ފުއާފް - 24

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

" ޖަވާބުދީބަލަ އަރްޒަން. މިއަދު ތިހެން ސިފަ ބަދަލުވެގެން އައިސް ލީންއާއެކު ތިއުޅެނީ ކީއްވެ؟ އަހަރެން މި މިއަދު އަޙްސަންގެ އަންބަކަސް އަހަރެން އަރްޒަން އަދިވެސް ބޭނުން. އަރްޒަންއާ ނުލާ އަހަރެންނަކަށް ނޫޅެވޭނެ... ނުވަ އަހަރު ވަންދެން އަހަރެން މަޑުކުރިން އަޙްސަންއަށް ސިއްރުން ދޭތެރޭ ދުރުކުރާ ބޭސްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަޙްސަންގެ ފަރާތުން އިތުރު ދަރިޔަކު ނުހޯދަ އަރްޒަންގެ އިންތިޒާރުގައި... އަރްޒަންގެ ހަނދާނުގައި ފެހިކުލައިގެ މަހެއްވެސް އަހަރެންނަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ބަހައްޓަން.. އަރްޒަން ނެތީމަ އަހަރެންގެ ހިތުގައި މިއަޅާ ވޭން އިނގޭތަ؟ " އަސްރާގެ އަޑުން އޭނަ ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

" އަހަރެންމި އަރްޒަންއެއް ނޫން! އަހަރެން މިފުއާފް... " ނުދަންނަ އެޒުވާނާގެ އަޑު އަރްޒަންގެ އަޑަށްވުރެ ބަރުވެފައި އަރްޒަންގެ އަޑުގައި އެހުންނަ ލާނެތްކަމަށްވުރެ އެއަޑުގައިވަނީ އިންތިހާ މަޑުމައިތިރިކަމެވެ.

" ދޮގު ނުހަދާ! ތިއީ ހަމަ އަރްޒަން!! " އަސްރާއަށް އެވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އައިސްފައިވާ ރުޅިން އޭނަޔަށް ބުނެވުނީ ވެސް ބުނަން ނުޖެހޭ ވަރަށް ބާރަށެވެ.

" މަންމަ ކީއްވެ ރުޅިއައީ؟ އެބޭބެއަށް އެއްޗެހި ނުކިޔާ... " އަލައިނާއަށް އަސްރާގެ އަޑުގަދަ މިޒާޖު ބީރައްޓެއްސެވެ.
" ލީން ދޭބަލަ މިތަނުން!!! މިކާކުތަ އަދި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ގޮތްކިޔައި ދޭން؟ " އަސްރާއަށް ކުޑަކުޑަ އަލައިނާދެކެ ރުޅި އާދެވުނު އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
" ލީން ދޭ އިހަށް.... " ފުއާފް އަލައިނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އަލައިނާ ހީލާފައި ދުވެފައި އެތަނުން ނުކުތްތަން ބަލަމުން ފުއާފް އަސްރާއާ ކުރިމަތިލިއެވެ.
" ބުނަން އަސްރާ..! މަމީ އަސްރާ ތިޔަ ހޯދާ އަރްޒަންއެއް ނޫން. އަސްރާ ތިހޯދާ އަރްޒަން މިދުނިޔެއަކު ނެތް މިހާރު... " ފުއާފްގެ އަޑުވެސް ފާޑަކަށް ހަރުކަށިވެގެން ދިޔައެވެ.
" ދޮގު!! ތިއީ ހަމަ އަރްޒަން. މަށަށް އޮޅުވައިލައިގެންނު ތިއުޅެނީ!!؟ ކުރިން ބުނީމެއްނު ނަމެއް ރީއްޗެއްވެސް ނުވާނޭ... މަށޭ ނަން ހަދަން ޖެހޭނީ... " އަސްރާއަށް އޭނަ އެދޭ ޖަވާބު ނުލިބުމުން އިހުނަށްވުރެ ރުޅިގަދަވާން ފެށިއެވެ.
" އަސްރާއަށް އިނގޭތަ އަސްރާއަށް ކުޑައިރު ތިގެންގުޅެވުނު މަހުގެ ހަޤީޤަތް؟ " ފުއާފްގެ އަޑުގައިވީ ކެރޭކަމެވެ. ހީވަނީ އަސްރާއަށް ނޭނގި އޮތް ސިއްރެއް އޭނަ ބުނެދޭންވެގެން އުޅޭ ހެންނެވެ.
" އާން.. އެއީ އަރްޒަން... " އަސްރާގެ އަޑު އިހުނަށްވުރެ މަޑުމައިތިރިވެގެން ދިޔައެވެ. އޭނަޔަށް ހީވާ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ފުއާފް އެއުޅެނީ އެއީ އަރްޒަންކަން ބުނެދޭށެވެ.
" އަސްރާ ތިވަނީ ބޮޑު އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި... އަސްރާ ކުޑައިރު ރީތިވެގެން އެގެނުވުނު މަހަކީ އަހަރެން... އަސްރާއާއެކު އަސްރާއަށް ފަނަރަ އަހަރުވަންދެން އެކުގައި އުޅުނީ އަހަރެން. އަހަރެން އަސްރާދެކެ ލޯބިވީ.. އަރްޒަންއެއް ނޫން. އެކަމަކު އޭނަޔަށް ކުއްލިއަކަށް އަސްރާ ކަމުދިޔައީ. އޭނަވީ އަސްރާދެކެ ލޯތްބެއް ނޫން. އޭނަ ބޭނުންވީ އަސްރާގެ ހަށިގަނޑު. އަހަރެން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން އޭނަ ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން. އެކަމަކު އޭނަ އަހަރެންނަށްވުރެ އުމުރުން ދޮށިވެފައި ނަސަބުގެ ގޮތުން ވަރުގަދަ. އަހަރެންނަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުން. އެހެންވެ އޭނަޔަށް އަސްރާ ލިބުނީ.. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަސްރާ އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބަލާ ހަދަން. އަހަރެން އޭރުވެސް އަސްރާދެކެ ލޯބިވޭ.. އަސްރާގެ ބައްޕަ މަރުވީ ވެސް އަރްޒަން އޭނަޔަށް އޭނަގެ އަސްލު ސޫރަ ދެއްކީމައި. އޭނަ ބޭނުންވީ އަސްރާއާއެކު ބޭނުން ވަގުތަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން. އަސްރާއަށް ނޭނގުނަސް އޭނަ އަސްރާގެ ތިހަށިގަނޑުން ކިތަންމެ ފަހަރަކު އޭނަގެ ބޭނުން ފުއްދި............... " ފުއާފް އިސްޖަހާލިއެވެ.
" ކީކޭ؟ ކޮން ހާ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ތިދައްކަނީކީ؟ " އަސްރާއަށް އެވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރާކަށް މާފަސޭހައެއް ނުވިއެވެ.
" ތެދުވާނީ ތެދަށް... އަސްރާ ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް... " ފުއާފް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލިއެވެ.
" އަސްރާ އަޙްސަންއާއި އިން ރޭ އޭނަގެ އާއިލާއާ މަގޭ އާއިލާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި އަރާރުންވުމެއް ހިނގައި އޭނަ މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ... އެފަހުން އަސްރާ ބަނޑުބޮޑުވި ރޭ އަސްރާގެ ގާތަށް އަރްޒަންގެ ސިފައިގައި ދިޔައީ އަހަރެން... އޭރުވެސް އަހަރެން އަސްރާދެކެ ލޯބިވިން. އެކަމަކު ތިބަނޑުގައި އޭރު އޮތް ދަރިފުޅަށްޓަކައި އަހަރެން އަސްރާއާ ދުރުވީ... އެފަހުން މީގެ ދެދުވަސްކުރިން އަސްރާއަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅު އަލައިނާދެކެ އަހަރެންނަށް ލޯބިވެވުނީ... އޭނަ ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ބޯޅަ އެއްލުނީ އަހަރެންގެ ގަޔާ ދިމާއަށް. އެތަނުން އަހަރެންނަށް އަލައިނާ ކަމުދިޔައީ... އަސްރާއަށް ނޭނގުނަސް އަހަރެން އޭނަޔާ ވާހަކަދައްކާ ހަދަން... އޭނަ އަސްރާއަށްވުރެ ޒުވާންވެފައި މާ ފުރިހަމަ. މިހާރު އަސްރާ ތިއީ މަށަށް އެއްވެސް މީހެއް ނޫން.. " ފުއާފް އޭނަގެ ހަޤީޤަތް ކިޔައިދީ ނިމުން އިރު އަސްރާއަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ.
" މާނައަކީ އަހަރެންނަށް އަސްލު ލޯބިވެވުނީ ކަލޭދެކެއޭތަ؟ " އަސްރާ މަޑުމަޑުން ހުރެފައި އަހާލިއެވެ.
" އާން... އެކަމަކު ދެން މިހާރު އެކަމުން ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތްތާ... " ފުއާފްގެ އަޑުގައިވީ މަލާމާތެވެ.
" އެހެންވީއިރު އޭގެ މާނައަކީ އަހަރެން އަދިވެސް ފުއާފްދެކެ ލޯބިވެޔޭ... " އަސްރާގެ ދެލޯ ވަގުތުން ކަރުނުން ޖަމާވެއްޖެއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ފުއާފްގެ ގާތަށް ޖެހި އޭނަގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެދެލޮލުގައިވީ މަޢާފް ކުރާށޭ ބުނާ ފަދަ އަސަރުތަކެވެ.
" އަތްނުލާތި މަގޭ ގައިގައި. ބުނެފީމެއްނު މިއަދު އަސްރާ ތިއީ މަށަށް އެއްވެސް މީހެއްނޫނޭ.. އަހަރެން ލޯބިވަނީ ލީންދެކެ. އަހަރެމެން ދެމިހުން އެކުގައިވާ ވަގުތުތަކުގައި އެކަން މަނާކުރަން ނަހަދާތި!! " ފުއާފް އަސްރާގެ އަތްފޮޅުވާލާ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު ދުންކޮޅަކަށްވެ މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު އަސްރާގެ ސިކުނޑީގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ ފުއާފް އެންމެ ފަހުން ބުނި ތިން ޖުމްލައެވެ. ވަގުތުން އޭނަގެ ހިތުގައި އޭނަ ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ ދަރިފުޅު އަލައިނާދެކެ ނަފްރަތު ކުރެވެން ފެށުނެވެ.
---
" މަޑުކުރޭ ލީން... ދޮންބެ އިހަށް ކުރަހާފައި ދޭނަން... " އެމަރަލްޑްގޭގައި އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އަށިމަތީގައި ތިބި އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދުގެ އިތުރުން އަލައިނާ އިނީ ކުލަޖައްސާ ފޮތަކާއި ކުލަ ފަންސޫރުތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ.
" އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދު ދެނަމާދު ދޭތެރޭ ކޭމެއްނު ދޯ... ދެން އަވަހަށް ނިދަންދޭ.. މާދަމާ އަދި ސުކޫލް އެބައޮތެއްނު. " އަސްރާ އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދުގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދު ކޮޓަރިއަށް ހިނގައިގަތުމުން އަސްރާގެ ދެލޯ އަމާޒުވީ އަލައިނާއަށެވެ.
" ކަލެޔަށް މިރޭ ކާއެއްޗެއް ނެތް! " އެތުއްތު ދަރިފުޅަށް ކަޅި އަޅާލާފައި އަސްރާ އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. އަލައިނާ އިނީ ރޯން ނުރޯން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އަސްރާގެ އެތަފާތު މިޒާޖު އޭނަޔަށް އަލަށް ފެނުމުން އޭނަ އިނީ ހަދަންވީ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ.
" ލީން... އާދެބަލަ... ހިނގާބަލަ ކުކުޅު ކާންދާން... ލީންއަށް މީރުކޮށް ތަންދޫރީ ކުކުޅު.. " ގޭގެ ބޮޑު ދޮރު ކައިރިން ފުއާފްގެ ހިޔަނި ވެލުމާއެކު އަލައިނާއަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އަދި އަށިން ފައިބައިގެން ފުއާފްއާއެކު ގޮސް ބަދިގެއަށް ވަނެވެ. ބަދިގެ މޭޒުމަތީގައިވި ދެންމެ ފިހެގެން ގެނައި ކުކުޅަށް އެއްފަހަރު ބަލާލުމަށްފަހު އަނެއް ފަހަރު ފުއާފްއަށް ބަލާލަމުން އަލައިނާ ހީލިއެވެ.
---
އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން އިރު އެރުމާއެކު ގަސްތަކަށާއި މާތަކަށް އާރޯކަން ލިބޭ ފަދައިން އެކި މީހުންގެ އެމީހެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތެދުވެއްޖެއެވެ.
ހެނދުނު މައިރާ އިބްރާހީމްއާއި އަޙްމަދު ސުކޫލަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ސައިހެދުމަށް ބަދިގެޔަށް ދާން ނިކުތް އަސްރާއަށް ހުއްޓެވުނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހެއް ފެނިފައެވެ.
ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  6k

  10 ޚިޔާލު

  1. ތެންކިޔޫ.....!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   ލޮވް ޔޯ ސްޓޯރީސް. ކީޕްއިޓް އަޕް.

   3
   1
  2. ސުޓޯރީ ކުއީނު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އަށް ކޮމެންޓު ކޮށްފަ
   އިންނާތީވެ.ދެން މި ވާހަކަ އަށް ދޭނީ ބީ ރިޕޯރޓެކޭ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *