ވެމްޕަޔާ - 3

* " އަހަރެން އެބަ ހިތަށް އަރާ ކައި ތީނަގެ ހަށިގަނޑުން ކޮންތަނެއް ފެނިފަބާއޭ އަހަރެން ނާ ބްރޭކް އަޕް ވީ މާރީތި މީހެއްނަމަ ހެވެއްނު
" އެހެން ބުނެފަ އެއަންހެން ކުއްޖާ އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިންގާ ގަތެއެވެ.

އެ އަންހެން ކުއްޖާ ދިޔުމުން އީވާ ކައިޒަން ގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ކައިޒަން ގެ މޫނު މަތީގާވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ފޫހިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެވެ. ހަމައެކަނި ކައިޒަން ގެ މޫނަށް ބަލާލާފަ ވެސް އީވާއަށް އެގިގެން ދިޔައީ ކައިޒަން އެއަންހެން ކުއްޖާ ބުނީ ވާހަކަތަކައް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއްނެތް ކަމޭ ކުޱަ މިނުން އެކުއްޖާ ބުނިބަސްތަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމެކެވެ އެކަމާ އީވާ ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ. *

" ކައި ހޫޒް ދެޓް ގާލް ؟ އެންޑް ކީއްވެ އީވީ މީ ކައިގެ ގާލް ފްރެންޑެއޭ ބޫނީ ؟ އޯ އެންޑް ވަން ލާސްޓް ތިގް ކައިގެ ކިތައް ވަނަ ގާލް ފްރެންޑެއެއީ؟" އީވާ ސުވާލަކަށް ފަހު ސުވާލެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ އެވަގުތު ކައިޒަން އީވާ ވީދިމާލައް ބަލާލިއެވެ.

" އިވީ ހާދަ ސުވާލުގިނަ އޭދޯ އޯކޭ އީވާކާރި ބުނެފާނަން އެއީ ކޮންކުއްޖެއްކަން ހާ ނޭމް އިޒް ލީޔާނާ ސީއިޒް މައި ފިފްޓީންތް ގާލްފްރެންޑް އެންޑް ސީޒް އަ ޓްރާންފާ ސްޓޫޑެންޓް މީގެ އެއް ހަފުތާ ކުރިން "

ކައިޒަން ގެ ޖުމްލަ ނުނިމި ގެން އުޅެނިކޮށް އީވާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެ" އެއީ ޓްރާންފާ ސްޓޫޑެންޓްއެއް މީގެ އެއް ހަފްތާ ކުރިން ދިމާވީ ދިމާވި ތަނުން ކައިއަށް ލީޔާނާ ރީތިވީ އެއަށްފަހު ބްލާ ބްލާ ބްލާ ލީޔާނާއާ ރައްޓެހި ވީ ދެން ކޮންމެވެސް ސްޓުޕިޑް ރީޒަންއަކާ ހުރެ ބްރޭކް އަޕް ވީ ރައިޓް. "

" ވޯވް އަހަރެން ގެ ސިސް ހާދަހާ އިންޓެލިޖެންޓް ވެއްޖެއޭދޯ " އެހެން ބުނެފަ އީވާގެ ކޮލުގައި ކައިޒަން ހިފާލިއެވެ. މާ ދުރުނޫން ހިސާބަކުން ކައިޒަން އާ އީވާގެ ބައްޕަ ކަމަށްވާ ނާއިޒް ގޮވާލިއަޑަށް އީވާ އަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއިރު ނާއިޒް ގެ އަތުގައި ފޮއްފޯން އާއި ސްމޫދީ ހުއްޓެވެ. އީވާ ފެނިފަ ނާއިޒް ރުޅިވެރިކަން އިންތިހާއަށް ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ކައިޒަން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ނާއިޒް ހޭވެރިކަންވީ އެވެ.

" ޑޭޑް ހާދަލަސްވީ ހިންގާ އަވަހަށް ދަމާ މިހާރު މެޗްފައްޓަން އެއުޅެނީ " އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ކައިޒަން ނާއިޒް ގެ އަތުގަހިފާ ދަމަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިފައިގެން ދިޔައެ އަދި ދަމުން އީވާއާ ދިމާލަށް އެއް ލޯ މަރާލިއެވެ އެތަން ފެނިފަ އީވާއަށް ހީލެވުނެ އަދި އެހާމެ ދެރަވިއެވެ.

ކައިޒަން އީވާ ގެ މޯޅިވެފައިވާ މޫނު ފެނުނެވެ. ހަމައެ ސިކުންތު ކައިޒަން އަށް އީވާ އާ މެދު ހަމްދަރުދީ ވެވުނެވެ. ކައިޒަން ނާއިޒް އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ކައިޒަން ގެ މޫނު މަތީގާވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ހައިރާން ކަމެ ނާއިޒް އީވާ ފެނުމުން އެހާ ރުޅި އަންނަ ސަބަބެއް ނޭނގުމުން ކައިޒަން ސުވާލު ކުރިއެވެ .

" ޑޭޑް ކީއްވެތަ އީވާ ފެންނަ އިރަށް ތިހާ ރުޅި އަންނަނީ " ކައިޒަން ސުވާލު ކުރުމުން ނާއިޒް ކަމެއް ނުވާ ކަމަށް ބުނެލިއެވެ.

" އަޅެ ޑޭޑް ޕްލީސް ޕްލީސް ޕްލީސް " ކައިޒަން އާދޭސް ކުރަން ފެށުމުން ނާއިޒް އަށް ހަގީގަތް ކިޔާ ދޭން މަޖުބޫރު ވިއެވެ.

" ދަރިފުޅާ……… ދަރިފުޅު މެންނަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ބައްޕަ އާއި މަންމަ ވަރަށް ލޯބި ވޭ ދޯ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ……………. އެއީ ތެދެއް އެކަމް ދަރިފުޅު މެންނަށް ބަނޑުބޮޑު ވިދުވަހުންފެށިގެން ދަރިފުޅު މެނގެ މަންމަ ބައްޕަ ދެކެ ރުޅި އަންނަ ފެށީ " ނާއިޒް އަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަކަށް އެއިރު ނާއިޒް ގެ މޫނު ހުރީ ވިލުނޫކުލައަށް ދިއްލިފައެވެ. މި މަންޒަރު ފެނިފައި ކައިޒަން ބިރުން ގޮސް ހަލާކުވާވަރުވިއެވެ.

" ދެން ކިހިނެއް ވީ " ކައިޒަން ހިންދިރުވާލުމަށްފަހު ސުވާލު ކުރިއެވެ. " ދެން ވީގޮތަކީ ބައްޕަ އޮފިސް ކަންކަމުގަ މާ ބޮޑަށް ބިޒީވީމަ ދަރިފުޅު ގެ މަންމަ އަފާ ބުނީ ބައްޕަ އެކްސްޓްރާ މެރިޓެއަފެއާ އެފެއާ އެއްގައޭ މިއުޅެނީ ދެން އަފާ ބައްޕަ ދެކެ ނަފްރަތު ކުރަން ފެށީ ދަރިފުޅު މެން ވިހޭ ދުވަހު އަފާ ބައްޕަ ގާތު ބުނީ އީވާ އާއި ކައިޒަން އަކީ ބައްޕަގެ ދަރިއެއް ނޫން ކަމަށްށާ އަދި އަފާ އަށް ކަމެއް ކޮއްދޭ ނަމަ ދުވަހެއްގެ ކޮޅުން ނަމަވެސް އީވާ އަށާއި ކައިޒަން އަށް ބައްޕަ އެއްގެ ލޯބި ދީގެން ނުވާނެޔޯ އެއަށްފަހު އަފާ މިދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔައި "

ނާއިޒް ގެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑުއެހުމަށް ފަހު ކައިޒަން މެން ނާ ދުރައް ހިނގަމުން ދިޔަ އީވާއަށް ބަލާލިއެވެ.

" ޑޭޑް ދެޓްމީންސް ކައި އާ އިވީ މީ ބައްޕަގެ ދަރިއެއް ނޫންތަ…………. އަމް ޑޭޑް އަޅުގަނޑު މެން ރިޔަލް ޑޭޑް އަކީ ކާކު ؟………. އަނެއްކާއެއީ ހިޔުމެން އެއްތަ ؟".

ކައިޒަން ސުވާލަކަށް ފަހު ސުވާލެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ ކައިޒަން ގެ މޫނު މަތީގަވާ ސީރިޔަސް ކަން ފެނި ނާއިޒް އަށް ހީލެވުނެވެ ވާނީ ވެސް އެހެން ތާއޭ ކައިޒަން އަކީ މީގެ ޒަމާނެއްގެ ކޮޅުން ވެސް ސީރިއަސް ވީ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ.

" ޔެސް ބައްޕަ ތި ކުދިންގެ ބައްޕައަކީ ކާކުކަން އައްޒާމް ލައްވާ ހޯދާފިން……. އެންޑް އިނގޭތަ އެއީ ކާކުކަން ؟……… އެއީ ސްޓްރައި ހުޑް ގެ ވޭރިޔާ ޒިމާމް "

ޒިމާމް ގެ ނަން އިވުމުން ކައިޒަންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ" ވަޓް… ވަޓް ވަޓް ވަޓް…… ވާޓް" " ވޯވް ކައިޒަން ރިލޭކްސް" " ޑޭޑް ތިބުނީ ފިންކް ވެމްޕަޔާސް…މި…މިބުނީ އެންމެ ޕަވާފުލް ވެމްޕަޔާސް ގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަ ޒިމާމް ތަ ؟ "

" ހުމްމް " ނާއިޒް ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް އެހެން ބުނުމާއެކު ކައިޒަން ދެލޯ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑު ކޮށްލުމަށް ފަހު އީވާ ހިނގާ ފައި ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ނާއިޒް އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ އެއިރުވެސް ނާއިޒް ގެ މޫނު މަތީގާވަނީ ފޫހިކަމެވެ. އީވާ އާ ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް މަދު މަދުން ނަމަވެސް ކައިޒަން އާ ވާހަކަ ދައްކައެވެ.

******************************

ހިނގަމުން ހިނގަމުން ގޮސް އެމެމެފަހުން އީވާއަށް ރަސްފަނާ ހަމައަށް އާދެވުނުވެ. އެވަގުތު ވާރޭގެ އަސަރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް ވަރޭވެހެން ފެށިއެ ވާރޭގެ ޙަމަލާތަކުން ސަލާމަތް ވަމުން ގޮސް އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަހެއްގެ ހިޔަލުގެ ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އީވާ ދުވަމުން ދިޔައެވެ. ކުރު އިންތިޒާރަކައް ފަހު އީވާ ގަހުގެ ހިޔަލައް ވަދެ ނިވާވެލިއެވެ.

ވާރޭ އިހުނަށްވުރެ ބޯކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އީވާ ސިއްސާގެން ދިޔައީ ކޮންމެވެސް މީހަކު އީވާގެ މެދު ހަށީގައި ހިފަހައްޓާލުމުންނެ އެވަގުތު އިވާ ގެ އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ފަޒާގެ ތެރެއިން ގުގުމަމުން ދިޔަ އެވެ. އީވާ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލިއިރު ދެ ފިރިހެނުން އީވާ ގެ މޫނާ ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައި ތިއްބެވެ.

-- ނުނިމޭ---

--------------------------------------
އަސްލު ޗެކް ނުކުރެވި ސަބްމިޓް ކުރީމަ އައޭމް ސޮރީ😟😢
ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން 😊

4 ވަނަ ބައި ކުޑަކޮށް ލަސްވެގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނެލަ 😞

  Please log in or register to bookmark.
  2k

  8 ޚިޔާލު

  1. ހުމްމް..ވާހަކައިގެ ޓްރޭލާ އަދި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ބަޔާ ހިލާފަށް މި ބައިގަ ވަރަށް މިސްޓޭކްސް މަދު..ޔޫ އާ އިމްޕްރޫވިންގް..އެންޑް ސްޓޯރީ އިޒް ގެޓިންގް މޯ އެންޑް މޯ އިންޓްރެސްޓިންގް..ކާންޓް ވެއިޓް..😊😊😍😍ބެސްޓް އޮފް ލަކް👍👍

  2. ރީތި ، އެކަމަކު އަދި ވެސް މިސްޓޭކްސް އެބަ ހުރި އެންޑް ދެން ފަހަރަކުން ސްޓޯރީ ދިގުކޮއް ލައްޗޭ 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤ސްޓޭ ސޭފް🖤🖤🖤🖤

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.