އިހުސާސް

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ނޯޓް: މީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އަސްލު ނަންތައްވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

 

އަހަރެންނަކީ ސްކޫލަށް ކިޔަވަންދިޔައިރު ވަރަށް މަޑުމަޑުން ހުންނަ އެހާމެ ބަސްމަދު ލަދުރަކި ކުއްޖަކީމެވެ. މީހަކާ ކަޅިހަމަކުރަން ޖެހިލުންވާތާގައި މީހުންނާ ހިނިތުންވެލުންވެސް އަހަރެންނަށް އޮންނަނީ ބޮޑުކަމަކަށް ވެފައެވެ. މިކަމާ ހެދީ އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް ވަރަށް މަލާމާތް ރައްދުވިއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވެ އަމިއްލަ މީހާދެކެ ފޫހިވެ ރުޅިއަންނަ ގޮތް ވިއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިހުރިހާކަމެއް ސިކުނޑިތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެން ލިބޭ ހުރިހާ މަލާމާތާއި ޖެއްސުންތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދެމުން އަހަރެން ކެތްކުރީމެވެ.
އަހަރެންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލީ ޓީޗަރެއް އަހަރެންނަށް ހަނގާކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. މި މުދައްރިސް އަހަރެންނަށް ވާހަކަދައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެ ކްލާހުގައި ހުރިހާ ކުދިންގެ މެދުގައި އަހަންނަށް އެއްޗެހި ކިޔާ މަލާމާތްކޮށް ހީ ހެދިއެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ ބޮނޑަށްވެސް އަހަރެން ހިތުން ނުފިލާ ވަރުގެ ދެރަވާ ކަމެއް މިބުނާ ޓީޗަރު ކުރިއެވެ.

އާދިލާ މިސްއަކީ ލައިފްސްކިލްސް ގަނޑި ނަގައިދިން މުދައްރިސްއެކެވެ. އެދުވަހުގެ ކްލާހުގައި އޮތީ ގްލާސް ޕެއިންޓިންގް ކަމުން ކޮންމެ ކުއްޖެއް ޖެހުނީ ކުޑަވަރެއްގެ ސްކުއެއާ ބިއްލޫރިގަނޑަކާ ޓިއުބް ކުލަ ގެއިން ގެންނާށެވެ. އެދުވަހު ހުރިހާ ކުދިންނަށް ނަމޫނާ ޕެއިންޓިންގް އެއް ދައްކަން އަހަރެން އިތުރު ބިއްލޫރިގަނޑެއްވެސް ގެންދަން ޖެހުނެވެ.

އަހަރެން އާދިލާ މިސް އަތަށް ބިއްލޫރިގަނޑު ދޭން އުޅެނިކޮށް އެދުވަހު އަހަރެން އަތުން އޭތި ވެއްޓިގެން ތަޅައިގެން ދިޔައީއެވެ. އެވަގުތު އެ މުދައްރިސް އަހަންނާ ދިމާލަށް އެއްލި ވިހަގަދަ ޖުމްލަތައް އަދިވެސް މިހުރިހާ އަހަރެއްވީއިރުވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ފޮރުވިފައި އެބަހުއްޓެވެ. ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ
" ސާރާ...!!! ކަލޭ ތިހިރީ ހަމަހޭގަތަ؟ ޑްރަންކެން ވުމެން..."

އެދުވަހު ކްލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިން އަހަންނަށް ހީހީފައި މަލާމާތްކުރިއެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ލަދު ގަތެވެ. ވަރަށް ދެރަވެސް ވިއެވެ.
އަހަރެން އެދުވަހު ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްފައި އެހެން މުދައްރިސްއަކަށް މިވާހަކަ ކިޔައިދިނީމެވެ.

އަދި އަހަންނަށް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫކަމާއި ގިނަމީހުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ހާސްވާ ކަމާއި މިހުރިހާ ވާހަކައެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށްވެސް ކިޔައިދިނީމެވެ.

އެފަހުން އާދިލާ މިސް ހުންނަނީ އަހަރެން ފެނުނަސް ހެވިދިލިފައެވެ. އަހަރެން ގާތަށް ވަރަށް ހިނިވެސް އާދެއެވެ. މަޑުމަޑުން އަހަރެން ރައްޓެހި ކުދިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން ގިނަކުރީމެވެ. އުނދަހުލުން ނަމަވެސް ރައްޓެހިންވެސް ގިނަވާން ފެށިއެވެ.

 

މިހާރު އަހަރެން ކުރިންގޮތަށް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުމެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް އަހަންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ވަކި މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ހާސްވާގޮތްވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ގެއްލިފައިވެސް އިނދެވެއެވެ. ޒޯން އައުޓް އޭ ބުނުމުން ގިނަ މީހުންނަށް އިނގިދާނެއެވެ. ވާހަކަ ލިޔުންވީ އަހަންނަށް ވަރަށް ބޮނޑަށް އަހަރެންގެ މި ގޮންޖެހުންތަކަށް އެހީވެދޭ ކަމަކަށެވެ. ވާހަކަ ލިޔާއިރު ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގެ އުދާސްތަށް ފިލައެވެ.

އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް މިދެ މުދަރިއްސުންމަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެއެވެ. އެކަކު އަހަންނަށް ހަނގާކޮށް އަހަރެންގެ ހިތް މަރައިލަން މަސަތްކަތްކުރިއިރު އަނެކަކު އަހަރެންގެ އުދާސްތައް އަޑުއަހަލި އަހަންނަށް ހިތްވަރުދިނީއެވެ.

ނިމުނީ

  Please log in or register to bookmark.
  7k

  9 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ގިނަ ޓީޗަރުން ކުދިންނަށް ތިފާޑަށް ބުލީކުރޭ.. ކުފޫ ހަމަނުވޭ ވަޒީފާއަށް

   35
   3
  2. ކޮންމެއަކަސް ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް

   20
   1
  3. ޑެވިލް ގެ ކުލާހުގައި އުޅޭނެ ވަރަށް ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް. ޝީ އިޒް މައި ބެސްޓީ. ދެން އެކުއްޖަ ކާނީވެސް ވަރަށް މަދުން. އޭޖް އަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކުޑަކަމަށް ވެސް ދައްކާ... ( އެކަމު ރަށުގަ ހުރި އެންމެ ރީތި ކުއްޖާ) ( ޑެވިލް އަށް މުޅި ދުނިޔޭން ވެސް އެވަރެއް ނެތް) ޓީޗަރެއް ކުރާކަމަކީ އަބަދު އެކުއްޖާއާ ދިމާލަށް މަޖަލަށް ހަދާފަ އެކި އެއްޗެސް ކިޔަނީ.. ދެން ކުޑަކޮށް ކެއުން ރަނގަޅު ކުރިތާނާކަށް ވެސް އެވަހަކަ ވެސް ކިޔަނީ.. ޖޯކުވެސް ބައެއްފަހަރަށް ޖަހާނެ.... ކުދިން ހޭނެ ދެން.. ޑެވިލް ވަރަށް ރުޅި އާދޭ އެ ޓީޗާ ދެކެ.. ކުރިން ފޭވް އެއް.. ޑެވިލް އަށް ދެތިން ދުވަހު މިހަރު ރުޅިއައިސްގެން އެޓީޗާ އަށް ބެވިއްޖެ.. ފޫހި މީހެއް..

   22
   2

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *