ސައިރެން - 17

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ޒައިކާން އެއްބުމަ މައްޗަށް ހިއްލައިލުމަށްފަހު ނޫރީންއަށް ބަލައިލުމާއިއެކު ނޫރީންގެ ކޯތާފަތަށް ޖަންބުކުލަވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. މިމަންޒަރު ފެނުމާއިއެކު ޒައިކާންއަށް ލާނެތް ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. ނޫރީން މަޑުމަޑުން 'ސޮރީ' އޭ ބުނަމުން އިސްޖަހައިލިއެވެ. ޒައިކާން ނޫރީންގެ ކައިރިއަށްގޮސް ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ. އަދި އިސްޖަހައިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މޫނުމައްޗަށް ވެރިފައިހުރި އިސްތަށިކޮޅުތައް ނޫރީންގެ ކަންފަތް ދޮށަށް ލައްވައިލަމުން 'އިޓްސް އޯކޭ ނޫރީ' އޭ ބުނެލިއެވެ. ޒައިކާން ނޫރީންއަށް އޭނާގެ ވަނަމުން ގޮވައިލުމާއިއެކު އޭނާގެ ކޮލުގެ ރަތްކަން ގަދަވިއެވެ. އެގޮތުގައި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވެގެން ދިޔައެވެ.

"ވަޓްސް ދަ ޕްލޭން؟" ޒައިކާން އަހައިލިއެވެ. "ދަ ޕްލޭން އިޒް....." ނޫރީން ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ.
°°°
"އަވީ! ދަރިފުޅާ! ހުރިހާ އެންމެން ހައްޔަރުކުރެވިއްޖެތަ؟" އަވިއާނާ ބީނިޝް އާއި ހަނީންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއިއެކު އެއްސެވެ.

"ނޫން! ނުކުރަން! ނުވެސްކުރާނަން." އަވިއާނާ އެހެން ބުނުމާއިއެކު ބީނިޝްއަށް ލިބުނީ ބޮޑު ސިހުމެކެވެ.

"އެކީތްވެ؟ އަވީވެސް ޒަފްރުލްއާ ބައިވީތަ؟" ބީނިޝް ދެބުމަގޮއް ޖަހައިލުމަށްފަހު އެއްސެވެ.

"ހައް! އަހަރެންނާ ޒަފްއާ ބައްޕައާ ރާވައިފަ އޮންނާނީ މަންމަގެ ދުވަސް ދުއްވައިލަން." އަވިއާނާގެ ފަރާތުން ދެން އިވުނު ޖަވާބާއިއެކު ބީނިޝްއަށް އިށީނދެއިން ގޮނޑިން ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ.

"ސޯ.... މީޓްމީ އެޓްް 8.. އެޓް ނައިޓް!!! ހޯލްގަ.." އަވިއާނާ ެހެން ބުނެ ނުބައިވައްތަރަކަށް ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލުމަށްފަހު ދިޔައެވެ.
°°°
"ނިޝް!! އަވީ އެންމެން ހޯދައިފިތަ؟" ހަނީން ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު އެނދުގައި އިށީނދެއިން ބީނިޝް ކައިރީގައި އަހައިލިއެވެ.

"އަހަރެން ވާހަކައެއް ބުނަންވެފަ އެބައޮތް! އަހަރެންނާއި އަވިއާނާ އާއި ޒަފްރުލް މިއަދު މިއުޅެނީ ކަލޭގެ ދުވަސް ދުއްވައިލަން. ރޭގަނޑު 8:30އަށް ތައްޔާރުވެގެން ހޯލްއަށް އަންނާތި! މިއަދަށްފަހު އަހަރެންނާއި އަވީއަކީ ކަލޭގެ ދުޝްމަނުން..." ބީނިޝް މިހެން ބުނުމަށްފަހު ހެމުން ހެމުން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ.
°°°
އަވިއާނާ ޒަފްރުލްމެން ހައްޔަރުކޮށްގެން ކޮޓަރިއަކަށްލުމަށްފަހު މިސްރާބުޖެހީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވައިލިތަނާ ފެނުނީ ހަނީން އާއި ބީނިޝް އެނދުމަތީގައި އިށީނދެ ތިއްބައެވެ.

"މަންމާ! ބައްޕާ! އަހަރެން މިއައީ ޒަފްރުލްމެން ހައްޔަރުކޮށްފަ." އަވިއާނާ އެދެމީހުންނަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

"އެހެންތަ؟ އަވީއަށް އަހަރެމެން ބުނާ ގަޑިއަކަށް ހޯލްއަށް އާދެވޭނެތަ؟" ބީނިޝް އެއްސެވެ.

"އާނ! އޯކޭ. ކޮންކަމެއް ކުރަން؟" އަވިއާނާ އަހައިލިއެވެ.

"ނޫރީންގެ ފަށުން ބާރުތައް ނަގަން. ހޯލްއަށް އަންނާނީ 9 ޖެހީމަ އިނގޭ!" ހަނީން މިހެން ބުނުމަށްފަހު ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. ބީނިޝްވެސް އޭނާގެ ފަހަތުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.
°°°
ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖަހަން ފަސްމިނެޓަށް ވެއްޖެއެވެ. އަވިއާނާ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ހޯލްއަށް ދިއުމަށެވެ. އަށެއް ޖަހަން އެއްމިނެޓަށް ވީތަނުން އަވިއާނާ ހޯލަށްވަނެވެ. ހަމަ ހޯލަށް ވަނުމާއިއެކު ހޯލްގެ ދޮރުތައް ބަން ކިޔައިފައި ލެއްޕުނެވެ.

"މަންމާ!" އަވިއާނާ އޭނާގެ ފޮރުވިފައިވި ފިޔަގަނޑު ނެރެލަމުން ގޮވައިލިއެވެ.

ދެތިން މިނެޓުވީއިރުވެސް ހަނީންއާއި ބީނިޝްއެއް ނުނިކުތެވެ. އަވިއާނާ ވަރަށް ބާރަށް އެދެމީހުންނަށް ގޮވައިލިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތެވެ. އަވިއާނާގެ ކުރިމައްޗަށް ވެެއްޓުނީ ލެއިން ތަތްތެޅިވެފައިވާ ބީނިޝްއާއި ހަނީންގެ ފުރާނަނެތް މަސްގަނޑެވެ. އަވިއާނާއަށް ބީނިޝްއާއި ހަނީންގެ ޙާލު ފެނުމާއިއެކު ވަރަށް ބާރަށް ރޮއެގަނެވުނެވެ. ދެން އާވިއާނާގެ ކުރިމައްޗަށް ދެފަރާތުން ތިރިކޮށްލީ ނޫރީން އާއި ޒައިކާންއެވެ.

"އަހަރެން ހަނދާންވޭ އަހަރެންގެ ބައްޕަ ހަމަ މިގޮތަށް މަރައިލުމަށްފަހު އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްލައިލި ހަނދާން. މިހާރު އިހުސާސްވޭތަ ލޯބިވާ މީހަކު މަރުވުމުން ވާ އިޙްސާސް؟ އަހަރެންނަށް ވެސް ވީީ ހަމަ ތިހެން. ރުޅިއައިސް ދެރަވެފަ ހުރީ. ހިތަށްއެރި އަވިއާނާ މަރައިލަންވެސް. އަވިއާނާއަށްވެސް ކުރެވޭނީ ހަމަ މިކަހަލަ އިޙުސާސެއް. ނޫންތަ؟" ޒައިކާން ބުންޏެވެ.

"ކަލޭއަށް ވާކަހަލަ އިޙުސާސެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަހަރެންނަކަށް ނުވޭ. ނުވެސްވާނެ!" އަވިއާނާ ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު ބުންޏެވެ.

ނޫރީން އާއި ޒައިކާން އެކަކު އަނެކަކަށް ނަޒަރެއްދިނެވެ. އަވިއާނާ ފިޔަޖަހައިފައި އެދެމީހުންނާއި ދިމާއަށް އުދުއްސައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ނޫރީން އާއި ނިކާން އެއްއަތް ގުޅުވައިލައި ދެން އޮތް އަތުން ރަތް ބޯޅައެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ހެދިއެވެ. ނޫރީން އާއި ޒައިކާންގެ އަތް އަވިއާނާ އާއި ދިމާއަށް ދިގުކޮށްލުމާއިއެކު އެރަތް ބޯޅަ އަވިއާނާ އާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. މިކަމަށް ނުވިސްނައިހުރި އަވިއާނާ އެބޯޅަ ތެރެއަށްވަދެ ތާށިވިއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ފެނުނީ އަވިއާނާ އެބޯޅަ ފަޅައިލައިފައި ނިކުތްތަނެވެ. މިތަން ފެނުމާއިއެކު ނޫރީންއަށާއި ޒައިކާންއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ޒައިކާން ބަލާކަށްނުހުރެ ފިލަން ދުއްވައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ނޫރީން އެހުރިތާހުރެ އޭނާގެ އަތުން ހުދު އަލިތަކެއް ނެރެ އެއަލިތައް އަވިއާނާ އާއި ދިމާއަށް ފޮނުވައިލިއެވެ. އެއަލިގަނޑުގޮސް އަވިއާނާ އާއިއެކު ހަނީން އާއި ބީނިޝްވެސް ގޮވައިގެންގޮސްް މައްޗަށްއަރައި ބޮމެއް ފަދައިން ގޮވިއެވެ. މިމަންޒަރު ބަލަން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެންހުރި ޒައިކާން ދެން ބަލައިލީ އިންސާނެއްގެ ސިފައަށް ބަދަލުވެގެން ނޭވާ ނުލެވިގެން ތެޅެމުން ދިޔަ ނޫރީންއަށެވެ. ޒައިކާން އަވަހަށް ނޫރީން ކައިރިއަށްގޮސް ނޫރީންގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފައިގެން އެގަނޑުވަރުން ނިކުމެ އުދުހިފައި މޫދުން މައްޗަށް އެރިއެވެ. އެވަގުތު ނޫރީންގެ ދެލޯ މެރުނެވެ. ނޫރީން ދެލޯ ހުޅުވައިލިއިރު އޮވެވުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައެވެ. އޭނާގެ ވަށައިގެން އެންމެން ތިއްބެވެ. ކީވާ އާއި ލިއަމްވެސްމެއެވެ.

"ނޫރީ! ޔޫ އާރ އެވޭކް..." ކީވާ އާއި ޒައިނީ ހީލިއެވެ.

"އަވި..އަވިއާނާ! އޭނާ ކޮބާ؟" ނޫރީން އެނދުގައި އިށީންނަމުން އަހައިލިއެވެ.

"އައި ހޭވް އަ ހެޕީ ނިއުސް އެންޑް އަ ބޭޑް ނިއުސް. ހެޕީ ނިއުސްއަކީ... އަވިއާނާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ދުވަސް ދިޔައީ. ސޭޑް ނިއުސްއަކީ އަހަރެމެން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި ސައިރެންތަކެއްގެ ދުވަސް ދިޔައީ." ނިކާން ބުންޏެވެ.

"ވަޓް ޑޫ ޔޫ މީން؟" ނޫރީން ދެބުމަކައިރި ކޮށްލުމަށްފަހު އަހައިލިއެވެ.

"ދަރިފުޅު ތިބޭނުންކުރީ އެފަށުގައިހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް. އެފަށަކީ އެތަނުގެ ދިރުން. އެ ފަށް އެހެންވެ އެހާ ރައްކާތެރިކޮށް ގެންގުޅެން ޖެހެނީ. ނަސީބަކުން ދަރިފުޅު ފަށުގެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ބައްޕަމެން އައިސް ނިކީމެން ސަލާމަތްކުރީ. އަދި އަހަރެމެންގެ ދުވަސްނުދިޔައީ އަހަރެމެން އެއިރުތިބީ މިތާނގަވީމަ." ނިހާން ނޫރީންގެ ބޮލުގައި ފިރުމައިލުމަށްފަހު ކިޔައިދިނެވެ.

"ބައްޕާ! ކީތްވެ ދޮންބެމެންނަށް ފަށަކާއިނުލައި ސައިރެންއަކަށް ބަދަލުވެވެނީ؟" ނޫރީން އަހައިލިއެވެ.

"އެއީ ދޮންބެއަކީ ސައިރެންއެއް ވީމަ. އަދި ދަރިފުޅަކީ މަންމަ ފަދައިން އިންސާނެއް ވީމަ." ނިހާން ބުންޏެވެ.

"ދޮންބެ ވާހަކައެއް ބުނަންތަ؟" ނިހާން އާއި ނޫރާ އާއި ޒާބިޔާ ކޮޓަރިން ނިކުތުމާއިއެކު ނިކާން އެއްސެވެ.

"ޔެސް.. ބުނެބަ!" ނޫރީީން ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

"މީ... ނޫރީ ސައިރެންތައް އުޅޭތަނަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދޮންބެވެސް ހަމަ ނޫރީ ދިޔަގޮތަށް މަންމަގެ ގެއިން ދިޔައީ. ހަަމަ މިހާރު ނޫރީގެ އޭޖްގަ. ޓޫ އިޔާރޒް ކުރިން. އެހެންވެ ދޮންބެ ޒައިކް އާއި އެހާ ރައްޓެހީ. ދެން.. ޒައި އިޒް މައި ގާރލް ފްރެންޑް." ނިކާން އެހެން ބުނުމާއިއެކު ނޫރީންއަށް 'އޯ.އެމް.ޖީ' އޭ ބުނެވުނެވެ.

"އަހަރެންވެސް ލިއަމް އާއި ރައްޓެހިވީ ހަމަ ނޫރީ ހޭލުމުގެ ވަން އަވާރ ކުރިން." ކީވާ ހިނިތުންވެލަމުން ލިއަމްއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

"އަދި ޒަފްވެސް އެއުޅެނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް ނަވާރް އާއި ރައްޓހިވެގެން." ޒައިނީ އެހެން ބުނަމުން ޒަފްރުލް ކައިރީގައިހުރި ރީތި ހިމަތޮޅި އަންހެން ކުއްޖާއަށް އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ.

"އެހެންވީމާ ނޫރީ އެކަނިދޯ ސިންގަލްކޮށް؟" ނޫރީން މަޖާ ރާގަކަށް ބުންޏެވެ.

"ނޫނޭ! ނޫރީ އެކަންޏެއް ނޫނޭ. ޒައިކްވެސް." ޒައިނީ ލާނެތްގޮތަކަށް ޒައިކާންއަށް ބަލައިލަމުން ކޮޓަތިން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން ޒައިކާން ފިޔަވައި އެންމެން ނިކުތެވެ.

"ނޫރީ... އައި ވޯންޓު ޓެލް ޔޫ ސަމްތިންގް." ޒައިކާން އެދެމެދުގައިވީ ހިމޭންކަން ކަނޑުވައިލަމުން ބުންޏެވެ.

"ޓެލްމީ...." ނޫރީން އިސްޖަހައިލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

"ނޫރީ.... އައި.. އައި ލަވް ޔޫ!" ޒައިކާންގެ ފަރާތުން ދެން އިވުނު ބަސްކޮޅާއިއެކު ނޫރީން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

"ނޫރީ... އަހަރެންނަށް ނޫރީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހު ނޫރީ ސަލާމަތްކުރީ އަހަރެން ނޫރީ ދެކެ ލޯބިވާތީ. ނިކީ އަހަރެންނަށް ދެއްކި ނޫރީގެ ފޮޓޯގަނޑެއް. ނޫރީ ފުރަތަމަ ފެނިލުމާއިއެކުވެސް އަހަރެންނަށް ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ނޫރީދެކެ ލޯބިވެވުނު. ސޯ.... އަހަރެންނާއި ރައްޓެހިވާނަންތަ؟" ޒައިކާން އެއްނޭވާއިން އެހުރިހާ ވާހަކައެއް ބުންޏެވެ.

"ޔެސް! އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ! އެކަމަކު ރައްޓެހިވާނީ އެންމެ ޝަރުތެއްގެ މަތިން." ނޫރީން ބުންޏެވެ.

"ކޮން ޝަރުތެއް؟" ޒައިކާން އަހައިލިއެވެ.

"ޕްރޮމިސް މީ ދެޓް.... އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޫރީގެ ގައިން ލޭނުބޯނެކަމަށް." ނޫރީން ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިގުކޮށްލުމަށްފަހު ބުންޏެެވެ. ޒައިކާން ބޯ ޖަހައިލިއެވެ. އެއާއިއެކު ކޮޓަރިތެރޭގައި ގުގުމައިލީ އެދެމީހުންގެ ހުނުމުގެ އަޑެވެ.

- ނިމުނީ -

އިންޝާﷲ... ދޫކޮށްނުލާނަމޭ ކަލާ (ސީޒަން 2) މި ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ގެނެސްދެވޭތޯ ބަލާނަން. ދޫކޮށްނުލާނަމޭ ކަލާ (ސީޒަން 2) އަށް އިންތިޒާރު ކުރައްވާ! ❤❤❤

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  8 ޚިޔާލު

  1. ވާހަކަ ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ރީތި.. މާޝާﷲ 😊

  2. ވާވް ސޯ ނައިސް ސްޓޯރީ..... އަދި ދޫކޮށް ނުލާނަމޭ ކަލާ ވާހަކަ އަށް އިންތިޒާރު ކުރަން..... ޔުއާ މައި ބެސްޓެސްޓް ސްޓޯރީ ރައިޓާ...... 😙❤️❤️އެންޑް އައި ހޯޕް ދޫކޮށް ނުލާނަމޭ ކަލާ ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި ވާނެ ކަމަށް..... 😙❤️😊

  3. ވާވް ސޯ ނައިސް ސްޓޯރީ.... އަދި ދޫކޮށް ނުލާނަމޭ ކަލާ ވާހަކަ އަށް އިންތިޒާރު ކުރަން...... ޔުއާ މައި ބެސްޓެސްޓް ސްޓޯރީ ރައިޓާ....... 😙❤️😊

  4. މާޝާ ﷲ!! ވަރަށް ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް.. ޔުއަރ ސޯ ޓެލްންޓެޑް 💖😘 ޔަހް.. ދޫކޮށްނުލާނަމޭ ސީސަން 2 އަށް އިންތތިޒާރުކުރަން... ލަވް ޔޫ ❤💖 ސްޓޭ ސޭފް 💙😘

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *