ވެމްޕަޔާ - 8

* އެ ޒުވާނާ ހޭ އަޑުއިވުމުން އަހަރެން މޫނުމަތީގައި އަތްއަޅާ ގެން ހުރެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ."ގެޓް އައުޓް އޮފް މައި ރޫމް ޕްރިވެންޓާ ގަނޑާ " އަހަރެންނަށް ބުނެވުނު ހާ އެންމެ ބާރަށް އެންބެނީމެވެ. އެ ޒުވާނާ ހެމުން ހެމުން އަހަރެން ގެ އެނދާ ދިމާއަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. އެނދާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލާ އަހަރެންނަށް ވެސް ހޭން ފެށުނެވެ *

" ހޫ ދަ ހެލް އާ ޔޫ…. ޔޫ ސްޕޮއިލްޑް މައި ޕްލޭން " ކައިޒަން ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލަމުން އެއަންހެން ކުއްޖާ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ." ވަޓް ޔުއާރ ބްލޭމިން މީނައު… އަންބިލީވެބަލް ޖަސްޓް އަންބިލީވެބަލް…… ޔޫ… ޔޫ.. އަރގް ވަޓް އެވާ" އެއަންހެން ކުއްޖާ ވެސް ކައިޒަން އަށް ރައްދު ދިނެ އަދި އިސްތަށިގަނޑު ގަ ހުރި ގޮދަން ފުށް ތަށް ފޮޅެމުން އެ ކޮޓަރީން ނިކުންނަން އެނބުރީލި ވަގުތު އީވާ ހޭން ހުރިތަން ފެނުމުން ދެލޯ އަޅާލުމަށް ފަހު ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

*****************************

މިލާން ގެ ފަހަތުން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ދިޔުމުން އަހަރެން ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަނީމެވެ. " ކައިޒަނޫ ލޯންގު ޓައިމް ނޯ ސީއިންގް ބަޑީ" " އިޔާން….. ކޮންހެނެއް….. ކިހިނެއް…… ކީއްވެ…… ކޮންއިރަކު؟ " ކައިޒަން ހުރިހާ ސުވާލެއް އެއް ފައްޗަކަށް އަމުނާ ލުމުން އިޔާން އަށް ހިނި އަންނަ ގޮތް ވިއެވެ." ސާބަސް ފްލައިޓް އިން ނެއްނު އަންނާނީ…. އެންޑް ޖަސްޓް ލައިކް އައި ސެޑް 4 އިޔާސް އެގޯ ހިޔާ އައި އެމް " އިޔާން ވަރަށް ލާނެތް ރާގަކަށް އެހެން ބުނެލިއެވެ. އިޔާން އެންމެ ފަހުން ބުނި ޖުމްލަ ކައިޒަން އަށް އަޑު އިވުމުން ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. " ވަޓް…. އަދިވެސް މެމޮރީ ރީ ގެއިން ނުވޭތަ…… ފަސްޓް އައި ތޯޓް ޔާން އެހެން ބުނީ އެއިރު ކުޑަ ކަމުން ކަމަށް…. އާ އެހެންނު ވާނީ އެއިރު އެންމެ 14 އިޔާސް ވާ ބަޓް ޔޫ ރިއަލީ ކޭމް " ކައިޒަން ހުރިހާ ވާހަކައެއް އެއް ފައްޗަކަށް އަމުނާ ލުމުން އިޔާން އަށް ހިނި އަންނަ ގޮތް ވިއެ ދެން ހަނދާން ވީ ދެންމެ ފެނުނު ކަންތަކުގެ މަތިންނެވެ. " ތި ވާހަކަ ބާއްވާފައި ބުނެބަ ދެންމެ ކޮން ކަންތައް ގަންޑެތަ ތި ހިންގާލީ" " އެއީ ދޯ" ކައިޒަން އިސްތަށިގަނޑު ގާ އަތް ހިންގާލަމުން ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ކިޔާ ދެމުން ކޮޓަރީން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. އެ ވަގުތަކީ އީވާ އާއި އެ އަންހެން ކުއްޖާ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން އާ ވަގުތެވެ.

ކައިޒަން އެއަންހެން ކުއްޖާ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ. ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. "ވަޓް ދަ އާ ޔޫ އިންސެއިން" އެއަންހެން ކުއްޖާ ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލަމުން ކައިޒަން އަށް އައީ ނުލަފާ ހިންޏެކެވެ. "ޔަޕް" ކައިޒަން ކުރު ޖަވާބެއް ދިނެވެ. އެއަންހެން ކުއްޖާ އާއި އީވާ ދިޔުމުން ކައިޒަން އިޔާން ގާތު އަހާލިއެވެ. " އޭ ޔާނޫ އެއީ ކޮން ބިއުޓީ ކުއީން އެއްތަ" ކައިޒަން ލާނެތް ގޮތަކަށް ހީލަމުން އެހެން އަހާލުމުން އިޔާން ގެ ގާތަށް އައީ ނުލަފާ ހިންޏެކެވެ.

" ކީއްވީ އަނެއްކާ ހިތް ކީތަ" " ނޫނޭ…. އަހަރެން އީވާ ކަމަށް ހީކޮށް ފުއް އެތި ބޮލަށް އަޅާލިއިރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނީ މަގޭ ސުވެޓާއޭވާ " ކައިޒަން އަންހެން އަޑަކުން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ." އީވާ….. ހޫސް ދެޓް…… ވެއިޓް ޑޯންޓް ޓެލްމީ އެއީ އެ ދިޔަ ބޯހަރު ކުއްޖާ ގެނޑޭ " އިޔާން އެހެން ބުނުމުން ކައިޒަން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އަދި އުނަގަނޑުގައި ވިއްދާލަމުން ދެ ލޯ ހަނިކޮށް ލުމަށް ފަހު ބުންޏެވެ .

" އެހެންވީމަ އިވީ ކަމަނަ އާ ދިމާވެއްޖެ ދޯ….. ދެން ބުނެބަލަ އެއީ ކޮން ބިޔުޓީއެއްތަ " " އޯކޭ ފައިން…. އެއީ މިލާން މައި" އިޔަން ގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަމުން ކައިޒަން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. " ޔުއާ ގާލްފްރެންޑް އޯއެމް ޖީ ފަހަރި ދޯ" ކައިޒަން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން މޫނަށް ގޮތެއް ހަދާލަމުން ބުންޏެވެ. " ވަޓް އިޔޫ ޝީ އިސް މައި ސިސްޓާ ކައި ގަނޑާ " " އުޕްސް…. ވެ ވެވެ ތިބުނީ އެ ޕިގްޓޭލްސް އޭތަ" ކައިޒަން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމަށް ފަހު ބުނެލި އެ" ނޫނޭ ކައޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަންދާނެތް ނުނެތޭނެ….. ދެންވެސް ދޭ ބަ ފެންވަރަން " އެހެން ބުނުމުމަށް ފަހު އިޔާން އެކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ގޮސް އިޔާން އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފަވާ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ.

********************************

" އިވީ އައި ޖަސްޓް ކާންޓް ބިލީވް ދެޓް ބޯއީ އީ ސޯ އެރޮގެންޓް ހޫދަ ހެލް ހީ ތިންކް ހީއިޒް "
މިލާން އިސްތަށިގަނޑު ފެންހިއްކަމުން ކައިޒަން އަށް ކުދި ކިޔަމުން ދިޔައެވެ." ސާބަސް މީނީ އޭނަ ބަހައްޓާ ދެޓްސް ނޮޓް އަނިޔު ތިންގް ފޯ މީ ނައު " އީވާ އެހެން ބުނުމުން މިލާން އީވާ އާ ވީފަރާތައް އެނބުރީލުމަށް ފަހު ބުންޏެވެ. " ވަޓް ޔޫ މީން އޭނަ އުޅެނީ މިގޭގައޭ….. އިޒް ހީ އަ ފެމެލީ މެމްބާ "" ޔާ ހީޒް މައި ބްރޯ " އީވާ އެހެން ބުނުމުން މިލާން ގަބޫލު ކުރަން ދަތި ވިއެވެ. " އެއީ އިވީ ގެ ބްރޯ އޭ…….. ހޫމް ކޮން ނަމެއް ކިޔަނީ " "ކައިޒަން" " ހޫމް މީހާގެ ސިފައާ ނަމާ އެހާ ގުޅޭތީ ދޯ މާ ފޮނިވެގެން އެއުޅެނީ" މިލާން އެހެން ބުނުމުން އީވާ މިލާން އާ ދިމާ ކުރަން ފެށިއެވެ.

" އޯއޯއޯ ހޫމް ހޫ ފަހަރި ދޯ ހަޔެހަޔެ ހިހިހިހި" އީވާ މިލާން އާ ދިމާ ކުރަން ފެށުމުން މިލާން ތުން އޫކޮށް ލިއެވެ. " ދެން ތި ދިމާނުކޮށް ހެލްޕް މީ" މިލާން އެހެން ބުނުމުން އީވާ ހިނިގަންޑު މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ކޮންކަމަކަށް ތޯ އެހިއެވެ. " ފޯ މައި ރިވެންޖް އެ ކައިޒަން ގަނޑު އަހަރެންގެ ފޭވްރިޓް ސްވެޓާ އެއްކޮށް ރޫއެންކޮށް ލީމަ" މިލާން އެހެން ބުނުމުން އީވާ އިތުރަށް ދިމާކުރަން ފެށިއެވެ. " އޯ އޯ ސްވީޓް ރިވެންޖް ދޯ….. ބަޓް އިޓްސް އަ ގުޑް އައިޑިޔާ…އެކަމް ކޮންހެނެއް ރިވެންޖް ހޯދާނީ " އީވާ އެހެން ބުނުމުން މިލާން ޕްލޭން ކިޔާ ދޭން ފެށި އެވެ." އެންޑް ޔެސް އާންޓް އެންޑް އަންކަލް ގެ ހެލްޕް ވެސް ބޭނުން ވޭ ". އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އީވާ އާއި މިލާން ނުލަފާ ވައްތަރަކަށް ހޭން ފެށިއެވެ." ހަހަހަހަހަހާ ހަހަހަހަހަހާ ހާ ".

******************************

އިޔާން ދިޔުމުން ކައިޒަން އެންދުގަ އޮށޯވެލިއެވެ. އެވަގުތު ކައިޒަން ގެ ހިޔާލަށް އައީ މިލާން އެވެ. އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލާ ކައިޒަން އަށް މައި ލިޓުލް ޕިގްޓޭލްސް އޭ ބުނެވުނެވެ." "ޕިގްޓޭލްސް އައި މިސްޑް ޔޫ ސޯ މަޗް…. އެންޑް ހާދަ ރީތި ނަމެކޭ ދޯ ކިޔަނީ ވެސް ޕިގީގެ އިމޭޖް އާ ވެސް ގުޅޭ " އެހެން ބުނި އިރު ކައިޒަންގެ މޫނު މަތީގަ ވަނީ ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ޕިގްޓޭލްސް އަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކައިޒަން މިލާން އަށް ކީވަނަމެކެވެ. އެއީ މިލާން ގެ އަސްލު ނަން ނޭންގިފަ އަދި އަބަދު އިސްތަށިގަނޑު ދެފަރާތަށް އައްސަފަ ހުންނާތީއެވެ.

***********************

އީވާ…. ކީއްވެ އެހާ ދަންނަ ނަމަކާ ވައްތަރީ ؟ކީއްވެ އެ ބޯ ހަރު ކުއްޖާ ގަނޑު މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ވާ އިހްސާސެއް ކުރެވުނީ؟ ކީއްވެ މީގެ 4 އަހަރުކުރިން އެ ހާދިސާ ދިމާވުމުން ކުރިން އަހަރެން ދެކެފަވާ ސޫރައެއް ހެން ހީވަނީ ؟ ޖަވާބު ނެތް އެތަށް ސުވާލެއް އިޔާން ގެ ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔަ އެވެ. އިޔާން ދެލޯ މަރާލީ އެ ހިޔާލު ތަކުން ދުރަށް ދެވޭތޯ އެވެ.

އިޔާން އަށް އެ ހަނދާންތަކާ ދުރުވެވުނީ ކޮޓަރީ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާ އަޑަށްށެވެ. " ވަދެ" އެނދު މަތީގަ އެއޮއް ގޮތަށް އޮވެ އިޔާން ބުނެލިއެވެ. " ސާބަސް ހިނގާ ކާން ދާން ތިހެން ނޯވެ" ކައިޒަން އެތެރެއަށް ވަންނަމުން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން އެންދުން ތެދުވިއެވެ. އަދި ކައިޒަން އާ އެކު ޑައިނިންގް ރޫމް އަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އެ ގަޑި އަކީ މިލާން އާއި އީވާ ވެސް ޑައިނިންގް ރޫމް އަށް ދިޔަ ވަގުތެވެ.

**************************

އީވާ އާއި މިލާން ޑައިނިންގް ރޫމް އަށް ވެންނިއިރުގަ ހުރިހާ ނޯކަރުން ތައް ދިޔައީ ސުފުރާ މައްޗަށް ކާއެއްޗެހި އެރުވުމުގަ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އީވާ މެން ލިވިންގް ރޫމް އަށް ދިޔައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ނުދެވުނީސް ކައިޒަން އައިސް މިލާން ގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ. " ގެޓް އައުޓް އޮފް މައިވޭ " މިލާން އެހެން ބުނުމުން ކައިޒަން ގާތައް އައީ ނުލަފާ ހިންޏެކެވެ.

މި މަންޒަރު ތައް ބަލަން ހުރި އީވާ ގެ ހިނިގަންޑު މަޑުކޮށްލެ ވުނީ ހަމަ ކިރިޔާ އެވެ. ކައިޒަން މަޑުމަޑުން މިލާން ގެ ކަންފަތު ކާރިއަށް ގުދުވެލީ އެވެ. " މައި ލިޓުލް ޕިގްޓޭލްސް ޑިޑް ޔޫ މިސް މީ " އޭ ބުނުމުން މިލާން މޫނު ޖަންބުކުލަ އިން ފޭދިގެން ދިޔައެވެ.

ކައިޒަން މިލާން އާ އެހޭ ކާރި ވުމުން އީވާ ގެ ހިނިގަންޑު ފަޅާ ގެންދިޔައެވެ. އީވާ ހޭން ފެށުމުން އިޔާން ކަންފަތުގައި އަތް އަޅާލުމަށް ފަހު ބުންޏެވެ. " އާރް ޔޫ އަ ވިޗް ތިހާވަރަކަށް ހޭކަށް " އިޔާން އަސްލު އެހެން ބުނީ އީވާ އަށް ޖެއްސުމަށްށެވެ. އީވާ އިޔާން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން އާ ދިމާލަށް ދޫދިއް ކޮއްލިއެވެ. ކައިޒަން އައިސް އިޔާން ގާތު ހުއްޓުނެވެ. ދެން އިޔާން ބަލާލީ މިލާން އަށްށެވެ. އެއިރު މިލާން ހުރީ ލަދުން ގޮސް މުޅިމީހާ ރަތް ވާވަރު ވެފައެވެ.

---ނުނިމޭ-----

  Please log in or register to bookmark.
  1k

  4 ޚިޔާލު

  1. 👋👌👍👍👍👍👍👍👍👍💖👌👏💖😍😘

  2. ހޭއި ރައިޓާރ... ޑްރާފްޓްގަ ސޭވްކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އެޑިޓްކުރާ ގޮތް ބުނެލަދީފާނަންތަ؟

  3. ކޮން އިރަކުން އަނެއް ޕާޓް ނެރެނީ؟❤️
   ވަރަށް ސަޅި ވާހަކަ އެއް އިނގޭ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.