ފުއާފް - 18

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އަސްރާ ދުވެފައި ގޮސް ފުޅިބުރިއަށް އާދައިގެ ވަޅުފެން އަޅައިގެން އައިސް ވެލި ތަތްލަވާފައިވާ މަހުގެ ވެލިތައް ފިލުވާލާ މަސް އެފެން ހުރި ފުޅިބުރިއަށް ލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ފެހިކުލައިގެ ރޮނގުތައް ދިއްލެން ފެށުމާއެކު އަސްރާއަށް ސިހިފައި ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލެވުނެވެ.
" އަސްރާ!!! މަންމަ އެބަ ގޮވާ ކާން. މިއަދު ކީއްތަ މިގޭގައި ތިކުރަނީ؟ " ލަތީފާ އޭނަގެ އެންމެ ކުޑަ ކޮއްކޮ އަލްމާ އުރާލައިގެން އައިސް އަސްރާ ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ލަތީފާގެ އަޑު އިވިފައި އަސްރާއަށް ހަމަހޭވެރިކަންވެ އެބަ ދަން ކަމުގައި ބުނެ ދުއްވައިގަތީ އެތެރެއަށެވެ. އަދި މަސް އެނދު ތަންދޮށަށް ލުމަށްފަހު ބޭރަށް ނިކުމެ ލަތީފާއާއެކު ދިއްގަރު ގެޔަށް ދިޔައެވެ.
މެދުގޭގައިވާ ބޮޑު އަށީގައި މެދުގައި ކާތަށިތައް އަތުރާލައިގެން އަސްރާއާއި ލަތީފާގެ ހަގަށް ތިބޭ ކޮއްކޮމެން ތިއްބެވެ. އަށީގެ ޖާގަ ކުޑަ ކަމުން އިހަށް ކުޑަކުދިން ކަންދެކަށް ލަތީފާގެ ދޮއްޓަށް ތިބޭ ބޭބެމެންނާ ދައްތަމެން އޭރު އުޅެނީ މެދުގޯތީގައެވެ.
" އަސްރާވެސް ދެން ނަމާދުކުރަން ދަސްކުރަން އުޅޭ ދޯ؟ " ހުސްނާ ގަރުދިޔަ ތަށި ގާތްކޮށްދެމުން ބުނެލިއެވެ.
" އަދި ފަހުން ހުސްނާއްތާ.. " އަސްރާ ހީލަމުން އޭނަގެ ބަތްތައްޓަށް ގަރުދިޔަ އަޅައިގެން މޮޑެން ފެށިއެވެ. ހުސްނާ ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ބަދިގެޔަށް ވަޅޯ މަސްކޮޅެއް ބަލައި ދިޔައެވެ.
" އަސްރާ.. ކޮން މަހެއްތަ ތިގެންގުޅުނީ ދެންމެ؟ " ލަތީފާ އޭނަގެ ގާތުގައި އިން ތިން އަހަރުގެ ލޫތުގެ އަނގަޔަށް ބަތް ސުވަލެއް ލަމުން އަހާލިއެވެ.
" އެމަސް ދޯ؟ ލަތީފާ ނުބުނަ.... " އަސްރާ ބުނަން އުޅުނު ވާޙަކަ ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ކަންފަތް ދޮށަށް މީހަކު ފުމެލުމުންނެވެ. ގާތުގައި އެހެން ހަދާނެ ވަރުގެ މީހަކު ނެތެވެ. އޭނަޔަށްވުރެ ހަގު ލަތީފާގެ ކޮއްކޮމެންނެތް އެހެން ނެތް ނަހަދާނެއެވެ.
" އެމަސް... " ދެން ވެސް އެވާހަކަ ފުރިހަމަ ކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަންފަތް ދޮށަށް މީހަކު ފުމެލިއެވެ.
" ޝޫ އަސްރާ... އެމަސް ވާހަކަ އިތުރު މީހަކަށް ނުކިޔާ ދެއްޗޭ.. " އިވުނީ މަޑުމައިތިކަން އެކުލެވިގެންވާ ބަރު އަޑެކެވެ. އަސްރާ ސިހިފައި ކޮޅަށް ތެދުވެވުނު ވަގުތު ހޫނު ގަރުދިޔަ ތަށި ފައިން ޖެހިފައި ބަންޑުންވެގެން ދިޔައެވެ. އަސްރާގެ ގަޔާ ދިމާއަށް އައި އެގަރުދިޔަތައް ވަގުތުން މިސްރާބު ބަދަލުވެ ލަތީފާގެ ފަސްއަހަރުގެ އާތިފްއާއި ތިންއަހަރުގެ ޝިޔާމްގެ ގަޔާ ދިމާއަށް ގޮސް އޭދެމިހުންގެ ފައިގައި ގަރުދިޔަ ޖެހި ފިހިގެން ދިޔައެވެ. ދެމިހުންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް ލަތީފާގެ ދޮށީ ބެއިންނާއި ހުސްނާ ދުވެފައި އައިސް މެދު ގެޔަށް ވަނެވެ.
" ސުބުހާނަށް ﷲ.. ވަލީދާ އާދޭ މަންމައާއެކު ޝިޔާމް ގޮވައިގެން. ދެން ތިބި ކުދިން ކޮއްކޮމެންނަށް ބަލައްޗޭ.. ރާފިއު ބޮޑުއަށި ސާފުކޮއްލާތި... " ހުސްނާ އަވަސް ހަރަކާތާއެކު އާތިފް އުރާލިއެވެ. އަދި ވަލީދާއާއެކު ބޭސް އަޅާ ހަސަންބެ ގާތަށް ދިޔައެވެ.
" އަސްރާ! ދެން ތިތަނުން ފައިބަ ބަލަ! " ރާފިއު ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރި އަސްރާއަށް ގޮވާލިއެވެ. ސިހިފައި އަސްރާ ބަލާލީ ރާފިއުއަށެވެ. ސޯޅަ އަހަރުގެ ރާފިއު ހައިރާންވެފައި އަސްރާއަށް ބަލާލިއެވެ. މިޔޮތް ހުރިހާ އިރު އޭނަ ހުރީ ވެދިޔަ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ޝޮކެއް ލިބިފައެވެ. އޭނަ ބަލަބަލާ ހުއްޓާ އޭބަގެ ގަޔާ ދިމާއަށް ސީދާ އައި ގަރުދިޔަތައް ދެމަގުވެގެން ގޮސް އޭނަގެ ދެފަރާތުގައި އިން އާތިފްގެ ފަޔަށާއި ޝިޔާމްގެ ފަޔަށް އެޅިގެން ދިޔައީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ހީވީ މީހަކު އޭނަ ރައްކާތެރިކޮށް ދިން ހެންނެވެ.
" ލަތީފާ ދެކުދިންތަ؟ " އަސްރާ ގަރުދިޔަ ނެތް ހިސާބު ބަލައިގެން އަށިމަތިން ފައިބާފައި ލަތީފާ ކުރެ އެހިއެވެ.
" ކޯޗެއް؟ " ލަތީފާ ނިއްއަރުވާލަމުން އަހާލިއެވެ. އަސްރާ ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އިސްޖަހާލިއެވެ. އޭނައަށް މިފެންނަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ އެއްކަލަ ޖިންނި ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ބާވައެވެ؟
---
އެދުވަހުން ފެށިގެން އަސްރާއަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކުން އަބަދުވެސް އެނުފެންނަ އެއްޗެއް ސަލާމަތްކޮއްދެއެވެ. އެއީ ކޮން އެއްޗއްކަން ނޭނގުނަސް އެއެއްޗެއް އަސްރާއަށް އަނިޔާ ނުދޭތީ އިތުރު މީގަކު ގާތުގައި އެވާހަކައެއް އަސްރާ ނުބުނެއެވެ.
- ހަތް އަހަރު ފަސް-
" ހުސްނާއްތާ މިދަނީ ގެޔަށް އިނގޭ... " އަސްރާ ގެޔަށް ދާކަން ބަދިގޭގައި އުޅެމުން ދިޔަ ހުސްނާއަށް އަންގާލުމަށްފަހު ދިއްގަރު ގެއިން ނުކުތެވެ. އަދި ގޮސް އެމަރަލްޑް ގެޔަށް ވަދެ މޫސަ އައުމުގެ ކުރިން ފެންވަރަންވެގެން އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތް ވަގުތު އެމަރަލްޑް ގޭގެ ގަސްތައް ކައިރިން މީހަކު ފެނުނެވެ. ކުރިން އެހެން ތާކުން ނުދެކޭ ވަރަށް ރީތި ޒުވާނެކެވެ. ވިހިވަރަކަށް އަރާ އެޒުވާނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ފަންވެފައި ކޮނޑާ ހަމަޔަށް އަރައެވެ. އަތްދިގު ރަތް ގަމީހަކާއި ޖިންސެއްގައި ހުރުމުން އެޒަމާނުގައި އެއީ ވަރަށް ނުފެންނަ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުމެކެވެ. ހުދު ހަންގަނޑެއްގެވެރި އެޒުވާނާގެ ތުންފަތް ހުރީ ވަށްކޮށެވެ. ކިރިޔާ ހިއްލާފައިވާ ތުނބުޅިއާއި މަތިމަހުން ވެސް ހަމަ ގައިމުވެސް އަސްރާ އެމީހެއްގެ ޖާދޫގައި ޖައްސައިފިއެވެ.
" އަސްރާ... " ލުއި ހީލުމަކާއެކު އެޒުވާނާ އައިސް އަސްރާގެ ގާތުގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ. އަސްރާ އެޒުވާނާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮއްލި ވަގުތު ދެލޯ ފެހިކުލައިން ވިދާލުމާއެކު އަސްރާއަށް ސިހިފައި ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ.
ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  2 ޚިޔާލު

  1. އައިއޭމް ފަސް
   އެކަމް ފްލީސް މި ސްޓޯރީ ޑިލީޓް ނުކޮއް ލާތި

   2
   1
  2. ކޮންއިރަކު 19 ވަނަ ބައި އަންނަނީ. ކާންޓް ވެއިޓް

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *