ލޯތްބަށްޓަކާ - 1

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އުފާވެރި ފިތުރު އީދުގެ އުފާވެރިކަން މުޅި
އިސްލާމީ އުމްމަތަށް ވަނީ މިއަދު ވެރިކޮށްފައެވެ.ފަހީމާ
އަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދު ބަންޤީގެ އަޑަށެވެ.ވުޟޫ
ކޮށްގެން ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ބައްސާމަށް ގޮވިއެވެެ.އަދި ކޮޓަރީން ނިކުތީ އިލްޔާ އާއި ރަޔާން އަށް ގޮވުމަށެވެ

ގޭގެ އެންމެން ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ނުނިދީ
އީދު ނަމާދަށް ދިޔުމަށެވެ.ފެންވަރައި ރީތި ވެގެން އެ މުޅި
އާއިލާ ދަތުރު ފެށީ މިސްކިތާއި ދިމާލަށެވެ.އެއިރު ގަޑިން ހަތެއް ޖަހައިފިއެވެ

ރަޔާން އަކީ ފަހީމާ އާއި ބައްސާމުގެ ދޮށީ
އަދި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެވެ.އިލްޔާ އަކީ ރަޔާންގެ
ކޮއްކޮ އެވެ.ދެމީހުން ވެސް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަރަށް
ލޯބިވެއެވެ.އިލްޔާ އަކީ ވެސް ރީތި ފިރިހެނުންގެ ހިތް ތަށް
ޒަޚަމް ކުރުވާ ފަދަ މީހެކެވެ.ރަޔާން ވަކި އޭނާ އަކަށް ދޫ .ނުކުރެއެވެ

ފަހީމާ އާއި އިލްޔާ ގޭތެރޭގައި ކެއްކުމާއި
ހެދި އަވަދިނެތި އުޅުނީ މެންދުރަށް ގޭ ކައިރި އަވަށްޓެރި
އާއިލާ އަކަށް ދައުވަތު ދީފައިވާތީއެވެ.އިލްޔާ އަށް ވުރެ
ބޮޑަށް ފަހީމާ ކެއްކުމާއި ހެދި އުޅުނެވެ.ރަޔާން ބަދިގެ
އާއި ކައިރިވެލީ މީރު ވަހެއް ނޭފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ

ރަޔާން އަށް ކައްކަމުންއެދަނީ ނޫޑުލީސް ކަން
ޔަގީން ވިއެވެ.ނަދިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ލަސްފިޔަވަޅުތަކެއް
އަޅަމުންގޮސް އިލްޔާ ގެ ފުރަގަހުގައި މަޑު ކޮށްލިއެވެ.ޕޮއް
އެއާއި އެކު އިލްޔާ އަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީ ކޮންޓުރޯލު
އަކާ ނުލައެވެ.ނަމަވެސް އެއީ ރަޔާން ކަން ރޭކާލުމުން
ރަޔާން ފަހާ ދުއްވައިގަތީ ރަޔާން ދުވަން ފެށުމުންނެވެ

"މަންމާ!..މި ދޮންބެ ކުރާކަންތަށް ބަލާބަލަ"
އިލްޔާ ގެ އުމުރުން 21 އަހަރު ވިޔަސް އެ ގޮތްގަނޑަކަށް
ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.ރަޔާން ހުރީ ސަމާސާ ކުރާ ގޮތަކަށް
ބަލާާށެވެ.ނަމަވެސް މެންދުރު ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށް
ރަޔާން މުސްރާބު ޖެހީ މިސްކިތަށެވެ.އެ ރަށަކީ ވަރަށް
ހިތްފަސޭހަ ރީތި ރަށެކެވެ.ރަޔާން ހުންނަނީ މާލޭގައެވެ
ކިޔެވުމަށް ބައްސާމު ގެ ދައްތައެއްގެ ގާތުގައި އެވެ

ޒައިނާ ހުރީ ފެންވަރާ މާގަނޑުގެ ދަށުގައެވެ
ބައެއްފަހަރު ފެން ހީޓަރުން ހޫނުކުރެއެވެ.އަނެއް ބައި ފަހަރު ފިނި ކުރެއެވެ.ޒައިނާ އަކީ ދޮންކަމުގެ ލާމަސީލު
މިސާލެކެވެ.ރީތި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރި މީހެކެވެ.ހަމަ ޔަގީނު
ން ވެސް ފިރިހެނުންގެ ހިތްތަށް ޒަޚަމް ކުރުވާ ފަދަ
ކުއްޖެކެވެ.ޒައިނާ ތައްޔާރުވަމުން ގެންދަނީ ލިބިފައިވާ
ދައުވަތަކަށް އާއިލާ އާއި އެކު ގެޔަކަށް ދިޔުމަށެވެ

ޒައިނާ ގެ ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް ރަޔާން
އަށް ހިތުގައި ވަނީ ހާއްސަކަމެއް ދެވިފައެވެ.ރަޔާން ފެން
ނަ ކޮންމެ ވަގުތަކު ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވެއެވެ.ލަދުން
ގޮސް މޫނު ރަތްވާ ވަރު ވެއެެވެ.ޒައިނާ ހުރީ މިއަދުވެސް
ރަޔާން އާއި ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ
ޒައިނާ އަށް ރަޔާން ފެނުނީ މީގެ 3 މަސް ކުރީގައެވެ

********* **** ( ތިން މަސް ކުރި)

ލޯންޗު އައިސް މަޑުކޮށްލީ ޖެޓީ ކައިރިއަށެވެ
ރަޔާން އައީ ޗުއްޓީކަމުން ރަށަށެވެ.ފަހީމާ އާއި ބައްސާމު
ގޮސް ތިބީ މަރުހަބާ ކިޔާށެވެ.އިލްޔާ ވެސް އެތާ ހުރިއެވެ

ގެޔަށް ދާން ހިނގާފައި އައި ރަޔާން
އަށް ބަލަހަށްޓައިގެން މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި ޒައިނާ ހުރީ
ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ މީހެއް ނުދެކޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.ރަޔާން
ގޮސް ގެޔަށް ވަންނަން ދެން ބަލަހަށްޓައިގެން ޒައިނާ .ހުއްޓެވެ

އޭއި.އެއީތަ ފަހީމައްތަ މެން ގޭގެ ހުންނަ"
" މާލޭގަ ހުންނަ ކުއްޖަކީ.އެއީތަ އިލްޔާ ގެ ބޭބެއަކީ؟
ޒައިނާގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލީ
ކައިރީގައި ހުރި އާނާ އެެވެ.އެއީ އޭނާގެ އިލްޔާ ފިޔަވައި
ހުންނަ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ.ޒައިނާ އަށް އެވަގުތު
ވެސް ރަޔާން ލިބޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ

ޒައިނާ އޭގެ ފަހުން ކުޑަދޮރުން ރަޔާން
އެ ގެ ހުރަސްކޮށް މިސްކިތަށް ދާ ތަން ބަލަން ހުރެއެވެ
އެ ލޮތްބަށް ޒައިނާ އިންތިޒާރު ކުރާ ކަހަލަ އެވެ.އެ
ރީތި އަޑުން ގިނައިން ވާހަކަ ދަށްކާނަމައޭ ހިތަށް އަރައެ
ވެ.އެއްވެސް ދުވަހަކު ރަޔާން ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް
ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ޒައިނާ ފެނުމުން ރައްދު ކުރެއެވެ
ޒައިނާ އަކަށް ރަޔާން ޒައިނާ ދެކެ ލޯބިވާވަރެއް އަދިއެއް
ނޭނގެއެވެ.ދެމީހުން ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އިންތިޒާރު .ކުރެއެވެ

(މިހާރު)

އިލްޔާ ގެ ވެސް ހިތް ކިޔާ ކަހަލަ ފިރިހެނެއް
ހުރެއެވެ.ކަންދިމާކުރަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށެވެ.އިލްޔާ އެ
އިންތިޒާރު ކުރާ ނައުޝަމަކީ ރަޔާންގެ އެންމެ ގާތް ރަހު
މަތްތެރިޔާ އެވެ.ޒައިނާ އަކީ އިލްޔާގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ އެވެ.

( ނުނިމޭ)

ކުރިޔަށް ހުރި ބައިތަށް މިއަށްވުރެ ދިގު ކޮށްލަދޭނަން
❤️❤️❤️❤️😍❤️❤️❤️❤️

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  8 ޚިޔާލު

  1. މަ ކްރަޝް އަކަށްވެސް ކިޔަނީ ޒައިނާ. އެއީވެސް ވާހަކަ ލިޔާ ކުއްޖެއް 😂 ވާހަކަ ވަރަށް ހަބޭސް

  2. ވަރަށް ފައްކާ ވާހަކައެއް👍
   ވަރަށް ސަޅި ވާހަކައެއް🏆
   ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް...💬
   ދެން އިތުރަށް ވެސް ސަޅި..

  3. ރީތި ނެކްސްޓް ޕާރޓް ކޮންއިރަކުން ؟

  4. އަހަރެންގެ ކްރަޝްއަކަށްވެސް ކިޔަނި ޒައިނާ 😂 އެއީވެސް ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެއް

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *