kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާ - 17

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

‎އިރުކޮޅެއްފަހުން ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް އަހަރެން ގެނބިގެން ދިއައިރު، ދެން ހޭލެވުނީ، ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. މަޑު މަޑުން ދެލޯ ހުޅުވާލި އަހަރެންނަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނީ، ހުސްކޮށް އޮތް އެނދާއި، އަހަރެންގެ ގައި މަތީގައި އަޅާފައި އޮތް ރަޖާގަނޑު ފެނުުމުންނެވެ.

ހަމަ ގައިމު އަހަރެން ނިދީ ރަޖާ އަޅައިގެނެއް ނޫނެވެ. މާބޮޑަށް އެކަމާ ވިސްނަން ނަހަދައި ފެންވަރައި ތާޒާ ވެލުމަށް އަހަރެން އަވަސްވެގަތީމެވެ. ކޮޓަރިތެރެއިން އަކިލް ފެންނަން ނެތުމާއި އެކު، އަޅައިނުލާ ފާހަނާއަށް ވަނީމެވެ. އަހަރެންނަށް
ރަނގަޅީވެސް އޭނަ ނުފެނުނިއްޔާއެވެ. ފަތިހުގެ ފިނި ވަގުތު ކަމުން ހޫނު ފެނުން ފެންވަރާލުމާއި އެކު ހަށިގަނޑަށް އަރާމުވެގެން ދިއައެވެ.

ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ ކުޑަ ގޮތަކަށް ރީތި ވެލައިގެން އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްލުމަށެވެ. ނަމާދަށް ހުރި އަހަރެންނަކަށް ކޮޓަރިއަށް ވައިން އަކިލްއެއް ނުފެނެއެވެ. ސަލާމް ދިނުމަށްފަހު ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމާއި އެކީ އަހަރެންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރި އަކިލް ފެނުމާއިއެކު، އަހަރެން އަނެއް ފަރާތަށް މޫނު އަނބުރައިލީމެވެ. ހަމަ އެވަރަށް ބަލަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ. ހީވަނީ ބުޅާ މަސްގަނޑަކަށް ބަލާ ހެން ވިއްޔާއެވެ.

ކުރިންވެސް އަކިލްގެ ނަޒަރުން އުނދަގޫވާ އަހަރެން މިފަހަރުވެސް، ވީ އުނދަގުލާއި އެކު ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތީމެވެ. އޭރުވެސް ބަހެއް ބުނުމެއްނެތި އަހަރެންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަވެރިވެގެން އަކިލް ހުއްޓެވެ. ހީވަނީ މީހަކު އޭނާ އަހަރެންގެ ބޮޑީގާޑުގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކޮށްފައި ހުރި ހެނެވެ.

އަކިލްއަށް ބެލުމެއްނެތި އަހަރެން ތިރިއަށް ފޭބީމެވެ. މުޅި ގޭތެރޭގައިވަނީ މަރުފަދަ ހިމޭންކަމެވެ. އެކަކުވެސް ފަތިސް ނަމާދަށް ނުހޭލަނީ ބާއެވެ. މަޑު ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ގޮސް ބަދިގެއަށް ވައިން އަހަރެން ސިއްސައިގެން ދިއައީ، ބަދިގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަޒްލިފާދައްތަ ފެނުމުންނެވެ.

"އަހާ މަލަކް، ސިއްސައިގެން ދިއައީތަ؟" ކުޑަކޮށް ހީލަމުން ދައްތަ އަހައިލުމާއި އެކީ ބޯ ޖަހައިލަމުން ކޮފީ އެއް ގިރައިލުމަށް އަހަރެން އަވަސްވެގަތީމެވެ. "ދަރިފުޅު އަކިލްއަށް ވެސް ކޮފީ އެއް ހަދާލައްޗޭ، އޭނަ ވެސް ފައިބާނެ އިރުކޮޅަކުން، ދެންމެވެސް އެދިއައީ ބަނޑުހައިވެގެން އުޅެ އުޅެފަ! ފަތިހު މާ އަވަހަކަށް ބަނޑުހައިވާ ސޮރެއް އެއީ" ހެމުން ހެމުން ވަޒްލިފާދައްތަ ކިޔައިދެމުން ދިއައިރު، އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް އައީ މޮޅު ހިޔާލެކެވެ.

"ދައްތާ، ކިތައް ސަމްސާ ހަކުރު އަކިލްގެ ކޮފީއަށް އަޅަނީ" ކޮފީ ގިރަމުން އަހަރެން އަހައިލީމެވެ. ވަގުތުން އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ވަޒްލިފާ ދައްތަ އެނބުރިލީ އަހަރެންނަށް ކުށެއް ކުރެވުނު ފަދައިން ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުންނެވެ.

"މަލަކޫ ދެންމިހާރު އަކިލްގެ މަންމަ ވާނީ މަލަކްގެ ވެސް މަންމައަކަށް ނު..." އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނު ޝާޔާ ބުނެލުމާއިއެކު ވީގޮތް އަހަރެންނަށް ރޭކައިލިއެވެ. "އަދި ރަނގަޅު ވާނެ ދޯ! ހޭނެން ނަނގާނޭ ދުވަސްކޮޅެއް....އެހާ ގިނަ ދުވަހު ދައްތަ ކިޔާފަ، ކުއްލިއަކަށް މަންމަ ކިޔަން މަލަކްއަށް ވެސް އުނދަގޫވާންނު..." އޯގާތެރިކަމާއި އެކު އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމައިލަމުން ވަޒްލިފާ ދައްތަ ބުނެލިއެވެ.

އެއީ ވެސް ތެދެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. މިހުރިހައި ކަމެއް ވެސް އަހަރެންނަށް އަދި އަލެވެ. އަލަށް އުފެދިގެން ދިއަ ހުރިހައި ގުޅުންތަކަކީ، އަހަރެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ އެއްޗިއްސެވެ. އަކިލްއާއި އަހަރެންނާއި މެދު ކޮންމެފަދަ ގުޅުމެއް އޮތަސް، މަންމަމެން ކުރިމަތީގައި އެކަން ނުދައްކައިވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ ތާއެވެ. ވިމާ މިއަދުން ފެށިގެން އަކިލްގެ މަންމައަކީ އަހަރެންގެ ވެސް މަންމައެވެ. އާހިމް ބޭބެއަކީ، އަހަރެންގެ ވެސް ބައްޕައެވެ.

ސިޑި މަތީގައި ހުރި އަކިލް ފެނުމާއި އެކު އަހަރެން އަތްމަތި އަވަސްކޮށްލީމެވެ. ކޮފީ ގިރައިލުމަށްފަހު ގެންގޮސް މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓަމުން، ޑައިނިން ޓޭބަލުން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ ހަމަޖެހިލީ އަހަރެންގެ ކޮފީ ޖޯޑު ތުނބުގައި ޖައްސައިލަމުންނެވެ.

ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމުގައި ހުރި އަކިލް އައިސް އިށީނދެލީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިކޮޅުގައި ވިދަމުން ދިޔަ ފެންތިކިތައް އޭނާ ފެންވެރީ ހަމަ ދެންމެ ކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ. މޫނުމަތީގައި ވަނީ ތާޒާކަމެވެ. އަވަސް އަވަސްކޮށްލަމުން ކޮފީ ޖޯޑު ނަގައި ތުނބުގައި ޖަހައިލީ ގަޑިޖެހޭތީ ކަންނޭގެއެވެ.

"އަކިލް، މިއަދު ކޮފީ ގިރީ މަލަކް އިނގޭ! މީރުވާނެ ހެސްކިޔާފަ...." އަހަރެން ގިރާ ކޮފީއަކީ ޝާޔާއަށް އަބަދުވެސް މާ ކަމުދާ އެއްޗެއް ކަމުން، އޭނާ ބުނެލިއެވެ. އޭރު އަހަރެން އަމިއްލަ ނަޒަރު ސީދާ ކޮށްގެން އިނީ ސީދާ އަކިލްގެ މޫނަށެވެ.

ފުރަތަމަ ކޯވަރު ނެގުމާއި އެކު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔަ ކުލަވަރުން އަހަރެންނަށް ހިނިގަނޑު ހިފަހައްޓައިލެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި އަކިލްގެ ކޮފީއަށް އަހަރެން އަޅާލީ ތިން ސަމްސާ ލޮނެވެ. ބޯން ނުކެރޭހައި ލޮނު ރަހަ ގަދަ ވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް ދެން ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެއް ނޭވައިން އެ ކޮފީ ޖޯޑު ހުސްކޮށްލައިގެން އަކިލް އިންތަނުން ތެދުވީއެވެ. "ވަރަށް މީރު" އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އަކިލް ހިނގައިގަތީ ޑިއުޓީއަށް ދާން ގެއިން ނިކުތުމަށެވެ. އޭރު މަންމަ އަދި ޝާޔާގެ ނުސިޔާނު ނަޒަރު އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް އަމާޒުވެފައި ވީނަމަވެސް، ވީ ހައިރާނާއި އެކު އަހަރެން އަކިލް ހުސްކުރި ޖޯޑު ރަނގަޅަށް ޗެކް ކޮށްލީމެވެ.

ފުލުގައި ހުރި އެތިކޮޅުން ވެސް ލަނީ ލޮނުރަހައެވެ. އޭނާ މުޅި ޖޯޑު ހުސްކޮށްލައިގެން އެދިޔައީ އެއްވެސް ރަހަ އެއް ނުލާތީ ބާއެވެ. ޓޭސްޓްބަޑްތައް ވެސް ހަލާކުވެފައި ހުރި ފިރިހެނެއް ކަންނޭނގޭ އެވެ. "އޭ ބަލަ، ބާކީވާ ބުއިމަކީ ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެކޭ...." ޝާޔާ އަހަރެންގެ ކަންފައިތް ބުޑުގައި ބުނެލުމާއިއެކު އޭނާއާއި ދިމާލަށް ކަޅި އަޅައިލަމުން، ނާސްތާ ހެދުމުގައި މަންމައަށް އެހީތެރިވެދޭން އަހަރެން އުޅުނީމެވެ.

**************

މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުރެ އަހަރެން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީމެވެ. ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ހަމަޖެހުނުކަމުގެ މެސެޖު ހެނދުނު ލިބުމާއިއެކީ، އަހަރެން މި ހުންނަނީ ކެތްމަދު ވެފައެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ހިނގިޔަސް އަހަރެންގެ ހުވަފެންތަކުގެ ހުރަހަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވިޔަކަ ނުދޭނަމެވެ.

ކަޅު ކުލައިގެ ޖީންސްއަކާއި އެކު، އަތް ދިގު ހުދު ކުލައިގެ ކުރުތާ މަތިކޮޅެއް ލުމަށްފަހު ރީއްޗަށް ފުނާއަޅައި އިސްތަށިގަނޑު އޮމާން ކޮށްލީމެވެ. މޫނުމަތީގައި ފުށް ކޮޅެއް ޖަހައިލުމަށްފަހު ތުންފަތުގައި މަޑު ކުލައެއްގެ ލިޕްސްޓިކެއް ޖައްސައިލީ، މީހުންގެ އަމާޒު ފަތްގަނޑަކަށް ވާން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

ގެއިން ނިކުންނި އިރު އެކަކުވެސް ފެންނަން ނެތުމުންނާއި ގަޑި ޖެހެން މާގިނަ ވަގުތު ނެތުމާއިއެކު، އަހަރެން ދިއަ ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

ޓެކްސީ ގޮސް ލައިލެކް ކްލިނިކްގެ ފަސް ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލުމާއިއެކު، ޑަރައިވަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އަހަރެން ކާރުން ފޭބީމެވެ. ”ލައިލެކް” މި ނަމަކީ، މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި އެ ކުލިނިކެއްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދައިފައިވާ ތަނެކެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތެއް ހިންގާ މި ކްލިނަކަކީ، އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދުވެސް މެއެވެ.

އެ ބޮޑު އިމާރާތުގެ ލިފްޓަށް އަރައި ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ފިތަށް އޮއްބައިލަމުން އަހަރެން ހަމަޖެހިލީމެވެ. ލިފްޓު ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހުއްޓުމާއިއެކު، ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަހަރެން ހިނގައިގަތީމެެވެ. އޭރު، އެ ފަންގިފިލާގެ ގޮނޑިތކުގައި އަހަރެން ފަދައިން އިންޓަރވިއުއަށް އައިސް ތިބި އެތަކެއް ޑަކުޓަރުންނަކާއި ނަރުހުންނެއް ތިއްބެވެ. ލައިލެކްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހުވަފެން ކަންނޭނގެއެވެ.

ގޮނޑީގައި އިށީނދެގެން މާގިނައިރަކު އިންނާކަށް ވެސް ނުޖެހުނެވެ. އަހަރެންގެ ނަން ގޮވުމާއިއެކު ކުރިމަތީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށް އަަހަރެންވަނީ މެވެ.

"މަލަކް ފާއިޒް، އަސްލު ކީއްވެ ލައިލެކްއަށް ވަޒީފާއަށް އެޕްލައި ކުރީ...؟ އެންޑް މަލަކްގެ ނަޒަރުގަ މި ދާއިރާގަ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކޮބާ؟." ފުރަތަމަ ވެސް އިންޓާރވިއު ކުރަން އިން މުސްކުޅި އުމުރުފުރައިގެ ފިރިހެންމީހާ ކޮށްލީ އެ ސުވާލެވެ.

"އަސްލު ހަމައެކަނި ލައިލެކް އަކަށް ނޫން އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ، އެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ވެސް ލީން.... އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަވާބެއް މި ލުބުނީ މި ކްލިނިކުން، އަޅުގަނޑުމެން ދިގު މުއްދަތެއްގަ ކިޔެވުމުގެ ބޭނުމަކީ މި ދާއިރާގަ ހިދުމަތް ކުރުން ކަމުގަ ވީއިރު، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ތަނަށް ވުރެން ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަން ކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ....."

އެފަދައިން އަހަރެން ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ވެސް ޖަވާބުދެމުން ގެންދިޔައީމެވެ. އެއްވެސް އަަސަރެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، އަހަރެންގެ ޖަވާބުން އިންޓާރވިއު ކުރަން އިން މީހާ ހިތްހަމަޖެހުނޭ އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ބުނަމުން ދިއައެވެ.

އިންޓާރވިއު ނިންމައިލުމަށްފަހު އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް ދިއައީ، ތިއްތިމެންގެ ގެއަށް ގޮސްލާފައި ކަމުން، ގެއަށް ދެވުނު އިރު، އިރުއޮއްސި ބަންގި ވެސް ގޮވައިފިއެވެ.

ކޮޓަރިއަށް ވައިން އަހަރެންނަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނީ، ކޮޓަރީގެ ދޮރު ކުރިމަތީގައި ދެކޮޅު ދެކޮޅަށް ހިނގައިލަ ހިނގައިލަ ހުރި އަކިލް ފެނުމުންނެވެ. އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވައިން އަޑަށް އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް އޭނާ އެނބުރިލިއިރު، އެ ތޫނު ދެލޮލާއި މޫނުމަތީ ގައިވީ ކަންބޮޑުވުން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ.

ނަމަވެސް، އަކިލް އެއީ ހުރި މީހަކަށް ވެސް ނަހަދައި އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ކްލޯސެޓްއާއި ދިމާލަށެވެ.

"މަލަކް" އަކިލްގެ އަޑުގައިވީ ހަރުކަށިކަމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކޮށް ސިހުނު ނަމަވެސް އަޅައިނުލައި އަަހަރެން ގޮސް ކްލޯސެޓުގެ ތެރެއަށް ވަނީމެވެ. ކޮނޑުތަކުގައި އަޅުވާލެވިފައި ހުރި ހެދުންތަކުން ހެދުމެއް ނެގުމަށްފަހު އެނބުރިލި އަހަރެން ސިއްސައިގެން ދިއައީ، އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓި ހުރި އަކިލް ފެނުމުންނެވެ.

ފާހަނައާއި ދިމާލަށް އަހަރެން ހިނގައިގަތީ، އަކިލްގެ މޫނަށް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ. އެއާއި އެކު އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައި އޭނާއާއި ދިމާލަށް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ލުއްކެއް ޖަހައި ދަމައިލި އަކިލް، އޭނާގެ އަތުތެރޭގައި އަހަރެން ހައްޔަރު ކޮށްލީ، އަހަރެންނަށް ހިރި ވެސް ނުލެވޭނެ ފަދައިންނެވެ.

"ތީ ކޮންކަމެއް!؟ ހަމަ މިހާރު ދޫކުރޭ!" އައި ރުޅިއާއި ލިބުނު ސިހުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ. "ޝްޝްޝް" އަހަރެންގެ ތުންފަތުގައި އޭނާގެ އިނގިލި ޖައްސައިލަމުން އަޑު މަޑުކުރުމަށް އަކިލް އިޝާރާތް ކުރުމާއި އެކީ އަހަރެން އެރީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.

"ދޫކުރާށޭނު މި ބުނީ، އަޑެއް ނީވޭތަ" "މަލަކް ރީއްޗަށް އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު އަހާނަމަ އަހަރެންނަކަށް ނުޖެހޭނެ މިހެން ޢަމަލު ކުރާކަށް، މަލަކްގެ އެޓެންޝަން ލިބެން އޮތީ ހަމައެކަނި މިގޮތުން ސޯ...." މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކު ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އެ އަޑުގައިވީ ހިތްހަމަނުޖެހުން އަހަރެންނަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ.

"ކޮންތާކަށް ދިއައީ މެންދުރު؟" އަހަރެން ހަށިގަނޑުން ދޫކޮށްލަމުން އަކިލް އަހައިލުމާއިއެކު، އަހަރެން އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. އަހަރެން ދާ ހައި ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު އަކިލްއަށް ރިޕޯރޓު ނުކޮށް މިގެއިން ބޭރަށް އަހަރެންނަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭނޅެނީ ބާއެވެ.

"މަލަކް ކޮންތާކަށް ގޮސްފަ ހޭ ތިއައީ؟" ދެވަނަ ފަހަރަށް އަކިލް ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮށްލުމާއިއެކީ ވެސް، ޖަވާބުދޭނެ ހިޔާލެއް އަހަރެން ނުކުރަމެވެ. "މަލަކްއަށް ކުރިން ވެސް ބުނެވިފަ ކަންނޭނގެ އޮންނާނީ ތިއީ މަލަކްގެ ފިރިމީހާ ކަމަކަށް ނުދެކެމޭ އަދި ނުވެސް ދެކޭނަމޭ، އައި ޑޯންޓް ތިންކް އައި ނީޑް ޓު އާންސާ ޔޫ" އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތް ފަދަ ގޮތަކަށް އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އަހަރެން ފާހަނައާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީމެވެ.

"މަލަކް އަހަރެންނަށް ޖަވާބު ނުދީ ދިޔައީމަ، މިގޭ އުޅޭ އެހެންމީހުނަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހެނީ އަހަރެންނާއޭ، އަމިއްލަ އަނބިމީހާ ވީ ތަނެއް ނޭނގެޔޭ ތަ އަހަރެން ބުނަންވީ؟" އަކިލްގެ ސުވާލާއި އެކު ނެގި ފިޔަވަޅު މަތީގައި އަހަރެން ހުއްޓިލީމެވެ.

"ދެން ތަނަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މިގޭ ސިޓިންރޫމުގެ ފާރުގަ ބޮޑު އަކުރުން ލިޔެފަ ދާނަން؟ ރަނގަޅެއްނު؟" އަރައިފައި ހުރި ރުޅީގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީ ބާރަށް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަހަރެންގެ ބަސްތައް އަމާޒުވާ ފަރާތަކީ އަކިލް ނަމަ، އަހަރެންގެ އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.

އައު ދުވަހަކަށް އިރު އެރީ އަހަރެންނަށް އުފާވެރި ޙަބަރެއް ލިއްބައިދެމުންނެވެ. އާއެކެވެ. އަހަރެންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނީއެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމުގެ ފުރުސަތު އަހަރެންނަށް ލިބުނީ، ފުރަތަމަ އޮތީ ޓްރެއިނިންގް ހަފްތާ ކަމުގައި ވުމުންނެވެ.

ހެނދުނު އަށެއް ޖަހާއިރަށް ކްލިނިކަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވާން އަހަރެން ހުރި އިރު، ކޮޓަރީގައި ހުރި އަކިލްގެ ކަތި ނަޒަރު ދިއައީ އަހަރެންނަށް ހުއްޓެމުންނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ތައްޔާރުވެލަމުން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އަޅައިލި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއި އެކީ، އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ އަކިލްގެ ހަރުކަށި އަޑެވެ.

"ކޮންތާކަށް؟" ސާފުކޮށް އަޑު އިވުނު ނަމަވެސް، އަހަރެން ޖަވާބުދިނުމަކާއި ނުލައި ތިރިޔަށް ފޭބީމެވެ. "މަންމާ، މަލަކްއަށް ލައިލެކް ކްލިނިކުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހިއްޖެ، މިދަނީ ޑިއުޓީއަށް" ބަދިގެ ތެރޭގައި ހުރި އަކިލްގެ މަންމައަށް އަޑުއިވޭނެ ވަރަށް ބުނެލުމަށްފަހު، އަހަރެން ގެއިން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތީ، މަންމަގެ އާބަސް ލިބުމުންނެވެ. އޭރު ސިޑި މަތީގައި އަކިލް ހުރިކަމެއް އަހަރެން ނުދެނެ ހުރީމެވެ.

"އަކިލް ދަރިފުޅާ ތިހެން ނުހުރެ ދޭބަލަ މަލަކް ކުލިނިކަށް ލައިދޭން" މަންމަގެ އަޑާއި އެކު އަހަރެންނަށް ހުއްޓިލެވުނު އިރު، ސިޑިން ފައިބައިގެން އައި އަކިލް އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދެނެވެ.

ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް، މަންމަގެ އެދުމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަދަން އަހަރެންނަކަށް ނުކެރުނެވެ. އެންމެފަހުން އަހަރެން ޑިއުޓީއަށް ލައިދިނުމަށްޓަކައި އަހަރެންނަށް ވުރެންވެސް ކުރިން އަކިލް ގެއިން ނިކުތެވެ. އޭނާ މާ ބޮޑަށް އަހަރެން ލައިދޭން ދާހިތްވަނީ ތޯއްޗެކެވެ. ވީ ފޫއްސާއިއެކު ހިނދުކޮޅަކަށް ކްލިނިކަށް ދާހިތްވެސް ކެނޑުނެވެ. ނަމަވެސް، ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނެތުމުން އަހަރެން ގެއިން ނިކުތީމެވެ.

އޭރު ގަރާޖުން ކާރު ނެރެ، އަހަރެންގެ އިންތިޒާރުގައި އަކިލް ހުއްޓެވެ. ބަހެއް ބުނުމެއް ނެތި އަހަރެން ގޮސް ކާރަށް އެރީ ހިތްހަމަނުޖެހި ހުރެއެވެ. "މަލަކްއަށް ހެޔޮ އަކިލް ކޮންމެހެން މަލަކް ލައިދޭން ނުދިޔަސް" ކާރަށް އަރައި ހަމަޖެހިލަމުން އަހަރެން ބުނެލީ ހިތްހަމަނުޖެހުން އެކުލެވިގެންވާ ރާގެއްގައެވެ.

އަހަރެން ސިއްސައިގެން ދިއައީ، އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއިއެކު، އަކިލް އަހަރެންނާއި ކައިރިވާން ފެށުމުންނެވެ. ޑްރައިވަރުގެ ސީޓުގައި އިނދެ، ޖެހިގެން އިން އަހަރެންގެ ސީޓާ އޭނާ ކައިރިވަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ ކަޅު ދެލިކޮޅެއްފަދަ ތޫނު ދެލޮލުގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައި ވަނީ، އަހަރެންގެ ދެލޮލަށެވެ. ނުރުހުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނުމަށްޓަކައި އަހަރެން ހުޅުވައިލި އަނގަ ހައްޕައިލަން ޖެހުނީ، އަކިލް ދެން ކޮށްލި ޢަމަލުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ނުނިމޭ

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  28 ޚިޔާލު

  1. ދެން އިން ބައި ކޮން އިރަކުން...
   ބައި ދަ ވޭ މި ބައި ވެސް ރީތި..މާޝާﷲ 😍😍
   ގްރޭޑް 10 ގައި އުޅެމުން ވެސް ވާހަކަ ގެނެސްދޭތީވެ ތެންކިޔޫ

  2. ކިޔާހިތުން ކިޔާލެވޭ ވާހަކައެއް! އެކަމު ބުނަން އޮތީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކިޔެވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށޭ....ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނަސް، ކިޔެވުން އިސްކުރާށޭ....ގުޑް ލަކް އަފާ🦋✨

  3. އޮހް ގޯޑް.. އުޕްސް.. އަނެއްކާ ކީއްބާ އެކޮށްލީ🙈🙈.. ދެން މަލަކްވެސް ގޮތްދޫކުރަން ވެއްޖެއްނު.. އެކަމަކު އަކިލްގެ ފީލިންގްސް ދޯ.. އައި ކޭން ފީލްއިޓް.. ވެއިޓިން ފޯ ނެކްސްޓް އެޕިސޯޑް💞💞💕💕❤😊😊

  4. މަލަކް އެއީ ވަރަށް ގޮތްދޫނުކުރާ ކުއްޖެކޭ! ކީތްކުރާނީ ދޯ....ހިނގާ ބަލަމާ އަކިލް އެކުރި ކަމެއް🤣💗

  5. ވާވް ވާވް! ކުރިން ބައިތަކުގައި ކޮމެންޓް ނުކުރެވުނީމަ ސޮރީ! އެކަމް ހީނުކުރައްޗޭ ނުކިޔާ ކަމަށް 😌 ވަރަށް ރީތި މިބައިވެސް 💖💖💙 މާޝާ ﷲ ❤ 😇😊 އެއީ ތެދެކޭ.. އެ މަލަކް ވަރަށް ގޮތްދޫނުކުރޭ ދޯ 😂😉 ޕިސް ޕިސް!!! 😂😄 ހެހެ.. ކިޔުރިއަސްލީ ވެއިޓިން ފޯ ދި ނެކްސްޓް ޕާޓް 💖 ޓޭކް ކެއަރ 😘 ލަވް ޔޫ

  6. ވަރަށް ރީތި މިި ޕާރޓް 😍
   ދެން އޮތް ބައި ވެސް ވަރަށް ރީތި ވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން!❤

  7. ކޭން އެނީ ވަން ޓެލްމީ، ނާ ގެ ވާހަކަ އެއް؟

  8. ވަރަށް ރީތި މިބައިވެސް ، އަސްލު ބުނަންޏާ މިއީ ހަމަ ކިޔާލާ ހިތުން ކިޔާލެވޭ ވާހަކަ، އެހާ ފުރިހަމަ ، އެހާ ރީތި އަދި އެހާކިއުރިއަސް ކުރުވާފަ އަބަދުވެސް ނިންމާލަނީ ، ހަމަ ވަރަށް ބެސްޓް ، ޔޫއަރ ހަމަ ވަން އޮފް މައި ފޭވް ރައިޓާރސް ، ކީޕް އިޓް އަޕް ތިކުރާ މަސައްކަތަށް ، ދެން އޮތް ބަޔަށް ކެތްތެރިކަމެއްނެތި އިންތިޒާރުކުރަން 😘😊😊💕💕👏👏

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy