ވެމްޕަޔާ - ޓްރޭލާ

މިލާން ސިޑްނީގަވާ ޝެލީ ބީޗް ގާ ދުވަމުން ދިޔައެވެ ވަކި ހިސާބަކަށް ނުދެވުނީސް މިލާން ގާގަ މިހަކު އަލިއެވެ އެވަގުތު މިލާން ދޮން ވެލިގަނޑު މަތީގަ އިށީނދެގެން އިން ދާ ނިހާމް އައިސް މިލާންގެ އިސްތަށިގަނޑު ހާވާލިއެވެ އެވަގުތު މިލާން އިޔާން އާ ދިމާ ބަލާލުމަށްފަހު ލޯއަޅާލު މައްފަހު ފޫހި ރާގަކަށް ބުނެލިއެ " ޔާން ހާދަ ފޫސޭދޯ ޔާން ޕަވާސް ބޭނުން ކުރަނީ ނޮޓް ފެޔާ" މިލާން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމަށް ފަހު ބުނެލި އެ " މީނީ އަށް އެހެންނޫނަސް ފޯރިއަރާނެ ޗީޓް ނުހެދިޔަސް ދެން ހިންގާ ގެއަށް ދަމާ މިހާރު މިތާ ތިބޭތާ ކޮންއިރެއް" އިޔާން އެހެން ބުނުމުން މިލާން އެ ރީތި ދޮން ވެލިގަނޑުން ތެދުވެގެންގޮސް ކާރައް އެރިއެވެ.
-- ނުނިމޭ---

-------------------------------
މީ އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ސަޕޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން. އަދި ވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން.

  Please log in or register to bookmark.
  1k

  13 ޚިޔާލު

  1. ފުރަތަމަ ބަޔާއި ބަލާފަ ރީތި..އެކަމަކު ވަރަށް ބައިވަރު މިސްޓޭކްސް އެބަހުރި..ކުރިއަށް ހުރި ބައި ތަކުގަ ރަނގަޅު ކޮށްލާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ މިސްޓޭކްސް ތަށް ޕޮއިންޓް އައުޓް ކޮށްލަ ދޭނަން..
   * ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޮންމެ ޖުމްލައެއް ނިންމާފަ ފުލުސްޓޮޕް ޖަހަން ހަނދާން ކުރޭ.
   * ވާހަކަ ލިޔާއިރު ވީހާވެސް މަދުން އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުން ނުކުރޭ ( މިސާލަކަށް ބީޗް ގެ ބަދަލުގަ އަތިރިމަތި..ޗީޓް ގެ ބަދަލުގަ މަކަރު ނުވަތަ މަކަރު ހެދުން )
   * އައި ބައި ފިއްޔަށް ވިސްނާލުން ( މިސާލަކަށް ގާގަ..އަސްލު "ގައިގަ" މި ގޮތަށް އިންނާނީ )
   * ލޯ އަޅާލުމަށްފަހު މީ ރަނގަޅު ގޮތް( ލޯއަޅާލު މަށްފަހު..މި ގޮތަށް ބޭނުން ނުކުރާނެ)
   * "އަލިއެވެ"..މިގޮތަކަށް ނޫން..އަތް ލިއެވެ. މި ގޮތަށް..
   * ކޮންމެ ޖުމްލަ އެއްވެސް ނިންމުމަށް "އެވެ ށެވެ" ބޭނުން ކުރޭ..
   * ދެމީހަކު ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ޕެރެގްރާފް އެއްގަ ނުލިޔޭ..ކިތަންމެ ކުރު މިސާލަކަށް "އާން" "ނޫން" މި ދެ ލަފަޒު ވެސް ދެ މީހަކު ބުނާ ނަމަ އެ ކޮންމެ ބަހަކީ ވަކި ޕެރެގްރާފް އެއް..

   މި ފާހަގަ ކޮށްލި ފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ލިޔާނަމަ ލިޔުން ތެރިކަން ކުރިއަރައިގެން ދާނެ..އަދި ލިޔުންތަށް ވެސް ރީތި ވެގެން ދާނެ..އުއްމީދު ކުރަނީ މި ކޮމެންޓް ނެގެޓިވް ކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް😊😊

   11
   2
  2. ވާހަކަ ލިޔަން ނޭނގޭ އިރުވެސް ލިޔަންވާނެ

   7
   4
  3. ވަރައް ސަޅި 💯💯

  4. ވަރަށް ފުރިހަމަ

  5. ❤️❤️👌🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.