ޒައިދުނޫރާ - 1

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

މަށަށް ކޮންކަމެއް ކަލެޔަށް ކަމެއް ވުމަކީ؟" މަނޫޅެމޭ ކަލެޔަށް ވާގޮތެއް ބަލާކަށް.އެ ނޫރާ ގަނބާލަން ބޭނުންވާ ފައިސާ އެބަހުއްޓެއްނު.ދެން ކޮން ވާހަކަ އެއް ގިނަ ކުރާކަށް؟".ރިޒޫ ވާހަކަ ދައްކަން ހުރީ އަކިޔަލް އާއި އެވެ

އަކިޔަލް އަކީ ލޯންޗު ދުއްވާ މީހެކެވެ.މިއަދު ނޫރާ ރަށަށް ދާން އޮތީ އެ ލޯންޗުގައެވެ.ރިޒޫ އަކީ ޒައިދުގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ.ރިޒޫ އަކީ ޒައިދަށް ހުރި ހަލާކެކެވެ.ޒައިދު ގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހުޅުރޯކުރަން އޭނާ ނުހަނު ބޭނުމެވެ.އެއީ އޭނާ އަށް ޒައިދު ނުލިބުމުންނެވެ

އަކިޔަލް އަށް ރިޒޫ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އަކިޔަލް ގެ ފުރާނަ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް މަސައްކަ ތެކެވެ.އެއީ ލޯންޗު ބަނޑުން ޖަހާލާ އެންމެ ކަނޑު ގަދަ ހިސާބަކަށް ނޫރާ ގަންބާލުމެވެ.އަކިޔަލް އަށް ވަނީ ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ދީފައެވެ

ފައިސާ އަށްޓަކައި ތިމާގެ ފުރާނަ ނުރަށްކަލުގެ ތެރެއަށް ލާންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟އެކަމުގައި އޭނާ މަރުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާ އަށް ފައިސާއިން ވާނީ ކޮން ފައިދާ އެއް ބާ އެވެ.ޔަގީނުންވެސް ފައިސާ އަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ

*******************
ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ.މިއީ ނޫރާ މާކަނޑަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ވަގުތެވެ.އާނާ ލޯންޗު ދުއްވަން އިން އަކިޔާލް އަށް ފައިސާ ދީފައި ލޯންޗައް އެރީ ޒައިދު އަށް ހަނާ އަޅާލާފައެވެ.އެއީ ދެން ދިމާވާނެ ކަމެއް ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭތީއެވެ

ނޫރާ އަކީ ޒުވާން 23 އަހަރުގެ މީހެކެވެ ދޮންކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.އެހާ ރީއްޗެވެ.އެ މޫނަށް ބަލާ ބަލާ ފޫހި ނުވާނެކަން ޔަގީނެެވެ.އެއީ ފިރިހެނުން ގެ ވެސް ލޯތަށް އަމާޒުވާ ރީތި މީހެކެވެ.ނަމަވެސް ނޫރާގެ ރީތި ލޯ އެއިން މީހަކަށް ނޭޅެނީ ޒައިދު ދެކެ ވާ ހަޤީޤީ ލޯތްބާ ހެދިއެވެ

ލޯންޗު ނައްޓާލިއެވެ.ފެހިކަންމަޑު ފަޅުން ލޯންޗު ނިކުތެވެ.އަދި މާކަނޑު މެދަށް ނިކުތެވެ.ކަނޑުގެ ބުޔަ ރާޅު ތަކާއި ލޯނޗު ހަނގުރާމަކުރަމުން ދިޔައެވެ ބޮޑު ރާޅަކާއި އެކީ ލޯންޗު އެއްފަރާތަށް އަރި ވިއެވެ އެއާއެކު މާ ގިނަ އިރެއް ނުވެ ލޯނޗު ބަނޑުން ޖހާލިއެވެ

މިއީ އަކިޔަލް ކުރަން އުޅުނު ކަންތަކެވެ.ނަމަވެސް މިއީ ތަގުދީރެވެ.އެއީ މިފަހަރު މި ބަނޑުން ޖަހާލީ އަކިޔަލް ތައްޔާރު ނުވެ ހުއްޓައެވެ.އަކިޔަލް ހުރީ ލޯންޗު ދުއްވަން ކަމަށްވުމުން އަކިޔަލް ދިޔައީ ލޯނޗުގެ ކުރީ ކޮޅުން ބޭރަށެވެ.ނަމަވެސް ނޫރާ ކުޑަދޮރުން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭރަށް ވެއްޓުނެވެ.ނޫރާ ކަނޑުގައި ޖެހުމުން ހަނދާނަށް އައީ ޒައިދު ބުނި ވާހަކައެވެ

ޒައިދު ބުނި ގޮތުގައި މޫދުގައި ފުލޯޓު ކުރުމުން އަޑިޔަށް ނުދެވި އޮވެވޭނެއެވެ.އެއީ ރައްކާތެރިކަމަކަށްޓަކަ އެވެ.ނޫރާ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރިއެވެ

(ފަސް އަހަރު ކުރި )

ޒައިދު އާއި ރިޒޫ ދިޔައީ ހަވީރު ފިންޏައް ބުރު ޖަހަންށެވެ.ދެމީހުން އެކި ވާހަކައިގައި ތިބީ އެހެން ކަންކަމުގެ ވާނުވާ ނޭނގޭ ވަރުވާ ހާލުގައި އެވެ.ޒައިދު ގެ ރީތި މޫނު ބިމުން މައްޗައް ނެގި ވަގުތު ފެނުނީ ކުރިން ނުފެންނަ ފަދަ އެއްޗެކެވެ.އެހާ ރީތި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.ރިޒޫ އަށް ވުރެން ވެސް ރީތިއެވެ.މީހަކު ހުންނަ ގޮތަކުން އެ މީހާގެ އެތެރެދެނެ އެއް ނުގަނެވޭނެ އެެވެ

ރިޒޫ އަކީ ނޫރާ ގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތް ތެރިއެކެވެ.ރިޒޫ ޒައިދު އަށް ނޫރާ ތައާރަފު ކޮށްދިނެވެ ޒައިދުގެ އަތް ސަލާމްކުރުމަށްޓަކައި ނޫރާގެ އަތުގައި ހިފާލެވުމުން ދެން ދޫ ނުކުރާނަމޭ ހިތަށް އެރިއެވެ

ރިޒޫ އަކީ ޒައިދު ދެކެ ލޯބި ވާ މީހަކަސް ރިޒޫ ގެ ހުންނަ މިޒާޖާއި ނުބައި ގޮތްގަނޑު ހުންނާތީ ޒައިދު އަށްއެހާ ކަމަކު ނުދެއެވެ.ނަމަވެސްް މުއްސަނދި އާއިލާ އެއްގެ ހަމައެކަނި ހުރި އަންހެން ދަރިފުޅާއި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޝަރަފު އޭނާ އަށް ލިބުމަކީ ޒައިދު ގެ މައިންބަފައިން ބޭނުންވާ ގޮތެވެ.ނަމަވެސް ޒައިދު އެކަން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ

ޒައިދު ގެޔަށް ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ އަދި ރިޒޫގޮސް އެނދު ކައިރީ އިށީނީ އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ."އަންނަ ވީކެންޑުގަ ހިނގާ ދަތުރެއް ދާން.ނޫރާ ވެސް ބުނި ދާނަމޯ".ރިޒޫ. ބުނެލިއެވެ

އެވަގުތު ޒައިދު ގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ފިނިވެ ގަތެވެ.ނޫރާގެ ވާހަކަ ހަމަ ބުނާތަނުން ޒައިދު އަށް ހީވަނީ ކަނޑިއަކުން އޭނާގެ ހިތް ޒަޙަމް ކުރެވޭހެންނެވެ.ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ވެސް ޒައިދު އަށް ނޫރާ ދެކެ ވަނީ ލީބިވެވިފަ އެވެ.ނަމަވެސް އެކަން ނުދަށްކާ ދުރު ދުރުން ރިޒޫ އާއި އެކު ޒައިދު އުޅެއެވެ

*************
އިރުގެ އަލި ދޯދި ތަށް ކުޑަދޮރު މެދުވެރިކޮށް ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަނެވެ.ޒައިދު އޮތީ ގަދަ ނިންޖަކުން ނިދާ ފައެވެ.ހީވަނީ ލޯބިވެރިއެއްެގެ ހުވަފެން ބަލަން އޮތީ ހެންނެވެ.ޒައިދު އަށް ހޭލެވުނީ ގަޑި އެލާރމު ވުމުންނެބެ ގަޑިން 7:00 ވީއެެވެ.އެހެން ކަމުން ނުވައެއް ޖަހާއިރަށް އޮފީހަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޒައިދު ފެންވަރަން ވަނެވެ އޭނާގެ ހިތުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ނޫރާއެވެ

ނޫރާ އަށް ވެސް އެހެން ކަހަލަ އިހުސާސު ތަކެއް ކުރެވެން ފެށިއެވެ.ޒައިދުގެ އެ ރީތި ހަށިގަނޑުގައި ބައްދާލެވޭނެ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅޭ ހިތަށް އަރައެވެ.ޒައިދު ގެ އެ ދޮން މޫނަށް ބޮސް ދެވޭނެ ނަމައޭ ވެސް ހިތަށް އަރައެވެ.ނަމަވެސް އެއީ ކާކު ބާ އޭ ހިތަށް އަރައެެވެ ޒައިދު އަދި އެންމެ ފަހަރަކު ފެނިލުމުން މިފަދަ އިހުސާސު ތަކެއް ކުރަންވީ ކީއްވެބާއެވެ.އެއީ ނޫރާގެ ބޮލުތެރޭގައި .އުފެދޭ ސުވާލުމާކެވެ

ރިޒޫ ވެސް އޮތީ އޭނާގެ މުއްސަނދި ގޭގެ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ނިދާފައެވެ.އަދިވެސް ހޭލަން ބޭނުންނު ވެ އޮތް ރިޒޫ އަށް ހޭލަން މަޖުބޫރުކުރުވި ކަމަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ ފަހީމު ގުޅުމެވެ.އަދި މިއަދަކީ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ފިހާރައަށް ވައްދަން ޖެހޭ ދުވަހެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ.ރިޒޫ އަކީ ކަންނެތް މީހެކެވެ.އަޅުކަން ކުރުން މަދު މަޖާ ކުރުން ގިނަ މީހެކެވެ.އޭނާ އަކި ޖެހިލުމަކާއި ނުލާ ކަންކަން ކުރާ މީހެކެވެ

ޒައިދު ތައްޔާރުވެ ނިމިގެން ގޮސް ސައިކަލަށް އެރިއެވެ.އަދި ސައިކަލު ސުޓާޓު ކޮށްލުމަށްފަހު ދުއްވާލިއެ ވެ.ޒައިދު ދުއްވަމުން ގެންދިޔަ ސައިކަލުގެ ބާރުމިން ދަށްވީ ޒައިދަށް ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ.މަގުމަތީގެ އެއް ޕޭމަންޓުން ހިނގާފައި އެދަނީ އޭނާގެ ހިތް އެ މިހަކަށް ގޮވަމުން ދާ ނޫރާއެވެ.ޒައިދު ގޮސް ސައިކަލު މަޑު ކޮށްލީ ނޫރާ ކައިރިއަށެވެ

ހައި.ރިޒޫގެ ފުރެންޑެއް ދޯ.ކުރިން ފެނިފަ" ހުރީމަ ..ކޮންތާކަށް ތިދަނީ."ޒައިދު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ ފެރީޓާމިނަލަށް.ކަމެއް ދިމާވެގެން ވިލިމާލެއަށް ދާން" ޥެގެން."ނޫރާ ލަދުން ހުރެ އެެހެން ބުނެފައި ސައިކަލަށް އެރީ ޒައިދު އަރަން އިޝާރާތް ކުރުމުންނެވެ

ރިޒޫ ނިކުތީ މަގުމައްޗަށެވެ.ދެކޮޅު ބަލާލި ވަގުތު ޒައިދު ސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ފެނުނެވެ.ދެން ފެނު ނު މަންޒަރުން ހީވީ ތޫނު ހަންޖަރެއް އޭނާގެ މެޔަށް ހެރުނު ހެންނެވެ.އޭނާގެ ފަހަތުގައި އަންހެންކުއްޖެއް އިންތަން ފެނުނެވެ.އަދި އެއީ ކާކު ތޯ ބެލުމުގެ ޝައުގުވެރި ކަން ވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ.

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  5 ޚިޔާލު

  1. 'އަކިޔަލް' އެއީ އެލީން ވާހަކައިގަ އުޅޭ އަކިޔާލް ކޮޕީކޮށްގެން ދީފައި އޮތް ނަމެއް ދޯ
   ފުރަތަމަ ލިޔަން ފަށާފައި ހުރި ވާހަކަތައް ނިންމަބަލަ

   6
   2
  2. ލިޔަން ފަށާފަ ހުރި ވާހަކަތައް ނުނިންމާ އެބަ ހުރެގެން ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ ލިޔޭ 🤦‍♂️

   5
   4
  3. ވާހަކަ ލިޔާ ލިޔުންތެރިޔާއަށް ތިގޮތައް ފާޑު ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ސަޕޯޓިވް ކޮމެންޓް ދިނުން މުހިއްމު

   3
   1
   • ގޯސް ވާހަކައެއް ބުނެފައެއް ނެތް. ކިތައް ވާހަކަ ލިޔަން ފަށާފަ ނުނިންމާ އެބަހުރި؟ ވާހަކައިގަ އެހާ ކުށް ގިނަ. އަހަންނަށްވެސް ފާހަގަވޭ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތަކުގައި އުޅޭ ކެރެކްޓަރސްތަކަށް ދީފަ ހުންނަ ނަންތައް މި ލިޔުންތެރިޔާ ކޮޕީކުރާކަން

    2
    1
  4. ޗެލްސީ.... މީހުން ދައްކާ ބޭކާރު ވާހަކަ އަޑުނާހާ
   ޔޫ ކޭން ޑޫ އިޓް
   ޔޫ ހޭވް ދަ ޓެލެންޓް ޓޫ ރައިޓް ސްޓޯރީސް
   💛💛💛💛💛

   2
   3

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *