ބްލެކްޕިންކް

ހަވީރު ގަޑިން 4:30 ބައިވީއެވެ. ޝީޔާ ލޯނގަޑު ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ރީތިވަނީ ކޮރެއާ އަށް ދިއުމަށެވެ. މިއަދު އޭނަގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖައްސަދޭން މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެއްބަސްވީ އޭނާ އިމްތިހާނުން ފާސްވީމައެވެ. ޝިޔާ ރީތިވާން ހުއްޓާ އޭނާގެ މަންމަ ފަސީނާ ގޮވާ އަޑު އިވުނެވެ. " ދަރިފުޅާ ޝިޔާ އަވަސް ކޮއްލައިގެން ހިނގާދާން މިހާރު އެއޮށް 5 ޖަހަނީ " ޝިޔާ މިދަނިއްޔޭ ކިޔާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އޭނާ ކޮރެއާއަށް ދިއުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޭޕޮޕް މަޝްހޫރު ގާރލް ގުރޫޕެއް ކަމައްވާ ބްލެކްޕިންކް ހަމަލޮލުން ދެކެލުމަށެވެ. ހިޔާލުތަކައް ގެއްލިފައި ހުރި ޝިޔާ ބައްޕަ އަވަސް ކުރާށޭ ކިޔާ ގޮވާލިއެވެ. ޝިޔާ އަވަހަށް ފޮށި ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ޝިޔާ އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ޗެކިންގް ހެދުމައްފަހު ފްލައިޓައް އެރިއެވެ.

ގަޑިން ރޭނގަޑު 1 ޖަހަން ކައިރި ވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާ ކޮރެއާއަށް ލެފުމާއެކު އުޅޭގެއަށް ދިއުމައްޓަކައި ކާރައް އެރިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ފޯނަށް މެސެޖު އަންނަން ފެށިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ބޮލެކްޕިން މާދަމާ ކޮންސާޓެއް އޮންނަކަން ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބުނެވެ. ޝިޔާ އިންތިޒާރު ކުރީ މާދަން ވާނެއިރަށެވެ. ޝިޔާ ގެއަށް ގޮސް ފެންވަރާލުމައްފަހު ނިދާލިއެވެ.

ފަސީނާ ބަނދިގޭގައި ހެނދުނުގެ ސައި ކައްކަން އުޅުނެވެ. ޝީޔާ ހޭލައިގެން އައިސް ރީތިވެގެން ސައިބުއިއެވެ. މެންދުރު ޝިޔާ ގޮސް އުޅުނީ ބްލެކްޕިންކް ފެނިއްޖެޔާދޭނެ ހަދިޔާ އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައެވެ. އެކަމާ އަވަދިވެގެން އުޅުމައްފަހު ޝިޔާ ނިންމީ ހަވީރު ބައްޕަ އާއެއްކޮށް ކޮންސާޓައް ދިޔުމަށެވެ.

ކޮރެއާ ގަޑިން ހަވީރު 5 ޖެހީއެވެ. ޝިޔާ ވަރުގެ ކޮޅަށް ނަލަހެދިގެން ކޮންސާޓް އޮންންތަނައް ދިޔައިރު ޖިސޫ އާއި ރޯޒް ހުރީ ބޭރުގައެވެ. ޝިޔާ ހެއެއް ނެތެވެ. ޢަވަސް ވެގަތީ ރޯޒް އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. ޖިސޫ އާއި އެއްކޮށް ސަކަރާތް ޖެހުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުން އެތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ޝިޔާ ވެސް އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެއާއެކު ޖެނީ އާއި ލީސާ ވެސް ފެނުނެވެ. ޝިޔާ ހަޅެއްލަވަން ފެށިއެވެ. އެމީހުންކައިރިއަށް ދާން އެޅި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ ސެކުރިޓީ ކަންތައް ބޮޑު ކަމުންނެވެ. ޝިޔާ ވަގަށް އެތެރެއަށް ވަތުމުން ބޭރަށް ނެރުނެވެ. ޝިޔާ ދުންއެރިއެވެ . ނަމަވެސް ކުރެވޭނެކަމެއް ނެތެވެ. އަނބުރާ ޝިޔާ އަންނަން ޖެހުނީ ގެއަށެވެ.

ނިމުނީ...

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  50 ޚިޔާލު

   • ވަޓް އާރ ޔޫ ޓޯކިން އަބައުޓް! ؟؟🤔

    8
    4
  1. ލޮލް! 🤣🤣😂😂އެހެން ވާނީ...! އެކަމަކު ވެސް ވަރަށް ސަޅި ވާހަކައެއް!!! 😇😇😊❤️👍

   12
   7
  2. އަޅޭ އަހަރެން އެކްސްއޯ ވާހަކަ އެއް އަޕް ވޭތޯ އުޅޭ ތާ ހާދަ ދުވަހެއް ވެއްޖޭ ބަޓް ޓްރައި ކުރާނަން
   މިހާރު ލިޔެވިއްޖެ ދެ ޕާޓް

   11
   6
   • މަ އަޕްލޯޑް ކޮށްފިން އެންސިޓީ ވާހަކައެއްގެ 3 ޗެޕްޓާރ އެކަމަކު އަދިވެސް ރިވިއުގަޔޯ، ކީކޭދޯ ބުނާނީ؟ މިހާރު އަޕްލޯޑް ކުރެއްވިއްޖެތަ އެކަމަކު؟ ވަރަށް ބޭނުން ކިޔާލަން!

    • ހާދަހަޑި ނަމެކޭ

     2
     2
    • ޕުލީސްޓެލްމީ ޔުއަާރ ނޭމް

  3. ނިންމުން ރަނގަޅު ކޮއްލި ނަމަ ވަރަށް ރީތި ވާނެ
   ލަވް ދިސް ސްޓޯރީ☺

   10
   1
  4. އަޅުގަނޑު ދިޔައިން ބުލެކުޕިންކް ކޮންސާޓް އަކައް

   9
   17
   • ޖެލަސް! މަ ބޭނުން އެންސިޓީ ޑްރީމް ކޮންސޭޓަކަށް ދާން، ގެނގޮސދޭންވީން؟ 🙂 (ހަމަ މަޖަލަކަށްގޭ، ބްލެކްޕިންކް ވަރަށް ސަޅި އެކަމަކު، ޖެނީ ދޯ ބައިއާސް އަކީ؟)

  5. އަސްލު ކޮށް؟ ދޮގުނުހަދާ! 🤔
   އަނާގެ އެއީ ޑްރީމްއެއް! ☹️
   އަސްލެއް ވެއްޖިއްޔާ ކޮންގްރާ! 🙂
   )މުސްލިމުންނަކައް ކޮރިއާ އަކަށް ނުދެވޭނެ!!!(

   4
   11
   • ވަޓް އާރ ޔޫޓޯކިން އެބައުޓް! ؟؟😁😂

  6. ވަޓް އާރ ޔޫ ޓޯކިން އަބައުޓް! ؟؟🤔

  7. ވަޓް އާރ ޔޫ ޓޯކިން އަބައުޓް! ؟؟🤔

  8. ޕުލީސްޓެލްމީ ޔުއަާރ ނޭމް

  9. އެކްސްއޯ ކަމްބެކް އެބަ އާދޭ ގައިސް ހެލްޕް އަސް

  10. ހަމަ އަސްލަސް ދިޔައިން އައިމް ނޮޓް ލަޔިންގް

   3
   4
  11. މުސްލިމަކަސް ކޮރެއާ އައް ދެވޭނެ އަނާ ދޯންޓްވޮރީ ޔޫ ކެންގޯދެއާ

  12. ކޮން ގާނޫނަކު އޮތީ ރާއްޖެ މީހުންނައް ކޮރެއާ އަށް ނުދެވޭނެއޭ.

   5
   2
  13. ކޮން ގާނޫނަކު އޮތީ ރާއްޖެ މީހުންނަކަށް ކޮރެއާއަށް ނުދެވޭނެ ވާހަކަ

   6
   1
  14. ކޮރެއާ އައް ދެވޭނެ މުސްލިމުންނައް.. އނާ ކައިރީގަ ކކާު ބުނެީ ކޮރެއާ އައް ނުދެވޭނެއޭ ލޮލް😌😅

  15. މައި ފޭވަރިޓް އިސް ޖިސޫ

  16. އެނޮނިމަސް ކީއްކުރަންތަ މަގޭ ނަން ހޯދަނީ.....ބައި ދަވޭ މަށަކީ އިންސާނެއް..ފާޑެއްގެ އެނޮނިމަސް ގަޑެއް ނު ކަލޭތީ...ހުމްމް

  17. އޭ ފާހާނަ ތައްޓާ....ކަލޭ ހީކުރީ މަށަކީ މޮޔައެއްކަަމައްތަ....ކައެއަށް ވާހަަކަ ހަޑިއްޔާ ނުކިޔަ ފާހާނަތައްޓަށް ބޯގަންބައިގެން އޮންނަންވީނު....ހަމަ ބްލެކަޕިންކް ނުލިބިގެން ކަލޭ ތި މޮޔަވަނީ...ބްލެކްޕިންކެއް ނޫޅޭނެ ކަލޭ ކަހަލަ ފާހާނަ ތަށިންނާ ހެދިއެއް....ހީކުރީތަ މަށަކީ ސަހަލު އިންސާނެކޭ....!!

   3
   7
   • 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆😆😆😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😖😖😖😖😖😖😹😹😹😹😹🙈🙈🙈🙈🙈🙉🙉🙉🙉🙊🙊🙊🙊

  18. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆😆😆😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😖😖😖😖😖😖😹😹😹😹😹🙈🙈🙈🙈🙈🙉🙉🙉🙉🙊🙊🙊🙊

  19. ބްލެކް ޕިންކް އަކީ ވަރަށް ސަޅި ލަވަލޮޔާ ގުރޫޕެއް އައި އޭމް އަ ބްލިނކް

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.