ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ - 10

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

"މަލް! މަލް ! މިދޮރުހުޅުވަބަލަ !"..ދޮރުގާ ޓަކި ޖަހަމުން މީހަކު ގޮވާ އަޑަށް މަލަކް ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. "މިއޮށް ފަދަ ރޭގަނޑު ކީއްތިކުރަނީ ޒާ؟.." ..ދޮރު ހުޅުވާލި ގޮތަށް މަލަކް ސުވާލު ކޮށްލި އިރު ހީވީ އެއީ ޒާޔާގެ ނިތްކުރީގާ ލިޔެފާ އޮތް އެއްޗެއް ހެންނެވެ. "އާދެބަލަ ތި ބުރުގާ އަޅައިގެން ބޭރަށް ! ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކާލަން މި އައީ. އުފާވެރި ހަބަރަކާ ހިތާމަވެރި ހަބަރަކާ .. އަވަސް ކޮށްފަ އާދެބަލަ! .." ޒާޔާ އެގެއަށް އެ އައި ސަބަބު ޒާޔާގެ ވާހަކައިން މަލަކް އަށް ފަހުމް ވިއެވެ. " އިއްތިފާގެއް ދޯ؟ މަލް ވެސް މިއުޅެނީ ހަމަ އިފާވެރި ހަބަރެއް ދޭން . ". ..ހީލުމަށްފަހު ޒާޔާ ގެއިން ނިކުމެގެން ހިނގައިގަތެވެ.
5 ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހެވެ. ޒާޔާ އޮތީ މަލަކްމެން ގޭ ކައިރީ ހުރި ޖޯއްޔެއްގާ އޮށޯވެގެންނެވެ. މުތީ ތަކެެއް ފަދައިން ވިދާ ރީތި ތަރި ތަކަށް ބަލާށެވެ. މަލަކްގެ ގާތުގާ ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތަށް ފަށާނެ ގޮތެއް ނިންމާނެ ގޮތެއް ޒާޔާ އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އެވާހަކަ ބުނުމަށް މަލަކްގެ ހިތް ބިރުގަންނަ ސަބަބެއް އެވާހަކަ ހަނދާންވުމުން ހިތައް އެވެރިވާ ނުތަނަވަސް ކަމެއް އެވާހަކަ ބުނާ ވަގުތު ކައިރި ވާ ވަރަކަށް ޒާޔާގެ އަތްފައި ފިނިވާ ސަބަބެއް ޒާޔާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް ނޭންގެ އެވެ. " މިތާންގަތަ؟ ..ހޫން ކިޔާބަލަ ތިވާހަކަ އެއް .. " . ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނުނު ޒާޔާއަށް އިޝާރާތް ކޮށް މަލަކް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. "އިހަކަށް ބުނެބަލަ މަލް ތިބުނަން އުޅޭ ވާހަކައެެއް .." ... ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާފައި އިން މީހަކުހެން ޒާޔާ އެއްސެވެ. "މްމް .. ލިއަމް ކަންތަކާ މަންމަ އޯކޭ ވެއްޖެ! ސަޕްރައިޒް! .." . އުފާވެލާފާ މަލަކް އެވާހަކަ ބުނިއިރު ޒާޔާ އަށް ހީވީ ހިތުގެ އެންމެ ހިމަ ނާރުގައި މީހަކު ހިފާލި ހެންނެވެ. އިތުރަށް މަލަކްގެ މަތި މަރާލަން ޒާޔާ ޖެހިލުން ވިއެވެ. އެހެނަސް ހަގީގަތް ފޮރުވައިފި ނަމަ ނިކުންނަ ނަތީޖާ މާ ހިތި ވެދާނެ އެވެ. އެވާހަކަ މަލަކްގެ ގާތުގާ ބުނުމަށް ޒާޔާގެ ޟަމީރް ޒާޔާ އަށް މަޖްބޫރުކުރުވައިފިއެވެ. "ހެޕީ ޓު ހިއާ ތެޓް .. ބަޓް މަލް .."ޒާޔާގެ އަތް ނަގާ މަލަކްގެ ދެއަތްތިލައިގާ އެއްކޮށް ބާރަށް ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އަދި އިސް ތިރި ކޮށްލިއެވެ. "ހެޕީ ނިއުސްއަކީ ލިއަމް ކަންތަކުގެ ހަގީގަތް އެނގުން.. ބޭޑް ނިއުސް އަކީ ލިއަމް ........ ...ލިއަމް" . ޒާޔާގެ ދުލުގާ ގޮށެއް ޖެހުނު ކަހަލައެވެ. މަލަކްވެސް ބިރުގަންނަ ގޮތް ވިއެވެ. އަދި އެވާހަކަ އެނގެން ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވިއެވެ. " ލިއަމް ކިހިނެއްވީ؟ ލިއަމް އަށް ގޮތެއް ވީތަ؟ ކޮން ހަގީގަތެއް؟ ޒާ ޕްލީޒް .. " . ސުވާލްތައް އަމުނާލެވުނު ގޮތްވެސް މަލަކް އަކަށް ނޭންގުނެވެ. " ލިއަމް މާލެ ދާން ފުރައިފި. ހީ ޗީޓެޑް އޮން ޔޫ.. ޔަނާލް އާ ލިއަމް އުޅެނީ ރައްޓެހި ވެގެން .." . .އަޅައަޅައިގަނެގެން ޒާޔާ ބުނަން އުޅުނު އެތި ޒާޔާއަށް ކިރިޔާ ބުނެވުނު ކަމެވެ. ބަޑި ފަޅަ އިގެން ގޮ އްސި އެވެ . މަލަކް އަށް އިނދެވުނީ އެ ބުނި އެއްޗެއް ފަހުމްވެސް ނުވެފައެވެ. ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުނެވެ. އަތްފައި ގަނޑު ވިއެވެ. ދޫ ބަންދު ވިއެވެ. ބުނަންވީ ކީކޭ ކަމެއް ހަދަންވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭންގިފާ މަލަކް އަށް އިނދެވުނެވެ. ޒާޔާގެ މޫނަށް ބަލަން އިން މަލަކް އިނީ ރޯންވެސް ނޭންގިފައެވެ. ހޭވެރިކަން ވުމާއެކު މަލަކް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. " ޒާ އަށް ކިހިނެއް ތިކަން އިނގުނީ؟ ލިއަމް ތިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެ! ޔަނާލް ވެސް! ކާކު ދެއްކި ވާހަކަ އެއް ތީ؟". ޒާޔާގެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި އިރު ޒާޔާގެ މަޤާމްވެސް މަލަކް ހަނދާނެއް ނެެތެވެ. މަލަކް ލޮލުގާ ބޮނޑިވެފާ ހުރި ކަރުނަތައް ހުރަހެއް ނެތި ކޯތާފަތް މަތީ ދެމިލިއެވެ. މަލަކް ބޭނުންވީ އެއީ ޒާޔާ ކޮށްލި ސަމާސާ އަކަށް ވާށެވެ. "މަލް ހަމަޖެހިބަލަ .. މަށަށް އިނގޭ މަލް އަށް މިކަން ގަބޫލް ކުރަން ދަތި ވާނެކަން . މިއޮތީ ސްރީންޝޮޓްތައް .. އިފް ޔޫ ވޯންޓް މޯ އައި ވިލް ޝޯ ޔޫ ހާ އެފްބީ އައިޑީ . އެއްކަލަ ދުހު މަލް ބުނީމެންނު ޔަނާލް އަލްޔާ ފޯންއިން ލޮގިން ވި ވާހަކަ . މަ އަލްޔާ ކައިރީ ބުނެގެން އެ ޕާސްވޯޑް ހޯދީ. އެހެންނޫނަސް ޝާނުވެސް މަ އެހީމަ އެވާހަކަތައް ކިޔައިދިން. " . އަތުގާ އޮތް ފޯނުން ޒާޔާ ދިޔައީ އެ ސްކްރީންޝޮޓްތައް ދައްކަމުންނެވެ. ޗެޓްލޮގް އިން މަލަކް އަށް ފެނުނީ މަލަކް އެންމެ ދެކެން ބޭނުން ނުވި މަންޒަރުތަކެވެ. ލޯބީގެ ވާހަކަތަކެވެ. ތަޢުރީފްގެ ބަސްތަކެވެ. މާޒީގެ ހަނދާންތައް އާވަމުން ދިޔައެވެ. ހިތުގާ ކުރެހެމުން ދިޔައެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ.؟ ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރިކަމުގެ މަޅީގާ ޖެހުނީ އެވެ. އެންމެ ލޯބި ވީ މީހާވެސް ބޭވަފާތެރި ވީއެވެ. އެންމެ ގާތުގާ ހިޔަނިހެން އުޅުނު މީހާވެސް ބޭވަފާތެރި ވީ އެވެ. އެއީ ވަފާތެރި ކެހިވެރިންނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟
*************************************
އަތިރިމަތީ ހުރި ޖޯއްޔެއްގައި އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރަށް ބަލަން އަހަރެން އިނީ ނަފްސަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯ އެވެ.މާހައުލައް ވެރިވެފައިވަނީ ހިމޭންކަމެވެ.ޖެހެމުންދާ މަޑު މަޑު ރޯޅި އާއެކު އިވެމުންދާ ރާޅުގެ އަޑުގެ ލާމެހުން ވީ ބަޔާން ކޮށްދޭން ދަތި ތަފާތު އިހުސާސް އަކަށެވެ.މި ހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް ބޮނޑިވެފައިވި ކަރުނަތަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކޯތާފަތް މަތީ ދެމިލުމުންނެވެ.އާން އެކެވެ.އަހަރެންނަށް ރޮވިއްޖެ އެވެ.އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ނަފްސު ސިފަ ކުރެވުނީ މާޒީގެ ޙިޔާލް ތަކުގެ ފުން ކަނޑެއްގައި އޮޔާ ދެކޮޅަށް ފަތަމުންދާ މީހަކު ފަދައިންނެވެ.އަހަރެންގެ ނަފްސު އަހަރެންނަށް ހަމްދަރުދީ ވި ކަހަލަ އެވެ.ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ބަލައިލެވުނީ މީހަކު އައިސް ފަހަތުުން އައިސް އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހައިލުމުންނެވެ.އެއީ ޒާޔާ އެވެ.އަވަސް އަވަހަށް އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަތަށް ފޮހެލުމަށް ފަހު އަހަރެން ޒާޔާ އަށް ބަލައިލީމެވެ.ދެމީހުންގެ ލޮލުން ހިއްސާ ކުރެވުނު އިހުސާސްތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ދެމެދުގައި ބަދަލް ކޮށްލެވުނެވެ.ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަހަރެންގެ ބުރަކަށީގައި ޒާޔާ ފިރުމައިލިއެވެ.އަހަރެންގެ ހިތުގައި ޖަހާ ކޮންމެ ވިންދެއް އިނގެޔޭ ބުނާފަދަ ބީދައަކުންނެވެ.އެއާއެކު އަހަރެންނަށް ކުރެވުނީ ޒަމާންވީ ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ވީ ކަމުގެ އިހްސާސެވެ.
(ނިމުނީ)

    Please log in or register to bookmark.
    5k

    1 ޚިޔާލު

    ޚިޔާލު

    Your email address will not be published. Required fields are marked *