ޑިޕްރެޝަން - 1

އިންސާނުންނަށް ކެއްކުރެވޭނީ ވެސް ވަކިވަރަކަށް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އަަނިޔާ އަކީ ހަމަ އެކަނި ފެންނަން ހުންނަ ތަދުތަކަށް ބުނެލާބަހެއް ނޫނެވެ.ބުނެލާ ކުޑަކުޑަ ބަހަކުން ވެސް މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާ އެއް ދެވިދާނެއެވެ.އެތައް ވޭނަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހިދާނެއެވެ.
އާއެކެވެ! އަހަރެންނަކީ ވެސް ޑިޕްރެޝަން އަށް ބޭސް ކާމީހަކިމުއެވެ.ނަމަވެސް ކާ ބޭހަކުން އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަކަށް އެއްވެސް އަލިމަގެއް ނުފެނެއެވެ.ކުރާހިތާމަ އަކަށް އެއްވެސް ލުއި އެއް ނުލިބެއެވެ.ކިޔުންތެރިންނޭ! އަހަރެން މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރި މަސަތްކަތް އިގޭހެއްޔެވެ؟ ނޭންގޭނެ ކަން ޔަގޭނެވެ. ކެއްތެރިކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދަށެވެ.

ކޮންމެ މީހަކާއި އެކުގައި ވެސް އެމީހެއްގެ ހަޔާތުގެ ބަެިވެރިޔާ ވާނެތާއެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް ހަޔާތުގެ ބައިވެރި އެއްވިއެވެ. އެހެނަށް އެއީ ވަގުތީ މީހެކެވެ.
އެއީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަށް ކުރިއެވެ.އަހަރެންގެ އުމުރުން އޭރު އެންމެ އަށާރަ އަހަރެވެ.އަހަރެން އައީ އަހަރެން އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެންނުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަށްޓަކައި ނާސިން ކޯސް ހަދަމުން ނެވެ.ނާއީމް އާއި އަހަރެން ދިމާވީ މި ދުވަށް ވަެރުއެވެ. ނާއިމް އަކި ޑަކްޓަރެއް ކަމުން އަހަރެންނާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބައްދަލުވެއެވެ. މި ގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތް ވަމުން ދިޔައިރު އަހަރެމެން ގެ ގުޅުން ވެސް ދިޔައީ ފުޅާވަމުންނެވެ.އެންމެ ފަހުން ގޮސް ލޯބި ވެރިންގެ ލިސްޓަށް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ނަން ވެސް އިތުރު ވީ އެވެ.އެއީ އަހަރެން ވެސް ބޭނުން ވި ގޮތެވެ. އަހަރެން ގެ ކިޔެވުމަށް ނާއިމް ވަރަށް ހިއްވަރު ދިނެވެ. ކަންކަމުގައި ކުރިޔައް ދާންވި ގޮތް ބުނެދިނެވެ.އެހެނަސް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުލުމަށް އަހަރެއް ވެގެން ދިޔައިރު ކަންތްސްތަ މުޅިން ބަޑަލު ވާން ފަށައިފިއެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ތައް ޖެހެން ފަށައި ފިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ތާއެވެ .ފިރިހެނުންނަކީ ނިކަން ފާޑެއް ގެ ބައެކެވެ.އެމިހުން ބޭނުން ވާގޮތަށް ކާންކަން ނުވެއްޖެ ނަމަ ދެން ހުންނަ މީހާއެކޭ ނެތް މީހެކޭ އެއްގޮތް ވާނެއެވެ.

ނާއިމް އަށް އައި ބަދަލުން އަހަރެންނަށް ބޭނުން ވީ ނާއިމް ގެ ސަމާލު ކަން ހޯދުމަށެވެ . އެހެން ކަމުން ނާއިމް އަހަރެން ގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޭނުން ވެގެން ކިޔާ ކަންތަކުރުމަށް އަހަރެން ނިންމީމެވެ. އެއްވެސް ޖެހިލިމެއް ނެތި އަހަރެންގެ އިފަތްތެރިކަން ފޭރިގަންނަންނާއިމް އަށްދޫކޮށްލީމެވެ. ކަންމިހެން ވުމުން ނާއިމް ގެ އުޅުން ވެސް އައީ ރަނގަޅު ވަމުންނެވެ.

އަހަރެމެން ދެމަިހުން އެޕާޓްމެންޓއް ހިފުމަށް ފަހު އެތަނަށް ބަދަލުވިމެވެ. މިކަން ވެގެން ދިޔައީ ފާހިސް އަމަލު ތަކަށް އަރައިގަންނަން ހުޅުވުނު ދޮރަކައްށޭވެ. ދެމަފިރިންހެން އަހަރެމެން އުޅެމުން ދިޔައީ ކައިވެންޔަކާއި ނުލައި އެވެ. ދުވަސް ތައް އޭގެ ހަލުވިމިނުގައި ފާއިތް ވަމުން ދިޔައެވެ.އއާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ޕީރެޑް ވާ ދުވަށް އައިސާ ގޮސްސިއެވެ.ނަަާއިމް ޓެސްޓް ކިޓެއް ގެނެސް ދިނެވެ.އަހރެނއ ވެސް ނާއިމް ގެ އެދުމުގެ މަތިން ޓެސްޓް ކޮއްލިމެވެ.

ކިޔުން ތެރިންނޭ! ޓެސްޓް ގެ ނަތީޖާއިން ދެއްކިގޮތުގައި އަހަރެން އިނީ ބަލިވެއެވެ.ނަމަވެސް ނާއިމް ބުނި ގޮތުގައި ޓެސްޓް ކިޓް އެއީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ . ނާއިމް ގެ އެދުމުގެ މަތިން އަހަރެން ބްލަޑް ޓެސްޓެއް ހެދިމެވެ. ނަތީޖާ އަންނާނެ ގޮތަކާއި މެދު އަހަންނަށް ވަރަސް ވިސްނުނެވެ. ނާއިމް ގެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ހާސްކަމެއް އަހަރެން ނަކަށް ނުފެނެއެވެ.

=ނުނިމޭ=

  Please log in or register to bookmark.
  1k

  10 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ރީތި🙂 އެކަމަކު ބޮޑު މިސްޓޭކެއް އެބައޮއި އެއީ އެއްވެސް މީހަކު 18 ނުވަތަ 19 އަހަރުގަ އެއް ދަރިއަކަށް ބަނޑުބޮޑެއް ނުވާނެ

   ޝާޔާގެ މެއިލް ލިބިދާނެތަ

  2. ޝުކުރިއްޔާ ކިޔުންތެރިއެއް އަޅުގަނޑު މެއިލް އެއް ނުގެންގުޅެން ސޮރީ ދައްތަ އެއްގެ މެއިލް ބޭނުން ކުރަނީ މިހާރު ސޯ ބުނަން ބޭނުން އެއްޗެއް ކޮމެންޓުން ބުނެދެއްްވާ

  3. އޯކޭ. އަޅުގަނޑު ނުދަނެ ހުރިން 15 އަހަރުގަ މީހުން ބަނޑުބޮޑު ވާކަމެއް. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ގޮތުގައި 25 އަހަރު ހިސާބުގެ މީހުން ބަނޑުބޮޑު ވާކަން

   • ސުކޫލް ގައި އުޅޭ އެއްބައި ކުދިން ވެސް ބަނޑުބޮޑު ވޭ .އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ގޮތުގައި އެ ކުދިންނަކަށް 18 އަހަރެ ނުވާނެ .

  4. މި ކޮމެންޓު ސެކްޝަންގައި މިއުޅެނީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނެތް ތުއްތު ބަބާ ތަކެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ، ހައިޟުވުމަށްފަހު ކޮންމެ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލިވެއިނުމަށް ހުންނާނީ ތައްޔާރުވެފަ..

   އަދި މިވާހަކަ ގެންދިޔަގޮތް ވަރަށް އަވަސް.. އިބާރާތްކުރުމުގެ ކުށްތަކާއި ވާހަކައިގެ ފަސްމަންޒަރުވެސް ރަނގަޅަށް ކިޔުންތެރިންނަށް ސިފަވާ ގޮތަށް ލިޔެވިފައެއް ނެތް..

   1
   2
   • ޝުކުރިއްޔާ... އަޅުގަނޑަށް ލިޔެވޭއެންމެ ފުރިހަމަ އަށް މި ވާހަކަ ގެނެސްދެވޭތޯ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ކޮންމެ މީހަކީ އެއްވެސް ކަމެއް އެހާ ފުރިހަމަ އަށް ކުރެވޭނެ މީހެއްނޫން..

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.