ވެމްޕަޔާ - 1

ހެނދުނުގެ ވަގުތެކެވެ މިލާން ފޯނުން އެލާރމް ވާ އަޑަށް ހޭލެވުނެވެ މިލާން ފޯނުން ގަޑި ބަލާލި ވަގުތު ގަޔަށް ކައްޓެއް ހެރުނު ހެން ކޮތަޅަށް ތެދުވެ ލޮލު އެސްފިޔަޖަހާ ނުލެވޭ ހާ ހަލުވި

މިނުގަ ގޮސް ފާހާނާއަށް ވަދެ ދަތްއުނގުޅާ ފެންވަރާ ގެން ނިކުންނި އިރުގަ މިލާން ގެ ދެލޯ ހުރީ ވިލުނޫކުލައަށް ދިއްލިފައެވެ ބަލާބެލުމަން މިލާން އިންސާނެއްގެ ސިފަޖެހިޔަސް މިލާން އަކީ ހާފް ވެމްޕަޔާއެކެވެ.

މިލާން އަށް ލިބިފައިވާ އާދަޔާ ހިލާފު ބާރު ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެ އާދަޔާ ހިލާފު ބާރު މިނުގައި ތައްޔާރު ވުމަށް ފަހު އެ ބޮޑު ތަނަވަސް ގެއިން ބޭރަށް ނިކުންނި އިރުގަ މިލާން ގެ އިންތިޒާރުގައި ކަޅުކުލައިގެ ކާރެއް އޮތްތަން ފެނިފަ މިލާން އަށް ހީލެވުނެވެ އެވަގުތު މަގުމަތިން ދިޔަ ދެތިން ހަތަރު ޒުވާނަކަށް މިލާންފެނިފަ އެ ގުދުރަތީ ރީތި ކަމަށް ހިތުން ތަޢުރީފު ކޮށްލެވުނެވެ.
ކްރީމް ކުލައުގެ ޓޮޕަކާ ބޫލޫ ކުލައިގެ ސްކީނީއެއް ލައިގެން ހުންނަ އިރު ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ އެ ރީތިކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮއްދެނީ މޭމައްޗާ ހަމަޔަށް މިނިވަން ކޮށްފައި ވާ ބްލޯންޑް އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ މައްޗަށް ވިހުރިގެން ދިޔުމުންނެވެ އެވަގުތު އެ މަގުން އައި ޒުވާނަކު އެ
މަންޒަރު ފެނިފަ ހުރި ތަނުގައި ގަނޑުވިއެވެ. މިލާން ގެ ހަށިގަނޑުން ގިނަ މީހުންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ރީތި ސިފައަކީ މިލާންގެ ތުނި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތާ ދޮން އޮމާން ހަންގަނޑު މިހުރިހާ ސިފައެއް މިލާން އަށް ލިބުނީ މިލާން ގެ ލޯބިވާ މަންމަ އީނާޝް ގެ ފަރާތުން ނެވެ. މިލާން ގެއިން ނުނިކުމެވިގެން އުޅެނިކޮށް ކާރުގައިން ޒުވާނާ މިލާން އަށް ގޮވާލިއެވެ. " އޭ މިނީ އަވަސް ކޮއްބަ ތި ފިރިހެނުންނަށް ފޮނި ނުކަނޑާ މިހާރު އެއޮތްގަޑިޖެހެނީއޭ ".

*********************************

އޭސީ 16 އަށް ލާފަ ހުރި އިރުވެސް އީވާގެ ދޮން މޫނުގަ ވަނީ އޮއް ދާހިއްލަފައެ ކުއްލިއަކަށް އީވާއައް ހޭލެވުނެވެ އެއިރުވެސް ގަނެފައި ވާ ބާރެއްގެ ސަބަބުން އީވާގެ މޫނުގަ އޮއް ދާހިއްލަމުންދިޔައެވެ އިރުކޮޅަކު އެހެން އިނދެފައި ތެދުވެގެން ގޮސް ފާހާނާއަށް ވަދެ ފްރެސް ވެލައިގެންނިކުމެ އަލަމާރި ތެރެއިން ކަޅު ކުލައިގެ ގަޔަށް ފިޓު ޓައިޓަކާ އޮރެންޖް ކުލައިގެ

އަތްދިގު ޓީށާޓެއް ނެގުމަށް ފަހު މޭމައްޗާ ހަމައަށް އޮޅާފަވާ ހުދުކުލައިގެ ތުވާލި ހަށިގަނޑުން ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު ލާން ނެގި ޓައިޓާ ޓީޝާޓް ލުމަށްފަހު އީވާގެ ކޮޓަރީގައިވާ ކިންގް ސައިޒް އެންދުމަތީގައިވާ އެއް ވެސް ތަރުތީބެއް ނެތް ބާލީސް ތަކާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު އިވާ އައް ހަނދާން ވީ ދެންމެ ފެނުނު ހުވަފެންމަތިން ހަނދާންވުމުން އީވާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ އިހްސާސްތަކެއް އީވާއައް ކުރެވުމުންދިޔައެވެ ދެން އީވާއައް ހަނދާން ވީ މީގެ 4 އަހަރުކުރިން އީވާގެ ހަޔާތައް އައި ޒުވާނާގެ މަތިން ނެވެ.

4 އަހަރު ކުރިން

" އޭ އިވީ އަވަސްކޮއްބަ މިހާރު ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށާފަނެ " ކައިޒަން ގޭގަ ހަރުކޮށްފައި ހުރި ގަޑިއަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ އެވެ. އެއިރު ކައިޒަން ގެ މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަން ފެނުމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އީވާ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ބޭރަށް ނުކުތުމުން ކައިޒަން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އީވާ ކޮޓަރިން ނިކުތް ތަން ފެނިފައި ކައިޒަން ސަކުވާކުރަން ފެށިއެވެ
" އިވީ އެހާ ލަސްވީ ކީއްވެ އިވީ އައް އެގެއެއްނު މިއަދު ފުޓްބޯލް ގެ ފައިނަލް މެޗު އޮނަކަން"
ކައިޒަން އެހެން ބުނުމަށް ފަހު މޫނު ކުނިކޮށްލިއެވެ އެތަން ފެނިގެން އީވާއަށް ހެވުނެ ބަލާބެލުމުން ކައިޒަން އީވާ އަށް ވުރެ ކުޑަހެން ހީވެއެވެ އެކަމަކު ކައިޒަން އީވާއައް ވުރެ ބޮޑުވާނެ އީވާ އާއި ކައިޒަން އަކީ ޓްވިންސް ކަމުގައި ވިޔަސް ދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭވާލީ ކައިޒަން އެވެ. ކައިޒަން އީވާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމުގައިވިޔަސް ކައިޒަން އީވާ އާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރާނީ ރަޙުމަތްތެރި އެއް ގޮތަކަށެވެ .
" ސާބަސް ކައި އަށް ވެސް އަދި 45 : 3 އެވީ އެހެނޫނަސް އަހަރެން މީ އަންހެން ކުއްޖެކޭ ތައްޔާރު ވާން ކުޑަކޮށް ޓައިމް ނަގާނެ"
އީވާ އަކީ އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންނާ ޚިލާފަށް ރީތި ކުއްޖެއްކެ އީވާ އަކީ ދޮން އޮމާން ހަންގަނޑަކާ ހެޔޮވަރު އިސްކޮޅުން ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ އީވާގެ ރީތިކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮއްދެނީ ހިމަ ނޭފަތަކާ އޮމާން ވައް ރަތް ކުލާގެ ތުންފާތާއި އަޅިކުލާގެ ކާޅިރަވަލެކެވެ. އީވާ އެހެން ބުނުމުން ކައިޒަން އީވާ އާ ދިމާއަށް ދޫ ދިއްކޮއްލުމަށް ފަހު ބޭރަށް ދާން ދުއްވާގަތެ އީވާ ވެސް ކައިޒަންގެ ފުލުން ދުއްވާ ގައެވެ ވަކި ހީސާބަކަށް ނުދެވުނީސް އީވާއަށްށާ ކައިޒަން އައް އެ ދެކުދިންގެ މަންމަ ލައިލާ ގޮވާލިއެވެ
" އިވީ…….. ކައި…… މަޑުކުރޭ ބައްޕަ ތި ކުދިން ފުޓްބޯލް ސްޓޭޑިއަމް އައް ޑްރޮޕް ކޮށްދޭނެ"
އެހެން ބުނުމުން މަށް ފަހު ލައިލާ ކޮޓަރީން ނިކުތް އިރު ފެނޭން ހުރީ އީވާ އެވެ. ލައިލާ

ގޮސް އީވާ ގާތު މަޑުކުރުމަށް ފަހު ލައިލާ އާ ވީފަރާތައް އީވާ އަންބުރާލިއެ އެއިރު އީވާގެ ދެލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ އެމްޒަރުފެނިފަ ލައިލާ އީވާ އާ މެދު ހަމްދަރުދީ ވިއެވެ. ލައިލާ އަކީ ޔަޒާން އާއި އީވާ ގެ ދޮންމަންމައެ. ދޮން މަންމަ އެއް ކަމުގަ ވިޔަސް އީވާ އާއި ޔަޒާން ބަލާބޮޑުކުރީ އަމިއްލަ ދަރިއެއް ހެންނެވެ.

ލައިލާ އީވާ ގެ ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަ ތައް ފޮހެލުމަށް ފަހު އީވާ ހިފައިގެން ނިކުމެ ކާރައް އަރައިގެން ދިޔަ އެވެ.
" މޯމް ޑޭޑް ކީއްވެތަ އިވީ ދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަނީ……………. އިވީ ވެމްޕަޔާއަކަށް ނުވީމަ ތަ ނޫނީ އިވީ ވެހެއުމައްފަހު މަންމަ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ މަތަ " އެހެން ބުނި އިރު އީވާ ގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައީ ފެން ކޯރެއް ހެންނެވެ.

-- ނުނިމޭ---

-------------------------------
.

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  9 ޚިޔާލު

  1. ވެއިޓިން ފޯ ނެކްސްޓް ޕާޓް
   ސްޓާޓިން އިޒް ގުރޭޓް

  2. މިސްޓޭކްސް ވަރަށް ގިނައިން ހަދާފަ އެބަހުރި

  3. މިވާ ގޮތްތަކެއް ނުވެސް އެނގޭ.. ކައިޒަން ގެއްލިއްޖެ ވަކި ހިސާބަކުން

   4
   2
  4. ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައި..އެހެއްނު..ވަރަށް ވަރަށް މިސްޓޭކްސް ގިނަ..ހިނގާ ދޯ ވާހަކައިގަ ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަށް ފާހަގަ ކޮށް ރަނގަޅު ކުރާނެ ގޮތް ބަލައިލަން..
   * ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަބަދުވެސް ކޮންމެ ޖުމްލަ އެއް ނިންމާފަ ފުލުސްޓޮޕް ޖަހަން ހަނދާން ކުރޭ..
   * ޖުމްލައެއްގެ މެދު ތެރެއިން ޕެރެގްރާފް އެއް ނުފެށޭނެ..ޕެރެގްރާފް އެއް ފެށޭނީ އާ ޖުމްލައަކުން..
   * "އީވާ ހިފައިގެން ނުކުމެ"..އީވާ އަކީ އިންސާނެއް..އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނެއް ހިފައިގެނެއް ނުދާނެ..ހިފައިގެން ދާނީ އެއްޗިހި..އިންސާނުން "ގޮވައިގެން" ދާނީ..
   * ލިޔާ އިރު "އައި" "ބައި" ފިއްޔަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ..
   * ބައެއް ޖުމަލަތަށް ނިންމާފަ އެބަހުރި "އެ" މި ގޮތަށް..އެކަމަކު މި ގޮތަށް ޖުމްލައެއް ނުނިންމޭނެ..ޖުމްލަ ނިންމަން ޖެހޭނީ "އެވެ" "ށެވެ" ބޭނުން ކޮށްގެން..
   * ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފްގެ 3 ވަނަ ޖުމްލަ..މި ޖުމްލައިގަ އިތުރު ތިން ޖުމްލަ އެބައިން..މި ބުނީ އެއީ އެއް ޖުމަލައެއް ނޫނޭ..ތިން ޖުމްލައެކޭ..ތިން ޖުމްލަ އެއް ޖުމްލައެއްގެ ސިފައިގަ ލިޔެފަ އޭނީ..ފުރަތަމަ ޖުމްލަ ކަށްޓެއް ހެރުނުހެން ތެދުވާ ހިސާބުން ނިމޭނެ..ދެވަނަ ޖުމްލަ ފާހާނައަށް ވަންނަ ހިސާބަށް..ބާކީ އެއީ ތިން ވަނަ ޖުމްލަ..
   * އަކުރު ތަކުގެ މައްސަލަވެސް އެބަހުރި..ވާހަކަ ލިޔެފަ ސައިޓްއަށް ލުމުގެ ކުރިން ކިޔާލާނަމަ މިފަދަ މިސްޓޭކްސް މަދު ކުރެވޭނެ..
   * ދިގުކޮށް ޖުމްލަ ލިޔަން ނޫނީ ދިގުކޮށް ޖުމްލަ އުފައްދަން އުނދަގޫނަމަ ކުރު ޖުމްލަ ބޭނުންކުރޭ..ވާހަކަ ރީތި ވާނީ ޖުމްލަ ދިގު ވެގެނެއް ނޫން..ޖުމްލަ ކުރަސް ރީތި ގޮތަކަށް ޖުމްލަތަށް އަތުރާލީމަ ރީތި ވާނެ..

   އުއްމީދު ކުރަން ކުރިޔަށް ހުރި ބައި ތަކުން ފެންނަ މިސްޓޭކްސް މަދުވާނެ ކަމަށް..އަދި މި ކޮމެންޓް ނެގެޓިވް ކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް😊😊

   11
   1
  5. Please check again to confirm OK there are some mistakes in it by the way story is beautiful 💖💖curious to know the next part plus vaahaka dhigu kolla 👍👍💞

   2
   3
  6. ވާހަކަ ލިޔާއިރު ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ވަރަށް މުހިންމު.

   3
   1
  7. ވަރަށް ސަޅި ވާހަކަ އެއް އިނގޭ ❤️

   1
   1

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.