ޑިޕްރެޝަން - 3

އޭރުވެސް ނާއިމް ގެޔަކަށް ނާދެއެވެ .ފެން ވަރާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އަހަރެން އަލަމާރި ހުލުވާލީ ހެދުމެއްނަގާށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އަލަމާރި ގެ ދޮރުފަތުގައި ތައްކޮށްފައި އިން ކަރުދާސް ކޮޅުފެނުނީމައި އެވެ.

"ސޮރީ ޝާ އަހަރެންނަކަށް ތިކަމެއް ނުކޮށް ދެވޭނެ"
"އިނގޭ ތީ މާފު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެށް ނޫން ކަންވެސް "
" ޝާ ގެ މޮމް ،ޑޭޑް ކައިރީގައި ވެސް ބުނެފިން އަހަރެން ނޭ ޝާ އަށް ތިހެން ހެދީ އެކަމަކް އަހަރެންނަކަށް ހަވާލެއް ނުޕވެވޭނެއޭ"
"ޝާ ވެސް ވިސްނާލި ނަމަ މިޔަދު މިހެން ވާހަކަ ނުޖެހުނިސް "
"، އުންމީދް ކުރަން އަހަންނަށް މާފް ކުރާނެކަމަށް "
" ބާއި ނާއިމް "
ކިޔުންތެރިންނޭ! އަހަރެން ގެ ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން ލޯބި މީހާވެސް ބޭނުން ފުދުނީމައި އަހަރެން ދޫކޮށްލައިފައި ދިއައީއެވެ. ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މިޔަދު އަހަރެން މި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބާކީ ވެފައި އެވެ. އަޅާލާނެ މީހެއް ނެތެވެ. ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދާން އަހަރެން ވެސް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރު ދޭނެ މީހެއް ނެތެވެ. މަންމަ އެއް ބައްޕަ އެއް ރައްޓެއްސެށް ވެސް ނެތެވެ. ހުރިހާ މީހުން ވަނީ އަހަރެން ދޫކޮށްލައިފައިއެވެ. ލަދުގައި ބެދެން ބޭނުނަ ނުވާތީ ޔޯލައި އެވެ. ކުށް ކުރެވޭނީވެސް އިންސާނުންނަށް ތާއެވެ. ކުރެވުނު ކުށް ކުރެވި އެކަމަށް ތައުބާ ވާނީވެސް އިނަސާނުން ތާއެވެ. ދުވަސް ކޮޅަކީ ބަންދު ދުވަސް ކޮޅެއްކަމުން އަހަރެން ކޯހުގެ ކަންތައްތަކާ ވިސްނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން މިވަނީ ބާކީ ވެފައި އެވެ. ކިޔަވާ ހިތެއް ނުއެވެ.ކާހިތެއް ނުވެއެވެ. ރަނގަޅަށް ނިދެނީ ކީ ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ކަންކަމާ ވިސްނެނީ އެވެ. މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުންދެއެވެ. އަހަރެން ގެ ހަށިގަނޑަށް ވެސް ތަފާތު އައިއެވެ.ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. އަހަރެން އޮތީާއެދުގައި ބަޑުދަށް އޮށޯވެއެވެ. ކުށްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ބަނޑަށް ތަދެއް އެރިއެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ބަނޑަށް ތިން ހަފްތާއެވެ.

=ނުނިމޭ=

މި ޕާޓް ގެނެސް ދިނުމަށް ލަސްކަމެއް ދިމާވިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިާހާޔަތައް މާފަށް އެދެމެވެ.

  Please log in or register to bookmark.
  996

  2 ޚިޔާލު

  1. ތަންކޮޅެއް ކުރު🤐... ދެން ފަހަރަކުން ދިގު ކޮށްލަދެއްޗޭ... އައި ހޯޕް މި ކޮމެންޓް ނެގެޓިވް ކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް.😌... ޖަސްޓް ހަމަ ބުނެލީ..😚 ބައި ދަ ވޭ ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި މާޝާ ﷲ 💜

  2. ތެންކިއު. ޔެސް އިންޝާ ﷲ .. އަސްލު ސުކޫލް ގައި ބިޒީކޮން އުޅޭތީ ޓައިމް ނުލިބެނީ އެހާދިގުކޮން ލިޔަން

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.