ފުއާފް - 28

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

" އަސްލު ފައިޒަން ކޮބާ؟ " އަކްރަމް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލަމުން އަހާލިއެވެ.
" ވީ މާލޭގައި. އިބްރާހީމް މެންނާއެކު މޫދަށް ދިޔަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު އޭނަ ރައްޓެއްސަކާއެކު ކޮފީ ނިންމާފައި އަންނަނިކޮށް އަޒްކާގެ އާއިލާއިން ރައްޓެހިމީހާގެ ފޯނަށް ގުޅީމަ އަޒްކާގެ މަރުގެ ޙަބަރު ލިބިގެން މާލެ ގޮސްވީ. އިބްރާހީމް މެން ގާތުގައި އޭނަ ނުބުނެ ދާން ޖެހުނީ ކުއްލިއަކަށް އަވަހަށް ދާން ޖެހިގެން. ފޯނު ހަލާކުވެގެން މެސެޖު ވެސް ނުކޮއްލެވުނީ.. " ފުއާފް އަސްލު ފައިޒަންގެ ހަޤީޤަތް ކިޔައި ދިނުމުން އެންމެންގެ ހިތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އަޒްކާގެ މަރުގެ ޙަބަރު ލިބުމުން އެންމެންނަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވިއެވެ.
" އަދި އެއް ވާހަކަ... ލީންއަ... ލީންއަކީ ބައްޕަގެ ދަރިޔެއްތަ؟ " އަޙްމަދު ހިންދިރުވާލަމުން އަހާލިއެވެ. އެޖަވާބަކީ އަލައިނާގެ ހަޔާތުގެ ކުރިމަގު ބިނާވާނެ ޖަވާބެވެ.
" މިއީ އެންމެ ބޭނުންވާ ޖަވާބަށް ނުވެދާނެ. ސޮރީ.. އަޙްސަން އަލައިނާ ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަސްރާގެ ގާތަށް އައިސް ދަރިޔަކު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރި. އެކަމަކު ލީން ތިއީ އަޙްސަންގެ ދަރިޔެއް ނޫން. ލީން ތިއީ ނަހަލާލު ކުއްޖެއް.. " ފުއާފް އަލައިނާގެ ކަރުނުން ފުރިފައިވި ދެލޮލަށް ބަލާލިއެވެ. ފުއާފްގެ ޖަވާބާއެކު އަލައިނާގެ ދެލޮލުގައިވި ކަރުނަތައް އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ.
" ދެން... ދެން ކާކު؟ " އިބްރާހީމް ކުރެހިފައިވާ އަޑަކުން ހައިރާންވެފައި އަހާލިއެވެ. އަލައިނާއަކީ އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮކަން އެނގުމުން އެންމެންނަށް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އަލައިނާގެ ދެބޭބެއަށެވެ.
" އަލައިނާގެ އަސްލު ބައްޕައަކީ މިގޭ ފުރަގަހަށް ތިއޮތް ކިރުދޫނިގޭ ލައިތް. ލައިތް މާލޭން ބޭސް ގެންނާތި އަސްރާ އޭނަ ކައިރިން ދޭތެރެ ދުރުކުރާ ބޭސް ގަންނަން ދިޔަ ދުވަހެއްގައި އެކަމެއް ހިނގީ. އަސްރާ އަރްޒަންއާއެކު އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮއްފަ ހުރީމަ އޭނަ ނެތް ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް. ލައިތްއަށް އެނގޭ އަލައިނާ ތިއީ އޭނަގެ ދަރިޔެއްކަން. އެކަމަކު ބަދުނާމުވާން ބޭނުން ނުވާތި ހަނު އެހުންނަނީ. " ފުއާފް އަލައިނާ ބައްޕަގެ ހަޤީޤަތް ކިޔައިދިނެވެ.
" އަސްރާ އަލައިނާގެ ފަޔަށް ވަޅި ހަރައިގެން ލޭ ހިފައިގެން ދިޔައީ ކޮންތާކަށް؟ " އަކްރަމް ކެތްތެރިކަމެއްނެތި އަހާލައިފިއެވެ.
" ސިހުރު ހަދަން ފަރިތަކުރަން ވެގެން ކާސިމްބެ އުޅޭ ޖަންގަންޔަށް ދިޔައީ. އެކަމަކު އަހަރެން އަސްރާއަށް ގޯނާ ކުރީމަ އެގެޔަށް ނުދެވެނީސް އަލައިނާގެ ލޭ ކޮތަޅު އަސްރާގެ އަތުން ވެއްޓި ބިންމައްޗަށް އެޅުނީ. އެއިގެން އަސްރާއަށް ބޭނުން ނުހިފުން އެއީ އަލައިނާގެ ނަސީބު. " ފުއާފް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
" އަހަރެން ދެން މިދަނީ އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް އެންމެންނަށްވެސް އެދެން. އަހަރެން ދެން ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިއާއިލާއަކާ ގާތްވެސް ނުވާނަން. އަދި އެހެން އިންސާނުންނަކާ ވެސް. އަހަރެން މިއަދުން ފެށިގެން ތައުބާ ވާނަން. " ފުއާފް އެންމެންނަށް ފުންކޮށް ހިނިތުންވެލަމުން ގެއިން ނިކުތެވެ. އަދި ގޭގެ މެދުގޯތީގައި މަޑުކޮއްލަމުން ފަހު ފަހަރަށް އެގެޔަށް ބަލާލިއެވެ.
" ހިނގާ ދާން.. އަހަރެން ބައްޕަ އެބަހުރި ކަލޭ ނައިސްގެން. އެހެނޭނުން ވާނީ. ކަލޭ ބައްޕައަކީ އަހަރެން ބައްޕަ އިސްވެރިޔާ. ކަލޭ ބައްޕަ މަރުވިފަހުން މަގޭ ބައްޕަ ވިއްޔާ ކަލޭ އެބަލަނީ.. " ފުއާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ކޭޒް ފާޅުވިއެވެ.
" ހިހިހި.. އާން ހިނގާ " ކޭޒްގެ އެހީއާއެކު ފުއާފް އެމިހުންގެ ދުނިޔެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.
---
އާދުވަހަކަށް އިރު އެރީ އެމަރަލްޑް ގޭގެ އެންމެން އެކީގައި ފަތިސް ނަމާދުކޮށް ހަޤީޤަތް އެނގި އެކަމުން ސަލާމަތް ވެވުނީތީ މާތްﷲއަށް ޝުކުރުވެރިވާ ހާލުގައެވެ. ފުއާފް ދިއުމުން އަލައިނާއަށް ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ނަމާދު އެޅުނީތީ ތަޢުބާވިއެވެ. މާޒީގައި ވެދިޔަ ކަންތަކާމެދު ނުވިސްނާ އެންމެންގެ އަމާޒަކަށްވީ މިއަދުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިޔަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ދާން މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
---
" އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް " ބޭރުން ބަޔަކު ސަލާމް ގޮވާ އަޑަށް ހުދުނާ މެދުގޯއްޗަށް ނިކުތް އިރު ނުދަންނަ ތިން ޒުވާނުން ތިއްބެވެ. އަދި އޭނަ އަވަސް އަވަހަށް ސަލާމް ބަލައިގަނެ އެމިހުން އައި ބޭނުމުގެ ވާހަކަ އެހިއެވެ.
" ލައިތް.. ބަޔަކު ހޯދަން އައިސް އެބަ ތިބި.. " ތިން ބުރިޔަށް ނަގާފައިވާ ކިރުދޫނި ގޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ހަމައެކަނި ކިޔަވާ ކޮޓަރީގައި އިން ލައިތްއަށް ހުދުނާ ގޮވިއެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވެ ފަންސާހުގެ އަހަރުތައް ގުނަމުން ދާ ލައިތް އޭނަ ކިޔަން އިން ފޮތް ލައްޕާލިއެވެ. އަދި ލޮލުގައި އިން ނަންބަރު އައިނު ނަގާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ހުދުނާގެ އެހީގައި ލިފްޓުން އެންމެ ތިރީ ފަންގި ފިލާއަށް ދިޔައެވެ.
ސިޓިންރޫމުގައި ތިބި ތިން ޒުވާނުން ފެނިފައި ލައިތްއަށް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ. އެހެނަސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
އަލައިނާއަށް ލައިތް ފެނުމާއެކު އުފަން ބައްޕަ ފެނުމުން ވާކަހަލަ އަސަރުތައް ހިތު ތެރޭގައި ދުވެލިއެވެ.
" ބޭބެ ހީކުރީ ކުޑަކުޑަ އަސްރާ މިގެޔަށް އައީ ކަމަށް. އަލައިނާ ހަމަ ވައްތަރީ އަސްރާއާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް.. " ލައިތް އެމީހުނާ ގާތަށް ދެވުމުން ސުވާލުކުރިއެވެ.
" އެނގޭ ތިއައީ ކީއްވެކަން.. ހުދުނާ އިށީނދޭ މިތާ.. " ލައިތް އޭނަގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑު ކުރިޔަށްވުރެ އެމިހުންގެ ގާތަށް ޖެއްސިއެވެ.
" ހުދުނާ ގާތުގައި އަހަރެން ބުނި ހަނދާންވޭތަ އަހަރެން ހުދުނާއާ އިނުމުގެ ކުރިން އަންހެން ދަރިޔަކު ހުންނާނޭ ބުނި ވާހަކަ؟ " ލައިތް ހުދުނާ ކުރެ ސުވާލުކުރިއެވެ. ހުދުނާ އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ.
" މިއީ އެދަރިފުޅު އަލައިނާ.. މިހާރު ނަވާރަ އަހަރުދޯ މިވީ؟ " ލައިތް އަލައިނާކުރެ އަހާލިއެވެ. އަލައިނާ ލައްބައޭ ބުނެ ޖަވާބުދިނެވެ. ހުދުނާ ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލަމުން އަލައިނާއަށް ބަލާލިއެވެ.
" އަސްލު މިހެން ދަރިފުޅޭ ކިޔަން ވެސް ލަދުގަނޭ. އިނގޭ އެދުވަހު ހެދުނީ ގޯހެއްކަން. ފުރަތަމަ އަސްރާ އަލައިނާއަކީ މަގޭ ދަރިޔެކޭ ބުނެ އެވާހަކަ ބުނި ދުވަހު އަހަރެން ބިރުގަތީ.. އޭރު އަހަރެންނަށް އަދި ނަވާވީސް އަހަރު. ވިޔަފާރި ކިރިޔާ އޭރު އަދި ހަމަޖެހުނީ. އަގު ވެއްޓި ބަދުނާމު ވެދާނެތީ އަލައިނާ ގާތަށް ދާން ނުކެރިގެން މަޑުކުރީ. އެކަމަކު ހުދުނާ އިނދެ ކުދިން ލިބުނީމައި އަލައިނާއަކީ ވެސް މަގޭ ދަރިޔެކޭ ހިތަށް ވިސްނާދިނީ. އޭރު އަލައިނާ އުޅެނީ މާލޭގަ. ހުސެންގެ ފަރާތުން އެނގުނު އަލައިނާ ބަލިކޮށް އުޅޭކަން. އެހެންވެ އަހަރެން ގޮސްގެން އިތުރަށް ސަކަރާތްވެދާނެތީ މަޑުކޮއްލީ. މިކޮޅަށް އައިކަން މިއެނގުނީ އިއްޔެ. އެހެންވެ މިއަދު ދާންކަމަށް މިހުރީ ވެސް. " ލައިތް އިސްޖަހާލިއެވެ.
" ތިވަރު ފުދޭ ބޭބޭ.. ބޭބެ ލީން ދަރިޔެއް ގޮތުގައި ބަލައިގަތުން ވެސް އެއީ ހަމަ ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅު. އަލްޙަމްދުލިﷲ " އިބްރާހީމް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
" އާން. އަލްޙަމްދުލިﷲ.. ދަރިފުޅާ ލީން. ބައްޕައަށް މާފުކުރޭ.. " ލައިތް ކަރުނުން ފުރިފައިވި ދެލޮލުން އަލައިނާއަށް އަތްދިއްކޮއްލީ އަންނާށޭ ބުނާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
" ބައްޕާ... " ހަޔާތުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްޕަގެ ލޯބި ލިބުމުން އަލައިނާގެ ދެލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތައް ވިދާލިއެވެ. އަދި ބިންމަތީގައި އިށީނދެލަމުން ލައިތްގެ ދިއްކޮއްލެވިފައިވާ ދެއަތުގެ ތެރެއަށްވަދެ އެއަތުގެ ހިމާޔަތް ހޯދިއެވެ.
" ތިއީ މިހާރު މަންމަގެ ވެސް ކުއްޖެކޭ... " ލައިތް ހުދުނާއާ އިނުމުގެ ކުރިން ތައުބާވެ ހުދުނާއަށް ހަޤީޤަތް ކިޔައިދީފައި އޮތުމުން ހުދުނާގެ ހިތް އެދެބަފައިންނަށް ހިތް ސާފެވެ. ބައްޕައެއްގެ ލޯބީގެ އިތުރުން މަންމައެއްގެ ލޯބި ލިބުމުން އަލައިނާގެ ކަރުނަތައް ދެގުނަވިއެވެ. އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދު އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
" ކޮބާތަ އެކުދިން؟ ހުދުނާ ދޭބަލަ ދެބެންއަށް ގޮވަން... " ލައިތް ސިޓިންރޫމުގެ މަތި ބަލާލިއެވެ. އެގޭ އިންނަ ގޮތުން ސިޓިންރޫމުގައި ހުރެފައި މަތި ބަލާލުމުން ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކޯރިޑޯއާ ހަމަޔަށް ފެންނާނެއެވެ.
" ކީކޭ ބައްޕާ؟ " ސޯޅަ އަހަރުގެ އެއްމާބަނޑު ދެބެން ލީވާންއާއި އަލްޔަން ހުދުނާއާއެކު ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ.
" މިހިރީ ދަރިފުޅުމެންގެ ދޮންތަ އަލައިނާ. މިއީ އެހެން ބަނޑަކަށް ލިބިފައި ހުރި ބައްޕަގެ ދަރިޔެއް... " ލައިތް އަލައިނާ ދެކުދިންނަށް ތައާރަފް ކޮއްދިނެވެ. އަލައިނާއަށް އަލަށް އެއްބަފާ ކޮއްކޮމެން ފެނުމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއް ބޭނުންވެގެން އުޅެ ނުލިބި އުއްމީދު ކެނޑިފައި ހުއްޓާ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮއްކޮއެއް ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އުއްމީދެއް ނުކުރެއެވެ.
" އިނގޭ ކުޑަކޮށް އާކްވާޑްވާނެކަން. އެކަމަކު އެކުގައި އުޅެން ފެށިމަ ބައްޕައަށް އިނގޭ ތިކުދިން ގުޅޭނެކަން. އިން ޝާ ﷲ . ދަރިފުޅުމެންނަށް ނަން ދީފައި ތިހުރީ ވެސް ދޮންތަގެ ނަމާ ގުޅުވާފަ. ލާމްއަކާއި ނޫނެއް އިންނާނެ ދޮންތަގެ ނަންހެން. " ލައިތް ތިންބެއިންނަށް ބަލާލިއެވެ. ލީވާންއާއި އަލްޔަން އަލައިނާއަށް ބަލާލައި ހިނިތުންވެލިއެވެ.
" ކޮންއިރަކުން ދެން ފުރަނީ؟ " ލައިތް އިބްރާހީމް ކުރެ އެހިއެވެ.
" ހަފްތާއެއްވަރު ފަހުން. އަބަދަކު ޗުއްޓީއެއްގައި ނުހުރެވޭނެތާދޯ.. ލީން ބޭނުމިއްޔާ އެކަމަކު ހަފްތާއެއް ފަހުން މާލެ ދާނީ އޭނަ ގޮވައިގެން. ލީންއަށް އަދި އެބައޮތް ދެމަސް ޗުއްޓީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިއުމުގެ ކުރިން. " އިބްރާހީމް ކިޔައިދިނެވެ.
" ލީން ކިހިނެތް ހަދަނީ ދަރިފުޅާ؟ ބައްޕައަށް ފެންނަނީ މިދެމަސްދުވަހު ބައްޕަ ގާތުގައި މަޑުކޮއްލިއްޔާ.. " ލައިތް އޭނަ ބޭނުންވާ ގޮތް އަލައިނާއަށް ބުނެދިނެވެ.
" އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަނީ އެހެން ބައްޕާ.. " އަލައިނާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
---
އެއްމަސް ފަސް
" އަބާން ބުނެބަލަ.. މޫދުގައި ހުންނަ ގަލަށް ކިޔާ ނަން..؟ " ފުއްޓަރު ފަރާތުގައި ހުރެފައި އަބާން ކުރެ އަލައިނާ އެހިއެވެ. ދުވަހަކީ ސުކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށްވުމުން ކިރުދޫނިގޭ އެންމެނާ ދިއްގަރުގޭ ލަތީފާގެ އާއިލާއާ އެމަރަލްޑްގޭ އެންމެން ތިބީ ހަވީރު ފުއްޓަރު ފަރާތަށް ސައެއް ބޯލުމަށް އައިހެވެ.
" ކޮރަލް.. " އަބާން ޖަވާބުދެމުން ހީލިއެވެ.
" ހާން.. ހާދަ މޮޅޭ މިހާރު އަބާން ދޯ؟ މާޝާ ﷲ ބާރަކަށްﷲ " އަލައިނާ އޭނަގެ ދިގު އަބާޔާ ހެދުން ކުޑަކޮށް ކޮށިކޮއްލާ އަބާންއާ އެއްހަމަޔަކަށް ތިރިވެލަމުން އަބާންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އޭނައަކީ މިހާރު އަފްޝާއާއި ތީބާ ފަދައިން ކަޅުހެދުންލާ ކުއްޖެކެވެ. މޫނު ފޮރުވާ އޭނަ އަޅަނީ ބޮޑު ބުރުގާއެވެ. ކުރިން އެކަހަލަ ހެދުން ނުލެވުނީ އެކަހަލަ ހެދުން ދެކެ ލޯބިނުވެވޭތީއެވެ. ފުއާފްގެ ސަބަބުން ހިނގި ހާދިސާއަށްފަހު ކުރު ހެދުން ލަންޏާ އެހެން ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވެދާނެތީ އޭނަ ބޭނުންވީ ހަށިގަނޑު ފޮރުވާށެވެ.
" ދޮންތަ ކީއްކުރަނީ؟ ހިނގާބަލަ ފައިގަ ތަޅާ ކުޅެން " ލީވާން އަލްޔަން އާއިއެކު އަލައިނާއާ އަރާ ހަމަކުރަމުން ހުދު ގާކޮޅެއް ނަގާ މޫދާ ދިމާއަށް އުކިއެވެ.
" ބަލާނަމޭ ކާކުތޯ މޮޅުވަނީ.. " ހީގަންނަމުން އަލައިނާ ތީބާއާއި އަޙްމަދުގެ އިތުރުން އެހެން މީހުން ކުޅެންވެގެން ބަލައި ދިޔައެވެ. ލައިތްއާއި ކުޑަކުދިން ފިޔަވާ އެންމެން ޓީމު ހަދާ ހުސް ތަނުގައި ކޯޓު ހަދާ ފައިގަ ތަޅާ ކުޅެން ފެށިއެވެ.
" ދޮންތަ ހިފާ... " އަލްޔަން އެއްލި ބޯޅަ އަލައިނާއަށް ނުހިފިގެން ދިޔައީ މޫދާ ދިމާއަށެވެ. އަލައިނާއަށް ބޯޅަ އަތުވުމުގެ ކުރިން ރާޅު ޖަހާ ފަށުގައި ހުރި ޒުވާނެއްގެ ގައިގައި އެބޯޅަ ޖެހިއްޖެއެވެ. ސިހިފައި އެޒުވާނާ އެނބުރި ބޯޅަ ނަގައި އަލައިނާ ދިމާއަށް އެނބުރުނެވެ.
---
" އެއީ..؟ " ތީބާ އަލައިނާގެ ގާތުގައި ހުރި ޒުވާނާއަށް ބަލާލިއެވެ.
" ޝޫ.. އަޅެ ހިނގާބަލަ ކަންތައް ވާގޮތެއް ބަލާލަން... " އިބްރާހީމް ހީގަނެފައި އަފްޝާގެ ގައިގައި ކޮއްޓާލިއެވެ.
" އެއީ ކާކު؟ " ލައިތް އަރީބް ގޮވައިގެން އިނދެ އޭނަގެ ގާތަށް ފެންބޯން އައި އަޙްމަދާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. އަޙްމަދު ހީގަނެފައި ހަޤީޤަތް ކިޔައިދިނެވެ. ލައިތްވެސް ފެށީ ހޭށެވެ.
---
" ތެންކިޔު.. " އަލައިނާ އެބޯޅައިގައި ހިފުމަށް އަތްދިއްކޮއްލީ އެނެގި މީހަގެ ސޫރަޔަށް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ.
" ލީން...؟ " އަލައިނާގެ އަޑު ޖެހުމުން ފައިޒަންގެ މޫނުމައްޗަށް ފުން ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. މީހާގެ އިސްތަށިގަނޑު ކުރިޔަށްވުރެ ދިގުވެ ކޮނޑާ ހަމަޔަށް އަރައެވެ. ކުރިޔަށްވުރެ މީހާ ދޮންވެ ތުނބުޅި ދިގުވެ ފިރިހެނުން ލާ ކަހަލަ އަރަބި ހެދުމެއްގައި ހުރި ފައިޒަން ފުރަތަމަ އަލައިނާއަށް ވަކިކުރާކަށް ވެސް ނޭނގުނެވެ.
" ކުރުސި ކިޔާބަލަ.. " އަލައިނާ އިތުރަށް ބަހެއް ނުބުނެ ބުނި ދެބަހަކީ އެއީއެވެ. ކުރުސި ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިޒަން ފެށީ ހޭށެވެ.
" ދެން ކިޔާބަލަ " އަލައިނާ ގާތަށް ކުޑަކޮށް ރުޅި ސަވާރުވިއެވެ. އޭނަ ބިރުގަތީ ކުރިން ވީގޮތަށް ކަންތައް ވެދާނެތިއެވެ.
" މިހާރު އޯކޭ ދޯ؟ " ކުރުސި ކިޔުމަށްފަހު ފައިޒަން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަލައިނާ ހީލުމަކާއެކު ބޯޖަހާލިއެވެ.
" ބޮޑުބެ ފަރާތުން އެހިން ލީންއަށް ވީގޮތް. މިހާރު ހާލު ކިހިނެތް؟ " ފައިޒަން ނިއްއަރުވާލީ ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެފައިވާ ގޮތަކަށެވެ.
" އަލްޙަމްދުލިﷲ ޓުރައުމާ މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު... " ހަޤީޤަތް އެނގުމުން އަލައިނާއަށް އަސްރާ ދޭތެރޭގައިވި ނަފްރަތުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވިގެން ދިޔައެވެ. އެއްއިރެއްގައި އެމަންމަ އޭނަދެކެ ލޯބިވިކަން އެއީ އޭނަޔަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.
" މި... ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟ " ފައިޒަން ބޮލުގައި އަތް ހިންގާލަމުން އަހާލިއެވެ. އަލައިނާ އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ.
" ލީންއަށް އަސްލު ލޯބިވެވުނީ ކާކުދެކެ؟ އަހަރެންދެކެތަ ނޫނީ ޖިންނިދެކެ؟ " ފައިޒަން ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލަމުން އަހާލިއެވެ.
" ކިހިނެތްވީ؟ އަނެއްކާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވަނީތަ؟ " އަލައިނާ ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލަމުން އަހާލިއެވެ.
" ހޫމް. އަޒްކާއާ މެރީ ކުރަން އޮއްވަ ލީން ފެނުނީ. އިޓް ވޯޒް ލަވް އެޓް ފަސްޓް ސައިޓް. ބަޓް އަޒްކާ ހަނދާންކޮށް ހިތަށް ވިސްނާދިނީ. ބަޓް ފޮގެޓެއް ނުކުރެވުނު.. ބަޓް ނައު ސިންސް ޝީ އިޒް ނޯ މޯ އައި ވޯޓް ޓު ބީ ވިތް ޔޫ.. " ފައިޒަން އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތް ހިންގާލަމުން އަހާލިއެވެ.
" ތިފައިޒަންދެކެ. " ލަދުރަކި ހީލުމަކާއެކު އަލައިނާ ޖަވާބުދިނެވެ.
" އަސްލުތަ؟" ފައިޒަން ހައިރާންވެފައި ސުވާލުކޮއްލިއެވެ. އަލައިނާ ހޫމް އަޅުވާލަމުން ލަދުގަނެފައި ދުވެފައި ގޮސް އަފްޝާގެ ފުރަގަހަށް ވަނެވެ.
" އައި ލަވް ޔޫ ލީން... " އަލައިނާ އިތުރަށް ލަދުގަންނަންވަން ވެގެން ފައިޒަން ބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. ދެން ތިބި މީހުންނަށް އެއަޑު އިވި ހޭންފެށިއެވެ. އަލައިނާ ލަދުގަނެގެން އަފްޝާގެ ބުރުގަލުން މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ.
މިނިމުނީޔޯ..
އަލްޙަމްދުލި ﷲ މިވާހަކަ ވެސް މިނިމުނީ. ވާހަކަ ބައެއް ޕާރޓުތައް ލަސްވި ކަމަށްޓަކާ އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަޢާފަށް އެދެން. ބައެއް ޕާރސަނަލް ކަންކަމާހުރެ މިވާހަކަ ލިޔުމަށް ދަތިވީ.. މިވާހަކަޔަށް ތިދެއްވި ސަޕޯޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ލިޔާ އަނެއް ވާހަކަ ' ތިހަނދާން އާވާތީ' މިވާހަކައަށް ފުއާފް ވާހަކައަށް ތި ދެއްވި ސަޕޯޓު ދެއްވާނެކަމަށް.
ނޯޓް: ސިހުރު ހެދުމަކީ ﷲއާ ޝަރީކަކުރުން. އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވެ ނުވަތަ އެއިލްމު އުނގެނުމަކީ ވެސް ހަމަ ސިހުރު ހެދުމާ އެއް ހަމައެއްގައި އިންނަ ކަންކަން. މިކަންކަންކަމަށް ސަމާލުވެ މިއިން އެއްވެސް އަމަލެއް އަހަރެމެން މުސްލިމުން ކުރުމަކީ ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެ މުރުތައްދުވެގެންދާނެ ކަންކަން. މިކަންކަން ކިޔުންތެރިންނަށް ހަނދުމަކޮށްދެން.
ބައެއް ކިޔުންތެރިންނަށް ނޭނގި ދާނެ މިވާހަކައިގައި ބައެއް ތަންތަނުގައި އަޅުގަނޑު 'ހެނދުނު މައިރާ' ބޭނުން ކޮއްފައި ހުރުމުން. ހެނދުނު މައިރާގެ މާނައަކީ ހެނދުނު ހެނދުނާ. އެއީ ބައެއް އުތުރުގެ ރަށްރަށުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ބަހެއް.
ކިޔުންތެރިންގެ ސުވާލަކަށް ވެދާނެ އެމަރަލްޑްގެޔަށް އެނަން ކިޔުނު ސަބަބު. އެއީ އަސްރާގެ ބޮޑުބެޔެއް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި އިނގިރޭސި ދަސްކޮއްގެން އައުމުން އެގެ އަސްރާގެ ކާފަ ހެދި އިރު ކީ ނަމެއް އެއީ.
މިވާހަކައިގައި އަސްރާ ސިހުރު ހަދަން އެގެނައި ޖިންނި ކޭޒްއަކީ ފުއާފްގެ ގާތްއެކުވެރިޔާ. އެއީ އަލައިނާގެ ގާތުގައި ފުއާފްއަށް ވިސްނައިދޭން އުޅުނު ރަތްކުލައިގެ ހިޔަނި.

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  14 ޚިޔާލު

  1. ދިސް އިޒް ދަ ބެސްޓް ސްޓޯރީ އައި ހޭވް އެވާ ރެޑް. 😍♥️
   ބްރިލިއަންޓް ވޯރްކް. ♥️
   ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރަންތަ؟

   • އަލްޙަމްދުލިﷲ ❤❤ ތެންކިޔު ސޯމަޗް ނާނި ❤❤🤗🤗
    އައި އޭމް ނޮޓް އަ ފޭން އޮފް ޝޯޝަލް މީޑިއާ. ސޮރީ 🥺

  2. މީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ އެއް ތަ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

   3
   1
   • އަލްޙަމްދުލިﷲ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ވާހަކަ ކަމުދިޔައީތީ. މިވާހަކަ ކިޔާލީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތެންކިޔޫ ހޫދް ❤🤗😊

  3. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް.......! ތެންކިޔޫ ވަރަށް ބޮޑަށް..... ❤️❤️❤️❤️

  4. ދިސް ވަން އިޒް ރިއަލީ ގްރޭޓް. ޕާފެކްޓް ސްޓާރޓް. އެންޑް މެޗިން އެންޑިންގ.. އައިމް ޓޯޓަލީ އެންޖޯއިން ރީޑިން ދިސް ސްޓޯރީ. ްް❤️

  5. ވަރަށް ރީތި. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރީތި ވާހަކަ މީ. ކީޕް އަޕް. އާރްޝް. ކާންޓް ވެއިޓް ފޯ ޔުއާ ނެކްސްޓް ސްޓޯރީ.. ❤️❤️❤️❤️❤️☺️☺️😍🥀 ދަ ބެސްޓް!

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *