ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި - 5

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މާޝާ ގެއައް ކައިފައި އަޒާން ދިޔައީ އަޒާން އުޅޭ ގެއާއި ދިމާއަށެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް އަޒާން ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އަޒާން އައް ގޮއްމުއް ކަވާލެވުނީ އެވަގުތުއެވެ.

*******************

ފައިހާ ވެފައި ހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އަރާއޮށޯތީ ނިދަންށެވެ. ނަމަވެސް ޖައިލަމްގެ ފޯނެއް އައިމާ އެ ހިޔާލު އޭނާ ދޫކޮއްލިއެވެ. ޖައިލަމްގެ ފޯނައް ޖަވާބު ދީފައި ފައިހާ ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުއްޓިލިއެވެ. އެއިރުވެސް ޖައިލަމް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. "ފައީ. ކައިފިންތަ؟ ނޫނީ އެއްޗެއް ބޮއެފިންތަ؟" ފައިހާ ޖަވާބެއް ނުދިނުމުން ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ޖައިލަމް އެވެ. " ފައީ. ދެން ސޮރީއޭ. އަހަރެންނަކަށްވެސް ނޭނގެ އެގަޑީ އަހަރެން ކީއްވެ ކަމެއް މާޝް އަތައް ބޮސް ދިނީކީއެއް. އަހަރެން މާޝް ގެ ނިތައް ބޮސް ދެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައި. ފައީ ޕްލީޒް މަޢާފް ކޮއްބަ" ޖައިލަމް ވާހަކަ ދެއްކީ ދެރަވެ ހުރެއެވެ. ދެމީހުންގެ މެދުގައި ދެން ހޭދަވެގެން ދިޔައީ ހަމަހިމޭން ކަމުގެ ވަގުތު ކޮޅެކެވެ. ޖައިލަމް އައް ފައިހާގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ފޯނު ބޭއްވީ ނުކާނަމަ ކައިގެން ނިދާށޭ ބުނެއެެވެ.

އަޒާންގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ގޮއްމުއް ކެވުނު އަތް އަވަހައް ޖީބައް ލިއީ އަޒާންގެ ކުރިމަތީ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަން ހުދު ޖައިލަމް ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. އަޒާން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޖައިލަމްގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. " ތިއީދޯ ޖައިލަމް އަކީ؟ " އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ޖައިލަމް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. " ކަލޭ މަގޭ މާޝާގެ ކައިރި ހިޔަނިވެސް ނޭޅޭތި. މާޝާ އަށް ކަލޭގެ އުނދަގޫ ޖެހޭކަން އެނގިއްޖެއްޔާ މަށައް ވުރެ ނުބައި މީހަކު ނުހުންނާނެ." އަޒާން ވާހަކަ ދެއްކީ ދެބުމަ ގޮއްޖަހައިގެން ހުރެވެ. އޭރުވެސް އަޒާންގެ ރުޅިގަނޑު ފޮނުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

މާޝާ ފުން ވިސްނުމެއްގައި އޮވެފައި ފޯނައް ބަލާލީ ލޮލައް ނިދިނައިސްގެންނެވެ. އެވަގުތުވީ މާޝާ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން މާޝާއައް ގުޅިވަގުތެވެ. މާޝާ ފޯނު ނަގައި ކަންފަތުގައި ޖަހާލިއެވެ. "މާޝް" އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކީ ފިރިހެނެކެވެ. އަޑުން ދަންނަ އާއެކޭ ހިތާއި ހިތުން މާޝާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. "ކާކު؟ ކިހިނެއް އަހަރެންގެ ނަންބަރު ހޯދީ؟" މާޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ ހިންހަމަ ނުޖެހި ހުރެއެވެ. " މި އަޒާން އޭ ނޭނގުނުތަ؟ ނަންބަރު ދިނީ ހަސީނާއްތަ. މާޝް އަހަންނަށް މަޢާފް ކޮއްބަ. ހެޔޮނުވާނެ. މާޝް ކައިރިން މަޢާފަން އެދެން ކެތްމަދު ވެފައި ހުރިތާ ބަރާބަރު ފަސް އަހަރު ފަހުން މާޝް އާ ދިމާމިވީ. ނޭނގޭ މާދަމާ ނޫންކަމެއް އަހަރެން ފުރައިގެން ލަންކާއަށް ދާންޖެހޭނީއެއް." އަޒާން ވާހަކަ ދެއްކީ މާޔޫސްވެ ހުރެއެވެ. އެ ހިތް އެދި ގޮވަމުން ދަނީ މާޝާ އަޒާންގެ ލޯބި ގަބޫލު ކުރާނޭ ދުވަހަކަށް ށެވެ. "އަޒާން. ތި ވާހަކަ ދައްކަން މިނޫން ގަޑިއަކު ގުޅާ އަހަރެން މިހާރުވެސް މިއުޅެނީ ބޯގޮވައިގެން" މާޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމާލަމުންނެވެ. " މާޝް ރޮނީތަ. ސޮރީ އަހަރެން މާޝްގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާނަން ދެން ނިދާލާ." އަޒާން ވާހަކަ ދެއްކީ އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

މާޝާއަށް ނިދުނީ އަޒާން އާއި ދޭތެރޭ ވިސްނަން އޮއްވައެވެ. މާޝާއައް ހޭލެވުނީ ހަސީނާ އައިސް ކޮޓަރި ދޮރުގައި ޓަކި ދޭ އަޑައްށެވެ. ލޮލައް ނިދި ސަވާރުވެ ފައި ހުއްޓެއްކަމަކު ދުވެފައިގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ދޮރު މަތީގައި ހުދު ހަސީނާ ހަޅޭ ލަވައިގަތީ ކޮލެޖައްދާ ގަޑި ޖެހެނީކަމައް ބުނެއެވެ. މާޝާއައް ދެލޯ ބޮޑުކޮއް ލެވުނީ ދެނެވެ. ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ގޮސް ފާހަނައަށް ވަދެގެން ދިޔަތަން ބަލަން ހަސީނާ ހުރީ ހެވިފައެވެ. ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ކަޅުހެދުން ލައިފައި މާޝާ އެޅީ އަޅި ކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ޝޯލްަައަށް އެންމެ ފަހު ޕިން ޖަހާލާފައި އަމިއްލަ ސޫރަ އަށް ބަލާލައިފައި ހިނިތުންވެލިއެވެ. ފަނަސް ނަގައި ކޮނޑުގަ އަޅުވާލާފައި މާޝާ ދެމިގަތީ ކާގެ ތެރެއަށެވެ. އަލަމާރިން ނޫސް ޕެކެޓެއް ނަގާފައި ކޮލެޖުން އައިސް ކާނެ ވާހަކަ ބުންޔެވެ. އަދި ނުކުމެގެން ދިޔައީ ހަސީނާގައިގައި އޮޅުލައިގަނެފައެވެ.

ކޮލެއްޖައް ގަޑި ނުޖެހި މާޝާއަށް ދެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. އޭރު ފައިހާ އާއި އަޒާން ވެސް އައިސް ކުލާހައް ވަންނަނީއެވެ. މާޝާ ކަޅު ހެދުން ލައިފައި ހުއްޓާ އަޒާން އަށާއި ފައިހާއައް މިއީ ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަޒާން ގޮސް ގޮނޑީގައި އިށީނދެ އިނދެގެން ބެލެނީ މާޝާއާއި ދިމާއަށެވެ. އެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފު ކޮއްކޮއް ފޫހިނުވެއެވެ. އަޒާންގެ މި އަމަލުން ފައިހާއައް މާޝާއާއި އަޒާންގެ ގުޅުމަކީ އާދައިގެ ގުޅުމެއް ނޫންކަން އެނގުނެވެ. އަދި އެކަން ޔަގީން ކުރަން އޭނަ ބޭނުންވި އެވެ. ފައިހާ މާޝާ ކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓި މާޝާގެ މޫނައް ބަލާލިއެވެ. ޝަކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. މާޝާ އަކަށް އެކަމެއް ފާހަގަ އެއް ނުވިއެވެ. ނޫނީ އެކަން އެނގޭކަމައް ހަނދަން ބޭނުންނުވީބާއެވެ. ފައިހާ އަށް އެއްޗެކޭ ބުނެވުމުގެ ކުރިން ލެކްޗަރަރ އައިސް ކުލާހައް ވަނެވެ. ކުލާސް ދެމިގެން ދިޔައީ އެއްގަޑިއިރަށެވެ. ކުރިއައް އޮތީ ޓެސްޓު ހަފްތާ ކަމައް ވުމުންނެވެ. ގަޑިން 2 އެއް ޖެހުމާއިއެކު ކޮލެޖްއިން ނިމި ގެއައް ދާން ފައިހާ ނުކުތީ މާޝާއަށް ވުރެ ކުރިންނެވެ. އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އޭނާ ކުރިކަމެއް ނޫނެވެ.

އަޒާން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގެއައް ދިޔައެވެ. ހައިރާންކަމެއް ވެރިވީ ގޭގެ ދޮރު ތަޅު ނުލައި ހުރީމަ އެވެ. އޭނައަށް ތަލުނުލައި ދެވުނީކަމަށް ހީކޮއް އަޅާނުލައި ދަބަސް ސޯފާމައްޗައް އެއްލާލައިފައި ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިއައް ވަދެ ބޮކި ދިއްލާލި ވަގުތު އަޒާން އަށް ހީވީ އަދިވެސް ނިދައި ހުރެވުނުކަމަށެވެ. އަޒާންއަށް ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރު ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެ ހުދިތަނުން ފައިތިލަ ހިތަލާލަން ހަނދާން ނެތިފައި އަޒާންއަށް ހުރެވުނެވެ.

- ނުނިމޭ -

  Please log in or register to bookmark.
  9k

  7 ޚިޔާލު

  1. ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި މި ވާހަކަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ވާނީ އެއްކޮށް ލިޔެނިނަމާފަ ރިވިއުއަށް ލައިފަ. ޢުންމީދު ކުރަން ކިޔުންތެރިންނަށް ވާހަކަ ރީތި ވާނެ ކަމަށް

  2. ވަރަށް ރީތި މި ޕާރޓް ވެސް ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   ވެއިޓިން ފޯ ނެކްސްޓް ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   ސްޓޭސޭފް 😃😃😃😃😃

  3. އަނެއް ބަޔަށް ކެތް މަދުވެފައި....🙂

  4. މިޕާޓް ވެސް ވަރަށް ރީތި 🤩🤩🤩🤩

  5. މިވާހަކަ އެސްފިޔަ ސައިޓް އިން ކިޔައި ނިމިއްޖެ، 🤓 ކިޔުނު އެއްމެ ރީތި ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވާހަކަ މީ. 🙂 ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި 👍

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *