ހިތް އަވަސްވާ ގޮތްވެޔޭ - 1

ކުޅެވެމުން ދިޔައީ 0 2 0 2 ގެ ޢީދު ފުޓްސަލް ކަޕްއެވެ. ކައިރާ އާއި އޭނަގެ ދެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވާ ޝާނާ އާއި ޝެރީލް ތީބީ ފުޓްސަލް ދަޑާ ދިމާލު ފުއްޓަރުގައެވެ. އެކި ސަކަރާތުގައި މި ތިން މިހުން ތިއްބައި ޝެރީލްގެ ފޯނަށް މީހަކު ގުޅިއެވެ.
" ހުއް.. މިގަނޑިވެސް ދެން ގުޅަން ޖެހޭނެ މީނަ.. ދެންމެ ވިއްޔާ މިތާ ހުރެފަ އެ ދިޔައީ.." ކުދި ކިޔައި ގަންނަމުން ޝެރީލް ފޯނުނެގިއެވެ. އޭރު ކައިރާ އާއި ޝާނާ ޝެރީލް ޖެއްސި ވައްތަރުން ހޭން ތިއްބެވެ.

" ހޫނ.. ކީކޭ ޖޫދޫ.؟؟ަަ އަކުރުތަކަށް ދަމާފައި ޝޭރީލް ބުނެޏެވެ.

" ކޮބާ ކައި؟؟"" އެބަ ހުރި މިތާ. ކިހިނެއްވާންވީ ؟؟" " ދީބަ ކައި އަތަށް ފޯނު ވާހަަކަ އެއް ބުނަން ވެފަ އެބަ އޮތޭ.." " ކީކޭ ބުނަން.. ޝެރީލް ކައިރި ނުބުނަނީސް ނުދޭނަން ކައި އަތަކަށް މި ފޯނެއް.." "އަޅެ ދެން ޕްލީސް ފުރަންށޭ މި އުޅެނީ ދެން ދީބަ ކައި އަތަށް.. ޕްލީސް ޕްލީސްސްސް.. " "އޭ ކައި ޖޫދު ވަރަށް ލޯބިވެޔޯ ކައި ދެކެ މިސްވާ ވަރުންނޯ މި ގުޅީ.. އަން އަވަހަށް ވާހަކަ ދައްކާ އެކުއްޖާ ފަކީރު ހިތް ހުއްޓިދާނެ." ކައިރާއަށް ފޯނު ދެމުން ޝެރިލް ދިމަކޮއްލިއެވެ.ލަދުން ހުރެ ޝެރީލް ފޯނު ނެގިއެވެ.

"ހަލޯ." ލަދުވެތި ކަމާއެއްކޮށްަކައިރާ ބުނެލިއެވެ. " ހެއި ކައި.. ސްޕީކުގަތަ؟" " ނޯ.. " " ކައި ވަރަށް ސީރިޔަސް ވާހަކައެއް އިނގޭ ބުނަން މި އުޅެނީ. ވަރަށް ވިސްނާފަ ޖޫވެސް ކައި ކައިރީ މި ވާހަކަ ބުނަން މި އުޅެނީ ފަހަރެއެއްގައި ކައި ދޭ ޖަވާބަކުން ދެ މިހުންގެ ވެސް ލައިފް ޗޭންޖް ވުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމެއް.ޖޫއަށް ހެޔޮ ކައި ކޮންމެ އާންސް އެއް ދިނަސް ޖަސް ތިންކް ވައިސް އެން ވަޓްސް ގުޑްފޯޔޫ.. އިނގޭ އެހެން ބުނާއިރުވެސް ކައި، ކައިގެ ސެލްފްއަށް ވިސްނާނީ އެންމެ ފަހުންކަން. އެކަމަކުވެސް ޕްލީސް ތިން އޮފް ޔުއާ ސެލްފް ފަސްޓް. އައިވިލް ރެސްޕެކްޓް ޔުއާ ޑެސިޝަން. ސޯ ކައި. ވިލް ޔޫ ބީ މައިން؟" ދިގު ވާހަކަ ތަކަކަށްފަހު ޖޫދު ކައިރާ ކައިރިން ރައްޓެހި ވާން އެހިއެވެ.

"ވަޓް ޖޫ އިސްދެޓްޔޫ ޓެލިން ދެޓް.. އޯކޭ ވިސްނާނަން.." "ކޮން ވިސްނާނަމެކޭ ކިޔާކަށް ޖޫ ކައި ބުނީ ޔެސް އޯ" ޝެރީލް އައް ވާނުވާ އެގުމުން ބުނެލިއެވެ.އެޔެއްފަހު ވަރުގަދަ ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލިއެވެ.ޝާނާވެސް އެ ހުނުމުގައި ބައިވެރި ވިއެވެ.
"ދެން އަޅެ އެދޮގެއް ތިއްތި އޯކޭ ނުވާނެ.. ވިސްނާމޭދެން ކައި" ޅަގޮތަކަށް ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.

" މީނަ ބޮޑެއް ނުވަނެ ދުވަހަކުވެސް މިހާއަށް ވުރެން މީހާ ކުޑަވެެގެން އުޅޭނެ މާ އިނޮސެންޓް ވާން.. އަސްލު ޝައިތާނެއް ހުރި ގޮތަށް ހުރި" ޝާނާ ބުނެލިއެވެ.

" ހެހ. އޯކޭ ޖޫ ކައި ވިސްނާފަ އާންސް އެއް ދޭނަން. " ކައިރާ ބުނެލިއެވެ. އެފޯނު ކޯލް ނިންމާފައި ތިންމިހުން އެކުގައި ދަޑާދިމާލަށް ދިޔައެވެ.

" މީނަ މިހެނީ ކާކާ ދިމާލަށް ބަލާފަތަ އަޅެފަހެ. ބޮޑު އުދަގުލެކޭ.. މަގަކަށް ނުކުމެވޭކަށް ނޯވޭ.. ފެންނަ އިރަށް ތަވާފް ކުރަންފަށާނެ ރައިން އާ ދެމީހުން އަދި ރައިންވސް ބަލާފަ ހެޔޭ.. ކަމެއްދެން.." " އޭ އަދި އެނގޭތަ މި ފެންނަ ފާރިހް ނަހުދައްތަ ކައިރި ބުނި އެއްޗެއް" ބެންޗްގައި އިން ފާރިހް ކައިރާ އާއި ދިމާލަށް ބަލަން އިނުމުން ކުދި ކިޔަން ފަށާފައި ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއް ހަދާން ވުމުން އަހައިލިއެވެ.

" ކީކޭ ބުނީ؟" "އެއްކަލަ ދުވަހު އަޒޫދައްތަމެން މިކޮޅު ތިއްބާ ކައި ދިޔައީމެއްނު އެމީހުނާ އެއްކޮއް ބީޗްއަށް. ޑަމުން ފިހާރައަށް ވާނީ.. ވަނީމަ ނަހޫ ދައްތަބުންނިީ..ފަަރިއޯ"އަގަދާފައި ކައިރާ ބުނެލއެވެ.
(ނުނީމޭ)

    Please log in or register to bookmark.
    1k

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published.