ވެމްޕަޔާ - 7

* އީވާ ގޮސް ޖެހުނީ އެ ޒުވާނާ ގެ ތަނަވަސް މޭމަތީގައެވެ. އެ ޒުވާނާ ގެ ޓީށާޓުން އަރަމުން ދިޔަ ފޮގް ގެ ލުއި ވަސް ޖެހުމުން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ވީނަމަވެސް އީވާ އަށް ލޯމަރާލެވުނެވެ. *

އެހެން އިރު ކޮޅެއް ވަންދެން ހުރުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް އީވާ އެ ޒުވާނާ ފަހަތަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. ހަމަ ބިމަށް އާ ދެވުނީ ކަންނޭނގެ އެވެ. އެ ޒުވާނާ ގޮސް ވެއްޓި ޖެހުނީ އެތާގަ ހުރި ތަނބެއްގައެވެ. " އާހް …. ވަޓް ދަ" އެ ޒުވާނާ އެހެން ބުނުމުން އީވާ ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލިއެވެ. " ވަޓް އަދިވެސް އަހަރެން ތަ" އީވާ އެހެން ބުނަމުން މައްޗަށް އެރިއެ އަދި ކޮޓަރިއަށް ދާން މިސްރާބު ޖަހަމުން އެ ޒުވާނާ އަށް ކުދި ކިޔާލިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އެމޫނު ދެކެފައިވާ ވާކަން އަހަރެން ގެ ހިތް މި ބުނަނީ ކީއްވެ ؟. ހަމަ އެ ވަޅުފެހި ލޮލެ ،އެ ތުނި ރަތް ތުންފަތެ، އެފަން ދިގު އިސްތަށިގަނޑެ މީ އެތަކެއް އަހަރު ވަންދެން އަހަރެންގެ ހުވަފެނުން ފެންނަ އަންހެން ކުއްޖާ ގާގަ ހުރި ސަފަތަކެވެ. އެކަމް އެހެން ވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ އެކަމާ މާ ބޮޑަށް ވިސްނަން ފަށާފިނަމަ ބޮލަށް ތޫނު ތަދެއް ވާ ކަން އިހުސާސް ކުރެވޭ. " އަރގް ވަޓް އޭމް އައި ތިންކްއިން ސީޒް ނޮޓް ދަ ގާލް " އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެހެން ބުނެލީމެ އަދި ކޮޓަރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތީމެވެ.

ވަކި ހިސާބަކުން އީވާ ގެ ފިޔަވަޅު މަޑު ކޮށްލުމަށް ފަހު ފަހަތަށް އެނބުރީލިއެވެ. " އާ ޔޫ ސްޓޯކިން މީ ނައު ޕްރިވެންޓާ" " ވަޓް ޕްރިވެންޓާ….. މިހާރު ނޯވޭދޯ މީހަކަށް ކޮޓަރިއަށް ދެވޭކައްވެސް ". "އާހް" ކުއްލިއަކަށް އަންހެނެއްގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑާއެކު އީވާ އާއި އެ ޒުވާނާ ސިއްސާގެން ދިޔައެވެ.

އެ ޒުވާނާ ގެ މޫނުމަތީގާވާ ހައިރާން ކަން ފެނި އީވާ ގެ ހައިރާން ކަން ދެގުނަ ވެގެން ދިޔައެވެ. މީ ކާކު ހެއްޔެވެ ؟ މި މީހާ މިގޭގައި ކީއްކުރަނީ ؟ މީ މީގެން ޒަމާނަކުވެސް ފެނިފަ ވާ މީހެއް ނޫން ؟ އަނެއްކާ ވެސް ބާރު ހާޅޭކުގެ އަޑުއިވި ގެން ދިޔައެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު ތަފާތެވެ. ފުރަތަމަ އިވުނީ އަންހެނެއްގެ އަޑެވެ. މިފަހަރު އިވުނީ ފިރިހެނެއްގެ އަޑެއެވެ.

އެކި ހިޔާލުތަކަށް ގެއްލިފަ ހުއްޓާ އެ ޒުވާނާ އެ އަޑު އާ ދިމާއަށް ހިންގާ ގަތުމުން އަހަރެން ވެސް އެ ޒުވާނާ ގެ ފަހަތުން ދިޔައީއެވެ. އެ ޒުވާނާ ގޮސް އަހަރެން ގެ ކޮޓަރީ ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުމުން އަހަރެ ދުވެފައި ގޮސް ދޮރު ކުރިމައްޗަށް އެރީމެ އެއީ އަހަރެންގެ ކޮޓަރި އޮތީ ސާފުނުކޮށް ކަމުގަ ވާތީއެވެ. " މޭކް ވޭ " އެވެ.

" ނޯ އެހެން ނޫނަސް ދިސް އިޒް މައި ރޫމް ޕްރިވެންޓާ ގަނޑާ" އަހަރެން އެހެން ބުނުމުން އެ ޒުވާނާ ހޭންފެށިއެވެ. " ވަޓްސް ސޯ ފަނީ" " ނޯ އިޓްސް ޖަސްޓް….. ޑޫޔޫ އިވެން ނޯ ހޫ އައި އެމް" " އައި ޑޯންޓް ކެޔާ….. އޯލް އައި ނޯ އިސް ދެޓް ޔޫ އާރ އަ ޕްރިވެންޓާ " މީހާދަހާވާ ފޮނި ފިރިހެނެކޭ ދޯ ޔަގީނުންވެސް އެހެރީ ތިމާއަށް ތިމާފެނިފަ އެހެން ނޫނަސް އަހަންނަށް ކީއް ހެއްޔެވެ.

މީ ހާދަހާ ބޯހަރު އަހެނެކޭދޯ ރަންގަޅަށް ވަންޏާ އެހެރީ ތިމާއަށް ތިމާފެނިފަ އެވެ. އެވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކޮށްލީމެވެ. " ކިހިނެށް ވީ އަނެއްކާ ކޮޓަރީގަ ޕްރައިވެޓް އެއްޗެއް އޮތީތަ" އަހަރެން އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ކޮޓަރީ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނީމެވެ. ފެނުނު މަންޒަރެއް ގެ ސަބަބުން އެއް ވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލައި އަހަރެންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅާ ގެން ދިޔައެވެ.

އެ ޒުވާނާ ހޭ އަޑުއިވުމުން އަހަރެން މޫނުމަތީގައި އަތްއަޅާ ގެން ހުރެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ."ގެޓް އައުޓް އޮފް މައި ރޫމް ޕްރިވެންޓާ ގަނޑާ " އަހަރެންނަށް ބުނެވުނު ހާ އެންމެ ބާރަށް އެންބުނީމެވެ. އެ ޒުވާނާ ހެމުން ހެމުން އަހަރެން ގެ އެނދާ ދިމާއަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. އެނދާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލާ އަހަރެންނަށް ވެސް ހޭން ފެށުނެވެ.

-----ނުނިމޭ---

  Please log in or register to bookmark.
  1k

  5 ޚިޔާލު

  1. މީކޮންކަހަލަ ވާހަކަ އެއް..އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާނުވާއެއް ނޭންގެ....ފުރަތަމަ މީހާގެ ނަޒަރުން ލިޔެފަ ދެން ތިންވަނަ މީހާގެ ނަޒަރުން މިއޮތީ ލިޔެފަ....ދެން ވާހަކަ ދައްކާފަ ހުރީ ކާކު ކަމެއް ވެސް ނޭންގެ....ރަނގަޅު ކޮއްލަން އުޅެފިއްޔާ ރަނގަޅު ވާނެ

   10
   • ޔާހް އަސްލު ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމައެއް ނުޖެހޭ.... ވާހަކަ ދިގުކުރަން މަސައްކަތް ނުކޮއް ވާހަކަ ހަމަޖެއްސުމަށާއި ވާހަކަ ރީތި ކުރިމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ... ދެން ދިގު ނުކުރާށޭ ބުނީމަ ކޮންމެ ބައެއްގަ އެންމެ ބަހެއް ނޫން ބަހައްޓާނީ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.