kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ފުއާފް - 23

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ސާދައަހަރު ފަސް

" ދަރިފުޅުމެން ނުދުވެބަލަ! ވެއްޓި އަނިޔާއެއް ވެދާނޭ.. ހައިފާ ވެސް އަވަހަށް އާދޭ އެތެރެއަށް. އޭރުން ކޮއްކޮ ވެސް އެތެރެއަށް އަންނާނީ.. " ހަވީރުވަމުން އެވަގުތު ކައި ނިމުން ތަނާހެން ޖޯލި ކައިރީގައި ހުރި ލަތީފާގެ ހަގު ދަރިފުޅު ހައިފާގެ ފަހަތުން އަލައިނާ ދުއްވައިގަތުމުން އަސްރާއަށް ޖެހުނީ އެދެމިހުން އެތެރެއަށް ވައްދަންވެގެން އެދެމިހުން އަތުލަން ދުވާށެވެ.

" މާމަގެ ކުދިންކޮޅު ހަމަ ދުވަނިއްޔޭ ދޯ؟ " ހުސްނާ އެގޭގައި ކެއްކި ބަނބުކެޔޮ ބަތްޕެން ހިފައިގެން އައިސް އެމަރަލްޑް ގެއަށްވަނީ އެވަގުތުއެވެ.
" ކޮބާ؟ އަތުލިއްޔޯ... " އަށްއަހަރުގެ ހައިފާ ހިފާ އަތުލަމުން އަސްރާ އެކުއްޖާގެ ބަނޑުގައި ކޮއްޓާލިއެވެ. ހީލި ކަރުވައިގެން ހައިފާ ހޭން ފެށި އަޑު އިވުމުން ދުވަމުން ދިޔަ އަލައިނާގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައެވެ. އަސްރާ ދެން ދިމާ ކުރާނީ އޭނަޔަށް ކަން އެނގުމުން ކުރިޔަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވައިގަނެފައި އަލައިނާ ގޮސް ވަންނަން ދިޔައީ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.

" އުހުން.. ދަރިފުޅާ އަލައިނާ.. ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ ދޫނީ... " އަސްރާއަށް އަލައިނާ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ދިޔަ ތަން ފެނިގެން ހައިފާ ހުސްނާއާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އަލައިނާ އެގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އަތުލަންވެގެން އޭނަ ބަލައި ދުއްވައިގަތެވެ. އޭރު ހުސްނާ ހައިފާ ގޮވައިގެން ބަތްޕެންތަށި އެތެރެއަށް ލާންވެގެން ބަދިގެޔަށް ވަންނަނީއެވެ.

ހައަހަރުގެ އަލައިނާ ހީގަނެފައި ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ފިލަން އުޅުނު ކުއްލިއަކަށް އޭނަގެ ފައި މުލެއްގައި އަޅައިގަނެފައި ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް މޫނުވަތަށް އެކަޅުވެލިތަކުގެ މައްޗަށް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން މީހެއްގެ ހިމާޔަތް އޭނަޔަށް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އެމީހަކު އަލައިނާ ބިންމަތީގައި ރީތިކޮށް ބަހައްޓަދީފައި އަލައިނާ ގާތްކޮއްލަމުން އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގައި ބައްދާލާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.

" ދަރިފޫ...؟ " ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި ހުރި އަލައިނާގެ ނަޒަރު އަމާޒުވެފައިވާ ދިމާއަށް އަސްރާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފައި ޖީބަށް ދެއަތް ޖަހާލައިގެން ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އެދިޔަ މީހެއް ފެނިފައި އަސްރާއަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ފުރަގަހުންވެސް އެއީ އަރްޒަންކަން އޭނަޔަށް އެނގުމުން ހިތަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހިތް ހަމަޖެހުމެކެވެ. އަސްރާއަށް މިއަދު އުފަލުގައި އެދިރި ހުރެވެނީ މިޔޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އަރްޒަން ނުފެނުނެއްކަމަކު އޭނަ އަބަދުވެސް އަސްރާގެ ގާތުގައި ވާކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭތީއެވެ.

" ތެންކިޔު އަރްޒަން... " އަސްރާ އަލައިނާ ގޮވައިގެން ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަމުން ވިސްނާލިއެވެ. މީގެ ސާދަ އަހަރުކުރިން އަރްޒަން އޭނަޔާ ވަކިވުމަށްފަހު މިއަދު ކުއްލިއަކަށް މިއަދު އެފެނުނީ ކީއްވެ ބާވައެވެ؟

" މަންމާ.. އެއީ ކޮން ބޭބެއެއް؟ ކުރިން ދުވަހުވެސް ލީން ދެކުދިން އެބޭބެ. އެބޭބެ ވާހަކަދައްކަން ވެސް ދެއްކި. " އަލައިނާ އަހާލުމާއެކު އަސްރާއަށް އަނެއްކާވެސް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނީ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށެވެ. އަސްރާ ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ ހީލިއެވެ.

" އަސްރާ އެމަންޖެ ގޮވައިގެން ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ނިކުމޭ ދެން.. ދައްތަ ދެން މިދަނީ.. ހައިފާ ކޮއްކޮއާއި އަސްރާއްތައަށް ޓާޓާ ކިޔާލާ ދޫނީ.. ރީތިވެގެން ދެން އަލައިނާ ކޮއްކޮއާއެކު ކުޅެން އަންނާނީދޯ؟ " ހުސްނާ ހައިފާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބޭރަށް ނިކުންނަން އައެވެ.

---

ހައަހަރުގެ އަލައިނާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގިފިލީގައި ހުރެގެން ބަލަމުން ދިޔައީ ގިފިލީގެ އުސްފާރުމަތިން ފެންނަމުން އެދިޔަ ގަސްތަކަށެވެ. އެގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން އެދިޔަ ފެހި ދެލޮލަށް އޭނަޔަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ހައިރާންވެފައެވެ.

" އަން. ތުވާލީގައި މިހެން ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ދޭ ބޭރަށް. މަންމަ ދާނަން ފެންވަރައިގެން ބޭރަށް އިނގޭ.. " އަސްރާ އަލައިނާގެ ގައިގައި ތުވާލި އޮޅައި ދީފައި ގިފިލިން ނެރެ ދޮރު ލައްޕާލަން އުޅެނިކޮށް އެއްޗެއް ހަނދާންވެގެން އޭނަ ދޮރު ނުލައްޕާ މަޑުކޮއްލިއެވެ.

" ލީން. ނަމަނަމަ ކުރީ ދުވަހު ހެން އެމޭޒުމަތީގައި ހުރި ފިޝް ބައުލްގައި އަތްނުލާތި! އެއީ މަންމި ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް. " ރުޅި އައިސް ނޫނަސް އަލައިނާއަށް އިންޒާރު ދީފައި ގިފިލި ދޮރުލައްޕާލަމުން އަސްރާ އަވަހަށް ފެންވެރުމައިގެން އަވަސްވެގަތެވެ.

---

" މަންމި ކީއްވެތަ ތިފިޝްދެކެ އަބަދު ލޯބިވަނީ؟ " އަލައިނާ އެފެހި މަހަށް ބަލާލަމުން އެމަހާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އަދި ބައުލްގައި ދެލޯ ޖަހާލަމުން މަހުގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

" އައްޗީ!! ލީން!!! ތިއްތި ނުލާ ކީއްކުރަނީ؟ ކޮބާ މަންމަ؟ " އަސްރު ނަމާދުކޮށްގެން ގެޔަށް އައިސް ވަން ފަނަރަ އަހަރުގެ އިބްރާހީމްގެ އަޑު އިވިފައި އަލައިނާ ސިހިފައި އެދިމާ ބަލާލިއެވެ.

" ފެންވަރަނީ... " ތުއްތު އަޑުން އަލައިނާ ބުނެލަމުން ހީލިއެވެ.

" ލީން އެކަނި ތިއްތި ލާން ދަސްކުރަންވީ އޭ މިހާރު... ކޮބާ ތިއްތި؟ ގެނޭ ދޮންބެ ލައްވައިދޭނަން.. " އިބްރާހީމް އަށިމަތީގައި އޮތް އަލައިނާގެ އަންނައުނު ލައްވަދިދިނުމަށްފަހު އޭނަ ރީތިކޮށް ދިނެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެންކޮއްކޮއަށްވުމުން އިބްރާހީމް އަލައިނާދެކެ ލޯބިވަނީ އިންތިހާއަށެވެ.
" ދޮންބޭ... މިޔޮތް އައީ ފައިޒަން... " ސާދަ އަހަރުގެ އަޙްމަދުގެ ފަސްފަހަތުން ވަތް ހަމައެއުމުރުގެ ފައިޒަން ގޭތެރެއަށް އައިސްވަނީ އެވަގުތުއެވެ.
" މިއީތަ އަލައިނާއަކީ؟ " ފައިޒަން އަލައިނާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ.

" ހޫމް. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ އަލައިނާ... " އަލައިނާ ވާނުވާ ނޭނގޭ ހާލު ތައާރަފްވިއެވެ.

" ބާތް ޑޭ ގާރލް ހާދަ ރީއްޗޭ ދޯ؟ ލީންގެ ފޭވަރިޓް ކުލަޔަކީ ވައިޓްތަ؟ " އަލައިނާ ލައިގެން ހުރި ހދުކުލައިގެ ޕާރޓީ ހެދުމަށް ބަލާލަމުން ފައިޒަން އެއްސެވެ. އޭނަގެ ނަޒަރު ހުރި ގޮތުން އޭނައަށް ހުރީ އަލައިނާ ވަރަށް ކަމުގޮސްފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

" އޭތް ފައިޒަން. މަގޭ ކޮއްކޮ އެއީ. " އަޙްމަދަށް ފާޑަކަށް އެއްޗެއް ހީވެގެން ފައިޒަންގެ ކޮނޑުގައި ކޮއްޓާލިއެވެ.

" ސާބަހޭ.. މަގޭ މިބަލާލީ އަލައިނާއަށް މިކެވެލިކޮޅު ކަމުދާނެތޯ؟ ދައްކަބަލަ އަލައިނާގެ އަތް؟ " ފައިޒަން އެއްފައި ބިންމަތީގައި ޖައްސައި ތިރިވެލަމުން އަލައިނާއަށް ކެވެލިކޮޅު ދައްކާލިއެވެ. އަލައިނާ ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އަތްދިއްކޮއްލުމުން ފައިޒަން އަލައިނާގެ ނަންއަޅާފައި އިން ހުދު ޑައިމަންޑް ޖެހި ކެވެލޮ ކޮޅު އަލައިނާގެ އަތުގައި އަޅުވައިދިނެވެ.

" ރީތިދޯ؟ " އަލައިނާކުރެ ފައިޒަން އެހިއެވެ.

" ތެންކިޔު... " އަލައިނާ ހީލަމުން ޝުކުރުއަދާކުރި އިރު އޭނައަށް ފައިޒަން ވަރަށް ހާއްސަވެގެން ދިޔައެވެ.

" ފައިޒަން މިއީ އަސްލު ރަންތަ؟ " އިބްރާހީމް ހައިރާންވެފައި ސުވާލުކުރިއެވެ.

" ހޫމް. ތިއީ ބޮޑުބޭބެ ގާތުގައި އާދޭސްކޮއްގެން ހޯދި ކެވެލިކޮޅު. ތިއީ އަސްލު ބޮޑުބެގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގަތް ކެވެލިކޮޅެއް. އެކޮއްކޮއަށްވެސް ކީ އަލައިނާ. އެކަމަކު އެކޮއްކޮ މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީމަ ދެން ނުބާއްވަންވެގެން ދެން ލީންއަށް މިދިނީ.. " ފައިޒަންގެ އަޑުގައިވި ހަމަޖެހުމުން ހީވީ އެބަސްތައް އެއީ ފިލްމެއްގެ ސުކިރްޕްޓެއް ހިތުދަސްކުރާހެން ހިތުދަސްކޮށްފައި ހުރި ބަސްތަކެއް ހެންނެވެ.

" އެކަމަކު މިވަރަށް އަގުބޮޑު..؟ " އަޙްމަދު ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ނުބުނެވި ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ފައިޒަން އެކަން މަނާކުރުމުންނެވެ.

" އަލައިނާ އަހަރެންގެ އެކޮއްކޮއާ ވައްތަރުވީމައި ހަމަ ހެޔޮ ހިތުން މިދިނީ. ދެން އެހާ އެކަމާ ނުވިސްނާ... " ފައިޒަންގެ އަނގައިން ބުނި ބަސްތަކާ އޭނަގެ ހިތުގައިވި ނިޔަތް ތަފާތުވިކަން އެނގޭނީ ހަމައެކަނި މާތްﷲއަށެވެ.

އިބްރާހީމްއާ އަޙްމަދު ދެން އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވާހަކަ ހިންދާލިއެވެ.

---

އަލައިނާއަށް ހައަހަރުވެގެން ބޭއްވި ހަފްލާ އޮތީ ލަތީފާމެން ގޭގައެވެ. އެއީ ލަތީފާއަށް ބޮޑުދައިތަ ކިޔާ އެހެން ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހާ އެއްދުވަހަކަށް ވުމުންނެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ދައުވަތު ދިން ނަމަވެސް އަލައިނާގެ ބައްޕަގެ ހަޤީޤަތް ނޭނގޭތީ އެހަފްލާގައި ބައިވެރިވީ އަލައިނާއަށް ހެޔޮ އެދޭ މަދު މީހެކެވެ.

---
އިރުއޮއްސި އަނދިރިވަމުން ދިޔަ ވަގުތު ހުރިހާ އެންމެން ގޭގެޔަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދިއްގަރުގެއިން ނިކުންނަމުން ދިޔައެވެ. އަލައިނާ އޭނަގެ ހަދިޔާތައް ހިފައިގެން ދިއްގަރުގޭ ކުޑަ އުނދޯއްޔެއްގައި އިން އިރު އަސްރާ ގެޔަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ހެދިކާ ކޮޅެއް ކެއުމައިގެން އިނެވެ.
" ލީން... " ހަމަޖެހިލާފައި އެއުނދޯލީގައި އިން އަލައިނާގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލީ މީހެއްގެ އަޑެވެ. އެކޯވަމުން ދިޔަ އެއަޑު އަންނަ ދިމާއަކަށް އޭނަ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން މެންދުރު ވަގުތު ފެނުނު އެޒުވާނާ އަލައިނާއާ ދިމާއަސް އައުމަށް ހަނާ އަޅަމުން ދިޔައެވެ. އަލައިނާ ހީލާފައި ވަގުތުން ތެދުވެ އެޒުވާނާއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.
އަލައިނާ ގޮވައިގެން އެޒުވާނާ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ދިޔަ މަންޒަރު ލޮލުގެ ކޮޅުން އަސްރާއަށް ފެނުމާއެކު ވަގުތުން ކާން އިން ތަށި ބަހައްޓާފައި އެދިމާއަށް ދުއްވައިގަނެވުނެވެ.
" މިރީތި މަލެއްދޯ؟ މިޔަށް ކިޔަނީ ވައިޓް ރޯސް... ލީން އެންމެ ކަމުދާ ކަހަލަ ވައިޓް ކުލައިގެ މަލެއް. " އެޒުވާނާ އަލައިނާއާ އެއްހަމަޔަކަށް ތިރިވަމުން އަތުގައި އޮތް މާ އަލައިނާއަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ.
" އަރްޒަން! " އަލައިނާ އެމަލުގައި ހިފަން އަތް ދިއްކޮއްލި ވަގުތު އަސްރާއަށް އެދިމާއަށް އާދެވުނެވެ. އަރްޒަންގެ ބަދަލުގައި އަސްރާއަށް އެފެނުނު ސޫރައިގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖެހިލެވުނެވެ. އެޒުވާނާ އަސްރާއަށް ފަރުވާކުޑަ ނަޒަރަކުން ބަލާލަމުން އަލައިނާގެ އަތަށް އެމާ ލައިދިނެވެ.
" ތިއީ އަރްޒަންއެއްނު ދޯ؟ " ސިފަ ތަފާތުވި އެއްކަމަކު އަސްރާގެ ހިތްބުނަމުން ދިޔައީ އެއީ ހަމަ އަރްޒަންކަމުގައެވެ.
" ޖަވާބުދީބަލަ އަރްޒަން. މިއަދު ތިހެން ސިފަ ބަދަލުވެގެން އައިސް ލީންއާއެކު ތިއުޅެނީ ކީއްވެ؟ އަހަރެން މި މިއަދު އަޙްސަންގެ އަންބަކަސް އަހަރެން އަރްޒަން އަދިވެސް ބޭނުން. އަރްޒަންއާ ނުލާ އަހަރެންނަކަށް ނޫޅެވޭނެ... ނުވަ އަހަރު ވަންދެން އަހަރެން މަޑުކުރިން އަޙްސަންއަށް ސިއްރުން ދޭތެރޭ ދުރުކުރާ ބޭސްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަޙްސަންގެ ފަރާތުން އިތުރު ދަރިޔަކު ނުހޯދަ އަރްޒަންގެ އިންތިޒާރުގައި... އަރްޒަންގެ ހަނދާނުގައި ފެހިކުލައިގެ މަހެއްވެސް އަހަރެންނަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ބަހައްޓަން.. އަރްޒަން ނެތީމަ އަހަރެންގެ ހިތުގައި މިއަޅާ ވޭން އިނގޭތަ؟ " އަސްރާގެ އަޑުން އޭނަ ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެގެން ދެއެވެ.
" އަހަރެންމި އަރްޒަންއެއް ނޫން! އަހަރެން މިފުއާފް... " ނުދަންނަ އެޒުވާނާގެ އަޑު އަރްޒަންގެ އަޑަށްވުރެ ބަރުވެފައި އަރްޒަންގެ އަޑުގައި އެހުންނަ ލާނެތްކަމަށްވުރެ އެއަޑުގައިވަނީ އިންތިހާ މަޑުމައިތިރިކަމެވެ.
ނުނިމޭ
ނޯޓް: ކުރީ އެޕިސޯޑެއްގައި ލަތީފާގެ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކަށް އިންނާނީ ހުސްނާ.. އެކަމަކު މިބައިން ފެށިގެން އެނަން އިންނާނީ ހައިފާއަށް.
ބާތް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަކީ ކާފަރުންގެ ސަގާފަތުގައި ވާކަމަށްވާތީ އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ތަރުހީބުދީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަން ކިޔުންތެރިންނަށް ހަނދާންކޮށްދެން.
މިޕާރޓް ލަސްވިކަމަށްޓަކާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެން. މިފާރޓް ލަސްވީ އަޅުގަނޑު ބަލިކޮށް އުޅުމުގެ ސަބަބުން.

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  9 ޚިޔާލު

  1. އިޓްސް އޯކޭ! އަމް ގްލޭޑް ޔޫރ އޯކޭ!!! ❤️

  2. Thi kuhja aa talk kurehveyneh gotheh buneh dheeba..umm..FB use kurantha...or...instagram??

  3. Konmes kuhjaku BUSINESS aa gulhey story eh liyehdheyn v nun...misaalakah business eh start kuran beynun vaa young boy or girl akaa behhey gothun... eh young boy or girl geh eh dream full fill vi gothaa behhey gothun...or Business eh geh thehrey hingaa haadhisaa ahkaa behhey gothun...😊

   5
   1

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy