ވެމްޕަޔާ - 2

* " މޯމް ޑޭޑް ކީއްވެތަ އިވީ ދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަނީ……………. އިވީ ވެމްޕަޔާއަކަށް ނުވީމަ ތަ ނޫނީ އިވީ ވެހެއުމައްފަހު މަންމަ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ މަތަ " އެހެން ބުނި އިރު އީވާ ގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައީ ފެން ކޯރެއް ހެންނެވެ. *

ލައިލާ އީވާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔަ ތަން ފެނުމުން އީވާ ގެ ހާލާމެދު ވިސްނާލިއެވެ އަދި އެއަށްފަހު އީވާގެ ބޮލުގައަތުނު ފިރުމާލަމުން ކާރު މަޑު ކޮށްލުމަށް ފަހު އީވާގާތު ބުނެލިއެ "އިވީ ދެންނުރޮއެ އަދި ކޮމެވެސް ދުވަހަކުން އިވީގެ ބައްޕަ އަށް ވިސްނޭނެ ދެން އަވަހަށް ކާރުން ފާބާ މިހާރު މިއޮތީ ސްޓޭޑިއަމް އަށް އާދެވިފަ"

ލައިލާ އެހެން ބުނުމުން އީވާ ކާރުން ފޭބި އެ އެއަށްފަހު ލައިލާ އަށް ހަނަ އަޅާފައި ސްޓޭޑިއަމް އަށް ވަންނަން ދުއްވާގަތް އެވެ. ވަކިހިސާބަކަށް ދެވުނު ތަނާ އީވާއަށް ކައިޒަން އަންހެންކުއްޖަކާ ވާހަކަދައްކަން ހުރިތަން ފެނިފަ އީވާ ހިތާއި ހިތުން ކައިޒަން އަށް ކުދިކިޔާލިއެ

" ސާބަސް ކައި އަށް ވެސް ތާކުން ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކު ފެންނައިރަށް ހުނާނީ މޮޔުވެފަ " އެހެން ކިޔަމުން ގޮސް އީވާ ކައިޒަން ގާތު ހުއްޓުނު ވަގުތު އެއަންހެން ކުއްޖާ އީވާއާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފަ ތުން އަނބުރާ ލިއެވެ ދެން ކައިޒަން ގެ މޫނުމައްޗަށް އަރައި ގެންދިޔައީ އެކުއްޖާގެ އަތުގެ

ހޫނުހަމަލާއެކެވެ އެވަގުތު ސްޓޭޑިއަމް ގާ ތިބި އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކައިޒަން އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ އެއަންހެން ކުއްޖާ އީވާ އާ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ބުނެލިއެވެ

" އަހަރެން އެބަ ހިތަށް އަރާ ކައި ތީނަގެ ހަށިގަނޑުން ކޮންތަނެއް ފެނިފަބާއޭ އަހަރެން ނާ ބްރޭކް އަޕް ވީ މާ ރީތި މީހެއްނަމަ ހެވެއްނު "
އެހެން ބުނެފަ އެއަންހެން ކުއްޖާ އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިންގާ ގަތެއެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ

ދިޔުމުން އީވާ ކައިޒަން ގެ މޫނަށް ބަލާލިއެ އެވަގުތު ކައިޒަން ގެ މޫނު މަތީގާވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ފޫހިކަމެ ހަމައެކަނި ކައިޒަން ގެ މޫނަށް ބަލާލާފަ ވެސް އީވާއަށް އެގިގެން ދިޔައީ ކައިޒަން އެއަންހެން ކުއްޖާ ބުނީ ވާހަކަތަކައް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެނޭކަމެ ކުޱަ މިނުން އެކުއްޖާ ބުނިބަސްތަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމެކެވެ އެކަމާ އީވާ ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ.

-- ނުނިމޭ---

އުޕްސް ކީއް މިވީ 😳
ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން 😊☺️

  Please log in or register to bookmark.
  1k

  3 ޚިޔާލު

  1. ހާދަ ކުރޭ ދިގު ކޮށްލަބަ ދެން ލިޔާ ޕާރޓް

  2. ވާހަކައިގެ ޓްރޭލާ އަދި ފުރަތަމަ ބަޔާއި އެއް ގޮތަށް މި ބައިގަ ވެސް މިހުރީ ހަމަ އެއް މިސްޓޭކްސްތަކެއް ތަކުރާރު ކޮށްފަ..ފަހަރެއްގަ ވެދާނެ ތި ލިޔުންތެރިޔާ އެ ދެ ބައިގެ ކޮމެންޓްސް ނުކިޔަނީ ކަމަށް..އެ ދެ ބައިގަ ހުންނާނެ މިސްޓޭކްސްތަށް ޕޮއިންޓް އައުޓް ކޮށްދީފަ..އަދި ރަނގަޅު ކުރާނެ ގޮތް ވެސް ބުނެދީފަ..އެ ކޮމެންޓްސްތަށް ކިޔާލަބަލަ..އިޓް ވިލް ހެލްޕް ޔޫ😊😊😊😊

  3. ވަރަށް ރީތި ދެން އިން އެޕިސޯޑް ނިކުންނަނީ ކޮންއިރަކުންތަ؟؟؟

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.