަކުރާރު ކޮއް މާޝާގެ ސިނކުޑިގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. "ޑޮކް ބުނީ ޝީހޭސް ބްލަޑް ކެންސާ ވީ ނީޑް ޓުޑޫދަ ސާޖަރީ ސޫން" މިޝަލް ތިރިވެ ލާފައި މާޝާ ނަގައި ގަޔާ ބޮނޑި ކޮއްލިއެވެ. އަދި މޫނު ފުހެލައިގެން ހޮސްޕިޓަލައް ދާން ނުކުމެ ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވިއެވެ.

އަޒާން އަކީ ފައިހާގެ ބޭބެ ކަން އަޒާން އަށް އެނގުނީ ޖައިލަމް އާއި ފައިހާ ރުޅިވީ ދުވަހުގެ ރޭ އަޒާންގެ ދޮންބެ ފޮނުވި މެސެޖަކުންނެވެ. އަޒާން ކުޑައިރު އަޒާން މަންމަ ބުނަމުން އައީ އަޒާން ގެ ޓުވިންސް ކޮއްކޮއެއް ހުންނަ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އަޒާންގެ ބައްޕަ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކޮއްގެން ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން އަޒާންގެ ބައްޕަ ދިޔަ ވާހަކަ އެވެ. އަޒާން އާއި ފައިހާގެ ދެމެދުގައި ވަނީ އެންމެ 30 ސިކުންތުގެ ތަފާތެވެ.

ކާރު ގޮސް އޭޑީކޭ ކުރިމައްޗެއް ހުއްޓުމުން ކާރުން ފައިބައިގެން މާޝާ ދުއްވައިގަތީ އެމަަޖަންސި ރޫމާއި ދިމާއަށެވެ. އޭރުވެސް ފައިހާ ވޯޑަށް ބަދަލު ނުކުރެއެވެ. ކަރުނަތައް ހިފަހައްޓައި ކެއްކޮއްލައިގެން އަޒާން ހުރީ ފައިހާ ނެރޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ދެކޮޅަ ހިނގާ ހިނގާ ހުރި އަޒާން ފެނުމުން މާޝާ ގޮސް އަޒާން ގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. އަޒާން ގެ ބަޑި ފަޅައިގެން ދިޔައީ އެވަގުތުއެވެ. އެމަޖެންސީ ރޫމަށް ވަދެ ވަދެ ހުރި މިޝަލް އަށް މާޝާ އަޒާން އާއި މާ ގައިގޯޅިވުމުން އެމަންޒަރު ބަލަން ކެއްނުވެގެން މާޝާ އަށް "ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ގުޅާލާ" ށޭ ކިޔާފައި މެސެޖެއް ކޮއްލިއެވެ.

ޑޮކްޓަރު ނުކުތުމުން މާޝާ އަޒާން އާއި ދުރައް ޖެހިލާފައި ޑޮކްޓަރާއި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. "ކޮން އިރަކުންތޯ ވޯޑައް ބަދަލު ކުރަނީ" މާޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ޖަވާބު ގައި އިރުކޮޅަކުންނޭ ބުނެ ޕޭޝިއަންޓްގެ އާއިލާ މީހަކު ހުރިތޯ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. "ފައިހާގެ މަންމަ ބައްޕަ ނޭނ...." މާޝާގެ ވާހަކަ މެދު ކެނޑުނީ އަޒާން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. "އައިއެމް ހާ ބްރަދާ" އަޒާން އެހެން ބުނެފައި ޑޮކްޓަރުގެ ފަހަތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔެ ކިޔުންތައް ހުރި ކަމައް ބުނުމުން ދިޔައެވެ.

މިޝަލް ގެއަށް ގޮސް ވަދެގެން ދިޔައީ މަރުވެފައިވާ މައްޔިތެއް ފަދައިންނެވެ. "ދަރިފުޅާ މިޝަލް ހިނގާ ކަން" ޓީވީ ބަލަން އިން ހަސީނާއައް މިޝަލް ފެނުމުން ބުންޔެވެ. "އަޅުގަނޑު ބުނާނަން ބަނޑުހައިވިމަ މިދަނީ ކުޑަކޮށް ރެސްޓު ކޮއްލަން" މިޝަލް ހިނިތުން ވެލާފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ބާލާ އެނދު މައްޗައް ވެއްޓިގަތެވެ. މިޝަލް އަށް މާޝާ ފެނުނު ފުރަތަމަ ސިކުންތު ކޮޅު ތެރޭގައިވެސް ވަނީ އެހިތުން މާޝާއަށް ވަރަށް ހާއްސަ މަގާމެއް ދެވިފައެވެ. މިހާރުގެ ބަހުންނަމަ "ލަވް އެޓް ފަސްޓު ސައިޓް" އެވެ. މާޝާ އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ގައިގާ އިނގިލި ކުރި ޖައްސާލާކައްވެސް މިޝަލް ނޭނދެއެވެ.

ފައިހާ ވޯޑައް ނެރުނީ އިރު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހަނީއެވެ. އަޒާން އަށް މާޝާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ސުވާލު މާކު ތަކެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. އަޒާން އަކީ ފައިހާގެ ބޭބެ ކަން އެނގުމުން މާޝާ ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. ފައިހާ ވޯޑައް ނެރުނީ އިރުވެސް ފައިހާ އަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. އަޒާން މާޝާ ބަލަން އިން ގޮތުން އުނދަގޫވެގެނެ ގޮސް ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކެއް ކިޔައި ދިނެވެ. "ސޯ ވެން ޝުޑް ވީ ގޯޓުޑޫ ހާ ސާޖަރީ" މާޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ ސީދާ އަޒާންގެ މޫނައް ބަލަން ހުރެއެވެ. "ފައިއްކޮ ޑިސްޗާޖު ވާނެ މިރޭ ސޯ ޑޭ އާފްޓާ ޓުމޯރޯ. ކޮލެޖްވެސް ނިމުނީނުން. ދެން ގްރެޖުއޭޝަން އޮންނަންވާއިރަށް އާދެވޭނެ" އަޒާން ވާހަކަ ދެއްކީ ފައިހާގެ ގައިމަތީގައި އޮތް ފޮތިގަނޑު ރީތި ކޮއްލަމުންނެވެ. "އޯކޭ ގެއަށް ގޮސް އައި ވިލް ޓޯކް މައި މަދާ އެބައުޓް އިޓް އައިނޯ ޝީވިލް އެގްރީ. އެނީ ވޭސް އައިއޭމް ޓުވެންޓީ ފައިވް ނައު." ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅުވައިގެން ނުކުންނަމުން މާޝާ އެހެން ބުނެލީ ލާނެއް ގޮތަކައް ހީލައިގެން ހުރެއެވެ. ވޯޑުން ނުކުންނަން ދިޔަ މާޝާ ގައިގައި މީހަކު އައިސް ލައިގަތެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮއް މާޝާއަށް އެމީހާއާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ކާކުކަމެއް ނޭނގޭތީ ސޮރީއޭ ބުނެ ހިނގައިގަންނަން އެޅި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ މާޝާގެ ނަމުން އެމީހާ ގޮވާލީމައެވެ. ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ގޮސް ހުރިތަނުގައި ގުޑި ލާން ވެސް ނޭނގިފައި ހުރީއެވެ.

- ނުނިމޭ -

    Please log in or register to bookmark.
    7k

    3 ޚިޔާލު

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *