kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

އަނބި ޤަބޫލު ކޮއްފިން - 9

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އަހަރެން ދެލޯ ބޮޑު ކޮއްލަމުން ގަދަ ހަދާލީ އެތަނުން ދުރަށް ދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޒެއިޖް އިހުނަށްވުރެ ކައިރިވަމުން ހިފާލީ އަހަރެންގެ ކަނދުރާގައެވެ. މަޑުމަޑުން އެއަތް ތިރި ކޮއްލަމުން ހިފާލީ އަހަރެން ތިރިން ލައިގެން އިން ނަރުސް ހަރުވާޅުގައެވެ. އަހަރެންގެ ގައިގައި ނޭނގޭ ވިންދެއް ޖަހާލިހެން ހީވިއެވެ. މަޑުމަޑުން ގުދުވެ އަހަރެންގެ ކަނދުރާގައި ތުންފަތް ޖައްސާލަމުން ޒެއިޖް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަހަންނަށް ގުޑިލަންވެސް ނުކެރުނެވެ. ހުރި ގޮތަށް ހުރެވުނީއެވެ. ޒެއިޖް އަހަންނާއި ކައިރިވަމުން ފަޓުލޫނުގެ ގޮތަށް ނައްޓަމުން އަހަރެންގެ ތުންފަތުގައި އިނގިލި ޖައްސާލިއެވެ.

"އައި ތިންކް ޔަޝްމުވެސް ބޭނުންވާހެން...." އެޖުމްލައާއެކު އަހަރުމެން ދެމީހުން އެކެއްޗަކަށްވީ ކަހަލައެވެ. ޒެއިޖް ގެ އުނަގަނޑުގައި އަހަރެން ފައި އަޅުވާލަމުން ބޯ ފަހަތަށް ދިޔައީ ވަމުން ދިޔަ އަރާމެއްގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. ބާރަށް ނޫން ނަމަވެސް ފާރުގައި އަހަރެން ޖައްސާލަމުން ޒެއިން އަހަރެންގެ ތުންފަތުގައި މަޑުމަޑުން ދަތް އަޅާލިއެވެ.

"އާހ..." މަޑުމަޑުން އަހަންނަށް އެހެން ބުނެވުމާއެކު ޒެއިޖްގެ މޫނަށް ވެރިވީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ދުވަހަކުވެސް މިފަދަ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް އަހަންނަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ހޫނު ކުޑަ އެތަންކޮޅުގައި ދެމީހުން ދާހިތްލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަކުވެސް ހުއްޓާލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަހަލައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހަށިގަނޑަށް ވެގެންދިޔަ އާދަޔާ ހިލާފު ބާރަކާއެކު ޒެއިޖްގެ ހަރަކާތްތައްވެސް މަޑު ޖެހުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ހަށިގަނޑުން އަތް ދޫކޮށްލަމުން ޒެއިޖް މޫނުގައި އަތް ހާކާލީ ގޯހެއް ހެދިގެން ބަލާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ޓިޝޫ ޕަކެޓުން ހަށިގަނޑު ފުހެލަމުން އަހަރެންގެ ގަމީސް އެއްލީ އަހަރެން އެކަމަށް ތައްޔާރު ނުވެ ހުއްޓައެވެ. އަހަރެންގެ މޫނުގައި ޖެހިފައި އެ ވެއްޓުނީ ތިރިއަށެވެ.

"ޗީޕް... އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތު ފެނިއްޖެ އެއްނު... ކޮންމެފަދަ ތާކުވެސް މީހަކާއެކު ކަލޭ އުޅެފާނެ ދޯ... ބަލަ މީ ކޮޓަރިއެއްވެސް ނޫން... ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްވިއަސް އޯކޭ؟" އަހަންނަށްހީވީ މޫނު މަތީގައި މީހަކު ޖަހާލި ހެންނެވެ. ދެފަހަރަކު އެސްފިޔަ ޖަހާލަމުން ޒެއިޖް އެބުނި އެއްޗަކާމެދު ވިސްނާލީމެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަހަރެން ގޮތަކަށް މިއުޅުނީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއާއި އެކުގައެވެ. ވަށައިގެން ހުރެވުނު ތަނަށް ބަލައިލީމެވެ. ތެދެކެވެ މިހާރުގެ ބަހުންނަމަ އެއްވެސް ރޮމެންޓިކް ކަމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކުވެސް އެއީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަމިއްލަގައި ހަޑިވިހެން ހީވުމާއެކު އަހަންނަށް އަތުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. އަހަންނަށް ބަލާލުމެއްވެސް ނެތި ޒެއިޖް އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައީއެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެންގެ ގައި އެއްވެސް ފޭރާމެއް ނެތެވެ. އެވަރުވެސް ޒެއިޖް ބަލާނުލިއެވެ. ލޮލަށް ޖަމާވި ކަރުނަތަކާއެކު އަހަރެން އަވަހަށް މަސައްކަތްކުރީ އެއްޗެހި ލެވޭތޯއެވެ. ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް ފުހެލަންވެސް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އޮހޮރުނަ ދޭށެވެ. ޒެއިޖް އެބުނީ ރަނގަޅަށެވެ. އަހަންނަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހެއްލިދާނެ މީހެކެވެ. އަހަރެންގެ ހަމަ އެއްވެސް އަގެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ. އެއްވެސް ރީތި ކަމެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ.

ޒެއިޖް
"ހާއި... ފޮނި ފިރިހެނާ...." ޔައްމުގެ ހިނިތުންވުން ފެނުމާއެކު އަހަންނަށް ހިނިތުން ވެވިއްޖެއެވެ. އަހަރެން އިސްޖަހާލަމުން ޖީބުން ނެތީ ގަނޑުކޮޅެކެވެ. އެއީ ކުރިން ދުވަހު ވީ ވައުދެވެ. ހިލާފުވާކަށް ނުވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ.

"ޔައްމުއަށް ކިޔަނީ އަސްލުކޮށް ކޮންނަމެއް.... ހަމަ ޔައްމު..." އަހަރެން ހިނިތުންވުން ފޮރުވާކަށްވެސް ނޫޅެމެވެ. މަޑުމަޑުން އުޑާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން އަހަރެން ދެލޯ މަރާލީމެވެ.

"ޔަޝްމު... މަންމި ލޯބިން ކިޔާ ނަމެއް ޔައްމު އެއީ..." އިނގިލި ތަކުގައި އަތް ހާކާލަމުން ޔަޝްމު ބުނެލިއެވެ.

"ކޮބާ ބައްޕަ؟ ބައްޕަ ނޫޅޭތަ ގެއަކު؟..." އަހަރެން އެހެން އެއީ ގަސްތުގައެވެ. އެއީ ޒެއިން ޔަޝްމުއާއި ކައިރިވުމަކީ އަހަރެން ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ.

"ނޭނގެ... ތޭރަ އަހަރުމިވަނީ އަދި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ބައްޕައެއް..." ކުޑަކުޑަ އެމޫނަށް އަހަރެން ބަލާލީމެވެ. އަހަރެން ކައިރީގައި އެހެން އިންނައިރު އިންނާނީ ހާދަ އިތުބާރެއް ކޮއްފައެވެ.

"އޯހް މައި މައި... މަންމަ އެބަ ގުޅާ..." ޔައްމު ތެދުވަމުން އަހަންނަށް ބަލާލިއެވެ. އެމޫނުގައި އެއްވެސް އުފާވެރިކަމެއް މިއަދު ނެތެވެ. ކިހިނެއް ވެގެންކަންވެސް އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ފޯނު ނުނަގައި ޖީބަށް ލަމުން ޔައްމު ހިނގައިގަތީ ކުރިއަށެވެ. ތިރިއަށް އެލުވާ ލެވިފައިވާ ދެއަތް އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދެނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވީ ޒެއިން ކުރިންރޭގައި ދެއްކިވާހަކައެވެ.

"ކަލެއަށް އެނގޭތަ... އަންހެންމީހާ މޫނުގައާ އަތުގަ ފޮތި އައްސާފަ ކުރާއިރު މާމަޖާ... ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިން..." ކުއްލިއަކަށް އަހަންނަށް ހުރިތަނުން ތެދުވެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. ޔަޝްމު ފަހަތުން ގޮސް އެއަތުގައި ހިފައި އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް އަނބުރާލީމެވެ.

"ޒެއިޖް.... ދެން ތިވަރަށް އަހަރެންގެ ދެއަތަށް ބެލިއެކޭ ކިޔާފަ ވަކި ރަނގަޅު ވޭތަ؟..." ނިއެރާ ހިނިތުންވަމުން އަހަރެންގެ އުނގުގައި ބޯއަޅާލީ ލޯބިންނެވެ. އަހަރެންގެ ނިއެރާގެ ދެއަތުން ދޫކޮށްލަމުން ފޯނަށް ބަލާލީމެވެ. އަހަރެން އަމްރުއަށް މެސެޖްކޮއްލީ އަންނަ މަގުމަތީގައި ޔަޝްމުއަށް ފޯނެއް ގަނެ ދިނުމަށެވެ. އަދިވެސް އަހަންނަށް ސިފަވަމުން ދިޔައީ ޔަޝްމުގެ ރަތްވެފައިވާ ކޮލާއި ދާހިތްލާފައިވާ މޫނެވެ.

"ހާދަ ބަސްމަދުވެފަ... ވާހަކަ ގިނަކޮއްލަންވީތަ؟..." އަހަރެންގެ ކަރު ދަށުގައި ތުންފަތް ޖައްސާލަމުން ނިއެރާ އިހުނަށްވުރެ ކައިރިވެލިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ޖެހެވުނީ ދުރަށެވެ.

"ކިހިނެއްވީ؟..." އެމޫނުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހާސްކަމެވެ.

"ކަމެއް ނުވޭ... ދެން މެރީ ކޮއްފައެއްނު އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރާނީ.... ހަރާމް ކަމެއްނު.." . މިއަދު އަހަންނަށް ޔަޝްމުއާއެކު އުޅެވުމުން އެކަމުގެ މާތްކަންވެސް ވިސްނިއްޖެއެވެ. އަހަރެން ކޮންމެވެސް ބަހަނާއެއް ދައްކަމުން އެތަނުން ތެދުވެގެން ހިނގައިގަތީ ދުރަށެވެ.

"ސީރިއަސްލީ... މިހުރިހާ ދުވަހު ހަލާލް ވެގެންތަ ޒެއިޖް އުޅުނީ..." ރުޅި އައިވަރުން ނިއެރާގެ ކޮލާއި ނޭފަތްވެސް ދިޔައީ ރަތް ވެގެންނެވެ. އަހަރެން އެކަމަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނަމެވެ. ރުޅި އައިސްފައިވާ މީހެއް ކައިރިއަށް އިތުރަށް ރުޅި އެރުވުމަކީ އަހަރެންގެ އާދައެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވިއަސްވެސް މެއެވެ.

"އައި ތިންކް އަހަރެން މިތަނުން ދިޔައިއްޔާހެން މިވަގުތު ރަނގަޅުވާނީ... އަމް ނޮޓް ފީލިން ވެލް ނިއެ..." ނިއެރާގެ ނިތުގައި ތުންފަތް ޖައްސާލަމުން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ނިއެރާގެ ކޮޓަރިން ބޭރަށެވެ. ގެއަށް މިރޭގައި އެހައި އަވަހަށް ދާންވެސް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ޔަޝްމުދެކެ ރުޅިއައުން އަހަންނަށް ހައްޤު ހެއްޔެވެ. ހުރިހައި ކަމެއް އެނގުމުން ޔަޝްމު އަހަރެންދެކެ ރުޅިއަންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ. މިކަމުން އަހަރެން ސަލާމަތް ވާން އެބަޖެހެއެވެ.

ގެއަށް އަހަރެންވަނީ އެކެއް ޖަހަން އުޅެނިކޮށެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ގޭތެރެއިން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އަހަރެންގެ އާއިލާއެވެ. ކުޑަ ކޭކެއް ހިފައިގެންއިން ޔަޝްމު އޭރުއިނީ އޭގައިވި އުއްބައްތިތަށް ނިވައިލަނީއެވެ. ރައިދާ ވަގުތުން އަތްތިލަބަޑި ޖަހާލަމުން އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔައިފިއެވެ. އެމޫނުން އުފާވެފައި ހުރިހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ހީވަނީ މިލާފައި ވާހެންނެވެ. މަންމަ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދިއްކޮށްލީ ކުޑަ ފޮއްޓެކެވެ. ބޫޓު ހަރަށް ލަމުން އަހަރެން އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ދޮރު ލައްޕާލަމުންނެވެ. އެންމެންހެން އަހަންނަށް ބަލާލީ އެއްފަހަރާއެވެ. ނަމަވެސް ޔަޝްމު ވަގުތުން އިސްޖަހާލީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ހީވީ ކުށެއް ކުރެވުނު ހެންނެވެ. މަންމަގެ ހަދިޔާ ކަނޑަ ނިމުމާއެކު ދެން ޒަލްއެވެ. ޒަލްއަށް ބަލާލި ޔަޝްމު ފޮށި ކަނޑާލީ ހިނިތުންވަމުންނެވެ. އަހަރެން އައިސް އިށީނީ ރައިދާ ކައިރީގައެވެ. ކުޅި ބަލަންވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ.

"އޯހް ތެންކިއު ޒަލް...." އައި ފޯނުގެ އެންމެފަހު ވައްތަރުގެ ފޯނެއް ނަގަމުން ޔަޝްމު ހިނިތުންވެލީ ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުންނެވެ.

"ޔަޝްމު ފޯނު ހަލާކުވީ އަހަންނާއި ހެދިއެއްނު... ސޯ ވިތްއަ ނިއު ސިމް..." ޒަލިއަން އަހަންނަށް ބަލާލީ ފާޑަކަށެވެ. އަދި އެމޫނުން ފެނުނު ރުޅިން އެކަނިވެސް އަހަރެން ފިހޭ ވަރުވިއެވެ.

"ފައިނަލީ ނަވާރަ އަހަރުވީ ދޯ.... ދެޓްސް ނައިސް.... ބެއްބެ ކޯއްޗެއް ޔަޝްމުއަށް ގެނައީ...." ރައިދާގެ އެސުވާލުން ޔަޝްމުނޫން އެންމެން އަހަންނަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން އިރުކޮޅަކު އެއްޗެއް ނުބުނެ މަޑުކޮއްލީ ޔަޝްމު އަހަންނަށް ބަލާލާތޯއެވެ. ނަމަވެސް ފޯނާއި ކުޅެން އިނީއެވެ.

"ޔަޝްމުއަށް ތަންކޮޅެއް ކުރިން ހަދިޔާއެއް ދީފަ ބެއްބެ އިންނާނީ..." އަހަންނަށް ނުބެލި ނަމަވެސް އަހަރެންގެ އެޖުމްލައިން ޔަޝްމުގެ އަތަށް މަޑުޖެހުމެއް އައެވެ.

"ކޯއްޗެއް ބެއްބެދިނީ... ބުނެބަ... ކަމޯން އަވަސް އަވަސް..." ރައިދާ ޔަޝްމުގެ އަތުގައި ހިފައި ތަޅުވާލަމުން އެހެން ބުނެލި ނަމަވެސް ބަލައެއް ނުލިއެވެ.

"މަންމާ ދެން ދަމާ ޔަޝްމުވެސް ޓަޔަޑް ވެފައެއްނު އިންނާނީ ދޯ..." އެންމެން އެތަނުން ނަގައި ގަންނަމުން ޒަލިއަން ހިނގައިގަތީ ގެއިން ނިކުންނާށެވެ. އެންމެން ނިކުމެގެން ދިއުމުން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ މައްޗަށެވެ. އަދިވެސް ޔަޝްމު އެއިން ގޮތަށް އިނީއެވެ. އިސްޖަހާލައިގެން އެފޯނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

"ހައި އަމްރު... އެއްކަލަ ފޯނުގެ ވާހަކަ ބުނީމެއްނު... ދިނިންތަ ޔަޝްމުއަށް..." އަހަރެން ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރު ލައްޕާލަމުން އަހާލީމެވެ. އެކޮޅުން އަމްރު ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ވާހަކަ ފެށީ ހިތްހަމަ ނުޖެހި ހުރެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކު އަހަރެންދެކެ ރުޅި އަންނަނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ.

"ނުހިފި ޔަޝްމުއެއް... އަހަންނަށް ޒެއިޖް ވަރަށް ކުރިންސުރެވެސް އެނގޭ އެންޑް މިވީ ކުޑާ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭ ޔަޝްމުވެސް އެނގޭ.. މިއަދު ޔަޝްމުހުރީ ވަރަށް ރޮއެފަކަން އަހަންނަށް ފާހަގަވި... އެފޯނުގަވެސް ނުހިފާ ބުނީ އަމިއްލައަށް ގަންނާނެ ވާހަކަ.. އަހަރެން ވާހަކައެއް ބުނަންތަ؟ އަދި އެއީ ކުޑަކުއްޖެއްނު، އެކުއްޖާއަށް ދެރައެއް ނުދީ ވަރިކޮށްލާ..." އަމްރު އެހެން ބުނެފައި ފޯނު ބާއްވައިފިއެވެ. އަހަރެން ފޯނެއް ދިނުމުން އޭގައި ނުހިފާ ޒަލިއަން ދިނީމަ ޤަބޫލުކޮއްފިއެވެ. މާދަމާ މެންދުރު ސާޖަރީއެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އަހަންނަށް އެހެން މީހަކާއިމެދު ވިސްނާނޭ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

ދަންވަރު އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ކަރު ހިއްކައި ގަނެގެންނެވެ. އެނދުގައި އިށީންނަމުން އަހަރެން ޔަޝްމުއަށް ބަލާލީމެވެ. ޔަޝްމުއޮންނަ ފަޅިއޮތީ ހުސްކޮށެވެ. ތެދުވެގެން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ބޭރަށެވެ. މަތީބައިގެ އެއްވެސް ދިމާލަމު ޔަޝްމު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުނީ ދެނެވެ. ތެދުވެގެން މިގަޑީގައި ޔަޝްމު ދާނީ ވަކި ކޮންތާކަށް ހެއްޔެވެ. ސޯފާއާއި ހަމައަށް ދެވުމާއެކު އަހަރެންގެ ފަޔަށް މަޑު ޖެހުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ސޯފާ ތެރޭގައި ކުރުޖެހި ގަނެގެން އޮތް ޔަޝްމު އޮތީ ވަރަށް ގަދައަށް ނިދާލާފައެވެ. ސޯފާއިން ކުޑަކޮށް ބޭރަށް ގޮސްފައިވާ އަތަށް ބަލާލުން އަހަރެން ހިނިތުންވެލީމެވެ. މައުސޫމު ކަމުގެ ދެވަނައެއް ނުވާ ކަހަލައެވެ. ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި އުފެދުނު ހާޖާނުގަނޑު މައިތިރި ކޮއްލަމުން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. ޔަޝްމު އެތާނގައި އެނިދީ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ބޭނުންނުވީމައެވެ. އަހަރެންވެސް ގެންދާކަށް ނޫޅެމެވެ.

އެނދަށް އަރައި އަހަރެން ފޯނު ބަލާލީމެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ ހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާށެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިރޭ ބާކީ އޮތްބައި ދެން އަހަރެންގެ ލޮލަށް ނިންޖެއް ނާރާނެއެވެ. އަހަރެންގެ ހުރިހައި ހަމަޖެހުން ގެއްލިއްޖެއެވެ. މީގެ ހައަހަރު ކުރިން އަހަރެން އުޅީ ހާދަ ހަމަޖެހިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ޔަޝްމުއާއި ކައިވެނި ކުރީ އެންމެ މަޤްސަދެއްގެ ބޭނުމުގައެވެ. އަހަރެން އެކަން ކާމިޔާބު ވުމުން ޔަޝްމު ދޫކޮށްލާނަމެވެ. އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޔަޝްމުއާއެކު ކުރިއަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މިއަދު އަހަންނަށް ހެދުނީ ގޯހެކެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަހަރެން އެކަން ތަކުރާރެއް ނުކުރާނަމެވެ.

ފަތިހު ފަތިހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑު އިވުމުން އަހަރެން އެދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ހުޅިއެއް ޖަހާލަމުން އެތެރެއަށްވަން ޔަޝްމު އަހަންނަށް ބަލާލުން ފިޔަވަޅުތަށް އަވަސް ކޮއްލިއެވެ. ހީވަނީ އަހަރެން ފެންނަ ހިސާބުގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވެފައި ހުރިހެންނެވެ. އަހަރެންވެސް ބަލަ ކަލެއަށް ބަލާކަށް ނޫޅެމެވެ. މެންދުރު ފަހު ޑިއުޓީއަށް ދާން އޮތުމުން އަހަރެން އަދިވެސް އޮތީ ތެދުވަން ބޭނުން ނުވެފައެވެ. ނަރުސް ޔުނިފޯމްލައިގެން ނިކުތް ޔަޝްމު ފެނުނީ ވަރަށް ތާޒާކޮށެވެ. އޮމާންވެފައިވާ ކޮލުގެ ހަންގަނޑާއި އެރީތި ލޮލުން އިތުރު ދިރުމެއް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ގެނެސްދީފިއެވެ.

"ޒެއިޖް....." އަހަންނާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ޔަޝްމު ބުނެލީ ސީރިއަސްވެފައެވެ. އެމޫނުން ފެންނަނީ އެކަނި ވެރިކަމެވެ.

"ޔަ... ކަމެއް ބޭނުންވީތަ؟..." ކަމަކު ބުނަން އުޅޭހެން ހީވުމުން އަހަރެން އަހާލީމެވެ. ބުނަން ނުބުނަން ހުރެފައި އެންމެ ފަހުން ޔަޝްމު ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ބަލާލީ ފޯނަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބޭނުން އަނެއް... އެޕާރޓްމެންޓްއަށް ބަދަލުވާން..." ލޯމަރާލަމުން އެހެން ބުނެލި ގޮތުން ހީވީ ބޭނުން ނުވި ނަމަވެސް ޔަޝްމު އެގޮތް ބޭނުންވީ ހެންނެވެ. ނޫނީ އަހަރެން ފެންނަ ހިސާބުގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވަނީއެވެ.

"އަވަހަށް ދާންވީ... އެއްޗެހި ޕެކްކުރޭ...." އަހަރެން ހިނިތުން ވެލަމުން ބުނެލީމެވެ. ޔަޝްމު މިގެއިން ދިއުން އެއީ މިހާރު އަހަންނަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. އަހަރެން ޑިއުޓީއަށްދާން ނިކުތްއިރުގައި ޔަޝްމު އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކޮށް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އަހަރެން މަޑުކޮއްލީ ލޯގަނޑު ކައިރީގައެވެ.

ޑިއުޓީނިމި ގެއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލު އަހަރެން މިސްރާބުޖެހީ ޔަޝްމުއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އެޕާރޓްމެންޓަށެވެ. އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ހިލާފަށް މިއަދު އުޑުމަތި ރީއްޗެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން އެޕާރޓްމެންޓް ދޮރާއި ހަމަވަމުން ޓަކި ޖަހާލީމެވެ. އެތެރެއިން ދޮރު ހުޅުވާލަމުން ކުރިމަތީ ހުއްޓުނު ޒަލިއަން ހިނިތުން ވެލަމުން ވަންނަން ތަންދައްކާލިއެވެ. ރައިދާއާއި އަދި އަމްރުގެ މޭޒުކައިރީގައި ހުރިއިރު އެންމެންގެ މޫނު މަތީގައިވަނީ ހިނިތުން ވުމެކެވެ. ޔަޝްމު ފިޔަވައެވެ. ހުރިހައި ހަދިޔާތަކެއްގެ ތެރެއިންވެސް އެމޫނުން އެއްވެސް އުޖާލާކަމެއް ނުފެނުވެ. ކުރީގެ ޔަޝްމުއާއި މި ޔަޝްމު ހާދަ ތަފާތެވެ. ހާސް ތަފާތެވެ. އަހަންނަށް އަނެއްކާވެސް މިއާދެވުނީ ކުޑަ ޕާރޓީއަކަށެވެ.

އެންމެން ސަކަރާތް ޖަހައި ކަންތައް ކޮއްފައި ނިކުމެގެން ދިއުމުން ޔަޝްމު އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލީއެވެ. ހީވީ އަހަރެން ކައިރީގައިވެސް ދާށޭ ބުނެލި ހެންނެވެ. ނުބުނި ނަމަވެސް އެލޮލުން އަހަންނަށް އެކަން ފާހަގަވިއެވެ. އަހަރެން ލައިގެން ހުރި ގަމީހުން ގޮށްތަށް ނައްޓަމުން ހިނގައިގަތީ ޔަޝްމު ނިދާ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. ދެލޯ ބޮޑު ކޮއްލި ޔަޝްމު އަހަންނާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ބިރުންނެވެ.

"ކީއްތިކުރަނީ؟... ކެން ޔޫ ޖަސްޓް ލީވް..." ދޮރު މައްޗަށް ހުއްޓެމުން ޔަޝްމު ބުނެލީ ނުރުހުންވެފައެވެ.

"ނޫން... ވަރަށް ޓަޔަޑް... ނިދަން ބޭނުމީ..." ގަމީސް ގަޔާއި ވަކިކޮއްލަމުން އަހަރެން އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. އަހަރެންގެ ކޮޓަރިހައި ބޮޑު ނޫން ނަމަވެސް މިކޮޓަރި ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެނދު ކުޑައެވެ.

"ނޫން... ލީވް..."

"ކިހިނެއްވީ އަހަންނާ އެއް އެނދެއްގައި ނިދަން އުނދަގޫވާނީތަ؟...." އަހަރެން ޔަޝްމުއާއި ކައިރިވަމުން ބުނެލީމެވެ. މިފަހަރު އެމޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލީމެވެ. އަހަރެން އައީ މަޑު ކުރަން ނިންމައި ގެނެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނީ ފަހެ ކީއްހެއްޔެވެ. ހިތަކީވެސް ވަރަށް ފާޑެއްގެ އެއްޗެކެވެ.

އަހަރެންނަށް ބަލާވެސް ނުލައި ޔަޝްމު ދިޔަގޮތަށްގޮސް އަނެއް ކޮޓަރީގައި ދޮރު ޖަހާލީ ގައިގަ ހުރި ބާރެއް ލާފައެވެ. އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އަނބިކަނބުލޭގެ އެއިނީ ރުޅި އައިސްފައެވެ. ހިނިއަންނަ ގޮތްވީ ނަމަވެސް އަހަރެން އެކަމެއް ނުދެއްކީމެވެ. އަހަރެންގެ ކޮންމެ ހިނިތުން ވުމަކުން އެހިތަށް ނުބައި މާނައެއް ނެގިދާނެއެވެ. އަހަރެން ގޮސް ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލީމެވެ. ވަގުތުން ހުޅުވައިފިއެވެ. އެމޫނުން ފެންނަން ހުރީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ކަމެއް ދެރަވެފަ ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނަގައެއް ނުގަނެވުނެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން ދުރަށް ޖެހިލަމުން ބޭރަށް އަންނަން އެދުނީމެވެ. ޔަޝްމު ދެކޮޅު ހަދާކަށް ނޫޅުނެވެ. ބަސްއަހާ ކުޑަކުއްޖެއްހެން އައިސް ކުރިމަތީގައި ހުރި ސޯފާގައި އިށީންނަމުން ބަލާލީ އަހަރެންގެ މޫނަށެވެ.

"އިއްޔެ އެއީ ރުޅި އައިސްގެން އިނގެ.. އައި ވުޑް ނެވަރ ޓަޗްޔޫ..." އަހަރެން ބުނަން އުޅުނީ ތަންކޮޅެއް ރީތިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އަޑު ނިކުތީ ރުޅިވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އެމޫނު މިލައިގެން ދިޔަކަށް ޔަޤީނެވެ. ހީވަނީ ކަމެއް ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިވެގެން ބަލަން އިންހެންނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އެކަހަލަ ކަޅު ކުއްޖަކާއި ކައިރިވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ކުރިން ޔަޝްމު އެތަނުން ތެދުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  5k

  12 ޚިޔާލު

  1. ޥަރަށް ރީތި މިބައި♥️♥️♥️♥️
   ދެން އިން ބައި އަވަހަށް

  2. ހާަދަހާ ލަހުންނޭ ވާހަކަ އަޕްކުރަނީތި.... ވވވވ. ފޫހިވޭ .... ލަސްކަމުން...

  3. އަޅެކޮންމެ ދުވަހަކު މި ވާހަކަ އަޕް ކޮށްބަލި... ހާދަ ލިހުންނޭ އަޕް ކުރަނީ ... ޕްލީޒް އެހާގިނަ ދުވަސް ނުކޮށް ބަލަ...

  4. ވަރަށް ރީތި 😍
   އަނެއްބައި ވަރަށް އަވަހަށް ކިޔާލަން ލިބޭނެކަމަ އުންމީދު ކުރަން 😊

  5. މިވަރު މީހުން ކީއްކުރަތަ ވާހަކަ ލިޔަން އުޅެނީ..
   މިޖެހެނީ އާދޭސް ކުރަން ވާހަކަ އަޕް ނުވެގެން....😡😡😡

   • ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް އޮތީމަ ކަންނޭނގެ ލަސްވަނީ. ރުޅި އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުޅިގަނޑު ފަޅާލުން އެއީ ބުއްދެވެރި ގޮތްތޯ އަދި އެއްފަހަރު ވިސްނާލުން ރަނގަޅު.😉 ތަންކޮޅެއް ރީތިކޮށްވެސް އަހާލެވިދާނެ ކަންނޭނގެ ތި ސުވާލު. އަހަރެމެން ކިޔުންތެރިންނަށް ވާހަކަ ކިޔާލަން ކިތަންމެ ފަސޭހަޔަސް ލިޔުންތެރިޔާ ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް.

    2
    1
   • ކޮބާހޭ ވާހަކަ.... ވ. އިންތިޒާރު ކުރެވިއްޖެ...
    އަދިވެސް އަޕް ނުވޭ.......😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏🥴🥴🥴🥴🥴

  6. މީ ގަރުނަކު 1 ފަހަރު އަޕް ކުރާ ވާހަކައެއް ދޯ.....
   ތީތި ކަޑައޭ🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

  7. ނާ ވާހަކައިގެ އަނެއް ބައި ކޮބާ؟އިންތިޒާރެ މި ކުރަނީ

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy