ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 6

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އަޒާން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގެއައް ދިޔައެވެ. ހައިރާންކަމެއް ވެރިވީ ގޭގެ ދޮރު ތަޅު ނުލައި ހުރީމަ އެވެ. އޭނައަށް ތަލުނުލައި ދެވުނީކަމަށް ހީކޮއް އަޅާނުލައި ދަބަސް ސޯފާމައްޗައް އެއްލާލައިފައި ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިއައް ވަދެ ބޮކި ދިއްލާލި ވަގުތު އަޒާން އަށް ހީވީ އަދިވެސް ނިދައި ހުރެވުނުކަމަށެވެ. އަޒާންއަށް ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރު ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެ ހުދިތަނުން ފައިތިލަ ހިތަލާލަން ހަނދާން ނެތިފައި އަޒާންއަށް ހުރެވުނެވެ.

*********************

ހަސީނާ ސިޓިންރޫމުގައި ޓީވީ ބަލަން އިންދާ ފޯނައް މާޝާގެ މެސެޖެއް އައުމުން މެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. " މަންމާ. މިއަދު ތަންކޮޅެއް ލަސްވެދާނެ ރައްޓެއްސަކާ އެކީ މިއުޅެނީ" ހަސީނާ ފުން ނޭވާއެއް ފަޒާގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ކޮޓަރިއައް ވަދެ އެނދުމަތީގައި އޮށޯތެވެ.

އަޒާން އަމިއްލަ މޫނުމަތީގައި ޖަހާލީ ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ހަގީގަތެއްތޯ ޔަގީން ކުރުމައްށެވެ. އަޒާންގެ ކޮޓަރިއަށް ލިއުޝާ އައިސް ވަންނަންވީ ސަބަބެއް އަޒާން އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. "އަޒޫ އަހަރެން ހާދަ ވަރަކަށް ގުޅައިފީމޭ. ކީއްވެތަ ފޯން ނުނަގަނީ. އަހަރެން ވަރަށް މިސްވި އަޒޫ މަތިން." ނުރުހުން ވެފައިހުރެ ލިއުޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ އަޒާންގެ އަތުގައި ހިފާލަމުންނެވެ. އަޒާން އަވަސް އަވަހަށް ލިއުޝާގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. "އަހަރެން ލިއު ކައިރީ ބުނިން ދޯ އަހަރެން ލިއު ދެކެ އެއްވެސް ވަރަކައް ލޮއެެއްބެއް ނުވެޔޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގުޅުން ކުރިއައް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ވެސް އަހަރެން ބުނިން އަހަރެން ލޯބިވާ މީހަކު ހުންނަ ކަމައް އަހަރެން އޭނަ އަހަރެންގެ ލޯބި ގަބޫލުކުރަންދެން އޭނާގެ ފަހަތުން އަހަރެން ލޮއެއްބައް ސަލާންވެސް ޖަހާނަން އެކަމް ލިއުޝާ ތިއީ އަހަރެންގެ ލޯބި ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަންހެނެއް." އަޒާން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ރުޅިއައިސް ހުރެއެވެ.

"އަޒާން ކޮންމެ ގޮތަކައް އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ދެކުނަސް ތިއީ އަހަރެންގެ ފިރިމި..." ލިއުޝާގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑުނީ އަޒާން ގޮއްމުށުން ފާރުގައި ޖެހުމުންނެވެ. "މަ ކަލޭގެ ފިރިއައް ވިޔަސް މަ ކަލޭ ނުދެކެން މަގޭ އަނބިމީހާ ކަމަކަށް. ތި މަގޭ އަނބެއްގެ ގޮތުގަ ހުންނަން ބޭނުންނަމަ އަހަރެން މިކޮޅަށް ކިޔަވަން ޗޭންޖްވިމަ ގޮސް އެހެން ފިރިހެނެއް ކައިރިއަށް ވަދެ މުޑުދާރު ފޮޓޯ ނަގާފަކާ މަށަކަށް ނުފޮނުވީސް. ލިއުޝާ ބަނޑު ބޮނޑީބެސް އެ ފިރިހެނާ އައް މަށަކަށް ނޫން. އަދި އިނގޭތަ ލިއުޝާ ބަނޑުގަ އޮތް ދަރީގެ ބައްޕަ އަހަރެން ދެކުނިން އިހައް ދުވަހު." އަޒާން ދަރިވަރު އަމުނާލާފައި ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ލިއުޝާގެ މޫނު ދެކެން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

އިރުއޮއްސިގެން ދިޔައިރުވެސް މާޝާ އިނީ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ކުޑަ ކެފޭއެއް ތެރޭގައެވެ. މާޝާ ސިހިފައި ފޯނު ބަލާލީ ފޯނައް މީހަކު ގުޅާތީއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ގަޑިން ވީވަރު އެނގުމުން ފޯނުނަގައި ކަންފަތުގައި ޖަހާފައި ނުކުމެގެން ހިނގައިގަތީ ގެޔާއި ދިމާއަށެވެ. ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކީ އަޒާން އެވެ. "މާޝް އަހަރެން..." އަޒާން އައް ވާހަކަ ދެއްކޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. މާޝާ ގާތު ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅޭ ވާހަކަ ނުބުނެވުނިރީ އަޒާން ދެރަވިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރި ކުރެވުނެވެ. މާޝާއައް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެކަން އެނގުނީ އަޒާންގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. " އަހަރެން މިދަނީ ގެއަށް މިރޭ އެއިޓްގަ އާދޭ އަހަރެންގެ ގެއަށް އަހަރެން ބޭނުން ކުޑަވާހަމައެއް ދައްކާލަނީ." އަޒާން ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތެއް ނުދީ މާޝާ ބޭނުންވި އެތި ބުނެލާފައި ފޯނު ދަބަހަށް ލާފައި ގެއައް ވަނެވެ.

އެނދުމަތީގައި ފުރޮޅި ފުރޮޅިއޮތް ޖައިލަމް އަށް ވިސްނެމުން އައީ އަޒާން އޭނައަށް އިންޒާރު ދޭންވީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް ނޭނގޭތީ އެވެ. ޖައިލަމް ފުންމައިގެން ތެދުވީ ފޯނައް އައި މެސެޖެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. "އައި ވިލް އާސްކު ފޯ ޑިވޯސް ފްރޮމް އަޒޫ. އައިއެމް ޕްރެގް ވިތް ޔުއާ ބޭބީ" މެސެޖް އައިއްސާ އިނީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ނެވެ. ނަމަވެސް އަޒާންގެ ނަން އިނުމުން އެއީ ލިއުޝާކަން ދެނެގަންނާކަށް މާގިނައިރުތަކެއް ނުނެފިއެވެ. ޖައިލަމް އަވަހައް މެސެޖައް ޖަވާބު ފޮނުވިއެވެ. "ޔޫ މޯ ވެއާ އައި ލިވް ކަމް އެންޑް ކޯލްމީ ލިއު ބޭބީ" ލިއުޝާއަށް ޖައިލަމްގެ. މެސެޖް ލިބުމުން ރީތިވެލައިގެން ނިކުމެ ޖައިލަމް އުޅޭ ގެއައް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ރަތް ހެދުމާއި ކަޅު ހީލްސްގައި އޭނާ ފެންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޮށެވެ. މެރޫން ކުލަ ޖައްސާފައި އޮތް ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ވައިގެ ތެރެއަށް ދޫކޮއް ލެވިފައެވެ.

ލިއުޝާ އަށް ޖައިލަމް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ނުލައްޕާ ޖައިލަމް ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ޖައިލަމް އޭނާގެ އެ ބާރުގަދަ އަތުތެތޭގައި ލިއުޝާ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ލިއުޝާ ގާތު މަޑުކޮށްލަން ބުނެ ޖައިލަމް ގޮސް ކޮޓަރި ދޮރު ލައްޕާ ތަޅު ލިއެވެ. އަދި ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓު ބާލައި އެއްލާލިއެވެ. އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ލިއުޝާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ތެރެއަށް އަތުގެ އިނގިލިތައް ވަދެގެން ދިޔައެވެ ހަމަ އެއާއި އެކު ލިއުޝާގެ ތުން ފަތުގައި ބޮސް ދިނެވެ. ލިއުޝާވެސް ޖައިލަމް ގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ލިއުޝާ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ބާލާ އެނދު މައްޗައް އެރިއެވެ. ދެން ހޭދަވެގެން ދިޔައީ ދެމީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް އުފާވެރި ވަގުތު ކޮޅެކެވެ.

އިޝާ ނަމާދު ކޮއްލައިގެން އަޒާން ދިޔައީ މާޝާ އެގެއައް އަންނާށޭ ބުނެފައި އޮތުމުން އެގެއަށްށެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި އަޒާން އަށް ފައިހާއާއި ދިމާވިއެވެ. "މިގަޑީ އެކަނި ކޮންތާކަށް" ލާނެއް ރާގެއްގައި އަޒާން ބުނެލިއެވެ. "މި މާޝް އަށް ދޭން މިދަނީ" އަތުގައި އޮތް ފޮތް ދައްކާލައިފައި ފައިހާ ހީލިއެވެ. އަށެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން އަޒާން އާއި ފައިހާ ހުރީ މާޝާގެ ގޭގައެވެ. ނަމަވެސް ގޭތެރެއިން މީހެއްގެ ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. "އެބަ އަންނަން މާޝް ގޮވައިގެން" ފައިހާ އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް މާޝާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. " މާޝް ހޯދަން މީހަކު އައިސް އެބަހުރި" މާޝްގެ ކޮނޑުގައި ކޮނޑުން ޖަހާލަމުން ފައިހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މާޝާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހަމައެކަނި ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަދި ނުކުމެގެން ގޮސް އަޒާން އާއި ފައިހާ ގޮވައިގެން ސޯފާގައި އިށީނެވެ.

ދިހައެއް ޖެހި އިރުވެސް ތިން މީހުން ތިބީ އެކި ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. ތިންމީހުންނަށް ވެސް ހުއްޓި ް އެރީ ގެސްޓް ރޫމް އިން ނުކުމެގެން އައިސް އައިސް ހުރި ޖައިލަމް އާއި ލިއުޝާ ފެނުމުންނެވެ. ޖައިލަމް ހުރީ ލިއުޝާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލައިގެންނެވެ. ފައިހާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. އަޒާން އަށާއި މާޝާ އަށް ބޭ އިޚްތިޔާރުގައި އެދިމާލައް ހިނގައި ގަނެވުނެވެ. ޖައިލަމް އަށާއި ލިއުޝާއަށް ތެޅި ގަނެފައި ދުރުވެވުނެވެ. ޖައިލަމް ހުރީ ހަތަރު އުދަރެސް ފެނެޖެހިފައެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި ހުއްޓައި ފައިހާ އައިސް ޖައިލަމްގެ ކޯތާފަތް މައްޗައް ހޫނު އެދިފަހަރެއް އަރުވާލިއެވެ. އެންމެން ތިބީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. ވަމުން މިދަނީ ކީއްކަން ނޭނގިފައެވެ.

- ނުނިމޭ -

  Please log in or register to bookmark.
  9k

  6 ޚިޔާލު

  1. ޤަވާޢިދުގެ ކުށް ރަނގަޅުކޮށްގެން ލިޔުން. އަދި ލަފުޒުވެސް ރަނގަޅަށް ލިޔުން މުހިންމު. ވާހަކައިގެ ރީތިކަމަށް މި ކަންކަމުން އަސަރުކުރާނެ.

  2. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް ކޮންމެއަކަސް.

  3. މީ ހަމަ ހަބޭސް ވާހަކައެއް.. ވަރަށް ސަޅި.. ހަމަ ފަޔަރ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *