ޒައިދު ނޫރާ - 2

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ވެހޭ ބޯ ވާރޭތެރެއިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރު
ގެ އެތެރޭގައި އިނީ 20 އަކަށް އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ.ނަމަ
ވެސް މުއްސަނދި މުރާލި ރަނގަޅު ހިންހެޔޮ މީހެކެވެ
ކާރު ތެރެއަށް ވެހޭ ބޯ ވާރޭ ގެ ސަބަބުން އިތުރު ތަނެއް ފެންނަ ވަރެއް ވެސް ނުވެޔެވެ

ޒައިދަކީ އަށާރަ އަހަރު އުމުރުން ވުމާއި އެކު
ބައްޕަ ގެ ވިޔަފާރި ހިނގާ މައި ފަރާތެވެ.ޒައިދަކީ ހަމްޒާ
އާއި ސަލްވާ ގެ ހަމައެކަނި ހުރި ދަރިއެވެ.ހަމްޒާވަނީ އެކުސިޑެންޓެއްގައި އެއްފައި ވާގިނެތިފައެވެ

ގަޑިން 12 ޖަހާ ބޮޑު ވެއްޖެއެވެ.މީހެއްގެ ހިލަމެއް
ފުނިޖެހިފައިވާ މާލެއިން ނުފެނެއެވެ.ޒައިދު ގެ ލޮލުގައި
އަޅައިގަތީ ބޯ ވާރޭގަނޑުގެ ތެރެއިން ލާފައި ހިނގަމުން ދާ
އަންހެން ކުއްޖަކަށެވެ.އެ ކުއްޖާ އެކަނި އެގޮތައް ދޫކޮށްލަން ޒައިދު ބޭނުމެއް ނެތެވެ

ނޫރާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކާރެއް އައިސް
މަޑުކޮށްލުމުންނެވެ.ރީތި ޒުވާން ފިރިހެނެއް ކާރުން އެރުނެ
ވެ.ހައި.. ކޮންތާކަށް ތި ދަނީި؟؟ ޒައިދުގެ ސުވާލަށް
ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޫރާ އަކަށް ނޭނގުނެވެ.ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެ ސުވާލު ޒައިދު ތަކުރާރު ކުރިއެވެ

އަހަރެން ދާނެ ތަނެއް ނެތް.. ހުންނަނީ
ރަށްޓެހި މީހެއްގެ ގޭގަ އެގެއިން ނިކުންނަން ޖެހުނީ
އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ އާއި އެމީހުނާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގަ
ނޫރާ ޖަވާބު ދިނެވެ.ކޮބާ އާއިލާ މީހުން ތިބުނާ؟؟
ޒައިދު ސުވާލަކަށް ފަހު ސުވާލެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ
ކުޑައެއްގެ ހިޔަލުގަ ހުރެއެވެ.ޒައިދު އެ ކުޑަ ނޫރާ އަތަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ

އާއިލާ މީހުން ތިބެނީ އަސްލު ހަމަ މާލޭގަ
އެކަމު.. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައީ.. އާއިލާ މީހުން
އުޅެނީ ކުއްޔަށް ތަނެއް ހިފައިގެން... އެކަމު އިންޑިއާ
އަށް ދިޔައީ ދެންމެ ބުނި ގޭ މީހުން ކައިރި ބަހަށްޓާފަ
ނޫރާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.އާދޭ ކާރަށް އަރަން .... ޒައިދު
ބޭނުންވީ ނޫރާ އަށް އަޅާލާށެވެ.އެކަމު އަހަރެން ދާނެ ތަނެއް ނެތް.. ނޫރާ ބުންޏެވެ

ގެސްޓު ހައުސް އެއްގަ ބަހައްޓަދޭނަން
އާއިލާ މިކޮޅަައް އަންނަން ދެން.. ޒައިދު ވަރަށް އޯގާތެރި
ކަމާއި އެކު ބުނެލިއެވެ.ނޫރާ ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓައް
އެރިއެވެ.ޒައިދު ކާރު ސުޓާޓު ކޮށްލުމަށްފަހު ދުއްވާލިއެވެ

ޒައިދު ގޮސް ހުއްޓުނީ 3 ވަރަކަށް ބުރީގެ ގެސްޓު
ހައުސްއެއްގެ ކުރިމަތީގައި އެވެ.ޒައިދާއި އެކު ނޫރާ ވެސް
އެތަނަށް ވަނެވެ.ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ޒައިދު ވިޔަފާރި
އެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގާ ތަނެކެވެ.ޒައިދު އެތާ ނޫރާ ހިލޭ
ބަހަށްޓައިދޭން ނިންމިއެވެ.އަދި ބޭރަށް ނިކުމެ ކާރަށް
އެެރިއެވެ.ކާރު އިސްޓާޓު ކޮށްލުމަށްފަހު ދުއްވާލިއެވެ

ޒައިދު ދިޔައީ ނޫރާގެ އަތަށް ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި
ދީފައެވެ.ނޫރާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަން
ދިނީ ފެންވަރާށެވެ.ލާން އެންމެ ހެދުމެއް ނޫނީ
ނޫރާ އެގެއިން ނުގެނެއެވެ.އެ ހެދުން ގެނައީ އަތް
ދަބަހަށް ލައިގެންނެވެ.އެ ހެދުން ލައިގެން ނޫރާ ނިދަން
. އޮށޯވެލިއެވެ.ލަސްތަކެއް ނުވެ ނޫރާ ނިދުނެވެ

*****************
ނޫރާ އަށް ހޭލެވުނީ އިރު އެރީމައެވެ.ރޭގައި
ގިނަ ވަގުތު ނިދަން ނުލިބުމުން އަދިވެސް ނިދި ފިލައި
ނުދެއެވެ.ޓޮއް ޓޮއް. ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާ އަޑު ނޫރާ އަށް
އިވެން ފެށިއެވެ.ނޫރާ ބިރުވެސް ގަތެވެ.ނަމަވެސް ނޫރާ
އެނދުން ފައިބައިގެން ގޮސް ބުރުގާ އެޅިއެވެ.އަދި
ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.ކުރިމަތީ ފެންނަން ހުރީ ރީތިކަމުގެ
ލާމަސީލު ޒުވާނެކެވެ.އެއީ ޒައިދުކަން އޭނާއަށް އެނގުނެވެ

ޒައިދު އައީ ގެސްޓު ހައުސު ގެ މަސައްކަތު
މީހަކާއި އެކުގައި އެވެ.އޭނާ އަތުގައި ކާއެއްޗެހި ތިއްބެވެ
ސޮރީ .. ނިދާފަ އޮއްވާ ގޮވުނީމަ .. ބުރެކްފާސްޓު
މިހިރީ .. އެމީހާ އެއެއްޗެހި އެތެރޭ މޭޒެއްގައި ބެހެއްޓިއެވެ
ޒައިދު އާއި އެމީހާ އާއި ދެމީހުން ވެސް އެތަން ދޫކޮށް އަނބުރާ ދިޔައެވެ

ޒައިދު ގޮސް ވަނީ އޭނަގެ ގެޔަށެވެ
އެއިރު ފުރޮޅުލީ ގޮންޑިއެއްގައި 35 އަހަރުގެ ހަމްޒާ އިނެވެ
އަދި ސަލްވާ ވެސް ގޮނޑިއެއްގައި އިނެވެ.ޒައިދު ނޫރާ
ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ.ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ދައްކަން
މިއަދު ހަވީރު ގެޔަށް އަންނާތި އިނގޭ.. ހަމްޒާ
ބުންޏެވެ.ޒައިދު ބޯ ޖަހަލުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ

******************

ރީމަކީ 18 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.އޭނާ އަކީ
ފަހީމު އާއި އުލްޔާ ގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިއެވެ
ފަހީމަކީ ހަމްޒާގެ ބޮޑުބޭބެއެވެ.ފަހީމު ވަނީ މީގެ 10
ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އޭނާގެ ވިޔަފާރި ހަމްޒާގ
ނަންމައްޗައް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.އެއީ ފަހީމަށް ބަލިހާލަތު
ހުރި ގޮތުން އެކަން ކުރެވެން ނެތުމުންނެވެ.އޭރު ފަހީމް
ދިރިއުޅުންވެސް ވަނީ ބޭރަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.މި
ދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގައި އުޅެނީ ދިރިއުޅުމުގެ ކަމެއް ނިންމާ ލުމުގެ އުންމީދުގައި އެވެ

ރީމް އިނީ ހެންދުނުގެ ނާސްތާ ނަގާށެވެ
މިއަދު ދަރިފުޅު ގޮވަައިގެން ދާނީ އެ ގެޔަަށް އެކަމާ
މަޝްވަރާ ކުރަން.. ރީމް ވެސް އިނީ ޒައިދުގެ އަންބަކަށ ވާން ވަރަށް ބޭނުންވެފައިއެވެ

****************
މެނދުރުގެ ވަގުތެވެ.ނޫރާ ގެ ފޯނު ހުޅުވާލިއެވެ
އަދި މައިންބަފައިންނަށް ގުޅުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.ފޯނު
ނެގީ ނޫރާގެ ބައްޕަ ނާޒިމްއެވެ.ނޫރާ ކަންތައް ވީގޮތް
އަލިފުން ޔާޔަށް ކިޔައިދިނެވެ.ނާޒިމް އާއި ހަނާ
ނިންމީ އަވަހަށް މާލެ އައުމަށެެވެ.އެއީ ނޫރާ އެގޮތަށް ދޫކޮށްނުލުމަށެވެ

ޒައިދު ކާރަށް އަރައިގެން ދިޔައީ ގެސްޓު
ހައުސްއަށެވެ.ޒައިދު ގޮސް ނޫރާގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ދިނެވެ
ވަރަށް އަވަހަށް އެތެރެއިން ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.ޒައިދު
އަށް ނޫރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ފަހަރު ނޫރާ އަށް
ހިތް ކިޔާ ފަދަ އިހުސާސެއް ވިއެވެ.ނޫރާ އަކީ ރީތި ދޮން
ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ.ފޯނު ނަމްބަރު ލިބިދާނެތަ
އޭރުން ކަމަކުވެސް ގުޅޭނީ.. ޒައިދު ނޫރާ ގެ ފޯނު ނަމްބަރަށް އެދުނެވެ

ނޫރާ އަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނަމްބަރު
ދޭ މީހެއްވެސް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް ވިސްނުމެެއް ނެތި
ގާތް މީހަކަށްް ނަމްބަރު ދޭފަދައިން ނޫރާ ފޯނު ނަމްބަރު ދިނެވެ.

އިރަކޮޅެއް ފަހެވެ.ނޫރާގެ ނަމްބަރަށް ނުދަންނަ
ނަމްބަރަކުން ގުޅިއެވެ.ޒައިދައް ވެދާނެތީ ނޫރާ ފޯނު ނެގި
އެވެ.ހަލޯ.. މިއަދު ހަވީރު ބޭރަށް ދެވިދާނެތަ؟؟
ކާރުދުއްވާލަން ވިޔަސް.. ޒައިދު އެދުނެވެ.ނޫރާ އަށް
ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގުނެވެ.ނަމަވެސް ޒައިދުގެ އޯގާތެރި
ކަމާއި އަޚުލާގު ރަނގަޅު ކަމުން ނޫރާ އަށް ވަނީ
ޒައިދަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރެވިފައި އެވެ

*. *** *************************
(ޒައިދު)

އަހަރެންނަށް މީގެ ކުޑަ އިރަކޮޅެއް ކުރިން ވަނި
ރީމްމެން މި ގެޔަށް ހަވީރު އައުން އެހެން ދުވަހަކަށް
ފަސް ކުރަން ނިންމިކަން އެނގިފައި އެވެ.އެހެންކަމުން
އަހަރެން ނިންމީ އަހަރެން އެމީހަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކޮށް
އެކުވެރިވާން ބޭނުންވެފައި ހުރި މީހާ އާއި އެކު ބުރެއް
ޖަހާލަން ދާންށެވެ.ނޫރާ އަކީ ވެސް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ކަން އަހަރެންނަށް ހަމަ ޔަގީނެވެ.

އަހަރެންނަށް ނޫރާ ފެންނަ ކޮންމެ ވަގުތަކު
ހިތުގެ ތެޅުން އިނތިހާއަށް ބާރުވެގެންދެއެވެ.ނޫރާ އާއި
މެދު އަހަރެން ޝައުގުވެރިވަނީ ކީއްވެ ކަމެއް ހުދު
އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ.އެހެންނަމަވެސް
އިނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ އަހަރެން ނޫރާ އާއި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ބޭނުން ވާކަމެވެ

އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން މިދަނީ
ހަވީރަށެވެ.މެންދުރުގެ ވަގުތު ނިމޭނެ އިރަކަށެވެ.ނޫރާ
އާއި ބައްދަލުވާނެ އިރަކަށެވެ.ނޫރާ އަށް އަބަދު ގުޅައި ގެން ހުރެވޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރައެވެ

( ނުނިމޭ)

  Please log in or register to bookmark.
  2k

  9 ޚިޔާލު

  1. ރަނގަޅު ދެން މިފަހަރު އިލްޔާ ނުޖަހާ އިލްޔާ ޖެހިކަންވެސް

   • އިލްޔާ ނުޖަހާ އުލްޔާ ޖެހިކަންވެސް*

  2. ފުރަތަމަ ބަޔާއި ދެވަނަ ބަޔަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް

  3. ކާރުތެރެޔައް ވާރޭ😱🙁ކާރު ފޫ އެޅީތަ؟😐

  4. ވަރަށް ކުއް އެބަހުރި.އެކަމް އދެން އޯކޭ އޭ ބުނެވިދާނެ. އަވަސް އަނެއް ޕާރޓް.

  Leave a Reply to ބޯހަލާކު X

  Your email address will not be published. Required fields are marked *